Отчет за дейността през 2013 ГДата22.07.2016
Размер110.13 Kb.
#357
ТипОтчет

ОБЩИНА ХАСКОВОМЕСТНА КОМИСИЯ

ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ


ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013 Г.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – община Хасково е създадена и функционира съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Финансирането на дейността се обезпечава от бюджета на Р България, като делегирана от държавата и се подпомага от Община Хасково. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно отчита работата си пред Кмета на общината и Общинския съвет, както и пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерски съвет на Република България /чл.7, ал.2 от ЗБППМН/.

Съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, в състава на комисията участват

дванадесет члена, представители на общинската администрация, на отдел “Закрила на детето”, на органите на МВР, юристи, общественици. Към МКБППМН, като подпомагащо звено, работят Обществени възпитатели, чиито ангажименти са разписани в Закона за борба срещу ППМН.

В началото на отчетната година изготвихме план за дейността, в който си поставихме шест основни цели:

1.УТВЪРЖДАВАНЕ АВТОРИТЕТА И ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ И НЕЙНИТЕ ОРГАНИ В ОБЩИНА ХАСКОВО.

2.ПОДДЪРЖАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА БАЗАТА ДАННИ ЗА РИСКОВИ УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНО И ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ.

3.НАСОЧВАНЕ ВНИМАНИЕТО НА ОБЩНОСТТА КЪМ РАННАТА ПРЕВЕНЦИЯ И СПАЗВАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО. ИНИЦИИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО – ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙНОСТИ, КООРДИНИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА РАЗЛИЧНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, СЪПРИЧАСТНИ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ДЕЦАТА В РИСК. РЕДУЦИРАНЕ БРОЯ И ВИДА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА ХАСКОВО.

4.СИСТЕМНО РАЗВИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ И СПЕЦИФИЧНИТЕ УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪЗПИТАТЕЛИ И ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНО АНГАЖИРАНИ ЛИЦА В ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА.

5.РАБОТА С РОДИТЕЛИ.

6.КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ.

Неизменен водещ принцип в нашата работа е защита на обществения интерес чрез прилагане на адекватни корекционно - възпитателни мерки спрямо малолетни и непълнолетни, съобразно Конвенцията но ООН за правата на детето.

През изтеклия период, в Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са постъпили 35 сигнала по отношение на малолетни и непълнолетни, извършители на противообществени прояви и престъпления.

Образували сме 33 възпитателни дела. По два от сигналите сме отказали да образуваме възпитателни дела, поради навършване на пълнолетие от извършителите и на основание чл.13б от ЗБППМН. Осем са постъпилите от МВР официални сигнали, по които МКБППМН е образувала възпитателни дела и 25 са постъпилите от Прокуратурата, разпределени, както следва:
 • кражби – 17 в т.ч. 2 взломни кражби, 5 домови, 4 кражби от магазини и 1 на части и вещи от МПС;

 • престъпления, свързани с наркотици – 1;

 • други - 5 в т.ч. съвъкупяване с непълнолетна – 1, обсебване 2, държане на акцизни стоки – 1, по 274, ал.1 от НК -1 ;

 • унищожаване и повреждане на имущество – 4;

 • телесни повреди – 5;

 • бягства от дома – 1.

В Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2013г. са разгледани възпитателни дела и са наложени възпитателни мерки по отношение на общо 45 деца: 21 малолетни и 24 непълнолетни . В 9 от случаите е налице съучастие на две и повече деца. По отношение на 5 деца има образувани повече от едно възпитателно дело през изтеклата година. Наложените възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са 62, разпределени както следва: • по т.1 “Предупреждение” –37

 • по т. 3 “Задължаване да участва в консултации, обучения и програми” - 4

 • по т.4“Поставяне под възпитателен надзор на родителите, със задължение да полагат засилени грижи” - 17

 • по т.5 “Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – 2

 • по т. 12 “Предупреждаване за настаняване във ВУИ с изпитателен срок до 6 месеца” – 2

*По отношение на някои от децата са наложени по две възпитателни мерки.

От извършителите на противообществени прояви и престъпления 38 са момчета и 7 са момичета, разпределени във възрастов диапазон от 8-13г. – 21 деца, в т.ч.4 момичета и от 14-17г.- 24 деца, в т.ч. 4 момичета.
62 % от проявените деца живеят в пълни семейства, 22 % живеят с един родител, 5 % живеят при приятели или роднини и 11 % живеят в институция ДДЛРГ.

По отношение степента на образование, извършителите се разпределят, както следва: 7 % са с незавършено начално образование, 40 % с начално образование и 53 % с основно образование.* За първа отчетна година наблюдаваме промяна във връзката асоциално поведение-степен на образование, която сочи, че децата с най-висока образователна степен са в най- висока степен проявени.

* Графика на тенденцията и отношението възпитателни дела-извършители за периода 2006-2013г.


Видно от графиката, броят на възпитателните дела бележи устойчивост с тенденция към намаляване, в сравнение с предходните години; Броят на децата , участвали в противообществени деяния е незначително увеличен в сравнение с предходната година, но това е само статистическа величина, тъй като следва да се отчете факта, че по отношение на 5 деца има образувани повече от едно дела. Тези деца са проявили повторност в противоправното си поведение. Голямата част от тях са възпитаници на ДДЛРГ – обстоятелство, което обяснява поведението им, с оглед на психологическите травми, причинени от липсата на родителски грижи.

Анализът на семейната динамика на децата, извършители на противообществени прояви , отразен в графика 1, буди сериозна тревога. Като устойчива тенденция може да се определи факта, че децата, живеещи в пълни семейства в най-голяма степен проявяват асоциално поведение. Очевидно, българското семейството е в тежка криза, чиито жертви са най-уязвимите му членове-децата. Задълбочаването на икономическите проблеми, безработицата на родителите, липсата на родителски контрол и оставяне на децата за обгрижване от страна на близки и роднини, членове от семейството с престъпно поведение, са сериозни предпоставки за проява на асоциално поведение.

По отношение на вида прояви и през тази година водещо място заемат кражбите.

Работа по превенция, изразена в кампании и инициативи:

Традицията да работим приоритетно по темата, свързана с превенция на разпространението и употребата на дроги, бе продължена и през 2013г.

По повод Международния ден за борба с употребата и разпространението на наркотици - 26 юни, съвместно с ПЦНВ и с подкрепата на доброволци, организирахме и проведохме концерт под надслов «Дай шанс на живота си». Участие взеха любими «звезди», избрани чрез допитване сред учениците: Део, 100 кила, Маги Джанаварова, «Янг Биби Янг». Доброволците раздаваха информационни материали, издадени от МКБППМН. Инициативата събра много млади хора в централната градска част и премина при голям интерес.

Основните направления за работа по социална превенция през отчетната година бяха «Превенция на разпространението и употребата на дроги», «Толерантност», «Предотвратяване и решаване на конфликти в училищна среда /превенция на агресията и тормоза в училище/», «Трафик». Темите за реализиране са разработени и адаптирани за различните възрастови групи деца, като са приложени основни педагогически похвати, включително и активно участие на самите деца. Някои от тях са: „Вредни за човека вещества”, „Дрогата-търсена, преследвана, опасна”, „Тютюнопушене и здраве”, “Да бъдем здрави и силни”, ”Не” на насилието в училище”, „Накъде след училище”, „Равнопоставени в любовта”,“Трафик на хора-рискове и последствия”.

Обхванати са над 2260 деца и младежи в диапазона 4 ти-12 ти клас.
Със задоволство трябва да отбележим, че и през 2013г. на територията на община Хасково, нито едно дете не е било жертва на трафик.

Основно работата по реализиране на дейността бе изпълнена от обществените възпитатели към местната комисия. Съдържанието на социално- превантивната дейност на комисията, което може да се изрази в следната таблица:
Година

Брой приложени програми за превенция и противодействие на детското асоциално поведение

Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата

Брой консултирани деца и семейства чрез МКБППМН

2011

3

2050

168

2012

3

2200

105

2013

4

2260

105

През отчетния период, обществените възпитатели към МК са работили индивидуално с общо 25 деца с девиации в поведението и техните родители. Те осъществяват пряк контакт с тях, училищната и приятелската им среда, като отчитат ежемесечно дейността си чрез секретаря пред Комисията. Главната цел на тяхната корекционно - възпитателна работа е предотвратяване на последващи противообществени прояви и престъпления, подпомагане на децата и семействата при решаване на конфликти и проблеми - личностни, междуличностни, семейни, социални. С обществените възпитатели се провеждат ежеседмични нарочни екипни срещи, на които се обсъждат проблемите на подрастващите, с които работят и се набелязват конкретни мерки и стъпки за постигане целите на корекционно–възпитателната работа. Обществените възпитатели постоянно обогатяват познанията и компетенциите си чрез обучителни сесии, подготвени от председателя и секретаря на комисията, в ежеседмичните екипни срещи, както и чрез самообучение.

През отчетната година, успяхме да осигурим за обществените възпитатели външно обучение по две теми: “Асертивност”и “Основи на консултирането на семейства на малолетни/ непълнолетни извършители на противообществени прояви”. Такива сесии са присъщо необходими, както за повишаване на компетенциите, така и за подобряване на мотивацията на колегите, и сплотяване на екипа.

Неизменно и закономерно в Консултативния кабинет на местната комисия се работи по направленията, посочени по-горе, като се следва цялостната политика по превенция на Комисията. Продължаваме работата си с родители, които срещат проблеми при отглеждането и възпитанието на деца и младежи; подкрепяме ги при социални и психологически кризи в семейството. Дейностите ни са аналогични и произтичат от проблемите, по които гражданите се обръщат към специалистите в Кабинета: употреба на дрога, домашно насилие, социални и психологически проблеми, свързани с неглижиране на деца от родители, правни консултации по юридически проблеми, свързани с деца. През отчетната година са консултирани 67 клиента.

На официалната електронна страница на МК www.mk-haskovo.hit.bg , даваме информация за дейността си. На официалната страница на Община Хасково има линк към страницата на комисията.

Представители на нашата комисия участваха активно във всички квалификационни форми, организирани от ЦКБППМН през изтеклата 2013г. Местната комисия БППМН при община Хасково е желан партньор и съидейник на регионални и национално представени НПО.

Секретарят на комисията участва в обучение на преподаватели в гимназиален курс в гр.Хасково по проблеми, свързани с превенция на насилието и тормоза в училищната среда, разпознаване на насилие и реакция в ситуации на училищен тормоз.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните продължава да работи в тясно и ползотворно сътрудничество с институциите, имащи отношение към децата. Имаме постоянно представителство в Общинската комисия за детето и областния съвет по “Наркотични вещества”. Участваме в реализирането на Общинската стратегия за закрила на детето 2007-2013г., както и в плана за дейност по закрила на детето. Членове на комисията са колеги от ОЗД и инспекторите ДПС, което е предпоставка за изключително ползотворно сътрудничество между институциите и обмен на информация.

В резултат на обмена на информация между и създадената база данни, в края на отчетния период можем да направим следните обобщения и изводи:

-по данни на МВР, през 2013г. водените на отчет в ДПС деца са 127, като новозаведените са 29. Преминалите през ДПС за 2013г. за извършени противообществени прояви са 68 деца, в т.ч. 42 момичета.

От водените на отчет деца 3 живеят в криминогенна семейна среда, 33 са сираци или полусираци, 18 не посещават училище и не работят. Тревожен е броят на установите деца,притежаващи и употребяващи наркотични вещества – 6; за бягство от дома – 60; за проституиране– 1; за просия -1. Децата, извършили престъпления по смисъла на НК са 39, като най-голям дял заемат са кражбите и телесните повреди – по 35.

Пострадалите от престъпления деца са 11: 8 малолетни и 5 непълнолетни. Малтретираните деца, за които има подадени сигнали в ДПС са 10, като 6 от тях са пострадали от приятели и съученици.


-по данни на отдел “Закрила на детето” през отчетната година е работено по 389 случая на деца в риск. 109 деца в община Хасково живеят в риск от продължителна институционална грижа, като новонастанените през годината са 26; настанените при близки и роднини деца са 140 като новонастанените през годината са 21; жертви на насилие са били 32 деца; по превенция на изоставянето на деца от семействата им е работено в 103 случая; по реинтеграция – в 84 случая; 37 деца са настанени в приемни семейства, като това общият брой деца, отглеждани от приемни родители достига 52; 35 малчугани са осиновени. Мярката “Полицейска закрила” е наложена на 5 деца. На територията на община Хасково са просили 5 деца, които са приходящи от други общини.

През 2013г. можем да говорим за устойчивост при регистрирани прояви на асоциалното поведение у децата. Причините, които предпоставят това поведение, освен описаните по-горе в отчета, се крият и в по - напрегнатат социална обстановка в общината, свързана с финансовата криза и увеличаване на безработицата.

И през тази година най-често срещаното деяние сред децата е кражбата, в т.ч. взломна. В повечето случаи то се предпоставя от криминогенната семейна среда, ниската култура и социална некомпетентност на родителите, както и социалната бедност.

Друга тревожната тенденция е увеличаване броя на ражданията от непълнолетни лица, и съпътстващите ги ранни бракове в някои от случаите. През годината в ОЗД са постъпили 60 сигнала за 60 непълнолетни родилки. Прогнозата е растежът да се запази, като предпоставките за това са културно-етнически.

Продължава да буди тревога факта на употреба на наркотични вещества сред децата, като тя закономерно е свързана и разпространение. Макар, че регистрираните случаи в МК са изолирани, това не ни дава спокойствие, а ни кара на считаме, че се е повишило умението у подрастващите да се прикриват, а неумението на възрастните да идентифицират проблема се е задълбочило. В тази посока е от първостепенна важност всички органи и институции да работят в посока обединяване на усилията си за системна и целенасочена работа, а не да се работи «на парче», за да се постигне качествен и устойчив резултат.

В системата от органи и институции, работещи за защита на обществения интерес и опазване живота , здравето и правата на децата, МКБППМН - Хасково има своето място и дава своя принос, съгласно разпоредбите на ЗБППМН и професионалните компетенции на членовете си.


ИЗГОТВИЛ:ЮЛИЯ ДИНКОВА

СЕКРЕТАР НА МКБППМН

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница