Проект! Методика за установяване и корекция на първоначални индивидуални квотистраница1/2
Дата17.08.2018
Размер368.5 Kb.
  1   2
Проект!

МЕТОДИКА
за установяване и корекция на първоначални индивидуални квоти

във връзка с прилагането на схемата за държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери”


І. Същност и цел на Методиката

Настоящата Методика е разработена във връзка с прилагането на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери”. Методиката има за цел установяването на прогнозния годишен разход на гориво (първоначалните индивидуални квоти) за всеки един земеделски производител, на първия етап на прилагане на държавната помощ. При изчисляване разхода на гориво за нуждите на производството на първична селскостопанска продукция са взети предвид основните технологични процеси, застъпени при отглеждането на селскостопанските култури и животни. Съобразно това методиката включва и три приложения.

В схемата за държавната помощ е приложен модел, при който ваучерите се предоставят на земеделските производители на два етапа на базата на първоначални и окончателни годишни индивидуални квоти за гориво. Двуетапността е въведена с цел облекчаване както на земеделските производители, които ще могат да получат част от горивото веднага след като им бъдат предоставени ваучерите на първия етап, така и на прилагащите помощта структури. Ваучерите, които се предоставят на първия етап са за 60 % от стойността на прогнозния обем гориво (първоначалните индивидуални квоти), а остатъкът/разликата се предоставя на втория етап с останалите ваучери въз основа на реално изразходеното през годината гориво.

Схемата предвижда в първия етап земеделските производители да подават декларация за кандидатстване по помощта (първоначална декларация). На базата на тази декларация се определят първоначалните индивидуални квоти. В тези декларации земеделските производители декларират своите прогнозни данни за обработваемите площи по видове култури, отглежданите животни по видове и годишното потребление на гориво. На база на заявените от производителите данни и на база на разходните норми, заложени в настоящата Методика длъжностните лица, отговорни за прилагането на държавната помощ, изчисляват първоначалната индивидуална квота за всеки един земеделски производител, т. е. прогнозния разход на гориво. За установяването на първоначалната индивидуална квота, която ще се вземе предвид на първия етап от прилагането на схемата, заявената от земеделския производител прогноза за годишния разход на гориво (в литри) се съпоставя с изчисления годишен разход на гориво (в литри). Когато заявената от земеделския производител прогноза надвишава 110 % от изчисления по Методиката годишен разход на гориво, тогава се извършва корекция като за първоначална индивидуална квота се определя изчисленият по Методиката разход на гориво.

Както декларирания от производителите годишен разход на гориво, така и изчисленият или коригираният по Методиката разход на гориво имат изцяло прогнозен характер и се вземат предвид само и единствено през първия етап, като целта е да се избегнат злоупотреби посредством заявяване на прекомерно високи количества и по този начин се улесни прилагането на схемата. В крайна сметка държавната помощ се предоставя за действително изразходеното през годината гориво, чийто обем се установява на втория етап от прилагането на помощта.

ІІ. Установяване на първоначалните индивидуални квоти

За установяване на първоначалната индивидуална квота (прогнозния годишен разход на газьол) за всеки един земеделски производител, се работи в определена последователност.

По отношение на растениевъдството (виж Приложение 1 и Приложение 3) тази последователност включва следните стъпки:


  1. За да се прецени към коя група селскостопански култури спада декларираната за отглеждане от земеделския производител култура, се прави справка в Приложение 3, където срещу точното наименование на културите (колона 3) е поместен номерът на съответстващия ред (колона 4) от таблицата по Приложение 1. Например ако стопанинът е декларирал, че отглежда ръж, справката по Приложение 3 показва, че ръжта попада в ред № 1 на таблицата по Приложение 1, т. е. в „зърнени култури със слята повърхност”.

  2. След като вече е известно към кой ред от таблицата по Приложение 1 спада отглежданата култура е необходимо да се определи разходната норма за 1 декар площ. Тази информация се съдържа в колона 3 от таблицата по Приложение 1 (среден разход на гориво в л/дка) и показва средния годишен разход на газьол за обработката на 1 декар селскостопанска площ за съответния вид култура или за угар. Например, за обработката на 1 декар с ръж, т. е. „зърнени култури със слята повърхност”, този показател е 7,099 л/дка.

  3. Съобразно декларирания от стопанина обем площи с отглеждани култури се изчислява годишното потребление на гориво в литри, което е прогнозна величина. Например, за отглеждане на 100 дка ръж при годишна разходна норма от 7,099 л/дка, общият обем гориво, изразходен през годината за тази дейност ще възлиза на 709,9 литра, т. е. 100 дка х 7,099 л/дка. Този обем гориво представлява първоначалната индивидуална квота на земеделския производител.

По отношение на животновъдството (виж Приложение 2) тази последователност включва следните стъпки:  1. По отношение на животновъдството трябва да се установи към кой ред от таблицата по Приложение 2 спадат декларираните видове животни (колона 2). След това се прави справка с колона 3, която показва приравняването на 1 бройка от декларирания вид животни към показателя животинска единица (ЖЕ). Например ако стопанинът е декларирал, че отглежда овце, то този вид животни попадат в ред № 7 „овце и кози” на таблицата по Приложение 2, а справката за ЖЕ показва, че 1 брой овца се равнява на 0,1 ЖЕ. За подвижното пчеларство ЖЕ не съществуват, там се отчита само броят на придвижваните пчелни семейства.

  2. След като вече е известно приравняването на декларирания вид животни към показателя животинска единица, се пристъпва към определяне на разходната норма за газьол при отглеждането на съответните животни. По Методиката разходна норма за отглеждането на 1 ЖЕ е 75 литра годишно, което означава че за отглеждането на 1 ЖЕ през годината се изразходват 75 литра газьол. За практикуващите подвижно пчеларство сметките са опростени – на едно пчелно семейство се падат 5 литра годишен разход на газьол (Приложение 2).

  3. Съобразно декларирания от стопанина брой на отглежданите видове животни се изчислява годишното потребление на гориво в литри, което е прогнозна величина. За целта декларирания брой животни (без пчелните семейства) се превръща в животински единици (ЖЕ) и така се установява общият брой ЖЕ, за които се изразходва гориво. Например, за отглеждане на 100 броя овце при показател за превръщане на бройките животни в ЖЕ от 0,1 общият брой ЖЕ, за които се изразходва гориво е 10 ЖЕ, т. е. 100 броя животни х 0,1 ЖЕ. Следователно при годишна разходна норма от 75 л/ЖЕ горивото, необходимо за отглеждането на 100 овце ще възлиза на 750 литра, т. е. 10 ЖЕ х 75 л. Този обем гориво представлява първоначалната индивидуална квота на земеделския производител.

По отношение на стопани, които отглеждат по няколко вида култури, или по няколко вида животни, или едновременно култури и животни, изчисленията са аналогични. С тези случаи целта е да се определи в крайна сметка общият обем литри за един земеделски производител (сборът от литрите за отглеждането на култури и литрите за отглеждането на животните), което представлява първоначалната индивидуална квота.


ІІІ. Корекция на първоначалните индивидуални квоти

В случай, че декларираният от земеделския производител прогнозен разход на гориво надхвърля 110 % от изчисления по настоящата методика разход на гориво, то отговорните длъжностни лица извършват корекция. При това положение под внимание се взема не декларирания прогнозен разход, а изчисления (коригиран) по методиката разход, който също се явява прогнозна величина, която обаче почива на научно и експертно-обосновани оценки.

Например за стопанин, отглеждащ 100 дка ръж корекция ще се извърши само при положение, че той е декларирал обем гориво по-голям от 780,98 литра (709,9 литра + 10 %). За по-голяма яснота може да се разгледат следните два случая:

1) Ако стопанин А, отглеждащ 100 дка ръж е декларирал в полето „ПРОГНОЗА за годишното потребление на гориво (в литри)” от първоначалната декларация гориво в размер на 1000 литра, то неговата прогноза ще бъде коригирана, тъй като превишава значително (с повече от 10 %) обема гориво, изчислен на базата на разходните норми в настоящата Методика, т. е. 709,9 литра.

2) Ако стопанин Б, също отглеждащ 100 дка ръж е декларирал в полето „ПРОГНОЗА за годишното потребление на гориво (в литри)” от първоначалната декларация гориво в размер на 750 литра, то неговата прогноза няма да бъде коригирана, тъй като не превишава значително (с повече от 10 %) обема гориво, изчислен на базата на разходните норми в настоящата Методика, т. е. 709,9 литра.

Приложение 1
Средно претеглени разходни норми на дизелово гориво за механизирани дейности по култури и групи култури за една година - за 1 дка., включително изкуствени и постоянни ливади


по редКултури/Угар

Среден разход на гориво

Литри/дка

Култури

1

Зърнени култури със слята повърхност

7,099

2

Окопни – царевица, слънчоглед и други

8,120

3

Царевица за силаж

8,630

4

Картофи

8,132

5

Едногодишни фуражни за сено

7,470

6

Изкуствени ливади – бобови /люцерна, детелина и други/

4,269

7

Изкуствени ливади – житни

3,550

8

Постоянни ливади за сено

3,909

9

Овощни

6,102

10

Лозя

6,368

11

Зеленчукови култури

7,296

12

Етерично-маслени, лекарствени култури и др. индустриални

6,600

13

Хмел

5,951

14

Други култури

6,874

Угар

15

Угар

2,900Забележка:

Разработката е направена при:

1. Ползвани данни по култури и групи култури за 2009 г. „Агростатистика” – МЗХ.

2. Групиране на културите със слята повърхност и окопни. Самостоятелни са културите, със специфични дейности.

3. Зонални норми за разход на гориво при механизирани работи в земеделието. При изчисленията са ползвани осреднени норми за разход на гориво за съответната култура и зони на отглеждане.

4. Разходът на гориво е изчислен за технологични дейности по отглеждането и прибирането на културите – за транспорт със земеделска техника и др., за една календарна година.

5. Не включва разход за гориво за механизирани работи в горското стопанство.

6. Не включва разход за гориво при отглеждането на: цветя и зеленчуци в семейни градини, и гъбопроизводство.


Под технологични дейности при отглеждане на културите се разбира следното:

При отглеждане на културите, за да се изчисли какъв е необходимият разход на средства (материални и финансови), се изготвя технологична карта. Всяка технологична карта за отглеждане на дадена култура съдържа: последователно подредени технологични мероприятия или дейности (елементи) за определяне на необходимия разход на човекодни, материален  и финансов ресурс  при отглеждането, прибирането на културите и транспортирането на готовата продукция до складовете /в т. ч. вида и броя на техниката/. В заключение това е остойностения общ разход за единица площ (жив труд /ч.д./, материали /семена, торове, препарати, гориво-смазочни и др./, необходима земеделска техника и други), т. к. при акциза за гориво са включени само механизирани дейности, при които се изразходва гориво (дизелово), са наречени по този начин: „технологични дейности при отглеждане на културите”. Посоченият в държавната помощ разход на дизелово гориво е средно претеглена величина за страната.Зонални норми за разход на гориво (труд и др.) са били разработени от Института по аграрна икономика на основата на специално разработена методика и масови хронографски и фотохронометражни наблюдения, проведени в различни райони на страната. На база 8,5-часова продължителност на смяната и пет-дневна работна седмица. Голямо значение има стриктното съблюдаване на определени организационни изисквания и решения, свързани с вида и мощността на техниката, подготовката й за работа, техническата поддръжка и ремонта на техниката, както  и обхвата /зонирането/ по типове и категории на почвите, които са с различна структура и физични свойства. Вземани са под внимание и размерът на парцелите. Зоналните норми са били задължителни за приложение при старата структура на земеделските стопанства. В днешни дни тези норми нямат задължителен характер и биха могли да се използват ограничено.

Разходът за гориво е осреднен за страната по видове или групи култури /пр. - зърнени култури със слята повърхност (пшеница, ечемик и др.), окопни култури (царевица, слънчоглед и др.), картофи, царевица за силаж, лозя, овощни и др./.Приложение 2
Годишна разходна норма за животинска единица

При изчисляване разхода на гориво за нуждите на животновъдството са взети предвид основните технологични процеси, застъпени при отглеждането на селскостопанските животни и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1200/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства и изследването на земеделските производствени методи по отношение на коефициентите за животински единици и дефинициите на характеристиките, за преобразуването на животни в животински единици.

Държавната помощ обхваща и подвижното пчеларство, тъй като за практикуването му се налага употребата на гориво, вкл. и газьол в зависимост от вида на използваното превозно средство. В законодателството на ЕС липсва методика за преобразуване на пчелините в животински единици.

За целите на изчислението на прогнозата за годишния разход на газьол в сектора на животновъдството са установени следните разходни норми:  • 75 литра годишно за 1 животинска единица;

  • 5 литра годишно за едно пчелно семейство.


Разчет за годишен разход на гориво за една животинска единица /ЖЕ/
В животновъдната ферма е необходимо използването на гориво за следните дейности:

- залагане на фураж с фуражораздаващо ремарке – 38 л/ЖЕ/годишно;

- почистване на помещенията и дворчетата за разходка и транспортиране на тора до торохранилището /над 90% от фермите почистват с булдозерна лопата/ - 22 л/ЖЕ/ годишно.

- претъпкване на силажните ями – 5 л/ЖЕ/ годишно;

- транспорт на стърготини за постелка – 10 л/ЖЕ/ годишно.

Необходимото гориво за тези дейности общо е 75 л/ ЖЕ/ годишно.


Изчисленията за количеството гориво са осреднени в зависимост от технологията на отглеждане на животните, като за 1 ЖЕ разходът на гориво е 75 л/ годишно.
При определяне на разхода се отчитат параметрите, заложени в Приложение І на Регламент(ЕО) № 1200/2009, където:

по ред
Вид животни


ЖЕ

1

Млечни крави/биволици

1

2

Мъжки животни от рода на едрия рогат добитък на възраст 2 или повече години

1

3

Юници/малакини на възраст 2 или повече години

0,8

4

Други крави на възраст 2 или повече години

0,8

5

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст от 1 до 2 години

0,7

6

Животни от рода на едрия рогат добитък на възраст до 1 година

0,4

7

Овце и кози

0,1

8

Еднокопитни

0,8

9

Свине-майки за разплод, с тегло 50 кг и повече

0,5

10

Прасенца с живо тегло под 20 кг

0,027

11

Други свине

0,3

12

Кокошки носачки

0,014

13

Бройлери

0,007

14

Щрауси

0,35

15

Други домашни птици

0,03

16

Зайци, женски за разплод

0,02Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница