Популярните банки в АвстрияДата25.09.2017
Размер95.15 Kb.
#30979
Популярните банки в Австрия

 


 

Банковият сектор на популярните банки в Австрия е двузвенна банкова система и се състои от 59 регионални популярни банки (Volksbanken) и 8 специализирани кредитни кооперации (Hauskreditgenossenscahften), всички работещи като кооперации с ограничена отговорност и регистрирани по Австрийския кооперативен закон със 650.000 членове-кооператори, 588 клона и 5.046 служители и тяхната централна банка, Oesterreichische Volksbanken AG, акционерно дружество, регистрирано по Закона за капиталовите дружества и нейните дъщерни фирми в Австрия и чужбина.

  

Първичното звено на този банков сектор, популярните банки и специализираните кредитни кооперации са напълно независими и са собственост на техните членове. Повечето управленчески решения се предлагат от управителните съвети на банките, но се одобряват от техните индивидуални членове.

Популярните банки са мажоритарен собственик на централната банка, Oesterreichische Volksbanken AG и държат 57,7 % от нейните акции. Съгласно договора, подписан между тях, движението на акциите е ограничено само в рамките на сектора на популярните банки, т.е. те не могат да бъдат продавани на външни физически и юридически лица. С този договор се предотвратява възможността, банката да бъде завладяна от вън. Останалите акции са собственост на DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank AG, Frankfurt (централната банка на германските популярни банки и селски кредитни кооперации - 25 % плюс акция), Victoria Versicherung AG (джойнт вентчър между ERGO Versicherung, Dueesseldorf и Oesterreichische Volksbanken AG - 7,0 %) и Raiffeisen Zentralbank, Vienna (централната банка на австрийските селски кредитни кооперации - 6,9 %).

 

 

 

Ако участието на Raiffeisen Zentralbank, Vienna е резултат на историческото развитие на системата на кооперативния кредит в Австрия и не оказва влияние върху управлението и стопанската политика на централната банка на популярните банки, то присъствието на централната банка на германските популярни банки и селски кредитни кооперации и на ERGO Versicherung, Dueesseldorf е от стратегическо значение. Осмата най-голяма банка в Германия е не само една от водещите европейски банки с оперативно присъствие в почти 40 страни по света, но и стратегически партньор в разработването и дистрибуцията на редица банкови продукти и услуги, както на австрийския пазар, така и на пазарите в Централна и Източна Европа, където Oesterreichische Volksbanken AG има дъщерни банки, лизингови компании и други дъщерни фирми за финансови услуги. Сътрудничеството с ERGO Versicherung, Dueesseldorf, втората по големина германска застрахователна компания, позволява дистрибуцията на застрахователни продукти чрез клоновата мрежа на популярните банки в Австрия и в страните на Централна и Източна Европа.

 

 

 

Като централна банка Oesterreichische Volksbanken AG изпълнява функции, чието централизиране в рамките на сектора на популярните банки е продиктувано от необходимостта за икономическа целесъобразност и оптимизиране на разходите. Съгласно австрийския банков закон регионалните популярни банки са задължени да държат своите минимални резерви по сметки в своята централна банка. Те пласират своята свободна ликвидност също така при нея, но да правят това не са задължени по закон. Централната банка обслужва по-големи фирмени клиенти и мултинационални фирми, които не могат да се обслужват от регионалните популярни банки предвид техния по-малък размер (относително ниската капитализация на регионалните популярни банки е в много случаи пречка за предоставянето на по-големи кредити, типични за по-големите фирми и мултинационалните компании, защото размерът на предоставяните от популярните банки единични кредити не могат да бъдат по-високи от 40 % от техния капитал). Тя често поема част от предоставяните от популярните банки кредити, които се организират като консорциални кредити. Централната банка извършва емисионната дейност за целия сектор, както и търговията с ценни книжа, осъществява рефинансирането на популярните банки на австрийския и международните парични и капиталови пазари, подпомага популярните банки в управлението на кредитния и пазарните рискове, използвайки своето присъствие на австрийския и международните пазари. Тя организира маркетинговата дейност за целия сектор на популярните банки и ги подпомага в решаването на всички проблеми, свързани с организацията на банковата дейност и информационно-техническото обслужване.

 

 

 

Наред с това централната банка работи като търговска банка със своя клонова мрежа в столицата Виена и околностите й, дъщерни банки с пълен лиценз в Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватско, Румъния и Босна и Херцеговина. Освен това тя е собственик на втората най-голяма банка в Малта, която има статуса на офшорна банка и играе важна роля за финансирането на австрийската търговия със страните на Северна Африка. Задграничните дъщерни банки имат 59 клона и 1.216 служители. През следващите 5 години пазарният им дял в съответните страни трябва да достигне 5 %, което ще им позволи да бъдат достатъчно конкурентноспособни.

Централната банка има своя собствена инвестиционна банка, редица дъщерни фирми за лизингови услуги, факторинг и други финансови услуги.

Секторът на популярните банки управлява в края на 2000 г. активи за ATS 340 милиарда, има раздадени кредити за ATS 185 милиарда, влогове за ATS 210 милиарда и собствени средства за ATS 26 милиарда.

Членовете на сектора на популярните банки трябва да са членове на Австрийския кооперативен съюз Щулце-Делич (Oesterreichischer Genossenschaftsverband Schulze-Delitzsch), чиито членове са не само регионалните популярни банки и специализираните кредитни кооперации, но също така кооперациите на занаятчиите и дребните търговци.

 

 

 

Австрийският кооперативен съюз играе важна роля за устойчивото и хомогенно развитие на сектора на популярните банки. В основата на неговата дейност е въведената система за тримесечен отчет, на ревизии от страна на съюза както и редица, предоставени му от популярните банки права, даващи му възможност да оказва влияние върху управлението на регионалните банки.

Популярните банки в Австрия са относително високо рентабилни. Рентабилността им (измерена като съотношение на оперативната печалба преди данъци и провизии и сумата на техните активи) през 2000 г. е 1,54 % при средна рентабилност за целия австрийски банков сектор от 0,82 %.

Едно проучване на Института по европейските въпроси към Стопанския университет във Виена от 1993 г. посочва следните факторите за успеха на популярните банки:

- насочеността на дейността им към местните пазари;

- структурата на клиентите (физически лица, малки и средни фирми);

- относително малката големина на банката;

- юридическата им форма на регистрирани кооперации;

- високото образователно ниво;

- структурата на доходите (сравнително по-висок относителен дял на доходите от предоставянето на банкови услуги);

- децентрализираната структура на сектора на популярните банки (възможността да се съчетаят предимствата на малките, регионални банки със предимствата на централната банка и нейните дъщерни фирми).

 

 

 

Успешното развитие на австрийските популярните банки е резултат от последователното прилагане на пет стратегии, изработени през края на 80-те години от Австрийския кооперативен съюз Щулце-Делич (Oesterreichischer Genossenschaftsverband Schulze-Delitzsch). Те са:

 

 

 

Стратегия за единство на целия сектор на популярните банки

В началото на 80-те години популярните банки в Австрия изпадат в екзистенциална криза. На 31.10.1985 г. управителния съвет на централната им банка се обръща към Министерството на финансите с молба да й бъдат предоставени 700 милиона шилинга за укрепване на фондовете за подпомагане на изпадналите в затруднение популярни банки, за покриване на загубите и подобряване на структурата на целия сектор.

Годишното събрание на кооперативния съюз приема обаче решение за санация и оздравяване на популярните банки със собствени средства. Действията на ръководството на централната банка за привличане на държавни средства бива оценено като нарушение на принципите на взаимопомощ, самоуправление и самоконтрол и отхвърлено. Годишното събрание приема решение за окрупняване на популярните банки чрез сливане с цел да се достигне една оптимална големина на популярните банки, която да позволи не само по-добро обслужване на членовете-кооператори и клиентите, но и подобряване на финансовите резултати. Взема се решение да увеличаване на обема на стопанската дейност на популярните банки по пътя на по-тясно сътрудничество със стоковите кооперации.

Годишното събрание на Австрийския кооперативен съюз през 1991 г. приема своего рода "конституция на сектора" (Verbundverfassung), в резултат на което популярните банки отстъпват част от своя суверенитет и прехвърлят определени права на кооперативния съюз (виж: по-горе). В резултат на приемането на "конституцията на сектора" популярните банки и централната банка се задължават да провеждат единна стопанска, пазарна, продуктова и дистрибуционна политика.

През 1997 г. се подписва договор между популярните банки и тяхната централна банка, която регулира техните взаимоотношения. Този договор води до оптимално разпределение на функциите и задачите на популярните банки и централната банка, до засилване на дистрибуционните функции на популярните банки по отношение на разработените от централната банка продукти и услуги. На практика протича един процес на доброволно превръщане на популярните банки във филиали на централната банка, без обаче да се нарушава тяхната икономическа и юридическа независимост. С договора се постига оптимизация на разходите за функциониране на системата.

 

 

 

Стратегия за хоризонтална и вертикална интеграция

Стратегията концептира окрупняване на популярните банки до сума на активите от 1,5 милиарда шилинга и 70 служители. Така дефинираната критическа маса на банките не се абсолютизира, защото големината на една популярна банка е резултат от съществуващата ситуация на местните пазари, на състоянието на конкуренцията, на структурата на клиентите, на географските дадености и т.н.

С хоризонталната концентрация се цели и избягването в паралелността на действие и конкуренцията между популярните банки.

Оптимизацията на вертикалната структура се постига чрез outsourcing на определени дейности, като операциите по плащанията в страната и чужбина, операциите с ценните книжа и тяхното съхраняване, дейности по управлението, по логистиката, по закупуването на необходимите хардуерни и софтуерни продукти, канцеларски принадлежности и т.н.

 

 

 

Повишаване на доходите чрез ефективно управление на кредитния и пазарните рискове

Под ръководството на Австрийския кооперативен съюз се разработва единна система за оценка и управление на кредитния и пазарния риск, която се внедрява в регионалните популярни банки и централната банка, с което се постига единство в управлението на рисковете и като следствие на това повишаване на доходите. Популярните банки получават конкретни инструменти и инструкции за тяхното прилагане.

Все по-актуален става въпроса за получаването на единен за целия сектор на популярните банки рейтинг (с такъв рейтинг разполага само централната банка), което ще облекчи достъпа на цялата система до международните парични и капиталови пазари.

 

 

 

Стратегия на икономическото сътрудничество

Популярните банки засилват икономическото сътрудничество с популярните банки по света. Те са активен член на Международния съюз на популярните банки. През 1996 г. се подписва договор за сътрудничество с DG Bank Deutsche Genossensckaftsbank AG, Frankfurt. Последват договори за сътрудничество с италианските популярни банки, Баварския кооперативен съюз, с Кооперативния съюз на Мароко, с популярните банки в Канада и т.н.

Това сътрудничество се институционализира чрез участие на стратегическите партньори в капитала на дъщерните банки на централната банка на австрийските популярни банки в Средна и Източна Европа. В тези банки са организирани отдели за обслужване на клиенти от Германия, Франция и Италия. Целта е чрез клоновата мрежа на австрийските популярни банки в посткомунистическите страни да се осъществи достъп за клиентите на популярните банки, членки на Световния съюз до динамично развиващите се пазари в Европа.

В края на 2000 г. австрийските популярни банки поемат инициативата и създават първото оперативно звено на Международния съюз на популярните банки, BP Invest Consult, който по своята същност е инвестиционен фонд (private equity fund), който има за цел да инвестира в капитала на малки и средни предприятия в Средна и Източна Европа.

 

 

 

Стратегия на партньорството с клиентите

Няма фирма в страните с развита пазарна икономика, която да не е поставила на "своето бойно знаме" лозунгът "Нашият успех е в ръцете на нашите клиенти", модифициран в стотици хиляди варианти. Австрийските популярни банки, независимо от факта, че преобладаващата част от техните клиенти са едновременно и техни членове, са заинтересовани в разширяването на своята клиентела, което изисква оптимално съчетание на техните специфични кооперативни принципи с принципите на пазарната конкуренция, непозволяваща привилегировано третиране на клиентите, които не членуват в кооперативните банки. Този "шпагат" е най-голямото предизвикателство за популярните банки, които желаят да остават ревни на своите принципи и едновременно с това да разширят своето пазарно присъствие Затова австрийските кооперативни банки развиват своите взаимоотношения със своите клиенти прилагайки принципа на икономическото партьорствор проявяващо се преди всичко в предоставянето на индивидуални решения за задоволяване на финансовите нужди на своите клиенти. С други думи, стратегията на партньорството е поведение на банката, насочено към разработване и продажба на банкови продукти и услуги при непосредственото участие на техните клиенти.

Каталог: dobrev k.mbox -> att-1141
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”
att-1141 -> Популярните банки в Германия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница