Евгений Гиндев световната конспирациястраница1/10
Дата22.07.2016
Размер1.43 Mb.
#369
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Евгений Гиндев

СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ :

МИТОВЕ, ЛЕГЕНДИ И

РЕАЛНОСТ


2010 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Съвременен поглед върху световното задкулисие и неговата проекция в България.

2. Консциенталната война.

3. Новите световни опасности и заплахи.

4. Нови световни проекти за преодоляване на капитализма.

5. Световното задкулисие и днешния ден на света

1. СЪВРЕМЕНЕН ПОГЛЕД ВЪРХУ

СВЕТОВНОТО ЗАДКУЛИСИЕ И НЕГОВАТА ПРОЕКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Трудно може да се намери проблем, с който толкова да се спекулира на политическо и на комуникационно равнище, като въпроса за така нареченаото „световно задкулисие”. В общественото пространство то е по-популярно като “световна конспирация”. Популярността, може би, се дължи на загадъчността дразняща читателския интерес на думата „конспирация”. Речниците дават следното определение :

?Конспирация – заговор или съзаклятие (Стефан Младенов – Речник на чуждите думи в българския език. “Хемус”. София, 1947. Стр. 217).От латинското conspiro -сдушен съм някого, единодушен съм.

?Конспирация – (1). Тайно сдружение за борба и за сваляне на установена власт. (2). Система и методи, които се прилагат от нелегална организация за запазване в тайна на нейната дейност и дейността на нейните членове (Български тълковен речник. “Наука и изкуство”. София, 1973. Стр. 375).

Ако е позволено да се сравняват думите „конспирация” и „задкулисие” предимството на „задкулисие” е очевидно – то разглежда всичко, което е скрито, не се вижда, не е дадено, така да се каже, в непосредствените усещания и възприятия на хората, обществеността, народа. Няма заговори, има само тайни. Много често те са озаконени под грифа „секретно”, „поверително”, „конфиденциално”. Уловката тук е, че тайнствената атмосфера е хранителната среда на заговорите, съзаклятията, конспирациите.Много често задкулисието се материализира в конспирация, като негова най-крайна и опасна форма. Затова и термина „конспирация” е по-възприет в ежедневието и ние ще се придържаме към него.

Общото в неговите определения е, че става дума за тайна организация, членовете на която се сговарят за нещо. Под тайна се разбира тайна от закона, т.е. преследвана от закона (от тук започва връзката със задкулисието). Не е нужно това “нещо” да бъде “свалянето на установена власт”. Но в общественото съзнание трайно се е настанило схващането, че става дума именно за политически действия и то за такива политически действия, които са осъдителни от обществото. В такъв смисъл много от религиозните секти попадат под определението и може да бъдат третирани като конспиративни организации. За комунистическите партии това е общоприето в много страни по света и , преди всичко, в САЩ. Защо това е така, без да има никакви основания, ще стане ясно от изложението.

В “Комунистическия манифест” на Карл Маркс и на Фридрих Енгелс (1848 г.) се казва :

“Вече е време комунистите открито да изложат пред целия свят своите възгледи, своите цели, своите стремежи и на мита за “призрака на комунизма” да противопоставят манифеста на самата партия...

Комунистите смятат за презряно дело да крият своите възгледи и намерения. Те открито заявяват, че тяхната цел може да бъде постигната само чрез насилствено сваляне на съществуващия обществен строй. Нека господстващите класи да треперят пред Комунистическата революция. Пролетариатът няма какво друго да загуби освен своите вериги. Но пък ще спечели целия свят”.

Заради това комунистическите партии не са конспиративни организации. Но за разлика от другите партии, когато буржоазната държава, изплашена от свободното, легално съществуване и функциониране на комунистическа партия я забрани (постави я извън закона), тя не се саморазпуска и не прекратява своята дейност, а в нелегалност продължава да работи за изпълняването на своята програма. Точно тази особеност на комунистическите партии дава основание да ги наричат конспиративни организации.

Изобщо, трудно е да се даде вътрешно непротиворечиво определение (определение недопускащо възражения) какво е това конспирация. Тук е причината понятието да се употребява за щяло и нещяло и в най-различна интерпретация.Освен спрямо комунистическите партии, определението “конспирация”, най-често се употребява спрямо масонството и спрямо “световното еврейство”. Станало е традиция да се говори за еврейско-масонски заговор за установяване на световно господство.

Трябва веднага да се каже, че такива твърдения изразяват антиисторически интелектуален подход за манипулиране и отъпяване на хората, за да бъде отвличан внимането им от насъщните проблеми на деня и да се подготвят изкупителни жертви за антихуманните буржоазно-капиталистически престъпления, за скриване на истинския и действащ план за тотално господство на финансово-олигархичния капитал над цялата планета.Но трябва да се добави, че заблуждаващите буржоазни идеологеми винаги съдържат реални и доказуеми основания, които са откъснати от историческия анализ и са поднесени тенденционно.

1. “Предназначението на еврейския народ – се казва в съвременните еврейски учебници – е да обърне във вярата към единния Бог цялото човечество. Ние се надяваме, че в края на краищата, тази вяра ще обедини човешкия род в разбирането на висшите духовни ценности на Тора и ще доведе светът до съвършенството” (Виж книгата на Менаше-Гад Рашовски „Что значит быть евреем ? Введение в еврейскую традицию”, стр. 27). Очертават се контурите на планетарния “еврейски заговор” и всички разтърсващи факти от историята се приписват на този заговор. От преднамерената интерпретация на подобни писания водят своето начало юдофобията и антисемитизма.

2. Според официалната масонска пропаганда масонството е международно тайно мъжко сдружение с йерархично устройство и с традиционен ритуал, култивиращо присъщите на човешката природа добродетели и ратуващо за мир. Масонството се основава на неизменното присъствие на Великия архитект на Вселената и на първенствуващото значение на човека като върховен смисъл на битието. По един или друг начин, масонството води началото си от юдаизма. Целта на масонството е планетарно обединение на свободни хора, всеки от които е Бог и може да устройва живота си както пожелае, свободен от всякакви религии.?

Нещата се променят с началото на Великата промишлена революция и особено – след образуването на САЩ. Великата промишлена революция постави началото на ускорената глобализация, т.е. на превръщането на планетата в общ дом на човечеството. Стана актуален въпросът как този общ дом да се управлява. Започнаха да се мержелеят чертите на проповядваното и от юдаизма, и от масонството “царство Божие на Земята”. Нямаше как да не настъпи “побратимяване” между тях. С възникването на буржоазнокапиталистическата обществено-икономическа система , “побратимяването” се материализира не само в общата цел, а практически – в силата на парите (капитала), като “ударна армия” на глобализма за подчиняването на света. Възникна юдо-масонството. Негова главна институционализирана подпора станаха САЩ. Днес САЩ е единствената напълно юдео-масонска държава в света. В това отношение не са нужни никакви специални или многотомни доказателства, достатъчно е да се прочете кратката история на САЩ и по-внимателно да се вгледаме в доларовите банкноти (последното доказателство е нашумялата книга на Дан Браун „Изгубеният символ”.Из-во „Бард”. София, 2009 г. 588 стр.). Новото, което внесе 20-я век е изградената тясна връзка между юдею-масонството, Голимия капитал и Държавата (функционирането на това единство се нарича елитарни игри).Съвременното масонство промени своята форма. Днешните масони рядко обличат ритуалната престилка – традиционните ритуали остават на заден план. По-голямата част от “масонската работата” се извършва не в ложите, а в различни затворени организации от масонски тип, така нареченото “бяло масонство” – в клубовете “Ротари”, “Пен”, “Магистериум”, и др. Това е така, защото, когато във всички западни страни властта са държи от хора, открито афиширащи принадлежността си към различни масонски ложи, необходимостта от някакви специални ритуали отпада. Масонството се превръща в таен политически профсъюз, в своего рода “интернационал”, обединяващ в своите редици безскрупулни политици, финансови аферисти, безсъвестни и корумпирани типове, поставящи над всичко бързото забогатяване и придобиване на неограничена власт.

Така са поставени основите на световната конспирация, от тук тръгват много митове и легенди.

Влиянието на юдео-масонството върху живота и политиката на западните страни е несъмнено. Влиянието му върху глобалната им политика – още повече (“клуба” на 8-те най-развити страни в света, като не формална организация с почти неограничена власт, също може да се интерпретира като част от “бялото масонство”).

Това ли представлява “световния заговор” ?

Когато хората четат вестници, гледат телевизия и наблюдават конкретни действия и техните резултати, добре разбират, че върху вълната на интереси, предразсъдъци и исторически осцилации се формират нагласи, настроения и предпочитания, които лесно преминават в устойчиви идеологеми и оттам – в реалната политика. Съгласието за общи целенасочени действия се ражда спонтанно, без да е нужно подписването на клетвени декларации или институционализирането на конспиративни общества. Разбира се, по-важно е какво се прави, а не какво се говори, но когато по безпорен начин се установява съвпадане на правенето с общественото говорене на глобално равнище, ситуацията може да се нарече с пълно основание “международен заговор” или, ако щете, “международен сговор” на „тайната власт”. Подобна метафора включва, а не изключва преобладаващото присъствие в световната политика на юдео-масонската компонента.

Общоприетата схема на функциониране на „заговора” изглежда по следния начин. От общи разговори и обсъждания в затворени общества, клубове и организации (най-често това са структурите на „белите масони”) изкристализира някаква основна тема, ражда се нова идея. Не след дълго, темата и идеята напускат „родилния” кръг и чрез връзките и капиталите на членовете на кръга постъпва на обществено обсъждане –в медиите, в художествено - творческите среди, в научните кръгове, сред държавните чиновници. Когато крайният резултат е достатъчно ясен, видят се и се отчетат положителни и отрицателни страни, привърженици и противници, темата и идеята се предава на зависими профисионалисти за оформеня в проект и се предоставя на властта за изпълнение. Така например беше лансирана идеята за устойчивото развитие (нарича се още допустимо развитие и равновесна цивилизация). Тя е родена в лабораториите на бяломасонската организация „Римски клуб” (1974 г.) и има честта да бъде възприета от ООН през 1992 г. като концепция Sustainible Development. На тази концепция дължим днешната шумотевица за квотите от вредни емисии и закриването на заводи и на цели промишлени отрасли използващи „мръсни” технологии.

Трима от най-известните идеолози на американското имперско мислене :Збигнев Бжежински, Самюел Хънгтигтън, Хенри Кисинджър са въведени в политиката от Уйлиям Елиът – дългогодишен ректор на Харвардския университет, идеолог на Виетнамската война, активен участник в задкулисието. Самият Хънгтигтън достигна до шеф на отдела за планиране към Държавния департамент. Той беше и попечител на Американския институт за предприемачество и член на Съвета за международни отношения (част от Световното правителство) (допълнителни сведения по въпроса има в книгата на Олег Платонов – Защо ще загине Америка. Из-во „Жарава”. София, 2003 г.).

В България е добре известно за една карта на ЦРУ от началото на 90-те години на 20-я век, на която не фигурира държавата България на Балканския полуостров. През 2000 година, след агресията на НАТО срещу Югославия, по поръка на бяло-масонската организация “Съвет за международни отношения” Мортън Абрамович (член на съвета и председател на фондация “Карнеги”, също бяломасанска структура) разработва програмата “Реконструкция на Балканите, в която прокарва аналогична идея. Според програмата, “реконструкцията” на Балканите ще се осъществява в условията на “мощно и продължително военно присъствие на НАТО в Албания, Босна, Македония и Косово. В резултат, ще останат само следните държави : Албания, Косово, Румъния, Сърбия, Хърватия и Черна гора”. (виж Олег Платонов – Русия под властта на масоните. “Жар птица”. София, 2001. Стр. 90). В аспекта на тази програма, другояче изглежда и провъзгласяването на “независимостта” на Косово през 2008 г.

При посещението на българския президент в Израел (март 2008 г.), израелския президент Шимон Перес, някак си между другото, уж се пошегува, че “България е толкова красива страна, че дори предизвиква определени апетити у нейните съседи” (в. “Нова зора” от 1.04.2008 г.). Тази “шега” съпоставена с по-горе изнесената информация възбужда странни и зловещи асоциации, особено ако се вземат предвид слуховете, че бивш български министър-председател още през 1991 г. е сключил таен договор с Израел за преселване на евреите в България (част от плана “Мойсей-2”). В случая верността на информацията няма толкова голямо значение - важни са разпространяваните нагласи и настроения в обществото и какво от тях може да произлезе.

Световен заговор, това е единството на ционистки, масонски и протомасонски организации със световния финансов капитал (известен най-ярък представител е Световната банка) и с държавни структури. Това го прави изключително действен и ефикасен.

Във в. „Галерия” от 5-11.11.2009 г. е публикуван „портрет” на новия български финансов министър Симеон Дянков, в който се казва :

„Финансовия министър Симеон Дянков бил агент на ЦРУ, се мълви из правителствените кулоари. Принадлежността на живеещия хв Щатите експерт към щтатското разузнаване била публична тайна...Дянков не е единствения човек на ЦРУ в кабинета. И 3-мата зам.министри имат общо с централата...Най-стряскащото обвинение е това, че Симеон Дянков е допринесъл за три военни конфликта в Северна Африка. Като служител на Световната банка възпитаникът на „Харвард” е писал антикризисни програми за държави от Третия свят, като в три от случаите в африкански държави са започнали въоръжени конфликти”.

Още един, този път световен скандал, потвърждава опасенията за действията на световния заговор. Руският вестник „К бариеру !” от 20.10.2009 г. публикува следният сензационен материал (препечатва се с незначителни съкращения) :

„Водещи световни спициалисти разследващи нелегалната фарм-индустрия, публикуваха сензационни документи, разобличаващи международния фармакологичен картел действащ в Ню Йорк в разпространяване на епидемията от „свински грип”, както и за подготовката и световното разпространяване на ваксина срещу него.

Американският експерт Леонард Хоровиц и известната журналистка Шери Кейн изнесоха данни, според които собствениците на частният глобален биотехнологичен тръст стоят зад всичко свързано с грипната пандемия, включително и така наречената профилактика чрез ваксинация.

« Тръста на Давид Рокфелер, в който участват редица могъщи партньори от Уол стрийт заедно с медиа-магнатите Руперт Мърдок, Мортън Цукерман, Томас Глоусър и председателя на директорския съвет на Федералната Резервна Банка Джери Спрейърд, се обвиняват в подготвянето на планиран глобален геноцид –заявява д-р Хорвиц – Този тръст контролира глобалните биотехнологични изследвания и практически управлява комерческото здравеопазване заедно с подвластните му средства за масово осведомяване, които се използват за агресивна реклама на продукцията и услугите на престъпния картел”.

Сред най-сензационните откровения от разследването на Хоровиц и Кейн са уликите, доказващи причастността на Лари Силверстайн към организирането на терористичния акт от 11.09.2001 г., както и към геополитическата и икономическа даеност на фарм-картела с цел намаляването на планетарното население. Силверстайн е собственик на Silverstein Properties Inc., бивш арендатор на Световния Търговски Център (WTC), съвладелец и арендатор на помещенията за биотехнологичния тръст основан от Давид Рокфелер, дал съгласието за взривяването на WTC .

„Ако тези хора с лека ръка се съгласиха на убийството на 3000 души за 8 секунди, то те са напълно способни да убият милиони и милиарди хора по света чрез пандемията за свинския грип – продължава д-р Хоровиц – Моля се огласяването на моите доказателства да помогне за спасяването на милиони човешки живота и да стимулира активистите да призоват президента Обам към откриване на законно разследване на тези престъпления срещу човечеството”

Отчитайки безпрецедентната природа и важност на тези сведения, д-р Хорвиц е дал под клетва официални писмени показания, за да могат други активисти да разпространят тази информация и да предупредят всички държави по света да спрат криминалната ваксина и да не стават съучастници в престъпления срещу човечеството”.

До къде се простира реалната власт на „световните заговорници” личи и от една симптотатична статия в авторитетното английско списание „Икономист” (според VESTI.bg от 30.10.2009 г.) :

„Спаването на раждаемостта е благо заради възможностите за икономически растеж, щаденето на природата и редица други причини...В момента средната годишна раждаемост в половината свят е 2,1 деца на 1000 души или по-малко. Това е вълшебната стойност, при която се поддържа числеността на населението. Някъде между 2020 и 2050 г. раждаемостта в света ще падне под стойността на самоподдържане... Намаляването на раждаемостта в обществата с ниски и средни доходи е благодат за тях. То означава, че за първи път повечето майки имат толкова деца, колкото искат, което пък значи, доколкото човек може да прецени, две деца (Китай е изключение - спадът в раждаемостта там беше предизвикан принудително).

Намалената раждаемост е благодат и заради това, което означава - по-голяма сигурност за милиарди уязвими хора...

Нарастването на населението вече се забавя с почти максималната възможна естествена скорост. Улесненият достъп до семейно планиране, особено в Африка, би могъл да намали пика на населението от 9 млрд. на 8,5 милиарда. Само принуда от китайски тип би могла да го намали повече, но да се принуждават бедните да имат по-малко деца, отколкото искат, защото богатите консумират твърде голяма част от световните ресурси, би било неморално.”

Излиза, че едни намаляват планетарната популация чрез пандемии, други – чрез войни и, че това е обективна тенденция, която трябва да се подкрепя чрез семейно планиране и да се приветства.

Описаната картина прилича на американски филм на ужасите и изглежда като бълнуване. Но ето, че английския агент от МИ-6 Джон Колеман издаде книга „Комитетът на 300-те” в която се опита да докаже, че могъщата конспиративна организация съществува.

„През времето на моята кариера на кадров офицер от английското разузнаване, често имах достъп до строго секретни документи, чието съдържание беше необичайно откровено. Аз узнах, коя е тази сила, която контролира и управлява правителствата на много страни. Това така ме възмути, че реших да го разкажа на света, който до сега нищо не знае.

Представете си могъща група, която не признава никакви национални граници и включва банковото дело, застраховането, добиването на въглеводороди, търговията са медикаменти и нефтената промишленост и членовете на която носят отговорност само пред групата. Това е „Комитета на 300-те”, който управлява света от 1897 г.. Неговият скелет са 300-та най-влиятелни хора на планетата”.

Според Колман, за този комитет работят тайни организации и мозъчни центрове., сред които :

„Съвета за международни отношения” създаден от Морган (1921 г.) обединява най-влиятелните хора от САЩ и от западния свят. В САЩ той контролира федералната резервна система, Ню-Йарската фондова борса и водещите средства за масова информация.

Обединяването на американския и европейския елит става в „Билдербергския клуб” (по името на хотела „Билдерберг” в холандския град Остербек, къде е проведено първото заседание) през 1954 г.

Третата важна структура се появява през 1973 г. – „Тристранната комисия”, в която е включена и Япония, чиято задача е „създаването на механизъм за планиране на дългосрочното преразпределяне на природните ресурси”.

Към главните помощници на тези три стълба на „световното правителство” са отнасят : „Римския клуб”, „Кръглия стол”, Групата на Милнер”, „Орденът на свети Йоан Иеросалимски”, „Германският фонд Маршал”, „Фонд Чини”, „Фабианското общество”, „Венецианската Черна аристокрация”, „Обществото Монт Пелерин”, „Клубът на адския пламък”. Наблюдател и куратор на всички тези изследователски центрове е „Тавистокския институт за човешки отношения”, работещ в най-тясна връзка със Стенфордския изследователски институт. Водеща структура е „Римския клуб”, обединяващ учени, глобалисти, футуролози и интернационалисти с различни убеждения. Всички тези организации се наблюдават от Давид Ракфелер.

Джон Колеман съобщава, че в „Комитета на 300-те влизат и са влизали : кралиците на Англия, Холандия и Дания, кралските семейства на европа, Джордж Буш, Едуард Картър, Хюстън Стюарт Чембърлейн, Уйстън Чърчил, Франсуа Митеран, Жан Моне, Ернст Опенхеймър и синът му Хари. Говори се, че след 1990 г. за асоцииран член е бил поканен Борис Елцин, който е използвал декретите на Комитета за налагане на капитализма в Русия (VLASTI.NET).

Всички посочени факти са верни. Дали интерпретацията е адекватна на реалността, може да се установи чрез задълбочено историко-политическо изследване, но срастването на трите компонента на „световния заговор” в единен съкрушаващ юмрук е очевидно. Най-добрата илюстрация е истината около престройката, „нежните революции” в Източна Европа и краха на европейския социализъм.

17 ноември 1989 г. Прага. Мирна студенска демонстрация. Неочаквано милицията атакува, загива студента Мартин Шмид. Новината се разнася по Прага и чрез „Ройтер” попада в световните новини. Народната революция помита комунистическия режим. Така гласи официалната версия. Но вече е известно, че тя, меко казана, не е вярна. Истината вероятно знае генерала от чехословашката ДС Алоиз Лоренц. Вероятно е знаел и покойният идеолог на КПСС Александър Яковлев. Така или иначе, истината и до ден днешен не е казана. Но нека съпоставим неопровержимите факти.

В края на октомври 1989 г. един от лидерите на студенското движения Милан Ружичка организира няколко срещи, на които се дискутира и планират акциите срещу режима. На първи ноември студентското ръководство се среща с посолски работници в посолството на САЩ в Прага. Решено е да се създаде таен студенски съюз в северна Моравия и той да решава въпроса с демонстрацията. Работата е там, че Милан Ружичка е лейтенанта от ДС Людвик Зифчик (днес Зифчик е редактор на остравският вестник „Новое Брунталско”).

В навечерието на съдбоносната дата 17 ноември, на 14 ноември в Прага пристига делегация на КГБ на СССР начело с генералите Генадий Тесленки и Виктор Грушко (зам- председател на КГБ). Те се срещат с генерал Лоренц и присъстват в опаративния щаб на чехословашката ДС, който следи за студентската демонстрация. Какво толкова интересно за КГБ е имало в една студентска девонстрация ?

След това следват още по-необясними събития. Без всякакъв повод и по нечие указания милицията напада демонстрантите. Людвик Зифчик отнася як бой и припада. Откарват го в близката болница. Тогава се намесва Драгомира Дражеская, също внедрен агент на ДС и се развиква, че е убит студента Мартин Шмид. Тълпата настръхва. Телевизията дава опровержение със живия Мартин Шмид. Това не подейства. Започва пряка транслация на демонстрацията, каквато транслация до тогава не е имало. Не е известно кой дава това разпореждане. Репортажите извеждат на улиците на Прага над 500 000 души. Политбюро на компартията начело с генсекретаря Якеш взема решение да се подави демонстрацията и със силите на ”народната милиция”, която има на въоръжение дори бронетранспортьори. Такъв изход не е бил особено сложен и всичко е щяло бързо да бъде решено, но ДС мълчи и неизпълнава разпорежданията.

На 19 ноември е основан „Граждански форум” и членовете му се срещат с премиера Ладислав Адамец, но още на следващия ден ситуацията излиза из подкнотрол и на 2 декември властта капитулира.

Спуска се завесата над една драма, в която глани роли играят двама агента на ДС, един студент е убит, но се оказва че е жив, ДС не изпълнява разпореждания на партията, ставащото се наблюдава от висши ръководители на КГБ, армията и „народната милиция” са дезорганизирани. Днес генерал Лоренц е уважаван бизнесмен.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
2011 -> За минималния и максималния бал по паралелки в рио област софия-град
2011 -> 130 годишнината на ввму “Н. Й. Вапцаров” разкрива новите предизвикателства и перспективи в развитието на флагмана на морското образование
2011 -> Съюз на математиците в българия – секция бургас пробен изпит по математика за 7 клас – март, 2011
2011 -> Член на Приятели на Земята Интернешънъл
2011 -> Права и задължения на учениците
2011 -> В съответствие с ангажиментите в рамките на фаза 1 от мониторинга за изпълнение на задълженията по Конвенцията и Препоръката, през 2000 г
2011 -> Разграничение на трафика на хора от сродни престъпни дейности д-р Ива Пушкарова
2011 -> Десети общински преглед на художествената самодейност – пордим`2011


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница