Пълномощно – образец за гласуване чрез пълномощник на акционерДата31.12.2017
Размер81.17 Kb.
ПЪЛНОМОЩНО – ОБРАЗЕЦ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК НА АКЦИОНЕР на ИЗВЪНРЕДНО заседание на Общо събрание на акционерите на „Албена“ АД, ЕИК 834025872, насрочено за 12.12.2016 година в 10.00 часа, което ще се проведе в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 28.12.2016 г. в 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният, ................................., (трите имена на лицето), ЕГН ......................., притежаващ документ за самоличност – лична карта № ......................., издадена на .................... г. от МВР ....................., с постоянен адрес в град .................., в качеството си на представляващ .............................. (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление: ........................................................, ЕИК .................................. (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния индентификационен код по БУЛСТАТ) - акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ ....................... (броят на акциите в цифри) /......................./ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружеството

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният, ..................................... (трите имена на лицето), ЕГН ............................, притежаващ документ за самоличност – лична карта № ......................., издадена на .................... г. от МВР ................., с постоянен адрес в град .........................., в качеството си на акционер на “Албена” АД, к.к. Албена, ЕИК 834025872, притежаващ (броят на акциите в цифри) /......................./ (броят на акциите словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома) броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на “Албена” АД, к.к. Албена, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл. 24, ал. 3 от Устава на дружествотоУПЪЛНОМОЩАВАМ


В случай на пълномощник физическо лице

………………………, ЕГН ………………………, л.к. № ……………., издадена от МВР ………… на .......................г., с адрес:…………….., ул…………………, №….., ет. ………, ап…………,

Или

В случай на пълномощник юридическо лице

…………………… (наименование на юридическото лице), със седалище и адрес на управление ………………………, ул……………….№., ет……., ЕИК …………….. (ако юридическото лице не подлежи на вписване в търговския регистър, следва да се посочи информация на номера на фирменото дело, съда по регистрация на юридическото лице, както и уникалния индентификационен код по БУЛСТАТ), представлявано от ………………………… (трите имена на лицето), ЕГН ....................., притежаващ документ за самоличност. № ......................., издаден на .................... г. от ...................., с адрес: гр. ..............., ул. ..........№ ...., ет.........., ап.........., в качеството му на ..................................... (длъжността, която заема лицето в юридическото лице – пълномощник)

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представялава на ИЗВЪНРЕДНОТО заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 12.12.2016 година в 10.00 часа, в седалището на дружеството - к.к. Албена, община Балчик, област Добрич, в сградата на хотел „Фламинго Гранд“, зала „Гранд Хол“ с обявена втора дата за провеждане при липса на кворум – 28.12.2016 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с .................... (броят на акциите в цифри, с които пълномощникът има право да гласува) /......................./ (броят на акциите, с които пълномощникът има право да гласува в словом – като при разминаване между посочените акции в цифри и в словома за меродавно се приема изписаното в словома) броя акции от капитала на „Албена” АД по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:
1. Приемане на Мотивиран доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК; Предложение за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ПРИЕМА мотивирания доклад /ведно с приложенията/ по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК на Съвета на директорите на „Албена” АД, изготвен на 25.10.2016 година, за целесъобразността и условията за извършване на сделка по реда на чл.114, ал. 1, т. 2, хипотеза последна от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/, а именно — сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения към едно лице в полза на заинтересовано лице на обща стойност над 2 на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството по смисъла на чл.114, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗППЦК;

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/

2. Одобряване и овластяване на Съвета на директорите и оправомощаване на Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК; Предложение за решение: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ ОДОБРЯВА и ОВЛАСТЯВА Съвета на директорите и ОПРАВОМОЩАВА Изпълнителния директор на „Албена” АД да предприемат действия и сключат сделка, в резултат на която за дружеството възникват задължения по чл.114, ал.1, т.2 от ЗППЦК, при условията на ЗППЦК и в съответствие с доклада на Управителния орган на дружеството по чл.114а, ал.1 от ЗППЦК, както следва: Сключване на споразумение между „Албена” АД и финансиращата банка на основание чл. 101 ЗЗД, по силата на което публичното дружество да встъпи в дълга на „Бялата Лагуна” АД по Договор за кредит със следните параметри: страни: „Бялата Лагуна” АД, с. Топола – кредитополучател, “SG Екпресбанк” АД – кредитор, „Албена” АД, к.к. Албена – съдлъжник; предмет: предоставяне на кредит за финансиране на инвестиции в общ рамер на 13 705 000 /тринадесет милиона седемстотин и пет хиляди/ евро, усвоими под формата на кредит с погасителен план с възможност за откриване на документарни акредитиви в полза на доставчици на оборудване; цел на кредита: Транш 1 в размер на 9 013 000 EUR се усвоява за пълно рефинансиране на задължения на кредитополучателя към банката съгласно договори за кредит от 29.01.2015 г. и от 03.06.2008 г., както и за рефинансиране на търговски кредити към Томас Кук, а Транш 2 в размер на 4 692 000 EUR се усвоява за финансиране, както и рефинансиране на разходи, направени във връзка с изпълнение на инвестиционната програма за сезон 2016-2017, предвиждаща реконструкция на лоби бар, рецепция и ресторант, както и реконструкция на 50 бр. хотелски стаи и други инфраструктурни обекти в курортен комплекс Бялата Лагуна; срок за усвояване: Транш 1 се усвоява в рамките на тридесет календарни дни от датата на подписване на договора, а Транш 2 – 30 юли 2018 г.; погасяване: кредитът се погасява чрез 11 годишни погасителни вноски, както следва: 2018 г. – вноска от 1 075 000 евро; 2019 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2020 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2021 г. – вноска от 1 175 000 евро; 2022 г. – вноска от 1 227 000 евро; 2023 г. – вноска от 1 309 000 евро; 2024 г. – вноска от 1 380 000 евро; 2025 г. – вноска от 1 432 000 евро; 2026 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2027 г. – вноска от 1 534 000 евро; 2028 г. – вноска от 637 000 евро; Първата вноска се дължи на 31 юли 2018 г. Останалите годишни вноски се погасяват чрез равни месечни плащания в месеците юни, юли, август, септември и октомври на съответната година, като първата погасителна вноска се дължи най-късно на 31 юли 2018 г., а последната на 31 октомври 2028 г.; лихвен процент за редовна главница: за частта на кредита, усвоима под формата на инвестиционен кредит - 1-месечен EURIBOR + 1.9 % годишно; лихвен процент за просрочие: 2% над договорения лихвен процент за редовна главница; такси и комисионни на банката: такса за управление и обработка – 0.30% върху сумата на кредита, платима еднократно при подписване на договора; такса за ангажимент – няма; такса за откриване на акрeдитив – по Тарифата на Банката; такса за предсрочно погасяване – 1,50 % върху предсрочно погасената сума, в случай на рефинансиране на кредита от друга банка. При рефинансиране на кредита със собствени средства такса не се дължи; обезпечение: Ипотека върху поземлени имоти и сгради, собственост на „Бялата Лагуна” АД, в които е предвидено изграждането на комплекса с обща балансова стойност на предоставеното обезпечение от 35 311 304 лева. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и оправомощава Изпълнителния директор по своя преценка да договарят условия по сделката, за които Общото събрание не се е произнесло, без да е необходимо потвърждаване на техните действия.

Гласува по следния начин за обявеното предложение на СД:

За; Против; По своя преценка; Въздържал се

/ненужното се зачертава, изтрива/
Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин.

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси /ненужното се зачертава, изтрива/, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма /ненужното се зачертава, изтрива/ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма /ненужното се зачертава, изтрива/ право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави /ненужното се зачертава, изтрива/ предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.
УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

Забележка:

Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрит в окончатеният текст на пълномощното;

Предложеният текст на пълномощното е комбиниран вариант за упълномощител – Физическо лице или Юридическо лице, както и е комбиниран вариант за упълномощаване на физическо лице или юридическо лице. Моля изтрийте идентификацията за типа упълномощител и пълномощник, които не са релевантни за окончателната упълномощителна сделка;

В случай, че по реда на чл. 223а ТЗ са включени нови точки от дневния ред или са направени нови предложения за решения от акционери по вече обявени точки от дневния ред, настоящият проект за пълномощно ще бъде актуализиран съобразно новите предложения за решения;

В случай, че упълномощителят не е посочил конкретно как следва да се гласува по предложенията за решение от всяка от точките в дневния ред се счита, че упълномощеният има право на собствена преценка.

Съгласно устава на «Албена» АД:

Пълномощното е действително ако е в писмена форма с нотариално заверен подпис на акционера – упълномощител и с предвиденото в чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК съдържание.

Член на Съвета на директорите на дружеството може да представлява акционер в общото събрание на акционерите само в случаите, когато акционерът изрично е посочил начина за гласуване по всеки от въпросите от дневния ред в пълномощното.

ДВИ: .............................. печат на дружеството

/М. Русева/


Каталог: 10.11


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница