Отчет на библиотеката при нч „съгласие 1869 г." За 2014 година 145 години нч „Съгласие 1869 г."Дата09.01.2018
Размер218.27 Kb.
#42668
ТипОтчет
ОТЧЕТ

НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 г.“ ЗА 2014 ГОДИНА
145 години НЧ „Съгласие 1869 г.” – 145 години на възраждане, на  всеотдайна, сърцата дейност на поколения читалищни дейци - будители и предани сподвижници, за да бъде съхранена българската духовност и традиция, да бъде съхранен опита за поколенията, разказано миналото, постиженията на науката и културата, за да ги има в бъдещето.

145 години Библиотека.

Библиотеката гради настоящето си развитие и чертае насоките на бъдещето, стъпвайки здраво на традициите. 

Библиотекарите са образователни консултанти и преподаватели, а не само пазители на книжното знание.

Библиотеката е любимо място различно от дома и работното място, място изпълнено с живот, многофункционално, където хората се срещат, събират, общуват.

Библиотеката е уникално място за достъп до информация, култура и свързване на хората в общност.

Библиотеката е достъп до дигитални услуги.

Библиотеката предлага иновативни услуги.

Библиотеката е активен посредник при предоставянето на информация.

Библиотеката е притегателен център за общността.ДЕЙНОСТТА В ЦИФРИ И АНАЛИЗ ЗА ИЗМИНАЛАТА 2014 г.

КОМПЛЕКТУВАНЕ

През 2014 г. в библиотеката са постъпили 472 нови документа (екз.), 436 заглавия.

Библиотечният фонд в края на отчетния период наброява 85 172 тома.

Закупената с наши средства литература през 2014 г. на стойност 1296,70 лв. Получени са дарения на 348 библиотечни документа - 868,21 лева.


За 2014 г. в отдел Краезнание са набавени 28 нови библиотечни документа.


Абонаментът за 2015 г. - 868,21 лева – от тях: вестници – 5 бр., списания – 1 бр.
НАРАСТВАНЕ НА ФОНДА

ФОНД

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Постъпления

320

232

256

635

472


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА СПОРЕД НАЧИНА НА НАБАВЯНЕ

ПОСТЪПЛЕНИЯ

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Покупка

63

135

95

523

124

Дар

257

95

160

112

348

Замяна

0

0

1

0

0

ОБЩО:

320

232

256

635

472РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПО ВИД

ПО ВИД

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Книги

319

232

256

635

472

Периодични

-

-

-

-

-

Графични издания

1

-

-

-

-

Други

-

-

-

-

-

ОБЩО:

320

232

256

635

472


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ПО ЕЗИК

ПО ЕЗИК

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Бълг. език

303

232

218

627

472

Руски език

6

-

6

0

0

Други езици

11

-

32

8

0

ОБЩО:

320

232

256

635

472


РЕГИСТРАЦИЯ И ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ФОНДОВЕ
През 2014 г. са регистрирани 472 библиотечни документа. В автоматизираната система са вписани 436 библиотечни единици (загл.) на стойност 2164,91 лв. (853 системни номера)
ПРОЧИСТВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ФОНДОВЕТЕ
ОТЧИСЛЕНИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

ПО ПРИЧИНИ

2010

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Остарели по съдържание

0

0

0

0

0

Многоекземплярни

0

0

0

0

0

Физически изхабени

0

20

0

0

0

Повредени и невърнати

0

0

0

0

0

ОБЩО:

0

20

0

0

0


БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
ЧИТАТЕЛИ:

Нови читатели по отдели

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

над 14 год.
Читалня Краезнание Изкуство

466

500

454

458

551

Заемна

249

275

335

350

353

БИЦ

-

-

-

-

62
715

775

789

808

966

до 14 год.
Детски отдел

260

318

311

264

271
260

318

311

264

271

БИЦ

0

0

208

89

34

ОБЩО:

975

1 093

1308

1161

1271

Регистрираните посещения за 2014 г. са общо 16865 – посещаемостта е 13,27, за 2013 г. 14,03, за 2012 г. - 11,70, за 2011 г. – 13,15, за 2010 г. - 11,38 (посещаемост = бр. посещения/ на бр. на читателите)


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЯТА ПО ОТДЕЛИ

Отдел

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Читалня Краезнание Изкуство

3 283

3 349

3735

3294

4408

Заемна

3 750

4 696

4652

4317

5443

Детски отдел

4 060

4 913

2737

2900

2923

БИЦ по Програма „Глоб@лни библиотеки България“

-

1 419

4180

5789

4091

ОБЩО:

11 093

14 377

15304

16300

16865


ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Художествена литература

12 652

15 087

12505

10956

13765

Отраслова литература

11 084

13 886

12684

11650

16551

Електронни документи

0

0

0

0

203

ОБЩО:

23 736

28 973

25189

22606

30519

Заемна

7 737

9 991

9548

9123

10367

Читалня. Краезнание и Изкуство

11 243

13 580

13032

10172

15639

Детски отдел

4 756

5 402

2609

3311

4310

БИЦ

0

0

0

0

203

ОБЩО:

23 736

28 973

25189

22606

30519


ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ЧИТАТЕЛИ НАД 14 ГОДИНИ

По вид

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Худ. л-ра

8 441

10 745

10235

8589

10111

Отраслова

10 539

12 840

12345

10706

15895

ОБЩО:

18 980

23 585

22580

19295

26006


ЗАЕТИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ДО 14 ГОДИНИ В ДЕТСКИ ОТДЕЛ

По вид

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

ДХ

4 211

4 342

2270

2367

3654

ДО

545

1 046

339

944

656

ОБЩО:

4 756

5 388

2609

3311

4310

Заетите библиотечни документи през 2014 г. са 30316, за 2013 г. - 22606, 2012 г. - 25189, 2011 г. - 28 973 и 2010 г. - 23 736 (библиотечни документа).Според горепосочените данни общата читаемост през 2014 г. е 23,85 в сравнение 2013 г. - 19,47, 2012 г. - 19,26, 2011 г. - 26,51, 2010 г. - 24,34. (читаемост = бр. раздадени док./ на бр. на читателите)

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ Подготовка на информационни продукти. Устна и писмена информацияПо вид

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Устни справки

488

504

571

281

384

Писмени справки

1

3

33

24

20

ОБЩО:

489

507

604

305

404

Библиотечно уточняване

0

0

0

0

0

Тематични справки

489

507

588

293

401

Фактографски справки

360

500

600

500

600

ОБЩО:

~848

~1007

~1188

~800

~1000


ФИНАНСИРАНЕ:
За Библиотеката е жизнено важно да има адекватно финансиране, за да може успешно да изпълняват своята роля. Без достатъчно финансиране в дългосрочен период е невъзможно да се създадат условия за осигуряване на услуги и да се използват по най-ефективния начин наличните ресурси. Примерите в това отношение са много: нова сграда на библиотеката, без достатъчно средства за поддръжката ù, колекция от нови книги без ресурси за актуализирането ù и компютърни системи без средства за поддръжка и осъвременяване. Финансирането на библиотеката трябва да бъде сигурно и редовно и ползвателите от общността да бъдат информирани за финансовите й нужди.
НАШАТА БИБЛИОТЕКА В ЦИФРИ:


Приходи

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Чл. внос

910,00

1 068

1174

1101,00

1133,00

Ксерокс услуги

326,30

291,90

364,40

284,20

253,40

ОФ“Т. Васильов”

0

0

0

0

0

Проект МК

0

0

3020

0

0

Дарение книги

2 583,73

915, 42

604,34

1314,27

868,21

Вторични

0

0

0

0

0

ОБЩО:

3 820,03

2 318, 47

5162,74

2699,47

2254,61

Разходи

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Заплати

14 101,32

11412,33

12306,23

14358,13

16187,51

Закупена л-ра

729,74

1462, 16

796,83

5417,09

1296,70

Проект МК

0

0

766,30

0

0

Абонамент АБ

960,00

2010/11 г.

480,00

420,00

420,00

0

Уебхостинг

83,66

83,11

64,75

76,75

76,75

Закупена техника

196,00

ремонт

22,00


(клавиатура)

0

0

0

0

ББИА (чл. Внос)

20,00

20,00

20,00

50,00

25,00

Абонамент

638,41

соб. участие

627,76

516,82

567,14

541,40

Командировки

28,00

0

0

0

150,00

Библиотечни материали

0

102,00

0

238,80

266,60

Консумативи за техниката

0

0

60,00

46,00

78,00

(касета)

Телефон

0

0

0

0

0

Други

0

0

89,40

0

884,75

ОБЩО:

16 779,13
14 101,32

(заплати)

14187,36
11412,33

(заплати)

15040,33
12306,23

(заплати)

21173,91
14358,13

(заплати)

19506,71
16187,51

(заплати)КУЛТУРНО - ПРОСВЕТНИ ИЗЯВИ ПРЕЗ 2014 г. В ЦИФРИ.
Кътове - 40

Витрини - 51

Колективни четения - 5

ББЗ – 4

Детски утра - 1

Обсъждания на книги – 3

Други - 10
ИЗЯВИ:

28.02.2014 г. - Баба Марта (Детско утро). Традиционен празник провеждан от Библиотеката и най-малките ученици от НУ „Хаджи Генчо”

21.05.2014 г. - 24 май Ден българската просвета и култура и на славянската писменост и култура. ІІ клас от НУ „Хаджи Генчо” (г-жа Якимова) на гости в Библиотеката. Децата се запознаха с живота и делото на Кирил и Методии и въодушевено четоха стихове посветени на празника.

26.05.2014 г. – Обсъждане на книги. ІІ клас от НУ „Хаджи Генчо” (г-жа Иванова и г-жа Лазарова) се запознаха с Червената книга на България, с енциклопедии за животинския и растителен свят, природата и забележителностите на гр. Тетевен

29.09.2014 г.08.01.2015 г. „Читателска щафета 4: Ловци на приключения”! – С участие на ученици от СОУ „Г. Бенковски” и НУ „Хаджи Генчо” на възраст от 6 до 13 години, които да прочетат най-малко три книжки от поредиците “Сам Силвър, тайният пират”, “Детективите Агата и Лари” и “Приключенията на Минерва Минт”, да изпратят своя попълнена форма за участие и да се включат в надпреварата за значки и награди. Библиотеката закупи детски книги и от трите поредици.
145 ГОДИНИ НЧ „СЪГЛАСИЕ 1869 Г.” – ГР. ТЕТЕВЕН
02.06.2014 г. - Крайгодишен концерт на Школата по изкуства

03.06.2014 г. - Презентация на книгата на Никола Бърдаров „Приятели”. Участие на роднини и близки на автора, превърнало се в Родова среща.

04.06.2014 г. - Празничен концерт – 10 години ФФ „Алтън Тетевен”

05.06.2014 г. - Прожекция на филм послучай 130 г. Театрално дружество „Искра”

06.06.2014 г. - Библиотечен празник „Да четем заедно позабравени страници за историята на Читалището и Тетевен”. Библиотека под небето – експозиция на част от колекцията Краезнание и участие в четенето на граждани, читалищни деятели, краеведи и ученици от СОУ „Г. Бенковски” (г-жа Филипова).

09.06.2014 г. - Св. Дух, патронен празник на НЧ „Съгласие 1869 г.”. Освещаване на знамето на читалището носено от ветерана читалищен деец Димитър Пандурски, Празничен концерт по случай 55 г. читалищен Духов оркестър. Гости Духов оркестър гр. Оряхово и гр. Ботевград. Заря на пл. „Сава Младенов”

26.09.2014 г. - Кампания „ЧЕТИ С МЕН, ДОВЕДИ И ПРИЯТЕЛ” с участието на тетевенци, училищата - СОУ „Г. Бенковски”, НУ „Хаджи Генчо”, ПГГСД „Сава Младенов”
АБ“ СИСТЕМА
От 2006 г. до днес в автоматизираната система са вписани 3 871 системни номера, като от тях новопостъпила литература – 3 489 инв.номера на стойност 25 465,66 лева и въведен в системата стар фонд 4 466 екземпляра.
БИБЛИОТЕКАРИ
Професията библиотекар е сред най-хуманните професии. Служенето на книгата, служенето на просвещението и на хората е МИСИЯ!

Библиотекарят има безгранични и универсални възможности за общуване и въздействие върху читателя. Възможностите на библиотеката, на книгата и словото са безпределни. Значение имат и личните качества на библиотекаря, обслужващ читателите – общителност, умение да създава контакт с всеки човек, хубава, разбираема реч, памет, акуратност в работата, а също е необходимо и да бъде добър психолог.


Програма „Глоб@лни библиотеки“ – България” приобщи гражданите на Тетевен и Тетевенска община към глобалното информационно общество. Библиотеката отговаря на предизвикателствата на времето като използва възможността да развива обслужване по нови и увлекателни начини, чрез осигуряване на обществен достъп до информационните технологии, чрез обучаване в основни компютърни умения, чрез участие в програми за борба с неграмотността и услуги осигуряващи информация по традиционен начин, чрез печатната и устната традиция.

Всички библиотекари от Община Тетевен обменят опит, информация, работят съвместно в общи проекти, форуми и инициативи, като Библиотеката в Тетевен е обединяващото звено.


МАТЕРИАЛНА БАЗА И БИБЛИОТЕЧНА СРЕДА
През 2014 г. се извърши основен вътрешен ремонт на читалищно крило „А”, където се помещава Библиотеката. Залите са в различни свежи цветове, с подходящи щори, ремонтирано и подменено осветление, а обстановката е уютна и приятна.
УСЛУГИ:

Библиотеката предлага услуги на основата на равен достъп за всички, без оглед на възраст, раса, пол, религия, националност, език или социално положение. Обслужването е достъпно за всички членове на общността, отличните условия за четене и учене, както и съответни технологии и работно време на библиотеката са съобразени с ползвателите. Търсят се и се прилагат форми на обслужване извън библиотеката за онези, които не могат да я посещават.


Уебсайтът на Библиотеката популяризира библиотечните услуги и дейности.
РАБОТА С ДЕЦА И УЧАЩИ

РАЗВИТИЕ, ИНТЕРЕСИ И ЗАНИМАНИЯ
Библиотеката има особена отговорност да задоволява потребностите на ДЕЦАТА и МЛАДЕЖИТЕ, да ги насърчава да се вълнуват от знанието и художествените произведения. Тя допринася за създаване и укрепване на добре информирано и демократично общество и дава възможности на хората да обогатяват и разгръщат живота си и живота на общностите, в които живеят.
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
През 2014 година Библиотеката не е участвала в проекти, поради натовареност с изявите във връзка с юбилея на Читалището и извършения основен ремонт на библиотечните помещения.
БИБЛИОТЕКАТА СРЕДИЩЕ НА ЗНАНИЕТО.
ОБУЧЕНИЯ:

03-05.09.2014 г. Семинар в гр. Ловеч на тема: „Каталогизация на библиотечните фондове във връзка с промяна на библиотечните стандарти” – провежда РБ „Проф. Беню Цонев”, гр. Ловеч – участие Ирена Иванова

15.10.2014 г. Семинар в село Карлуково на читалищата по Програма Глоб@лни библиотеки България. Тема: „Общество основано на знанието” - провежда РБ „Проф. Беню Цонев” и РЕКИЦ гр. Ловеч – участие Антон Христов
ДАРEНИЯ:
През 2014 година Библиотеката получи дарение на 348 библиотечни документа на обща стойност 868,21 лева.
НАШИ ДАРИТЕЛИ – 2014 година:
БЛАГОДАРНОСТ КЪМ НАШИТЕ ДАРИТЕЛИ!

Петя Петрова Стефанова, Банко П. Банков, Добромир Пенков, Галя Любомирова, Васил Къдринов, Ганка Кунчева, д-р Лидия Маркова Тонева, НЧ „Съгласие 1869 г”, Ивайло Йотов Тодоров, Христо Къндев, Йото Маринов, Лиляна Филипова, Иван Ивановски, Пенка Маринова Лечева, Цветелина Иванова Дончева, Калина Михайлова Иванова, Цвети Петров Пчелински, Дичка Антонова Коцева, Христина Йорданова Дакова

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница