Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употребастраница1/55
Дата09.03.2017
Размер5.59 Mb.
#16518
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
НАРЕДБА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г.)

В сила от 01.01.2003 г.

Обн. ДВ. бр.69 от 17 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.62 от 16 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.97 от 2 Декември 2005г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) С наредбата се определят опасните химични вещества и препарати, чиято търговия и употреба са забранени или ограничени с цел опазване здравето на човека и околната среда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Списъкът на опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения, както и забраните и ограниченията при тяхната търговия и употреба са определени в приложението.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Наредбата не се прилага за опасните химични вещества и препарати:

1. транзитно превозвани през територията на Република България и подлежащи на митнически контрол, които не се обработват или преработват на територията на страната;

2. предназначени за аналитични изследвания, за научноизследователска и развойна дейност.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Опасните химични вещества и препарати по приложението могат да се употребяват или пускат на пазара при спазване на условията, определени в приложението, колона 3 "Изключения".

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) Лицата, които пускат на пазара опасни химични вещества и препарати, определени в приложението, в 14-дневен срок от пускането им изпращат в Министерството на околната среда и водите информация за:

1. името/наименованието, седалището и кода си по БУЛСТАТ;

2. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г.) опасните химични вещества и препарати, които пускат на пазара при условията на чл. 3.

(2) В 5-дневен срок от получаване на информацията по ал. 1 Министерството на околната среда и водите писмено уведомява Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика за постъпилата информация по ал. 1.

Допълнителни разпоредби

§ 1. За определяне на никел в продукти по т. 28 от приложението се прилагат методите по БДС EN 12472, БДС EN 1810 и БДС EN 1811.

Заключителни разпоредби

§ 2. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения и които са пуснати на пазара преди влизането в сила на наредбата, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 23 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2003 г. Забраните и ограниченията по т. 2, 3, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 29 - 41 от приложението влизат в сила от 1 януари 2004 г.

§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 69 ОТ 2002 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)


§ 2. Навсякъде в наредбата думите "опасни химични вещества, препарати и продукти" се заменят с "опасни химични вещества и препарати".

§ 3. Навсякъде в приложението към чл. 1, ал. 2 думата "тегловни" се заменя с "масови", а думите "ветеринарномедицински препарати" - с "ветеринарномедицински продукти".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 ОТ 7 ЮЛИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И ПРОДУКТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 69 ОТ 2002 Г.)

(ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г.)


§ 5. Препаратите и продуктите, за които са определени ограничения или забрани за употреба и които са пуснати на пазара преди влизане в сила на разпоредбите на § 4, т. 3 - 11 и 19, остават на пазара до изчерпване на количествата.

§ 6. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на § 4, т. 3, 4, 5, 7, 10, 11 и 19, които влизат в сила от 15 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 OT 24 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПАСНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕПАРАТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗАБРАНА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ТЪРГОВИЯ И УПОТРЕБА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 130 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 03.03.2006 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила 3 месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2


(Изм. - ДВ, бр. 62 от 2004 г., в сила от 18.10.2004 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2005 г., в сила от 03.03.2006 г.)

Вещество (CAS №), препарат, продукт

Забрани

Изключения

1

2

3

1. Полихлорирани бифенили РСВ

Забранява се търговията и

Допуска се употребата им до края на

(1336-36-3) с изключение на моно-

употребата им.

2005 г. за електрическо оборудване

и дихлорирани бифенилив условията на затворена система -

o Полихлорирани терфенили РCТтрансформатори, резистори и ин-

(61788-33-8)дуктори.

o препарати, вкл. отпадъчни масла,

със съдържание на РСВ и РСТs

по-високо от 0,005%

2. Хлор-1-етилен (винил хлорид)

Забранява се употребата му като

аерозол възпламенител за каквато

и да е употреба.3. Течни вещества или препарати,

Забранява се употребата им във:

Вещества и препарати, които

класифицирани като опасни съгласно

o декоративни предмети, предназна-

представляват опасност при вдиш-

Наредбата за реда и начина на класифициране,

чени за светлинни или цветни

ване и са етикетирани. R65 могат да

опаковане и етикетиране на химични вещества

ефекти, напр. лампи, пепелници;

се използват като гориво в декора-

и препарати, приета с Постановление № 316 на

o фокуси и шеги;

тивни лампи и да се пускат на пазара

Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2003 г.;

o игри за един или повече участници

в опаковки от 15 литра или по-мал-

изм. и доп., бр. 66 от 2004 г. и бр. 50 и 57 от 2005 г.)

или предмети, предназначени да се

ко, но не могат да съдържат:използват като такива, дори и с

- оцветители, освен когато се изпол-декоративни цели.

зват за фискални цели;

- или ароматични вещества;

- или и двете.

Когато се използват в лампи,

веществата и препаратите по

горното изключение трябва

да са етикетирани с

неизличим надпис: "Лампите,

пълни с тази течност, да се

пазят далече от деца".

4. Три (2,3-дибромпропил) фосфат

Забранява се употребата му в текстилни(126-72-7)

изделия, като облекла и бельо, пред-

назначени да влизат в контакт с кожата.5. Бензен (71-43-2)

Забранява се употребата му във:

Тази забрана не се отнася за:o играчки или части на играчки, в които

o горива;концентрацията на бензена в свободно

o вещества и препарати, предназна-състояние надвишава 5 мг/кг от теглото

чени за промишлени процеси, прина играчката или на част от играчката;

които емисиите на бензена не над-o вещества и препарати, в които кон-

вишават приетите пределно допус-центрацията на бензена е равна или

тими концентрации за атмосференпо-голяма от 0,1% от теглото им.

въздух;

o отпадъци съгласно Закона за

управление на отпадъците.

6. Азбестови влакна

Забранява се пускането на пазара6.1. Крокидолит (12001-28-4)

и употребата на тези влакна иАмозит (12172-73-5)

съдържащите ги продукти,Антофилит азбест (77536-67-5)

когато са целенасочено добавени.Актинолит азбест (77536-66-4)

Тремолит азбест (77536-68-6)

6.2. Хризотил (12001-29-5)

От 1 януари 2005 г. се забранява пус-

Разрешава се пускането на пазара и употребатакането на пазара и употребата на тези

на хризотилови влакна, предназначени за диа-влакна и съдържащите ги продукти,

фрагми в съществуващи електролизни инсталации,когато са целенасочено добавени.

до достигане края на експлоатационния им срок

или до установяване на подходящи заместители,

несъдържащи азбест, само при условие че са етике-

тирани съгласно специфичните изисквания за

етикетиране на азбестовите влакна от приложението.

Употребата на продуктите, съдържащи азбестови

влакна, посочени в т. 6.1 и 6.2, които са вече

инсталирани и/или са в употреба преди 1 януари

2005 г., остава разрешена до обезвреждането им или

до достигане края на експлоатационния им срок.

7. Трис-азиридинил-фосфиноксид

Забранява се употребата му в текстилни(5455-55-1)

изделия, като облекло и бельо, предназ-

начени да влизат в контакт с кожата.8. Полибром бифенили (РВВ)

Забранява се употребата им в текстилни(59536-65-1)

изделия, като облекло и бельо, предназ-

начени да влизат в контакт с кожата.9. Сапун на прах и сапунени изделия

Забранява се използването им в увесели-

Могат да се използват при изработ-

(съдържащи сапонини), получени

телни игри и предмети, предназначени

ването на зловонни бомбички в ко-

от кората на сапунено дърво

за такива цели, например прах за кихане,

личества, ненадвишаващи 1,5 мл.

(Quillaja saponaria)

зловонни бомбички.Прах от корените на растенията

Helleborus viridis и Helleborus

niger

Прах от корени на бяла и черна

чемерика (Veratrum album и

Veratrum nigrum)

Дървесен прах

Бензидин и/или неговите производни

о-нитробензалдехид (552-89-6)

10. Амониев сулфид (12135-76-1)

Забранява се използването им в увесели-

Могат да се използват при изработ-

Амониев хидрогенсулфид

телни игри и предмети, предназначени

ването на зловонни бомбички в ко-

(12124-99-1)

за такива цели, например прах за кихане,

личества, ненадвишаващи 1,5 мл.

Амониев полисулфид (12259-92-6)

зловонни бомбички.11. Летливи естери, производни на

Забранява се използването им в увесели-

Могат да се използват при изработ-

бромоцетни киселини:

телни игри и предмети, предназначени

ването на зловонни бомбички в ко-

Метил бромацетат (96-32-2)

за такива цели, например прах за кихане,

личества, ненадвишаващи 1,5 мл.

Етил бромацетат (105-36-2)

зловонни бомбички.Пропил бромацетат

Бутил бромацетат

12. 2-нафтиламин и солите му

Забранява се употребата им в концентра-

Забраната не се отнася за отпадъци-

(91-59-8)

ции, равни или по-големи от 0,1% от ма-

те, съдържащи тези вещества, коитосата на вещество или продукт, предназ-

са обект на Закона за управление на отпадъците.начени за пускане на пазара.13. Бензидин и солите му

Забранява се употребата им в концентра-

Забраната не се отнася за отпадъци-

(92-87-5)

ции, равни или по-големи от 0,1% от ма-

те, съдържащи тези вещества, коитосата на вещество или продукт, предназ-

са обект на Закона за управление на отпадъците.начени за пускане на пазара.14. 4-нитробифенил

Забранява се употребата им в концентра-

Забраната не се отнася за отпадъци-

(92-93-3)

ции, равни или по-големи от 0,1% от ма-

те, съдържащи тези вещества, коитосата на вещество или продукт, предназ-

са обект на Закона за управление на отпадъците.начени за пускане на пазара.15. 4-аминобифенил и солите му

Тези вещества и препарати не могат да(92-67-1)

се продават на масовия потребител. На

опаковката на тези продукти трябва чет-

ливо и незаличимо да бъде изписан текс-

тът: "Само за професионална употреба".16. Оловни карбонати:

Забранява се употребата им като вещества- неутрален безводен карбонат -

и съставки на препарати, използвани катоPbCO3 (598-63-0)

бои, с изключение на тези, предназначени- триоловен-бикарбонат-

за реставриране на произведения на из-дихидроксид 2PbCO3Pb(OH)2

куството и на исторически сгради(1319-46-6)

и интериора им.17. Оловни сулфати

Забранява се употребата им като веществаPbSO4 (7446-14-2)

и съставки на препарати, използвани катоPbxSO4 (15739-80-7)

бои, с изключение на тези, предназначени

за реставриране на произведения на из-

куството и на исторически сгради и

интериора им.18. Живачни съединения

Забранява се употребата им като вещества

и съставки на препарати, използвани за:

o обработка срещу обрастването с микро-

организми, растения или животни на:

корпуси на плавателни съдове; клет-

ки, салове, мрежи и други приспособ-Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   55
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница