План за работа на агенцията за приватизация и следприватизационен контролДата20.08.2018
Размер167.5 Kb.
#81357
ПЛАН

ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2013 г.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Планът за работа на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК, Агенцията) е изготвен в съответствие с изискванията на чл.6, ал.1 от ЗПСК и съгласно чл.31, т.17 от Устройствения правилник на АПСК. Той дефинира приоритетите и минималните цели в дейността на Агенцията през 2013 г. Планът съдържа прогноза за брой приватизационни продажби и брой дружества с извършен следприватизационен контрол, прогноза за приходите - очаквани постъпления от продажби и от следприватизационен контрол, както и разчет за размера на необходимите разходи за обезпечаване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол.

Негова цел е осъществяване на прозрачна и икономически ефективна приватизация на държавните активи като средство за преструктуриране на икономиката, привличане на инвестиции и осигуряване на приходи в бюджета от приватизация и следприватизационен контрол.

При изготвяне на прогнозата за броя на очакваните приватизационни продажби и размера на очакваните договорени плащания е взето предвид обстоятелството, че дейността на АПСК и през 2013 г. ще се осъществява в условията на глобална финансова и икономическа криза, което представлява голям риск за постигане на поставените цели. Един от ефектите от влиянието на кризата върху българската икономика е намаляване на притока на външни капитали, както във вид на преки инвестиции, така и като заемно финансиране, което се отразява в по-слаба инвестиционна активност и в забавяне на растежа на кредитирането в икономиката. Националната икономика преминава през тежък период на преструктурирания и фалити. Негативното отражение на кризата върху инвестиционната политика на фирмите рефлектира в резултатите от дейността по приватизация. АПСК осъществява приватизационните процедури при по-слаб инвеститорски интерес и понижаване стойността на активите на предлаганите за приватизация обекти.

II. РЕСУРС ОТ ОБЕКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИОННИ ДОГОВОРИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ


 1. Актуално състояние на ресурса от дружества, подлежащи на приватизация

Към края на 2012 г. АПСК разполага с ресурс от 21 мажоритарни пакети, представляващи дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и пакети от дялове/акции, собственост на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества. Агенцията разработва приватизационни проекти за около половината от мажоритарните пакети. При някои от тях все още съществуват правни проблеми, свързани със собствеността им, а при други процедурите зависят от действия и решения, които следва да бъдат осъществени от други ведомства. Други са предлагани неколкократно за продажба, но сделки не са осъществени.

Ресурсът от обектите, подлежащи за приватизация включва още и 69 търговски дружества с под 50 на сто държавно участие в капитала (миноритарни пакети). Две трети от тези пакети акции/дялове представляват много малка част от капитала на съответните дружества - под 10%, което ги прави неатрактивни за инвеститорите. Поради реституционни претенции, както и заведените по повод на това съдебни дела, остава блокирана продажбата на миноритарното държавно участие в капитала на 33 дружества.

Агенцията разполага и с 78 броя обекти, подлежащи на приватизационна продажба, представляващи имоти-частна държавна собственост, които са предложени за продажба от различни областни управители.В списъка-приложение №1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК (т.нар. “забранителен“ списък) са включени други 176 търговски дружества, част от които след необходимите нормативни промени могат да бъдат успешно приватизирани.

2. Потенциални възможности за увеличаване на ресурса от дружества, подлежащи на приватизация


 • Имоти частна-държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лева след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота, или от областния управител в случаите по чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост;

 • Дялове, акции и обособени части, собственост на търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала в други търговски дружества, след предложение от компетентния орган за управление на съответното дружество и съгласуване с министерството-принципал;

 • Изменение на ЗПСК в частта – списък Приложение № 1 към чл.3, ал.1 от ЗПСК - да бъде преразгледан и съответно променен т. нар. “забранителен списък”, като от него отпаднат дружествата, които биха могли да бъдат успешно приватизирани;

 • Новообразувани дружества с държавно участие в капитала (чл.26, ал.8) и обособени части в резултат на преструктуриране на държавни предприятия;

 • Миноритарни пакети - след произнасяне на компетентните органи по предявени реституционни претенции и установяване на точния брой акции/дялове, които могат да бъдат предмет на приватизационна продажба;

 • Миноритарни пакети – след пререгистрация, съобразно Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, обн. в ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.;

 • При разваляне с влязло в сила съдебно решение на вече сключени приватизационни договори;

 • Предмет на приватизационни сделки могат да бъдат и дружества по отношение на които е прекратено производство по несъстоятелност, както и дружества, предложени за ликвидация, но процедурата не е стартирала.III. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ


 1. Приоритети


Приоритети в дейността по приватизация през 2013 г.:

 • Довършване на сделката за продажба на дяловото участие на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София в капитала на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр.София в размер на 100%.

 • Раздържавяване на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот.


Приоритети в дейността по следприватизационен контрол през 2013 г.:

  • Приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението/неизпълнението на изискуемите задължения по сключените приватизационни договори до 2011 г. включително;

  • Приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнението/неизпълнението на изискуемите до 2012 г. задължения на 80% от контролираните приватизационни договори до края на 2013 г.;

  • Осъществяване на контрол на място в приватизираните дружества с цел повишаване коректността при отчитане изпълнението/неизпълнението на поетите задължения и минимизиране на риска при следприватизационния контрол;

  • Осъществяване на правното осигуряване на следприватизационния контрол и процесуалната защита на АПСК в исково и изпълнително производство;

  • Пререгистрация на непререгистрираните длъжници на АПСК, съгласно ЗИД на ЗТР, обн. в ДВ, бр.99 от 14.12.2012 г. 1. Цели


АПСК си поставя цели, които следва да бъдат постигнати в развитието на дейностите на приватизация и следприватизационен контрол:

 • Приключване на приватизацията на големите държавни дружества, предназначени за продажба;

 • Осигуряване на парични постъпления в държавния бюджет;

 • Провеждане на активен маркетинг с цел привличане на инвеститорски интерес;

 • Постигане на икономически ефективна приватизация;

 • Осъществяване на ефективен, навременен и ефикасен контрол на задължения, залегнали в приватизационни договори;

 • Повишаване ефективността и ефикасността на дейността по правно осигуряване на следприватизационния контрол и процесуалната защита на АПСК в хода на исково и изпълнително производство.


Постигане на целите при спазване на следните принципи:

 • Поддържане на правила и механизми за постигане на яснота и прозрачност при провеждане на процедурите;

 • Осигуряване на равнопоставеност на инвеститорите;

 • Ефективност, ефикасност и икономичност при усвояване на предоставените средства от Фонда за покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол (ФПРПСК) за осъществяване на дейностите по подготовка на приватизационния процес и контрол на изпълнението на поетите от купувачите задължения.2.1. Брой приватизационни продажби

Прогнозата за очаквания брой сделки през 2013 г. е изготвена след отчитане на състоянието на подлежащия за приватизация ресурс, приватизационната готовност на дружествата в края на 2012 г. и след добавяне на риска, произтичащ от влиянието на кризата на глобалната икономика. Трябва да се има в предвид и вероятно забавяне на процедурите през 2013 г., свързано с провеждането на парламентарни избори.


АПСК предвижда да реализира 30 приватизационни продажби на: дялове или акции – собственост на държавата в търговски дружества; обособени части от имуществото на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала; дялове или акции – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала в други търговски дружества; обособени части от имуществото на търговски дружества, чийто капитал е собственост на други търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и имоти - частна държавна собственост с данъчна оценка над 10 000 лв.
През 2013 г. проектите с първостепенно значение са: продажба на 100% от капитала на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД, гр. София, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София и продажба на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот. Приватизацията на тези дружества представлява средство за решаване на сериозни проблеми и в този смисъл не може да бъде отлагана.

Приватизационната продажба на “БДЖ-Товарни превози” ЕООД е част от пакета структурни реформи, предвидени за оптимизиране на дейността на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД, гр. София. Целта е да се гарантира запазване на дейността на дружеството, като се осигурят необходимите за развитието му инвестиции.

Изключително важно е осъществяването на приватизационната продажба на “ВМЗ” ЕАД, гр. Сопот в най-кратък срок, предвид тежкото му финансово състояние и заплахата от изпадане в несъстоятелност. Едновременно с това дружеството е основен източник на заетост в региона. Осъществяването на бърза приватизационна процедура за “ВМЗ” ЕАД, може да помогне за решаването на проблемите - погасяване на задълженията, запазване целостта и продължаване на дейността на дружеството, а оттам и поддържане на социалните му функции.

В този смисъл, ще бъде едно добро постижение за дейността по приватизация, ако Агенцията успешно финализира двата приоритетни проекта.


През 2013 г. Агенцията ще положи усилия за осъществяване сделки за всички подлежащи за приватизация търговски дружества с държавно участие в капитала, включени в нейния ресурс, за чиято продажба няма правни и други проблеми.
Важен проект ще бъде приватизацията на “АДИС”ЕООД, гр. София - очакванията са за постигане на добри финансови приходи от сделката. АПСК ще работи и по проектите за приватизационна продажба на: “Военно издателство” ЕООД, гр. София, ВМТ “Орбита”АД, “Аудиовидео Орфей” ЕАД, гр.София, държавното участие в капиталa на “Българската фондова борса - София” АД и “Централен депозитар” АД и др.
Агенцията ще продължи работата по процедурите за продажба на имоти - частна държавна собственост. Извършва се поетапна подготовка за продажба на имоти, към които е заявен инвеститорски интерес. В изпълнение на чл. 4, ал. 3 от ЗПСК, Агенцията изпраща за съгласуване в Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството предложените за продажба имоти-частна държавна собственост. Към края на 2012 г. с открити процедури за приватизация са 48 бр. имоти-частна държавна собственост, като общо за 78 бр. имоти се осъществяват различни действия по подготовката им за продажба.
Народното събрание прие ЗИД на ЗПСК (ДВ бр.15/2013 г.), с който от списъка на неподлежащите на приватизация дружества, съгласно приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от ЗПСК, се изключват Национална агенция “Музика” ЕООД, гр.София и “Пловдивски панаир - Пловдив” АД, гр. Пловдив. АПСК ще предприеме всички действия свързани с подготовката на тези дружества за приватизационната им продажба.
И през 2013 г. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол ще продължи да използва възможностите на търговската система на “Българска фондова борса - София” АД, гр. София за провеждане на централизирани и неприсъствени публични търгове, като метод за продажбата предимно на пакети акции/дялове от дружествата с под 50 на сто държавно участие в капитала.

Списък на по-значимите обекти, за които се очакват приватизационни продажби през 2013 г., са дадени в Приложение 1.
2.2. Дружества с извършен следприватизационен контрол
В края на 2012 г. АПСК осъществява следприватизационен контрол на изпълнението на изискуемите задължения по приватизационните договори, в т.ч. подлежащи на контрол по отношение на изплащането на цената са 206 приватизационни договора, изпълнението на инвестиционни програми се следи по отношение на 6 договора. Общият брой на договорите, подлежащи на контрол по отношение на различни социални ангажименти и други задължения е 139 бр.
АПСК планира през 2013 г. да осъществи следприватизационен контрол върху изпълнението на задълженията, приети с приватизационните договори на до 110 дружества.

2.3. Договорени плащания от очаквани приватизационни продажби и парични постъпления от дейността по следприватизационен контрол
Прогнозата за очакваните договорени плащания е разработена на база на предвидените за приватизация обекти през 2013 г. Договорените плащания се предвижда да бъдат в размер на 160 300 000 лева. Основната част от планираните плащания в парични средства се очакват от реализиранe на успешни приватизационни сделки за пакети от акции/дялове от следните търговски дружества: “АДИС” ЕООД, “Военно издателство” ЕООД, “ВМЗ” ЕАД и “Българска фондова борса” АД.
От продажби на мажоритарни пакети и миноритарни пакети, за част от капитала на които се допуска плащане с компенсаторни инструменти, се очакват и плащания в непарични платежни средства.
Планираните парични постъпления от следприватизационен контрол през 2013 г. са в размер на 6 000 000 лева, в т.ч. приходи от редовни падежи, издадени в полза на АПСК изпълнителни листа и сключени спогодби за разсрочване на вземанията.
Общо очакваните постъпления от дейностите по приватизация и следприватизационен контрол през 2013 г. се предвижда да бъдат в общ размер на 166 300 000 лева (Приложение2).
2.4. Разходи за дейностите по прива тизация и следприватизационен контрол

Разходите за дейностите по приватизация и следприватизационен контрол през 2013 г. са регламентирани със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., (Указ №425/17.12.2012 г., обн. ДБ, бр. 102 от 21.12.2012 г.). За Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол са предвидени 4 223 500 лева.

Средствата ще бъдат разходвани за материално-техническо осигуряване на дейностите по приватизация и следприватизационен контрол, включително за изготвяне на правни анализи, приватизационни оценки и информационни меморандуми, за осъществяване на консултации и експертни становища от външни фирми, процесуално представителство, както и разходи за държавни и съдебни такси, извършвани във връзка със съдебни дела, страна по които е АПСК и др.

В общата сума на разходите са включени и средства за публикуване на решения и обяви на Агенция съгласно ЗПСК, за маркетингови дейности, в това число за публикации и реклама във все кидневници и специализирани издания.


3. Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на плана

   • Слаб инвеститорски интерес;

   • Влияние на световната финансова и икономическа криза върху инвестиционния процес;

   • Влошаване на финансовото състояние на някои търговски дружества, подлежащи на приватизация;

   • Липса на съдействие и сътрудничество между институциите, заинтересованите лица и търговските дружества;

   • Дълги срокове по решаване на съдебни спорове;

   • Липса на активи и финансов ресурс на купувачи с просрочени задължения към АПСК по влезли в сила осъдителни решения за дължими част от цена и неустойки за неизпълнени договорни задължения;

   • Малък размер на предлаганите пакети от акции/дялове – под 1% от капитала.


НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ

Подготвителна работа по приватизационните проекти

 • Набиране и/или актуализиране на правната и финансовата информация за съответното дружество;

 • Изясняване размера на държавното участие в капитала на дружествата;

 • Определяне на възможностите за продажба на държавния дял в капитала на дружествата;

 • Разрешаване на проблеми, зависещи от действията на други държавни ведомства и институции;

 • Съгласуване по целесъобразност на приватизационните процедури на обектите от ресурса на АПСК с отрасловите министерства;

 • Възлагане на външни изпълнители изготвянето или актуализацията на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен меморандум за съответния обект.

Определяне на метод за приватизация

 • Определяне на предварителни квалификационни изисквания към участниците в съответната приватизационна процедура;

 • Методът “публично оповестен конкурс” ще се използва при продажбата на дружества, чиято приватизационна процедура се предхожда от изготвяне и одобряване на стратегия за приватизация и с оглед на особеностите на обекта на приватизация в правен и финансов аспект, на значението на предмета на дейност на съответното дружество, както и в случаите, в които освен покупната цена се поставят и други критерии за оценяване и се вменяват на купувача съществени следприватизационни задължения;

 • Методът “публичен търг с явно наддаване” ще се прилага при продажбата на голяма част от дружествата с повече от 50 на сто държавно участие в капитала и на техни обособени части, на имоти – частна държавна собственост, тъй като при този метод процедурата е облекчена и се гарантира по-голяма бързина;

 • Методите “централизиран публичен търг” и “неприсъствен публичен търг” ще се използват предимно при продажбата на миноритарни пакети от акции/дялове. С прилагането на този метод се постига концентрация на търсенето и предлагането, прозрачност на извършваните сделки, равнопоставеност на участниците в процеса на търговия, възможност с една процедура да се осъществи продажбата на повече пакети от акции/дялове.

 • “Публично предлагане” ще се прилага по отношение на пакети акции от емисии, които са вписани или за които предстои вписване в регистъра на публичните дружества към Комисията за финансов надзор;

 • Приемане на отправено търгово предложение по реда на чл.149 от ЗППЦК.

Маркетинг и връзки с обществеността

 • Отразяване чрез интернет-страницата на информация за хода на приватизационните процедури, както и на кратки описания на фактическото правно и финансово състояние на съответните дружества, подготвяни за продажба;

 • Публикуване на кратки съобщения в средствата за масова информация;

 • Публикуване в пресата на определените от ЗПСК като задължителни съобщения при обявяване за приватизация на държавно участие в капитала на новообразувани дружества, както и при приемане на решение за метод за приватизация;

 • Оповестяване чрез интернет-страницата на “БФБ-София”АД на информационните меморандуми и проспектите на търгуваните дружества при провеждането на неприсъствените публични търгове и централизираните публични търгове;

 • Публикуване на рекламни съобщения за големи и приоритетни приватизационни проекти в чуждестранни издания;

 • Провеждане на интервюта, брифинги и пресконференции;

 • Участие на представители на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол във форуми и мероприятия, организирани от други институции или организации.

Контрол на приватизационните договори

    • Изготвяне на План за осъществяване на проверки на място в приватизираните дружества с цел повишаване коректността при отчитане на изпълнението, респ. неизпълнението на поетите с приватизационните договори задължения;

    • Изготвяне на уведомления до купувачите по приватизационните договори за представяне на всички отчетни документи, необходими за доказване на изпълнението на поетите с договорите задължения за 2012 г.;

    • Анализ на получените отчети от купувачите и приключване с констатации на следприватизационния контрол по изпълнение на изискуемите задълженията по приватизационните договори за 2012 г.;

    • Събиране на писмена информация от компетентните държавни институции, доказваща изпълнението/неизпълнението на задълженията от страна на купувачите по приватизационните договори - НОИ, ЦРОЗ, Централен депозитар, Агенция по вписванията, РИОСВ, НАП, ДА “ДР и ВВЗ”, ДКЕВР и др.;

    • Предложения за начисляване на неустойки и лихви за забава, както и за предявяването им по съдебен ред.Правно осигуряване на следприватизационния контрол

 • Предявяване на исковете за неизпълнение на задълженията на купувачите по приватизационните договори по съдебен ред и надлежното им обезпечаване, както и изготвяне на молби за издаване на заповеди за незабавно изпълнение за вземанията, представляващи неизплатени вноски от цената по приватизационните договори и своевременно предприемане на действия за обезпечаването им в нормативно изискуемите срокове и в съответствие с действащите вътрешни правила;

 • Своевременно вписване на законни ипотеки върху имуществото на купувачите по приватизационни договори, както и върху имущество на приватизираните дружества за дължими частни държавни вземания, представляващи начислени неустойки, лихви за забава и просрочени вноски по цена, в случаите на констатирано неизпълнение от страна на купувачите на приватизационните договори през 2012 г.;

 • Своевременно предявяване на вземанията на АПСК в производство по несъстоятелност или ликвидация на купувачите по приватизационните договори, както и по отношение на приватизирани дружества в случаите на вписано обезпечение;

 • Своевременно събиране на съдебни книжа, вписване на обезпечителни заповеди, издадени по молби от АПСК, снабдяване с изпълнителни листа в полза на АПСК и предприемане на действия за образуване на изпълнително производство;

 • Предприемане на активни действия при образуване на изпълнителните дела, както и в рамките на вече започналите изпълнителни производства чрез своевременно и точно насочване на най-ефективните принудителни способи за изпълнение;

 • Предприемане на действия за пререгистрация, съобразно Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, обн. в ДВ, бр. 99 от 14.12.2012 г.

Приложение 1


Приложение 2


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ПО-ЗНАЧИМИТЕ ОБЕКТИ, ЗА КОИТО СЕ ОЧАКВАТ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ПРОДАЖБИ ПРЕЗ 2013 г.


ДРУЖЕСТВО

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ ( %)

СОБСТВЕНОСТ

1

2

3

4

5

1

"АДИС" ЕООД

СОФИЯ

100

МВнР

2

"АУДИОВИДЕО ОРФЕЙ" ЕАД

СОФИЯ

79,83

МК

3

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД

СОФИЯ

100

МТИТС/"ХБДЖ"ЕАД

4

"БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА - СОФИЯ" АД

СОФИЯ

50,05

МФ

5

"ВМЗ" ЕАД

СОПОТ

100

МИЕТ

6

"ВМТ ОРБИТА" ЕАД

СОПОТ

98,63

МИЕТ

7

"ВОЕННО ИЗДАТЕЛСТВО" ЕООД

СОФИЯ

100

MO

8

"СВОБОДНА ЗОНА - СВИЛЕНГРАД" ЕАД

СВИЛЕНГРАД

100

МИЕТ/"НКИЗ" ЕАД

9

"СОРТОВИ СЕМЕНА-ЕЛИТ" ЕАД

СОФИЯ

100

МЗХ

10

"ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР" АД

СОФИЯ

43,7

МФ

 

 

 

 

 
Използвани съкращения:

МИЕТ – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;

МТИТС – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;


МО – Министерство на отбраната;

МК – Министерство на културата;

МВнР - Министерство на външните работи;

МЗХ - Министерство на земеделието и храните;

"НКИЗ" ЕАД - "Национална компания индустриални зони" ЕАД, гр. София;


"ХБДЖ" ЕАД - "Холдинг Български държавни железници" ЕАД, гр. София;


"ДКК" ЕАД - "Държавна консолидационна компания ЕАД, гр. София


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

ДЕЙНОСТИ

ОБЩО

ПОКАЗАТЕЛИ

ПО ПЛАН

ПРИВАТИЗАЦИЯ

СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

ПРЕЗ 2013 г.

1

2

3

4

ОЧАКВАНИ ПОСТЪПЛЕНИЯ (лева)

160 300 000

6 000 000

166 300 000

РАЗХОДИ (лева)

 

 

4 223 500
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница