Предимства и недостатъци на бюджетирането на нулева базаДата28.02.2022
Размер24.62 Kb.
#113398
Йорданка Каназирска ф. № 2065251 - Курсова работа по Международни счетоводни стандарти за финансови отчетиУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФИНАНСОВО – СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ
Курсова работа
ПО
„Управленско счетоводство“
на тема
,,Предимства и недостатъци на бюджетирането на нулева база”


Изготвил: Преподавател:
Йорданка Каназирска Проф. д-р Теодора Рупска
Факултетен номер: 2065251


София - 2021г
Съдържание:
Увод......................................................................................................................стр.3

  1. Същност и цели на бюджетирането……..........................................................стр.4

  2. Системата ,,планиране-програмиране-бюджетиране”……… ………….......стр.5

  3. Нулево базово бюджетиране – предимства и недостатъци…………………стр.6

  4. Практико-приложна част……………................................................................стр.9

  5. Заключение...........................................................................................................стр.10

Използвана литература.....................................................................................стр.11

Бюджетирането (Budgeting) е съществено направление на управленското счетоводство. То се явява съставна част на една от основните функции на управлението – планирането. Бюджетирането е важна част не само заради планирането, а и заради това, че способства едновременно за оптимизация на финансовите потоци и ресурсите на предприятието, повишаването на контрола и конкурентоспособноста. За да бъде оценено изпълнението на дейността по центрове на отговорност, е необходимо предварително да се изготвят бюджети, които да отразяват плановите параметри на тази дейност. Съществуват различни подходи на бюджетиране.По своята същност, бюджетирането представлява информационна система за вътрешнофирмено планиране с помощта на определен инструментариум от бюджети. В тесен смисъл, към задачите на бюджетирането могат да се отнесат информационното обезпечаване на производството и продажбите с необходимите компоненти, недопускане на движение на активи и пасиви извън рамките на планираните цели и задачи, мотивация на персонала, недопускане на излишни разходи и най – важното, контрол и координация на дейностите по изпълнението на плана. Същност, съвкупността от бюджети позволява на ръководителите да добият по – ясна картина за бъдещата дейност на предприятието : материални и финансови потоци, структура на разходите, инвестиции и други. Утвърдения бюджет регламентира работата на подразделенията, организира тяхната дейност в съответствие с общите цели на предприятието и повишава ритмичността на процесите протичащи в него.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница