„Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ ад”Дата24.10.2018
Размер32.62 Kb.

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0670

Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
О-3
Д Е К Л А Р А Ц И Я*

по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-та ________________________________________, ЕГН ____________,

(собствено бащино фамилно)

притежаващ/а лична карта № ___________, издадена на ____________ от ____________

адрес:____________________________________________________________________,

(постоянен адрес)

в качеството ми на________________________ (съгласно пояснение ** от декларацията)(длъжност)

на _________________________________________;(наименование на юридическото лице, ЕТ, ФЛ и др.)

Със седалище______________, адрес на управление:______________________________,

ЕИК ________________________, тел./факс________________________________

Участник/ Участник в обединение/Подизпълнител в открита процедура

(вярното се подчертава)

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на система за блокиране достъпа на природен газ за газови уреди за отопление, комплекти противопожарно оборудване и предпазни средства, по проект BG 051PO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, във връзка с Договор № ESF-2303-01-01008/25.06.2013 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”


Д Е К Л А Р И Р А М, следното:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда***, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки**** с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.

Дата …………………

Правно обвързващ подпис: ………………………….

Наименование на участника: ………………………………….

Представляващ - длъжност: …………………………………….

Име и фамилия: …………………………………………………………

Забележка:

* Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

** Лицата с право да представляват участника/подизпълнителя съгласно съдебната регистрация, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки декларират обстоятелствата от настоящата декларация.

Когато представляващи дружеството, съгласно съдебната регистрация на участника/подизпълнителя са повече от едно лице, декларацията се попълва от всяко едно лице.

*** В случай, че лицето е реабилитирано, то следва да декларира това обстоятелство в настоящата декларация.

****§ 1, т. 23а от ДР на ЗОП: "Свързани лица" са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.”
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Проучване и добив на нефт и газ”АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.Инвестира във вашето бъдеще!

Каталог: 2011 -> 2014
2011 -> Щрихи към психодинамичната картина на тренинг групата
2011 -> Роля и значение на бизнес комуникациите
2011 -> The great controversy
2011 -> Тест по Математика – събиране и изваждане на естествените числа
2011 -> Програма април 2011 Габрово 1, петък 17. 30 ч., Дом на хумора и сатирата, Залата на жирафите
2011 -> Евгений Гиндев световната конспирация
2011 -> Доклад за дейността на омбудсмана на
2011 -> Мотиви: по нох дело / 2011 година по описа на Е. районен съд
2014 -> „Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ ад”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница