"папир метал" оодДата13.07.2023
Размер40 Kb.
#118276
Dlajnostna harakteristika-Божидара Сливен

Е Л Е К С Б Р И З “ О О Д

Утвър­дил за ра­бо­то­да­те­ля: Вилияна Славова Недева....................................


име и под­пис на уп­ра­ви­те­ля на ООД

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

На Божидара Филчева Георгиева

На длъжност : Продавач - консултант

Код по НКП : 5223 2001


Ре­жим на ра­бо­та :I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА :
1.Образование – висше/средно/ икономическо или техническо образование
2.Квалификационни изисквания: компютърна грамотност, правоспособност за управление на МПС
3.Трудов стаж: Минимум 3 години професионален опит
4.Други изисквания: Комуникативност, умения за работа в колектив, принципност, инициативност, лоялност към фирмата, неосъждан.


ІІ.ФУНКЦИИ,ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ:
1.Отговаря за продажбата на следните стоки от номенклатурата на фирмата :
1.1 Пълноцветни етикети
1.2 Стоки от номенклатурата на “Елекс
2.Отговорности:
2.1 Активна реализация и продажба на етикети и стоки от номеклатурата на "Елекс".
2.2 Организира срещи с клиенти.
2.3 Подготвя оферти, проспекти и други съпъстващи рекламни материали, провежда демонстрации и консултации.
2.4 Подготвя сключването на договорите
2.5 Заявява необходимите количества стоки
2.6 Извършва маркетингови дейности
2.7 Регистрира конкуренцията
2.8 Изготвя ежедневен, седмичен и месечен отчет за извършената работа
2.9 Взема участие на срещи на Холдингово ниво по програма "Елекс Принт"
3. Спазва трудовата дисциплина
4. Работи за подобряване на имиджа на фирмата. Не допуска уронване на доброто име на фирмата
5. Под­дър­жа ред и чис­то­та на ра­бот­но­то си мяс­топазва правилата за безопасност на труда и противопожарна безопастност.
6. Подчинен на Управителя.
7. Длъж­нос­тта включ­ва и тру­до­ви за­дъл­же­ния, про­из­ти­ча­щи за ра­бот­ни­ка от за­ко­но­ви и под­за­ко­но­ви нор­ма­тив­ни ак­то­ве, от­на­ся­щи се до осъ­щес­твя­ва­не на тру­до­вия про­цес, как­то и от вът­реш­но­нор­ма­тив­ни ак­то­ве и до­ку­мен­ти.
8. При форс-мажорни ситуации/бедствени пожари,наводнения ,земетресения и др./ изпълнява и други задължения ,характерни за момента ,които не са свързани пряко с длъжността.


ІІІ.В ПРОЦЕСА НА РАБОТАТА,КОНКРЕКТНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА МОГАТ ДА БЪДАТ ДОУТОЧНЯВАНИ И ДОПЪЛВАНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОБЕКТИВНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ СЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА.

До­лу­под­пи­са­ни­ят/ата .................................................................................................................


EГН ............................................
цех, по­де­ле­ние - Елекс Бриз ООД, офис Сливен, дек­ла­ри­рам, че съм за­поз­нат/а с длъжнос­тна­та ха­рак­те­рис­ти­ка и с Пра­вил­ни­ка за вът­реш­ния тру­дов ред.
........................... 20.... г. ...................................................
Да­та Под­пис на ра­бот­ни­ка/слу­жи­те­ля

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница