Ефективност на управлението чрез мотивация на персонала, като средство за нейното повишаванестраница1/44
Дата03.01.2022
Размер0.52 Mb.
#112419
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
znan17638

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ


ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ„ – ВАРНА

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


на тема:


ЕФЕКТИВНОСТ НА УПРАВЛЕНИЕТО ЧРЕЗ МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, КАТО СРЕДСТВО ЗА НЕЙНОТО ПОВИШАВАНЕ


Увод
Успехът в работата на всяка една организация се дължи най-вече на качеството на човешките ресурси, които тя успява да привлече, запази и развие.

“Развитието на човека означава най-вече осъществяване на неговия потенциал. Развитието на човека е това, което хората могат да вършат, това, което могат да бъдат, и тяхната свобода да правят истински избор в живота си” (“Глобален доклад за развитието на човека, 2006”).

Човешките ресурси, са онзи „философски камък”, който прави всяка организация това, което е и я различава от другите организации.

В съвременната сложна и променяща се икономическа среда и предизвикателствата свързани с членството ни в Европейския съюз, все по-целенасочено се търсят и прилагат методи, техники и средства за осигуряване на квалифициран, мотивиран, високопродуктивен и лоялен персонал, способен да реализира целите на организацията в средно-срочна и дългосрочна перспектива.

Повишаването на ефективността в управлението на човешките ресурси е важна част от осъществяването на реформите и осигуряване на устойчиво развитие на организациите.

Това означава да се управляват мислещи обекти, като това е най-голямото предизвикателство в една организация. Най- много време и енергия се изразходва за управление на хората, които осъществяват дейността на организацията. Много често се казва, че една организация е толкова добра, колкото е добър нейния персонал. За ролята и мястото на „човешкия фактор” в миналото са се водили редица спорове. Новите реалности без съмнение изискват на човешкия фактор в организацията да се отдаде първостепенно значение.

Изграждането на взаимоотношения, които се базират на ценности като честност, справедливост и доверие, е елемент от новата управленска култура на организациите, насочена към отделната личност, към екипната работа и към изпълнение на задачите.

Ефективното управление на човешките ресурси се основава на използването на съвременни методи, средства и инструментариум от световната и българска практика в тази област.

Ефективното управление на човешките ресурси изисква ръководители, които имат висок морал, ценности и модели на поведение, отговарящи на заявените ценности на организацията, които разбират значимия ефект от подобряването на управлението и които работят за усъвършенстване на системата по човешки ресурси, за да се постигнат по-добри резултати.

Мисията на управление на човешките ресурси в организацията е откриването, развиването и запазването на най-подходящите хора за работа в полза на обществения интерес и издигане на престижа на организацията.

Визията е за съвременно, компетентно, прозрачно и ефективно управление на човешките ресурси, което създава способни, отговорни, мотивирани служители, притежаващи необходимите компетентности и потенциал за успешно изпълнение на целите на управлението.

Ето защо интерес представлява:

- да се проследи и даде научно определение на феномена мотивация;

- да се изясни връзката между извършената работа и мотивацията;

- да се разгледат основните теории за мотивация , като от представените теории се извлече най-същественото за практиката с цел – постигане на устойчив икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората и достигане на европейски параметри на жизнена среда, което по същество е целта поставена в тази дипломна работа.

Чисто практическата задача поставена в настоящата дипломна работа е: ” Ефективност на управлението чрез мотивацията на персонала като средство за нейното повишаване „. Като начинаещ мениджър, ще се сблъсквам с този проблем и отчитайки значението му за успеха на организацията , която ще ръководя избрах да разработя дипломната си работа в тази област. Освен това се надявам, че от наученото в процеса на обучението и по време на разработването на тази тема , ще ми бъде полезно в бъдещата ми професионална реализация. В настоящата дипломна работа ще се опитаме да изясним какви са проблемите по управлението на персонала , като акцентирамe върху актуалността на въпросите, свързани с мотивацията . При провеждане на изследването и анализа ще използваме информация от нормативни документи, свързани с организационната структура на детска ясла „ Първи юни „ № 6 - Добрич, вътрешни документи по управление на човешките ресурси, от преките наблюдения, и лични разговори , както и от проведеното анкетно проучване на персонала.Цел - целта на настоящата разработка е да се направи мотивационен профил на работещите в детската ясла, както и да се представи на ръководството мотивационна програма за по - ефективно управление на човешките ресурси на избраната институция провокирана от личната ми обвързаност. Изводите от изследването от своя страна могат да станат база за последващи проучвания и разработки в тази област.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница