Писмено становищеДата10.04.2018
Размер162.67 Kb.
#66490
писмено становище

на възложителя есо еад по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на обществено обсъждане, съгласно чл. 17, ал. 5 от наредба за условията и реда за извършване на овос

за ип за изграждане на нова вл 400 kv п/ст „варна“ - п/ст „бургас“
Във връзка с проведените обществени обсъждания на ДОВОС за инвестиционно предложение за изграждането на нова ВЛ 400 kV п/ст „Варна“ до п/ст „Бургас“ с Възложител ЕСО ЕАД, на:


Община Айтос

на 30.10.2017 г. от 12.00 часа в гр. Айтос, заседателна зала, адрес гр. Айтос 8500, ул. Цар Освободител 3

Община Поморие

на 30.10.2017 г. от 9.00 часа в гр. Поморие, заседателна зала на община Поморие, адрес ПОМОРИЕ 8200 ул. “Солна“№5

Община Бургас

на 30.10.2017 г. от 17.00 часа в гр. Бургас, заседателна зала, адрес ГР. БУРГАС, 8000, УЛ. „АЛЕКСАНДРОВСКА“ № 26

Община Руен

на 03.11.2017 г. от 14.00 часа в село Руен, ритуална зала, адрес с. Руен, ул. "Първи май" № 18

Община Долни Чифлик

на 03.11.2017 г. от 10.00 часа в гр. Долни Чифлик, заседателна зала, адрес 9120 гр.Долни чифлик, Пл.”Тича” 1

Община Девня

на 31.10.2017 г. от 10.00 часа в гр. Девня, ритуална зала, адрес гр.Девня, 9162, Бул. Съединение 78

Община Девня

на 31.10.2017 г. от 13.00 часа в село Падина, община Девня, Младежки клуб, адрес младежки клуб, село Падина, община Девня

Община Ветрино

на 31.10.2017 г. от 17.00 часа в село Неофит Рилски, залата на читалище „Христо Ботев“, адрес село Неофит Риски, общиа Ветрино

Община Провадия

на 01.11.2017 г. от 10.00 часа в село Манастир, залата на Народно Читалищще „Илия Добрев 1899“, адрес село Манстир

Община Провадия

на 1.11.2017 г. от 14.00 часа в село Бозвелийско, залата на читалище Пробуда 1927, адрес село Бозвелийско, община Провадия.

Община Провадия

на 1.11.2017 г. от 12.00 часа в село Житница, залата на пенсионерския клуб, адрес цело Житница, общна Провадия.

Община Провадия

на 1.11.2017 г. от 16.00 часа в село Бързица, в залата на кметството, адрес село Бързиця, община Провадия.

Община Дългопол

на 02.11.2017 г. от 10.00 часа в село Дебелец, залата на кметството, адрес село Дебелец, община Дългопол

Община Дългопол

на 02.11.2017 г. от 12.00 часа в село Величково, залата на кметството, адрес село Величково, община Дългопол

Община Дългопол

на 02.11.2017 г. от 14.00 часа в село Цонево, залата на кметството, адрес кметство Цонево, община Дългопол

Община Дългопол

на 02.11.2017 г. от 16.00 часа в село Сава , залата на кметството, адрес село Сава, община Дългопол

Община Дългопол

на 02.11. 2017 г. от 17.30 часа в село Аспарухово, залата на кметството, адрес кметството на Аспарухово, община Дългопол

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, бяха на разположение на интересуващите се всеки работен ден в:
Община Бургас

гр. Бургас, в община Бургас, дирекция Околна среда, адрес Шейново № 24, ет 2, стая 201 от 8:30 до 12:30 и от 13:15 до 17:15 в рамките на работното време на общината

Община Бургас

В кметството на село Миролюбово, в рамките на работното време на кметството

Община Айтос

гр. Айтос, в сградата на общината, в рамките на работното време на общината. Лице за контакти: Катя Иванова – младши експерт в Дирекция „ТСУРР”, тел. 0558/2 26 62

Община Айтос

В кметстовото на с. Пещерско, в рамките на работното време на кметството

Община Айтос

В кметстовото на с. Лясково, в рамките на работното време на кметството

Община Айтос

В кметстовото на с. Мъглен, в рамките на работното време на кметството

Община Айтос

В кметстовото на с. Съдиево, в рамките на работното време на кметството

Община Айтос

В кметстовото на с. Дрянковец, в рамките на работното време на кметството

Община Айтос

В кметстовото на с. Черна Могила, в рамките на работното време на кметството

Община Поморие

В общината на гр. Поморие, адрес ПОМОРИЕ 8200 ул. “Солна“№5, в рамките на работното време на общината

Община Поморие

В кметстовото на с. Страцин, в рамките на работното време на кметството

Община Поморие

В кметстовото на с. Косовец, в рамките на работното време на кметството

Община Руен

В кметстовото на село. Руен, адрес с. Руен, ул. "Първи май" № 18, в рамките на работното време на общината

Община Руен

В кметстовото на с. Ябълчево, в рамките на работното време на

Община Руен

В кметстовото на с. Снягово, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Речица, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Ясеново, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Снежа, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Билка, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Добромир, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Ръжица, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Просеник, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Рудина, в рамките на работното време на Кметството

Община Руен

В кметстовото на с. Рожден, в рамките на работното време на Кметството

Община Долни Чифлик

гр. Долни Чифлик, адрес 9120 гр.Долни чифлик, Пл.”Тича” 1, в рамките на работното време на общината

Община Долни Чифлик

В кметстовото на с. Булаир, в рамките на работното време на Кметството

Община Долни Чифлик

В кметстовото на с. Нова Шипка, в рамките на работното време на Кметството

Община Девня

гр. Девня, адрес гр.Девня, 9162, Бул. Съединение 78, в рамките на работното време на общината

Община Девня

В кметстовото на с. Падина, в рамките на работното време на Кметството

Община Провадия

гр. Провадия, адрес ул. Дунав 39, ет 1, стая 105 , в рамките на работното време на общината

Община Провадия

Кметството на с. Манастир, адрес, в рамките на работното време на Кметството

Община Провадия

В кметстовото на с. Бозвелийско, в рамките на работното време на кметството

Община Провадия

В кметстовото на с. Житница, в рамките на работното време на Кметството

Община Провадия

В кметстовото на с. Бързица, в рамките на работното време на Кметството

Община Ветрино

В общината на гр. Ветрино, в рамките на работното време на общината

Община Ветрино

В кметстовото на с. Неофит Рилски, в рамките на работното време на кметството

Община Дългопол

Гр. Дългопол, адрес гр. Дългопол, ул. „Г. Димитров” № 132, в рамките на работното време на общината

Община Дългопол

В кметстовото на с. Дебелец, в рамките на работното време на Кметството

Община Дългопол

В кметстовото на с. Величково, рамките на работното време на Кметството

Община Дългопол

В кметстовото на с. Цонево, в рамките на работното време на Кметството

Община Дългопол

В кметстовото на с. Сава, рамките на работното време на Кметството

Община Дългопол

В кметстовото на с. Аспарухово, в рамките на работното време на общината/кметството. • Сградата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), 1000 гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22;

 • Сградата на Басейнова Дирекция – „Черноморски Район“, гр. Варна, 9000, ул. „Панагюрище“ № 17;

 • Сградата на РИОСВ-Варна, 9000 гр. Варна, ул. "Ян Палах" № 4;

 • Сградата на РИОСВ-Бургас, 8000 гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. "Перущица" № 67, ет. 3;

 • Сградата на Възложителя - Електроенергиен системен оператор ЕАД, гр. София 1618, бул. „Цар Борис III” № 201;

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се и на:

• Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите (МОСВ): http://www5.moew.government.bg/?page_id=45470 http://www5.moew.government.bg/?page_id=45828

• Интернет страницата на Възложителя - Електроенергиен системен оператор ЕАД: http://projects.eso.bg/projects/dobrutja-burgas/#Новина детайлиhttp://projects.eso.bg/projects/dobrutja-burgas/#ОВОС1
Обява за среща за обществените обсъждания, по образец, даден в Приложение № 3 на Наредбата за ОВОС, е публикувана и във вестник „24 часа“ - брой от 29.09.2017 г.
В резултат на това, няма постъпили писмени предложения, препоръки, мнения и възражения срещу ДОВОС и инвестиционното предложение.

При провеждането на самите обществени обсъждания също не бяха поставени въпроси, касаещи извършената оценка и налагащи извършването на допълнения или корекции на ДОВОС и ДОС.
В Таблица 1 е представено Становище (справка) от Възложителя за изказаните устно мнения, препоръки и въпроси по време на обществените обсъждания, съгласно изискванията на чл. 17, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.

Таблица 1 Справка за изказаните устно мнения, препоръки и въпроси по време на обществените обсъждания, съгласно изискванията на чл. 17, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС

Изказани мнения, становища и препоръки по време на проведените обществени обсъждания

Отговор, даден на общественото обсъждане

Становище на Възложителя ЕСО ЕАД

Община Поморие
г-н Хасан Кралъ, кмет на с. Страцин: Къде минава трасето на ВЛ, в частно землище на с. Страцин ?

г-н Виктор Масларов: Трасето в участъка на с. Страцин не засяга частни имоти. В района на с. Косовец засяга частни имоти. Процедурите са сервитути и стъпки. Заплаща се правото на строеж на собственика. През района на с. Бата, трасето минава през общински имоти. За изграждане на обекта е необходимо съгласуване с община Поморие.

Въпросът няма отношение към процедурата по ОВОС, а е част от процедурата по Изготвяне и съгласуване на предварителен ПУП-ПП.

Община Айтос
 1. Кога ще започне реализацията на проекта ?
 1. Какви ще са подходните пътища при изграждането на обекта ? 1. През колко общини ще премине трасето на обекта?
 1. Каква е целта на изграждането на новата ВЛ 400 kV?
 1. г-жа Аглика Георгиева: изработен е окончателния ПУП на трасето на обекта, извършва се съгласуване със заинтересованите администрации и ведомства. След това предстои внасянето на ПУП в общините за извършване на обявяване на проекта.
 1. г-жа Аглика Георгиева: ще бъдат използвани максимално съществуващите пътища и горски имоти.
 1. Г-жа Аглика Георгиева: трасето на кабела ще премине през териториите на девет общини в областите Варна и Бургас, като съгласуването на проекта ще се извърши в МРРБ.

4 ) Гарантира се сигурността на между системните обмени на ел. енергия между България и Румъния.

 1. Въпросът няма отношение към процедурата по ОВОС, а е част от процедурата по Изготвяне и съгласуване на предварителен ПУП-ПП.


 1. Ще бъдат използвани максимално съществуващите пътища и горски имоти.
 1. Трасето ще премине през териториите на девет общини в областите Варна и Бургас. Съгласуването на проекта ще се извърши в МРРБ.
 1. Гарантира се сигурността на между системните обмени на ел. енергия между България и Румъния.

Община Бургас
По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

Община Девня
По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

с. Падина, община Девня
 1. г-жа Станка Иванова жител на с. Падина: ще бъдат ли обезщетени собствениците на земеделски имоти през които ще минава трасето?

 2. г-жа Ивелина Йоргакиева кмет на с. Падина: арендаторите и земеделските производители които обработват земята ще бъдат ли обезщетени ако при изграждане на новия електропровод реколтата им по трасето бъде унищожена?

 1. г-н Масларов: всички собственици на земеделски земи ще бъдат потърсени и обезщетени. 1. г-н Масларов: по принцип се обезщетява собственика на земята, но ако работата по трасето е в сезон, когато все още не е прибрана и част от нея бъде унищожена, ще бъдат компенсирани и арендаторите.

 1. Поставеният въпрос няма отношение към процедурата по ОВОС.


 1. Поставеният въпрос няма отношение към процедурата по ОВОС.
с. Неофит Рилски, община Ветрино
По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

с. Манастир, община Провадия

По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

с. Житница, община Провадия

 1. г-жа Кичева-председател на ЗК Житница: през кой сезон ще се реализира проекта за да няма щети върху засегнатите имоти?
 1. г-н Стефан Данаилов: Каква е целта на проекта?

 1. г-н Масларов: има още време за обсъждане, приемане и реализация на проекта, така че няма точен отговор.
 1. г-жа Георгиева: гарантира се сигурността на между системните обмени на ел. енергия между България и Румъния.

 1. Към момента няма точен отговор на поставения въпрос, тъй като има още време за обсъждане, приемане и реализация на проекта.

 2. Гарантира се сигурността на между системните обмени на ел. енергия между България и Румъния.

с. Бозвелийско, община Провадия

По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

с. Бързица, община Провадия

 1. Какъв е шанса да попадне стълб?


 1. Какви ще са подходните пътища при изграждане на обекта?


 1. Каква е целта на изграждането на новата ВЛ 400 kV?

 1. г-жа Аглика Георгиева: направен е оглед на трасето и няма стълбове, а само преминават кабели.

 2. г-жа Аглика Георгиева: ще бъдат използвани максимално съществуващите пътища и горски просеки. 1. Гарантира се сигурността на между системните обмени на ел. енергия между България и Румъния.

 1. Поставеният въпрос няма отношение към процедурата по ОВОС.


 1. Ще бъдат използвани максимално съществуващите пътища и горски просеки.

 2. Гарантира се сигурността на между системните обмени на ел. енергия между България и Румъния.

с. Дебелец, община Дългопол

По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

с. Величково, община Дългопол

По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

с. Цонево, община Дългопол

По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

с. Сава, община Дългопол

По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

с. Аспарухово, община Дългопол

По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

Община Долни Чифлик

По време на общественото обсъждане не са поставени въпроси и не са изразени мнения, коментари и препоръки от присъстващите.

-

-

Община Руен

 1. кмет на с. Рудина: кой вариант ще се осъществи?

 2. Кмет на с. Просеник: там където ще има унищожаване, щетите ще се възстановят ли?

 3. Кмет на с. Рудина: стълбовете стоманени или бетонови, ще има ли заливане на бетон?

 4. Кмет на с. Просеник: ще има ли обезщетения?

 5. Кмет на с. Просеник: при реализацията, нали ще се използва техника, която ще отъпква терена ще има ли възстановяване?

 6. Зам. кмет Ферхан Смаил: кога ще започне реализацията?

 7. Кмет на с. Речица: вариант 1 окончателно ли отпада?

 8. Ислям Ислам-началник отдел ГССЕ: сервитута 11 метра ли е?

 9. Ислям Ислам началник отдел ГССЕ: ако минава през горска територия, цялостно ли трябва да се почисти растителността?

 1. Виктор Масларов: Вариант 2.

 2. Виктор Масларов: да ще се възстановят. 1. Виктор Масларов: стълбовете ще са стомано решетъчни (болтова конструкция), ще има и фундамент.

 2. Виктор Масларов: да ще има.

 3. Виктор Масларов: да ще има. 1. Виктор Масларов: все още е на етап съгласуване.

 2. Виктор Масларов: да.
 1. Виктор Масларов: по 15 метра от двете страни, но зависи от терена.

 2. Виктор Масларов: да само сервитута.

 1. Вариант 2.
 1. Да, ще се възстановят


 1. Стълбовете ще са стомано решетъчни (болтова конструкция), ще има и фундамент
 1. Да, ще има. 1. Да, ще има.


 1. Все още е на етап съгласуване. Очаква се реализацията на обекта да започне през 2019г.
 1. Да. 1. По 15 метра от двете страни, но зависи от терена.

 2. Да, само сервитута.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница