Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатористраница1/9
Дата24.07.2016
Размер0.99 Mb.
#3337
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА НА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ И ЗА ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

В сила от 01.01.2006 г.

Приета с ПМС № 144 от 05.07.2005 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.5 от 20 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 8 Април 2011г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за събирането, транспортирането, временното съхраняване, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори.


Чл. 2. С наредбата се регламентират:

1. намаляването на съдържанието на тежки метали в батериите и акумулаторите;

2. създаването на системи за разделно събиране, предварително третиране, рециклиране и оползотворяване на негодните за употреба батерии и акумулатори с оглед ограничаване на обезвреждането и повишаване на дела на рециклираните и оползотворени негодни за употреба батерии и акумулатори;

3. предприемането на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството и пускането на пазара на батерии и акумулатори с оглед ограничаване вредното въздействие на тези продукти върху околната среда през целия им жизнен цикъл;

4. екологосъобразното събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори;

5. изискванията за маркиране на батериите и акумулаторите с оглед информиране на крайните потребители за разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за съдържанието на тежки метали в тях;

6. информирането на крайните потребители за ролята им в разделното събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и за наличните схеми за разделно събиране.
Чл. 3. Наредбата се прилага за:

1. всички видове батерии и акумулатори независимо от тяхната форма, обем, тегло, състав или употреба при пускането им на пазара и маркирането им;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) уредите, в които са вградени батерии и акумулатори, по отношение на изискванията за отстраняване на батериите и акумулаторите;

3. негодните за употреба батерии и акумулатори.


Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) (1) Наредбата не се прилага за батерии и акумулатори, които се използват във:

1. оборудване за защитата на интересите на Република България, свързани с националната сигурност, както и за оръжия, амуниции и военни материали, с изключение на продуктите, които не са предназначени за специфични военни цели;

2. оборудване, проектирано за изпращане в космоса.

(2) Наредбата не се прилага и за негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани от батерии и акумулатори по ал. 1.


Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ


Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Забранява се пускането на пазара на батерии и акумулатори, които не отговарят на изискванията на наредбата.


Чл. 4. (1) Забранява се пускането на пазара в Република България на батерии и акумулатори, съдържащи повече от 0,0005 % масови живак, включително в случаите, когато тези батерии са вградени в уреди.

(2) Забраната по ал. 1 не се отнася до батерии тип "копче", състоящи се от един или няколко галванични елемента, със съдържание не по-високо от 2 % масови живак.

(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Забранява се пускането на пазара в Република България на портативни батерии и акумулатори, съдържащи повече от 0,002 % масови кадмий, включително в случаите, когато тези батерии са вградени в уреди.

(4) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Забраната по ал. 3 не се прилага по отношение на портативни батерии и акумулатори, предназначени за употреба във:

1. аварийни и алармени системи, включително аварийно осветление;

2. медицинско оборудване;

3. безжични електрически инструменти.
Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Производителите на батерии и акумулатори предприемат мерки при проектирането и производството им за:

1. улесняване на предварителното третиране, оползотворяването и рециклирането на негодните за употреба батерии и акумулатори;

2. подобряване качеството на батериите и акумулаторите с оглед ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл;

3. намаляване съдържанието на опасните вещества за сметка на съдържанието на по-малко замърсяващи вещества, особено като заместители на живака, кадмия или оловото.


Чл. 5. (В сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) (1) Производителите на уреди, в които се вграждат батерии и акумулатори, проектират уредите по такъв начин, че батериите и акумулаторите след излизането им от употреба могат да бъдат лесно отстранени.

(2) Уредите, в които се вграждат батерии и акумулатори, трябва да се придружават от писмена информация на български език за начина, по който те могат да бъдат отстранени безопасно, и ако е възможно, да информират крайните потребители за типа на вградената батерия или акумулатор.

(3) Информацията по ал. 2 се осигурява от лицата по ал. 1 или от лицата, които пускат на пазара уредите по ал. 1.

(4) Разпоредбите на ал. 1 и 2 не се прилагат в случаите, в които поради причини, свързани с безопасността, експлоатационните качества, медицински причини или причини, свързани с целостта на данните, е необходима непрекъсваемост на електрическото захранване и се изисква непрекъсната връзка между уреда и батерията или акумулатора.


Раздел II.
Маркировка

Чл. 6. (*) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Лицата, които пускат на пазара батерии, акумулатори и пакет батерии са длъжни да маркират пусканите от тях на пазара батерии, акумулатори и пакет батерии, в съответствие с изискванията на наредбата.

(2) Маркировката включва обозначения за:

1. разделно събиране;

2. съдържание на тежки метали.

(3) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 26.09.2009 г.) Лицата, които пускат на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да маркират капацитета на пусканите от тях на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори с видими, четливи и незаличими надписи. Маркирането на капацитета се извършва в съответствие с правила, включително хармонизирани методи за определяне на капацитета и правилната употреба, които се приемат с акт на Европейската комисия, в съответствие с чл. 21, ал. 2 от Директива 2006/66/ЕО за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, отменяща Директива 91/157/ЕИО (ОВ 266/26.09.2006 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2011 г., в сила от 30.05.2012 г.) Лицата по ал. 3 пускат на пазара вторични (презаредими) портативни и автомобилни батерии и акумулатори с маркиран капацитет съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 1103/2010 на Комисията от 29 ноември 2010 г. относно установяване на правила по отношение на етикетирането на капацитета на преносими вторични (презаредими) батерии и автомобилни батерии и акумулатори съгласно Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, 313/30.11.2010 г.).
Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Обозначениетo, указващo разделното събиране, е посочено в приложение № 3.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Обозначението трябва да покрива минимум 3 на сто от площта на най-голямата страна на батерията, акумулатора или пакет батерии, но не повече от 5 x 5 см. За цилиндричните батерии и акумулатори обозначението трябва да покрива минимум 1,5 на сто от повърхността на батерията и акумулатора и трябва да има максимален размер 5 x 5 см.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) В случай че размерът на батерията, акумулатора или пакета батерии е такъв, че обозначението следва да бъде по-малко от 0,5 x 0,5 см, батерията или акумулаторът не е необходимо да бъдат маркирани, но обозначение с минимални размери 1 x 1 см трябва да бъде отпечатано на опаковката.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Обозначение за съдържание на тежки метали се поставя само на батерии, акумулатори и батерии тип копче, съдържащи над 0,0005 % масови живак, над 0,002 % масови кадмий и над 0,004 % масови олово.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Обозначението, указващо съдържанието на тежки метали, трябва да съдържа химическия знак на съответния метал - живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).

(3) Обозначението по ал. 2 трябва да бъде отпечатано под обозначението по чл. 7, ал. 1 и да покрива площ най-малко една четвърт от площта по чл. 7, ал. 4 или 5.
Чл. 9. Обозначенията по чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 трябва да са видими, четливи и незаличими.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Когато батериите и акумулаторите се въвеждат на територията на Република България от друга държава - членка на Европейския съюз (ЕС), и/или се внасят вече маркирани с обозначенията по този раздел, лицата, които ги въвеждат, и/или вносителите им се освобождават от задължението да ги маркират повторно.
Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪБИРАНЕТО, ВРЕМЕННОТО СЪХРАНЯВАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕТО, РЕЦИКЛИРАНЕТО, ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕТО И ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори отговарят за:

1. разделното събиране на негодните за употреба батерии и акумулатори;

2. рециклирането и оползотворяването на разделно събраните негодни за употреба батерии и акумулатори по т. 1;

3. екологосъобразното обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори и отпадъците от тях, които не могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени.
Чл. 12. (1) (*) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Лицата, които пускат на пазара портативни батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на количеството негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, отговарящо на коефициент на събираемост, не по-малък от 45 % от количеството пуснати на пазара портативни батерии и акумулатори, като от последното количество се изключват портативните батерии и акумулатори, които са били пуснати на пазара, но са изнесени или изпратени от територията на Република България, преди да са придобити от краен потребител.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Събирането на количествата негодни за употреба портативни батерии и акумулатори по ал. 1 се извършва поетапно съгласно сроковете, определени в § 2 от заключителните разпоредби, като коефициентът на събираемост се изчислява съгласно приложение № 3а.

(3) Събирането на негодните за употреба портативни батерии и акумулатори се извършва без заплащане от страна на крайния им потребител.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата, които пускат на пазара автомобилни батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на количеството негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувано през текущата година, но не по-малко от количеството батерии и акумулатори, пуснати от тях на пазара, като приемат без заплащане от страна на крайните потребители всички негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори на достъпно място в района, в който се образуват отпадъците, или на мястото на продажба от същия вид.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Негодните за употреба автомобилни батерии и акумулатори, образувани в резултат на разкомплектоването на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС):

1. се предават за предварително третиране и рециклиране на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), и

2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) се зачитат за изпълнение на целите по чл. 21, ал. 3 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства, при тяхното рециклиране и/или оползотворяване.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Лицата, които пускат на пазара индустриални батерии и акумулатори, са длъжни да осигурят събирането на цялото количество негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори, образувано през текущата година, независимо от химичния им състав и произход, като ги приемат без заплащане от страна на крайните потребители, освен ако са се договорили с потребителите за друг начин на покриване на разходите за събирането и рециклирането.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Количеството негодни за употреба портативни батерии и акумулатори (в тонове), което всяко лице, което пуска на пазара портативни батерии и акумулатори, е длъжно да събере през текущата година съгласно § 2 от заключителните разпоредби и приложение № 3а, е равно на частта от количеството, отговарящо на съответния коефициент на събираемост, за което са отговорни всички лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, съгласно същия параграф, съответстващо на пазарния му дял в Република България през същата година.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., отм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.)

(9) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Количеството негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори (в тонове), което всяко лице, което пуска на пазара индустриални батерии и акумулатори е длъжно да събере в изпълнение на изискванията на ал. 6, е равно на частта от общото количество негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори (в тонове), събрани през текущата година, съответстваща на пазарния му дял в Република България през същата година.
Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Всички негодни за употреба батерии и акумулатори, събрани в съответствие с чл. 12, включително отделените в резултат на предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) и на разкомлектуване на ИУМПС, се предават за предварително третиране, рециклиране и/или оползотворяване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата, които пускат на пазара батериите и акумулаторите включително вградени в уреди и в моторни превозни средства, предприемат мерки за постигане на следните цели:

1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) рециклиране на не по-малко от 65 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в оловно-киселите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на оловото, което се съдържа в тях;

2. (**) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) рециклиране на не по-малко от 75 на сто от теглото на материалите, съдържащи се в никел-кадмиевите батерии и акумулатори, и възможно най-висока степен на рециклиране на кадмия, който се съдържа в тях;

3. (***) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) рециклиране на 50 на сто от теглото на другите негодни за употреба батерии и акумулатори.

(3) Целите по ал. 2, т. 2 се постигат поетапно съгласно сроковете по § 3 от заключителните разпоредби.

(4) Целите по ал. 2, т. 3 се постигат поетапно съгласно сроковете по § 4 от заключителните разпоредби.

(5) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Негодните за употреба батерии и акумулатори по ал. 1, предадени за обезвреждане, не се отчитат за изпълнение на целите по ал. 2.


Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори изпълняват задълженията си по чл. 12 и 13:

1. индивидуално, или

2. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване,

3. (отм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) В случай че лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори заплащат продуктова такса по чл. 36 ЗУО, изпълнителният директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) разходва набраните средства за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодните за употреба батерии и акумулатори, информационни кампании, контрол и други дейности, свързани с управление на батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори въз основа на договори с лицата по чл. 16 или с кметове на общини в съответствие с Правилника за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) (ДВ, бр. 3 от 2003 г.).
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Изпращането на негодните за употреба батерии и акумулатори от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕС, и/или изнасянето им извън територията на ЕС с цел рециклиране се зачитат за изпълнение на задълженията и на целите по рециклиране само ако:

1. превозът е извършен при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно превози на отпадъци, наричан по-нататък "Регламент 1013/2006", и

2. е налице доказателство, че операцията по рециклиране е извършена при условия, равностойни на изискванията на наредбата, включително и че инсталацията/съоръжението, в което е извършено рециклирането, гарантира постигането на целите по чл. 13, ал. 2.
Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата, извършващи дейностите по оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, включително предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане, трябва да притежават:

1. разрешение или регистрационен документ, издадени по реда на глава пета, раздел I или II от ЗУО, или

2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от ЗООС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) Лицата, извършващи дейностите по събиране и транспортиране на негодни за употреба батерии и акумулатори и/или съхраняване, попадащо в обхвата на операция, обозначена с код R13 по смисъла на § 1, т. 17, буква "н" от допълнителните разпоредби на ЗУО, на негодни за употреба батерии и акумулатори, които нямат опасни свойства, трябва да притежават регистрационен документ, издаден по реда на глава пета, раздел II от ЗУО.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) За събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори в обектите на лица, предлагащи батерии и акумулатори за продажба на крайните потребители, не се изисква разрешение или регистрационен документ в случаите, когато съдовете за събиране се обслужват от друго лице, притежаващо разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Дейностите по предварително третиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори се извършват от лица, притежаващи разрешение за оползотворяване и/или обезвреждане по чл. 12 ЗУО.

(5) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Дейностите по предварително третиране на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори се извършват от лица, притежаващи разрешение за оползотворяване и/или обезвреждане по чл. 12 ЗУО, с изключение на случаите, при които при демонтажа на негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори е наложително допълнително разглобяване и раздробяване с цел улесняване на транспортирането им.
Чл. 17. Въвеждането на системи за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори не трябва да възпрепятства функционирането на съществуващите системи за събиране на битови отпадъци и за разделно събиране на други масово разпространени отпадъци.
Чл. 18. (1) (Доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 26.09.2009 г.) Операторите на инсталации и съоръжения, в които се извършват дейностите предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, подлежащи на издаване на разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел I от ЗУО, или комплексно разрешително по реда на глава седма, раздел II от ЗООС, трябва да осигурят прилагането на най-добрите налични техники по отношение на опазване на човешкото здраве и околната среда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Прилаганите технологии за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори трябва да постигат степен на рециклиране в съответствие с чл. 13, ал. 2.


Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара портативни и автомобилни батерии и акумулатори създават системи за разделно събиране на негодни за употреба портативни и автомобилни батерии и акумулатори, които трябва да осигуряват:

1. събиране от крайните потребители:

а) чрез специално оборудвани превозни средства - от местата, в които се образуват негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, или

б) (изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) чрез поставяне на съдове за събиране, разположени на мястото на продажбата на портативни и на автомобилни батерии и акумулатори в случай, че е технически възможно или на друго достъпно място в района, в който се образуват негодни за употреба портативни и автомобилни батерии и акумулатори;

2. предаване на събраните по т. 1 негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на площадки за временно съхраняване, на съоръжения за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 20. (1) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори се отчита броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко едно място за поставяне на съдове на 1000 жители.

(2) При определянето на броя и разположението на местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори се отчита броят на жителите в общината, като се осигурява най-малко едно място за поставяне на съдове на 5000 жители.


Чл. 21. Местата за разполагане на съдовете за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори по чл. 20 включват и местата за продажба на батерии и акумулатори.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2011 г.) (1) Лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, са задължени:

1. да приемат без заплащане от страна на крайните потребители негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори от същия вид в рамките на работното време на обекта;

2. да поставят съдове за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на територията на обекта, където извършват продажбата.

(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 и 2 се извършват въз основа на сключен договор с организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или с лица, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата, и/или лица по чл. 16.

(3) С договорите по ал. 2 се гарантира, че негодните за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори ще бъдат предадени за рециклиране на лица по чл. 16.

(4) Осигуряването на съдовете за събиране по ал. 1 и предаването на събраните количества негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на лица по чл. 16 е безплатно за лицата, които извършват продажба на портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори на крайните потребители, и се финансира от организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори и от лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, индивидуално изпълняващи задълженията си по наредбата.


Чл. 23. (1) В случай че в съответното населено място не е организирана система за събиране чрез специално оборудвани превозни средства от местата, в които се образуват негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, крайните потребители са длъжни да ги предават в местата за събиране по чл. 19, т. 1, буква "б".

(2) В случай че в съответното населено място е организирана система за разделно събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, се забранява поставянето им в съдове за битови отпадъци.


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В изпълнение на задълженията си по чл. 19, т. 2 лицата, които пускат на пазара портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори са длъжни да осигурят събирането на негодните за употреба батерии и акумулатори от лицата по чл. 22, ал. 1 и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 25. (1) Негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори се събират разделно на мястото на тяхното образуване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Притежателите на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори са длъжни да организират временното им съхраняване на мястото на образуване и да уведомят лицето, което пуска на пазара индустриални батерии и акумулатори, за наличните количества негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори с цел изпълнение на задълженията му по чл. 12, ал. 6.


Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори могат да установят депозитни системи за батериите и акумулаторите, пуснати от тях на пазара в Република България.
Чл. 27. (1) Кметът на общината:

1. определя местата за разполагане на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на общината в съответствие с програмата по чл. 29, ал. 1, т. 1 ЗУО, без да възпрепятства дейността на лицата, сключили договор с организация по оползотворяване или с ПУДООС, и/или на лица, изпълняващи задълженията си индивидуално;

2. организира дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане.

(2) Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) по т. 1 - когато лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори разполагат елементите от системата за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори върху общински имот;

2. по т. 2 - когато има сключен договор за финансиране на дейностите по събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори и предаването им за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане със:

а) организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори,

б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, изпълняващи задълженията си по тази наредба индивидуално, или

в) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

(3) За извършване на дейностите по ал. 1, т. 2 кметът на общината сключва договори с лицата по чл. 16.

(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) По предложение на лица по чл. 16 организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори или лица, които пускат на пазара батерии и акумулатори, изпълняващи задълженията си индивидуално, кметът на общината може да определи нови места по ал. 1, т. 1.

(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) В случаите по ал. 2, т. 2 кметът на общината съставя график за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, включващ не по-малко от две дати годишно.

(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) Графикът по ал. 5 се изготвя съвместно с лицата по ал. 2, т. 2 и се обявява чрез местните средства за масово осведомяване и по друг подходящ начин.
Чл. 28. (1) Транспортирането на негодни за употреба батерии и акумулатори и на отпадъци от батерии и акумулатори, включително с превозните средства за събиране по чл. 19, т. 1, буква "а", се извършва съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 29 от 1999 г.).

(2) Транспортирането на негодни за употреба батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, и отпадъци от батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, се извършва съгласно изискванията на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 15 от 2004 г.) или на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.), както и на международните правни актове за превоз на опасни товари, ратифицирани от Република България със закон.

(3) При транспортирането на негодни за употреба батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, и на отпадъци от батерии и акумулатори, съдържащи опасни вещества, се попълва транспортна карта по реда на чл. 8 от Наредба № 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности (ДВ, бр. 95 от 2004 г.).
Чл. 29. (1) (Отм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.)

(2) Площадките за временно съхраняване се проектират, оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките, съоръженията и инсталациите за временно съхраняване на отпадъци по приложение № 2 от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци и в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр. 81 от 2004 г.).

(3) Забранява се временното съхраняване в открити складове на негодни за употреба батерии и акумулатори.
Чл. 30. (1) Местата за поставяне на съдовете за събиране на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори, превозните средства за събиране по чл. 19, т. 1, буква "а" и площадките за временно съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори се обозначават с табели "Събирателен пункт за негодни за употреба батерии и акумулатори".

(2) Местата за поставяне на съдовете за събиране, превозните средства за събиране по чл. 19, т. 1, буква "а" и площадките за временно съхраняване на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори се обозначават с допълнителни табели "Акумулаторите се събират задължително с електролит".

(3) Размерите на табелите по ал. 1 и 2 трябва да са не по-малки от 0,5 x 1 м.
Чл. 31. Събирането и временното съхраняване на негодни за употреба портативни и/или автомобилни батерии и акумулатори се извършват в затворени специализирани съдове, отговарящи на следните изисквания:

1. да бъдат устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;

2. да осигуряват вентилация на въздух;

3. да бъдат обозначени с надпис "Негодни за употреба батерии и акумулатори".


Чл. 32. (1) В съоръженията за предварително третиране се приемат негодни за употреба батерии и акумулатори, доставени от площадки за временно съхраняване, места за събиране по чл. 19, т. 1 или от притежателите им, в т.ч. крайните им потребители.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Съоръженията за предварително третиране на батерии и акумулатори се проектират, изграждат и експлоатират и при спазване на минималните технически изисквания по приложение № 4, като:

1. се вземат мерки за ограничаване до минимум на ръчните операции и предотвратяване на всяко неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве и околната среда;

2. временното съхраняване на негодните за употреба батерии и акумулатори и на отпадъците от предварителното им третиране се извършва при спазване на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;

3. се предприемат мерки за осигуряване пригодността на получените материали за оползотворяване и преди всичко за рециклиране.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Операциите по отделяне на електролита от негодните за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори се извършват след приемането им в съоръженията за предварително третиране.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Операциите по отделяне на електролита от негодните за употреба индустриални батерии и акумулатори могат да се извършват на мястото на образуването им в съответствие с приложение № 4.

(5) Негодните за употреба батерии и акумулатори се подлагат на операции по раздробяване и разделяне на подлежащи и неподлежащи на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци.

(6) Подлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци се предават на лица, притежаващи разрешение или комплексно разрешително съгласно чл. 16 за рециклиране или оползотворяване.

(7) Неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци се предават за обезвреждане на лица, притежаващи разрешение или комплексно разрешително съгласно чл. 16.


Чл. 33. Забранява се нерегламентираното изхвърляне и/или изливане на електролит от негодни за употреба батерии и акумулатори.
Чл. 34. (1) Забранява се събирането и временното съхраняване на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори без електролит освен в случаите, когато те са били повредени по независещи от лицето, извършващо събирането, причини и не надвишават 5 на сто от общото количество събрани батерии и акумулатори на една площадка за временно съхраняване.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за случаите, когато батериите и акумулаторите са постъпили на площадките за временно съхраняване от внос, което се удостоверява с разрешението за внасяне на отпадъци, издадено по реда на глава пета, раздел V от ЗУО.


Чл. 35. (1) (Предишен текст на чл. 35, доп. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Забранява се депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори, както и на части или материали от тях, които могат да бъдат рециклирани и/или оползотворени по друг начин.

(2) (Нова - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Забранява се депонирането, изгарянето и/или обезвреждането по какъвто и да е друг начин на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори, съдържащи живак, кадмий или олово.


Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Неподлежащите на рециклиране и/или оползотворяване отпадъци образувани при предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори се обезвреждат съгласно изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2009 г., в сила от 20.01.2009 г.) Отпадъците, съдържащи опасни вещества, образувани при предварително третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, се поставят в специализирани съдове при депонирането им и/или се подлагат на допълнителна обработка за ограничаване разтворимостта на съдържащите се в тях опасни вещества в условията на депото.

(3) Съдовете по ал. 2 трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да бъдат корозивно устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в отпадъците от батерии и акумулатори, и материалът, от който са изработени, да не взаимодейства с тях;

2. да бъдат устойчиви на външни въздействия в условията на депото.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница