Препис! Община сливо полеДата10.02.2018
Размер78.48 Kb.


Препис!

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

7060 гр.Сливо поле, пл.Демокрация№ 1, БУЛСТАТ 000530657; тел.: 08131–2795, факс: 08131–2876, E-mail: slivopole@ru-se.com

straight connector 1Изх. № СП - 6369

28.10.2014 година

ДО

БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ

Електронен адрес: mminchev@bta.bg
ПЕЧАТНИ МЕДИИ
ВЕСТНИК БРЯГ

Електронен адрес: editor@brjag.bg


ВЕСТНИК СЕГА

Електронен адрес: adv@segabg.com


ВЕСТНИК КАПИТАЛ

Електронен адрес: editors@capital.bgreklama@capital.bg
ВЕСТНИК ПАРИ

Електронен адрес: office@pari.bg


ЛИЦЕНЗИРАНИ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ
НАЦИОНАЛНА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

Електронен адрес: novini@eurocom.bgfrancheska@eurocom.bg

РАДИО 1

Електронен адрес: reklama@radio1.bg


БТВ (bTV)

Електронен адрес: news@btv.bg


ОТНОСНО

Изпращане на съобщение за публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки, публикувана в ПОП на 28.10.2014 година за „УСЛУГА – изработване на два инвестиционни проекта за реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено, на основание чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращам съобщение за публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а"Възлагане на обществени поръчки, публикувана в ПОП на 28.10.2014 година за „УСЛУГА – изработване на два инвестиционни проекта за реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/“.
Приложение: Съобщение до средствата за масово осведомяване.
С уважение,

ГЕОРГИ ГОЛЕМАНСКИ (п)

Кмет на Община Сливо поле

Препис!

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

На основание чл.101б, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви изпращаме съобщение за публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма "а" – Възлагане на обществени поръчки, публикувана в ПОП, със следните параметри:


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливо поле, площад Демокрация № 1, Лице за контакти: Юлия Методиева Николова, Снежанка Николова Билева, РБългария 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2795, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2876

Място за контакт: град Сливо поле, площад Демокрация № 1

Интернет адрес на възложителя: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача:

http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=78&selected=141&parent_id=138 .
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуга
КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предвижда се изработването на два инвестиционни проекта за реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/, както следва: 1. Инвестиционен проект за участъка, започващ от началото на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/ до пресичането му с път II – 21 Русе – Силистра; 2. Инвестиционен проект за участъка от пресичането на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/ с път II – 21 Русе – Силистра, до края на общинския път.

Всеки от двата проекта, трябва да бъде с обем и съдържание, както следва: 1. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА: цел на разработката; пътна част; други съоръжения и комуникации; изпълнение на строителството и организация на движението; решения за достъпност; план за безопасност и здраве; 2. ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПРОЕКТ: Общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери; Резултати от изравнението на работната геодезическа основа /равнинно и височинно/; Схема на работната геодезическа основа /равнинна и височинна/; Таблица със заснетите принадлежности на пътя; Ръчна скица – оригинал; Реперажен карнет – оригинал; Чертежи в М 1:2000, формат А2 съдържащ: номерата на точките от опорния полигон; нивелачни репери; всички заснети подробни точки; Схеми на репеража на точките от опорния полигон – формат А4; Заснети напречни профили. 3. ЧЕРТЕЖИ И СХЕМИ; 4. ТАБЛИЦИ - съществуващо нивелетно положение на настилката; проектно нивелетно решение на настилката; таблици с данни за минималните дебелини по хомогенни участъци; таблици за елементите на хоризонталните криви; таблици за елементите на вертикалните криви; таблици за обема на асфалтобетона; таблица за нивелетното решение на уширенията или изоставянето на настилката във всяка пикетна точка; таблица за ширините на настилката и отклоненията в оста и ръбовете на всяка пикетна точка; координати на опорния полигон, всички пикетни точки в оста и точките в сеченията – ръбовете на настилката и сервитута на пътя. общ справочен регистър на точките от опорния полигон и нивелачните репери и резултата от ъглово линейното изравнение на полигона; обобщена количествена сметка по видове пътно ремонтни работи – по пътни участъци; подробни ведомости по видове работи с количества, включително и за обемите на дълбочинното фрезоване / за ремонт / и за обемите и площите за нивелетно фрезоване / нивелетни разлики/ - приложени към обяснителните записки. 5. ДАННИ ЗА ПРОЕКТА - Всички данни за проекта да бъдат записани на магнитен носител – КСС на EXCEL, чертежите в PDF формат. Пълно описание на изискванията към проектите се съдържа в техническата спецификация, публикувана като приложение към настоящата покана, в профила на купувача.


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се изработването на два инвестиционни проекта за реконструкция и рехабилитация на участъци от общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/, както следва: 1. Инвестиционен проект за участъка, започващ от началото на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/ до пресичането му с път II – 21 Русе – Силистра; 2. Инвестиционен проект за участъка от пресичането на общински път RSE 1173 /III-2102, Борисово – Черешово/ – Голямо Враново – Бабово – Ряхово /RSE 1171/ с път II – 21 Русе – Силистра, до края на общинския път.

Посочената в поканата прогнозна стойност е и максимално допустимата за финансиране цена за двата проекта, с оглед на което ценовите предложения не трябва да надхвърлят посочената сума от 66000,00 лева без ДДС. При ценово предложение над посочената сума, офертата на участника ще бъде отстранена и няма да бъде допусната до оценяване.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN без ДДС


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Проектите се предават в град Сливо поле, площад Демокрация № 1.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВА СЕ поръчката да се изпълнява при спазване на заложеното в настоящата публична покана и приложенията към нея. Подробно описание на изискванията при изпълнение на поръчката се съдържа в техническата спецификация, както и в проекта на договор, които са на разположение в профила на купувача на Община Сливо поле, на посочения в настоящата покана интернет адрес на профила.


Проектите следва да бъдат изготвени и предадени със съдържание и по реда, предвиден в проекта на договор и в техническата спецификация, в срок до 31.01.2015 година (Тридесет и първи януари, две хиляди и петнадесета година).
ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

1. Цената зад-но се посочва от уч-ка в лева с и без вкл. ДДС (когато е приложимо) и с вкл. печалба, данъци и вс. др. разходи, необх. за изп-е на поръчката в изискания обхват, т.е. предл. цена е крайна.

Цената за изпълнението на поръчката се получава след остойностяване на всички видове проектантски работи за двата проекта. Цената се отразява в лева с и без вкл. ДДС и включва всички разходи, които участникът счита, че ще са необходими за пълното и качествено изпълнение на поръчката до получаване на завършени продукти, годни за ползване от Възложителя. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в посочените от него цени.

2. Максим. допуст. за финансиране сума е 66000,00 лева без ДДС за цялата поръчка.

3. Договорената цена за изпълнение на услугата, ще се изплаща от възложителя на изпълнителя по следния начин:

Аванс до 50 % включително от стойността на договора, в конкретен размер, посочен в ценовото предложение от офертата на изпълнителя, представляващ процент от стойността на договора – в срок до 20 дни от влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка. Авансът се изплаща при искане, направено в посочения срок, чрез представяне на оригинална фактура за авансово плащане от Изпълнителя, издадена съобразно Закона за счетоводството и при наличие на представена банкова гаранция за аванса, покриваща 100 % размера на исканото авансово плащане. Предоставената авансово сума се погасява посредством приспадане на сумата от окончателното плащане за извършените от изпълнителя услуги. Стойността на искания аванс, посочен в ценовото предложение от офертата на изпълнителя, може да бъде в размер до 50 (петдесет) % включително от стойността на договора.

Окончателно плащане в размер стойността на договора – в срок до 10 (десет) дни от изпълнението, като се приспада авансово платената сума, когато това е приложимо. Изпълнението е налице при наличие на съставен приемо – предавателен протокол, удостоверяващ приемането на проектите без забележки.

При липса на представена фактура за авансово плащане в посочения за това срок, цялата дължима сума по договора се изплаща при условията за окончателно плащане.

За плащане на реално извършената услуга, Изпълнителят представя на Възложителя следните документи: 1. Двустранен приемо – предавателен протокол за извършената услуга, придружен от съпътстващите, съгласно техническата спецификация документи; 2. Оригинална фактура, издадена след подписване на протокола за приемане, включваща само приетите без забележки услуги и оформена съгласно изискванията на нормативните актове.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/11/2014 година 16:00 часа


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ
ОТВАРЯНЕТО НА ОФЕРТИТЕ ще се извърши на 11.11.2014 г. от 10.00 ч. в град Сливо поле, площад “Демокрация” № 1, в Заседателната зала на ІІ етаж.ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ГЕОРГИ ГОЛЕМАНСКИ (п)

Кмет на Община Сливо поле
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница