Опазване на околната средаДата08.06.2024
Размер43.5 Kb.
#121394
d0b5d0bad0bed0bbd0bed0b3d0b8d187d0bdd0be-d0b2d18ad0b7d0bfd0b8d182d0b0d0bdd0b8d0b5
Свързани:
Конструирането - дейност за развитие на творческите способности на децата

Екологичното възпитание на децата от предучилищна


възраст чрез провеждане на Зелена детска градина

Любка Стефанова Серафимова, директор на ЦДГ”Трети март”


гр.Батак, обл. Пазарджик
Проблемът за екологичното възпитание на децата е много актуален днес.В съвремието ни се наблюдава отдалечаване на хората от естествената природна среда.Все повече се обездвижваме,а силната индустриализация се отразява неблагоприятно на всички,особено на децата.Основната цел на екологичното възпитание е формиране на правилно научно-обосновано отношение на човек към природата,към протичащите в нея процеси и явления,изграждане на принцпи на използване и живот в природата разумно и ползотворно.Човекът е част от природата.Неговото съществуване е зависимо от околната среда.
Предучилищната възраст е най-подходящият момент ,от който трябва да започне системна работа за създаване на положително отношение към природата,към нейната красота и изграждане на начални умения и навици у децата за нейното опазване.
Изграждането на правилен светоглед и поведение в предучилищна възраст е една от основните цели на образованието ни.през цялата година ние даваме на децата научни знания за природата и работим за развитието на познавателните им способности.Развиваме детската наблюдателност и възпитаваме естетически вкус,за да могат да виждат красивото в природата.Формираме навици и привички ,свързани с опазване на природата и възпитаваме нравствени качества у децата.Развиваме потребностите от общуване с природата.Като завършек на работата ни за екологичното възпитание на децата през учебната година е провеждането в края на месец май на Зелена детска градина,където придобитите знания от децата се затвърдяват и обогатяват.
Провеждането на Зелена детска градина от децата в Целодневна детска градина “Трети март”гр.Батак,обл.Пазарджик е дългогодишна традиция.Децата всяка година с голямо нетърпение и желание очакват момента на заминаване. Чрез изнесените моменти сред природата децата опознават растителния и животински свят около нас.Така у тях се моделират норми на поведение ,като грижа за растенията и животните,преодоляване на желанието за безцелно унищожаване на клони,дървета диви цветя и храсти.Осъзнават някои връзки и зависимости в природата,имащи екологичен смисъл.Познавателното съдържание е съобразено с ДОИ и Програмата за възпитание на детето от 2 до 7 години.
Положителното отношение към природата,заложен като траен резултат в предучилищна възраст,е реална основа и предпоставка за формиране на елементи на екологично съзнание и екологична култура,които ще се развиват в следващите възрастови периоди.Децата ще обичат природата и ще знаят как да я опазват.
Целите,които си поставяме преди заминаване на Зелена детска градина са съобразени с възрастовите психо- физиологични особености и индивидуални различия на децата.Информацията за природата е достъпна и научна.Тя е такава, каквато е самата заобикаляща ни действителност.Освен факти от растителния свят, тя включва и система от норми за отношението към природата и опознаването на растенията и животните.
ЦЕЛИ:

 1. Поставяне на основите на положително отношение на децата към природата чрез усвояване на знания за нея- опознават растителни и животински видове ,които живеят в района ни.

 2. Формиране на интелектуални,нравствени и естетически качества у децата чрез познанията за природата.

 3. Овладяване на подходящи начини на взаимодействия на децата с природните обекти.

Набелязяните цели постигаме чрез изготвянето и изпълнението на програма за всеки ден от престоя ни.Програмата включва:

 1. Провеждане на туристически преходи до близки природни обекти,където децата наблюдават и получава знания за:

  1. Някои дървесни видове,които виреят в посетената местност- бял и черен бор,ела,смърч,мура;някои широколистни видове и техните плодове.Значението им за човека и за равновесието на природата.

  2. Някои известни видове билки по ливадите в близките околности.Децата получава знания за екологосъобразното им събиране и приложението им в народната медицина.

  3. Децата опознават някои птици ,животни и насекоми,живеещи в местността,която са посетили децата.

  4. Децата разбират зависимости,които съществуват в природата през различните годишни времена.

  5. Приучават се да откриват пораженията ,нанесени на природата от недобросъвестни хора.Научават колко много време и труд е необходимо ,за да се поправят.

  6. Събират природни материали и изработват предмети за изложбата.

 2. Провеждане на състезателни игри с екологична насоченост,чрез които децата затвърдяват получените знания и формират екологично поведение в природата – “Млад билкар”,”На екскурзия в планината”, “Това е правилно”,”Разпознай знаците”,”Да пренесем ранената птичка”

 3. Изработват предмети от събраните природни материали и организилат изложба.

 4. Разучават художествени произведения – разкази,приказки, стихотворения и др. с подходяща тематика.

Провежданите наблюдения позволяват на децата да получат информация за обекти и явления от природната среда.Техният интерес към обектите и явленията е по-голям, когато те имат възможност да се докоснат непосредствено до тях и имат възможност да манипулират с тях – листа, клонки, цветя и други растения.Децата се поставят в активна позиция като извършват различни действия с предметите и лесно установяват техните свойства и качества.Беседите с децата дават възможност да се формират у тях понятия за природните обекти и явления.Така при решаване на поставените задачи , децата преминават от нагледно- действен към нагледно – образен и логичен план на разрешаване на практическата ситуация.Случайно възникналите ситуации представят голяма възможност не само за овладяване на знания,но и за дейности в полза на природата, за които децата трябва да вземат определено решение прилагайки на практика своя придобит опит.По време на разходка децата виждат повредена ограда на мравуняк ,те я поправят и така не дават възможност животни до повредят мравуняка.Събирането на билки, гъби и природни материали е един от похватите при екологичното възпитание на децата.Важно е с поставянето на задачата на децата за събиране да се посочат и правилата за тази дейност,то не трябва да бъде самоцел , което води до унищожаване на природата,а да удовлетворява някаква потребност на хората и животните. На Зелената детска градина използваме и много игри с дидактичен характер,чрез които децата разрешават проблемни ситуации от обкръжаващата ги среда – “Забранено –разрешено”, “Свържи по вид животните”, “Какво разказва планинският поток” и др..Възпитаваме децата в екологично поведение и чрез използваните подвижни игри, които са свързани с природни явления и среда.Игрите обикновено са придружени с много движения – тичане, скачане, катерене, манипулативни движения и др., откъдето и тяхното значение, както за физическото, така и за психическото развитие на децата.Това дава възможност за развитие у децата и на наблюдателност, находчивост, съобразителност, повишена жизненост, постоянна подвижност сред природата.
Всеки ден от престоя ни е посветен на определена тематика.Децата с огромно желание и неподправен интерес очакват изненадите,които сме им подготвили.Усвояват с лекота поднесените знания.Придобиват умения за екологосъобразно поведение сред природата.Децата се учат постепенно да разбират,че човекът създава своята материална среда ,като не само взема материали от приподата,но и се учи да я използва като модел – багрите и формите на шевиците,тъканите, керамичните съдове, естествените багри и форми на заобикалящата ни природна среда.Опитът на децата,свързан с възприемането на красивото в природата е изключително индивидуален.Тйо се обуславя,както от характера на непосредствените контакти на децата със заобикалящата го среда, така и от специфичния характер на дейностите,които ние използваме при престоя си на Зелената детска градина и в които то може да отрази своите естетически възприяния- театрализирана игра, изобразителна дейност, конструктивно- техническа дейност, изработване на предмети от природни материали, четене на художествена литература и др.Красивото ,съществуващо в природата като хармония,багри, звуци, става факт в съзнанието на детето,едва след като то се научи да го забелязва, възприема и помни.Така възприемането на красивото оказва влияние върху формирането на мотивите за поддържане на хармонията, на равновесието в заобикалящата ни среда, което е основа на екологосъобразното поведение на децата.
С голям интерес и вълнение децата очакват срещата с Горския цар и неговите феи през последната вечер от престоя ни.Тази вечер е изпълнена с емоции и желание децата да покажат пред Горският цар усвоените знания и умения,не само като природолюбители,но и като малки артисти и музиканти.
Тръгваме си от Зелената детска градина уверени,че децата ни са получили достатъчно знания за природата и са овладели начини за положително взаимодействие с нея.Сигурни,че сме формирали у тях екологично поведение,че сме възпитали нравствено и естетическо отношение към природата.
Всеки ден на Зелената детска градина има свой облик,свой живот,носи радост и удовлетворение за децата. Ние,педагозите от детската градина,никога не забравяме настоящето,което градим,защото то е бъдещето,което искаме.
Използвана литература:

 1. Е.Янакиева –“ Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст”София , 1994г.

 2. К.Галчева, Г.Галчев –“ Педагогика на взаимодействието дете- околна среда”Пловдив, 1998г.

 3. К.Галчева –“ За екологичното възпитание на децата” Пазарджик, 1993г.

 4. Е.Драголова,М.Терзиева –“Екологични ситуации, игри и упражнения за деца от предучилищна възраст”

 5. Е.Русинова – “Програма за възпитание на детето от две до седем годишна възраст” София 1994г .


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница