Програма по "Домашна техника и икономика" VІ клас. (Учебна програма по „Домашна техника и икономика" за VІ клас, в. АзБуки, бр. 38, 2003). Основните понятия, включени в нея за формиране на графични знания и умения, саДата25.06.2017
Размер145.1 Kb.
#24495
ТипПрограма
тема № 1
МЯСТО НА ГРАФИЧНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ НА Културно-образователната област “Бит и технологии” –

Домашна техника и икономика”5. – 6. клас и “Технологии” в 7. – 8. клас.

Понятиен апарат на обучението по графична подготовка
1. Място на графичната подготовка на учениците в нормативните документи на Културно-образователната област “Бит и технологии” - “Домашна техника и икономика ” в 5. – 6. клас и “Технологии” в 7. – 8. клас

Развитието на графичната култура у учениците в прогимназиалния етап 5. – 8. клас в рамките на Културно-образователната област “Бит и технологии” се осъществява чрез “Домашна техника и икономика ” в 5. – 6. клас и “Технологии” в 7. – 8. клас.

В пети клас на ниво “очаквани резултати” в обобщена тема “Проектиране в дома” трябва да се овладеят:


 • знания и умения за анализ на конструкция на различни обекти в бита и домашната работилница;

 • знания за изобразяване на обект в изгледи;

 • умения за използване на различните видове линии, мащаб и геометрични построения при изработване на идейна скица и несложен чертеж;

 • умения за кратко представяне на идеи и решения в устен, писмен вид и чрез скица.

Според учебната програма основните понятия, свързани с усвояване на графични знания и умения в пети клас, са : техническа рисунка, идейна скица, чертеж, конструкция и проект.

Учениците трябва да могат да изготвят самостоятелно скица и чертеж на обекти при различни условия, което гарантира затвърдяването и прилагането на придобитите графични знания и умения. Така се развива тяхното пространствено мислене и въображение.

Графичната дейност в шести клас се определя от учебната програма по “Домашна техника и икономика” VІ клас. (Учебна програма по „Домашна техника и икономика” за VІ клас, в. АзБуки, бр. 38, 2003). Основните понятия, включени в нея за формиране на графични знания и умения, са: разрез и сечение при изобразяване на предмет. Знанията и уменията на ниво “очаквани резултати” по темата “Проектиране в дома” са:


 • умения за представяне на идеи в различни форми (писмена, таблична, графична);

 • знания за изобразяване на вътрешни повърхнини и умения за разчитане на графични изображения с разрези и сечения.

Дейностите проектиране и планиране дават възможност на учениците да разчитат техническа документация – скица и чертеж с изобразени вътрешни повърхнини.

В учебните програми по “Домашна техника и икономика” за 5. и 6. клас стандарт 1.5. Изработва скици, технически рисунки и прости чертежи осигурява очакван резултат на ниво учебна програма, който за пети клас е умението за “изготвяне на елементарна скица на изделие с несложна конструкция”, а за шести клас – умението за “определяне на отделни изгледи със съответстващите им елементи в несложни детайли”.

Учебните програми по “Технологии” за 7. и 8. клас завършват цикъла на изграждане на технологичната култура на учениците в рамките на основната степен (1. – 8. клас). Изграждането на технологичната грамотност трябва да бъде постигнато чрез ситуации, в които се проявява разбиране, употреба, създаване и управление на технологиите. Обучението трябва да бъде наситено с дейности с интелектуален и практически характер при доминиране на последните.

В съдържанието на технологичното обучение за седми клас се въвеждат информационните технологии. В учебната програма е регламентирано, че “при наличие на интерес и възможности компютърът може да навлезе в графичните дейности по темата “Конструиране и техническа документация” чрез леки за овладяване приложни програми като SolidWorks”. Препоръчваме обучението по компютърна графика да се реализира с кирилизирана учебна версия на графичната програма “Компас”, която се разпространява безплатно в Интернет за учебни цели. Считаме, че тя е по-добре адаптирана за целите на обучение по компютърна графика за учениците, които нямат формирани умения за извършване на графична дейност с помощта на компютър. Адресът, на който може да се намери и изтегли програмата “Компас” за учебни цели, е www.bait.bg.

В учебната програма по “Технологии” за VІІ клас (Учебна програма по „Технологии” за VІІ клас, в. АзБуки, бр. 38, 2003) е отделено специално място за развиване на графичната култура в тема “Конструиране и техническа документация”. Основните нови понятия, свързани с планираните графични дейности, са: конструкция, техническа документация, конструкторска документация, технологична документация, държавни стандарти, правоъгълно проектиране.

Учениците трябва да усвоят: • знания за правоъгълно проектиране като основен метод за разработване и четене на конструктивна документация;

 • знания за графично изобразяване на различни съединения (винтови, нитове, шевни);

 • знания за необходимостта от стандарти и използване на правилната терминология в областта на техниката и технологиите;

 • умения за графично представяне на конструктивни решения;

 • знания за основни изисквания към конструкциите;

 • знания за основни принципи, методи и правила в конструирането;

 • умения за анализ на конструктивни и технологични решения и словесното им описание, като се използва правилна техническа терминология;

 • умения за разчитане и изготвяне на конструктивна и технологична документация на несложни обекти.

Ситуациите, осигуряващи дейности с теоретичен и практически характер, предоставят на учениците възможности:

 • да сравняват различни конструктивни и технологични решения;

 • да усвояват принципи, правила и изисквания в конструирането чрез практически задачи за анализ на готови решения;

 • да работят с готова техническа документация индивидуално и в екип;

 • да разработват конструкции на различни технически обекти по аналогия с познати конструктивни решения и природни обекти;

 • да се упражняват в използването на стандартна техническа терминология;

 • да се запознаят с приложението на компютърната техника в изготвянето на техническа документация.

Стандартите 1.5. Изработва скици, технически рисунки и прости чертежи и 3.5. Използва разглобяеми и неразглобяеми съединения осигуряват като очакван резултат на ниво учебна програма “изготвяне на конструктивна документация на несложни обекти”.

В резултат на покриването на стандарт 1.1. Описва технологичната последователност на операциите за постигане на изделия се очаква като резултат формиране на умение у учениците за самостоятелно изготвяне на технологична карта на изделие, което предстои да бъде изработено.

Учебната програма по “Технологии” за VІІІ клас (Учебна програма по „Технологии” за VІІІ клас, в. АзБуки, бр. 38, 2003) завършва изграждането на необходимата база от знания и умения, необходими за формиране на технологична култура на учениците, завършващи основно образование. С това се поставя и основата на кариерния им избор в областта на социалните и индустриалните технологии (ДОИ за учебно съдържание на КОО “Бит и технологии”). От направения сравнителен анализ на учебните програми за пети, шести и седми клас се създава представа, че формирането, затвърдяването и прилагането на графичните знания и умения се концентрира в една обобщена тема, докато в осми клас тази обособеност липсва. Там елементите на графичната култура присъстват в съдържанието на три обобщени теми: “Стопанство”, “Технология и производство” и “Съвременното предприятие”. Това предполага по-широк кръг от дейности за приложение на придобитите графични знания и умения:


 • осмисляне на взаимовръзки чрез графично представяне на резултати от различни сфери на стопанската дейност, потребление, внедряване на нови технологии;

 • използване на съвременни технически средства при решаване и описание на решенията на различни учебно-технологични задачи;

 • направа на характеристика на различни работни места от гледна точка на човешките потребности, технологичните, ергономичните и икономическите изисквания.

Знанията и уменията на ниво “очаквани резултати” по теми са:

 • знания за икономическото влияние на информационните и комуникационните технологии в съвременното стопанство;

 • знания за същността и приложението на основни технологии за измерване, обработка, монтаж, контрол в процесите на производство на изделия и тяхната експлоатация;

 • умения за решаване на учебни технологични задачи:

- анализ на готова технология;

- посочване на недостатъци в предоставена технология;

- изясняване на причини за неефективност в дадена технология;

- сравняване на технологии съобразно област на приложение, функции и ниво на ефективност;

- разработване на технология по аналогия.

● умения за анализиране и сравняване на средства, чрез които работното място се променя в полза на удовлетворяване на човешките потребности, технологични и икономически изисквания.

Учебният предмет “Технологии” е преходът между основния етап на общообразователната подготовка и периода, в който за голяма част от учениците се извършва начална професионална подготовка. Според авторите на учебните програми изброените графични знания и умения са необходима основа за направа на кариерен избор от учениците за по-нататъшното им развитие в професионалните училища.

Овладяването на информационните технологии създава предпоставки за формиране на графична култура на по-високо ниво. Използването на компютъра и специализираните програми при изграждане на графични изображения заема важно място в професионалното обучение и в реалната продуктивна дейност на конструктора и технолога. От направения обзор на учебните програми се вижда, че темата не присъства достатъчно.

Основавайки се на заложената в учебните програми база за изграждане на графична култура у учениците от първи до осми клас предлагаме система от графични упражнения и методически насоки за тяхното реализиране. При наличие на необходимата материална база и подходящ графичен софтуер учителят би могъл да използва някои от тях за изпълнение с помощта на компютъра.
2. Понятиен апарат на обучението по графична подготовка на учениците

Важно условие за успешното реализиране процеса на графичната подготовка е правилното тълкуване на основните понятия, свързани с нея.

Обзорът на специализираната литература по тази тема показва, че е налице добре изяснен понятиен апарат и основни насоки за работа в това направление. Но конкретизирането на понятийния апарат и разработването на съответни методики за реализирането му в отделните учебни предмети се оказва необятно поле за научно прогнозиране и експериментиране.

В учебното съдържание на технологичното обучение в І – VІІІ клас е предвидена графична подготовка, без която не би могло да се провежда пълноценно цялостната учебно-възпитателна дейност по този вид обучение. За известна част от учениците овладяването на съответните знания и умения представлява значителна трудност. Задачата на учителя се усложнява и поради разширяването и абстрактността на учебното съдържание по отношение на графичната подготовка в V – VІІІ клас.

Съгласно формулировката на общите цели и задачи на графичната подготовка в СОУ у учениците следва да се формира убеждение за необходимостта от знания и умения по техническо чертане и създаване на начална графична култура. Това се постига чрез: системното запознаване с практическата страна на техническото чертане в съответствие с изискванията на БДС и условията на технологичното обучение; развитие на познавателната дейност на учениците в областта на техническите и технологичните знания; развитие на интереси, знания и умения свързани с конструирането; формиране и развитие на съответни качества на личността на ученика и специфичен начин на мислене.

Графични знания – знания, които могат да се формират и под формата на мислени образи, отразяващи цялостно предмети, и във форма на обобщено отражение на съществените свойства на предметите (и явленията) и връзките между тях. Дълбочината на знанията в тези случаи е различна. Равнището на овладяване на едни или други понятия зависи от това, на каква система от представи се опира, на каква система от знания за способи за равнинно съставяне, четене и изобразяване на предметите и за правилата за построяване на система от знания за елементите на чертежа се основава.

Знанията се формират при обучението по различните учебни предмети, те съществуват в съзнанието на ученика неизолирано едно от друго. Те винаги си взаимодействат. При това в едни случаи вече усвоените знания помагат за формирането на нови, в други случаи е възможно и тяхното отрицателно повлияване. Затова в процеса на обучение е необходимо, при усвояването на всяко ново понятие, да се разкрива и взаимовръзката му с други понятия от различни учебни предмети. Графичните знания са система от понятия за способите на графичното изобразяване на изделия и обекти в натура, норми и правила на ЕСКД, които са необходими в процеса на изготвяне на конструкторска и технологична документация.Графични умения – усвояването на графични умения от учениците се свързва с развитието на точно мислено възпроизвеждане на геометричната форма на познати геометрични тела или реални предмети при изпълнение на задачи за построяване на чертеж на предмет. Графичните умения дават възможност да се представят и четат собствени идеи или на друг човек в конструкторско-технологична документация, в която са използвани норми и правила на ЕСКД; формирането им служи за основа на организирани дейности на ученика за решаване на графични задачи.

Едно от основните графични умения е умението за построяване на чертеж (на основата на наблюдение и измерване на изобразявания предмет). Важни компоненти на това умение се явяват уменията за работа с чертожни инструменти.

Процесът по придобиване на графични умения изисква продължителна практика и тренировки, основани на графичните знания, и способства за развитие на пространствените представи на учениците, като в голяма степен зависи от техните индивидуалности.

Графична информация – това са сведения, съдържащи се в конструкторска и технологична документация и литература. Към нея се отнасят условните графични изображения в чертежи, скици, схеми; условни означения на марки материали, покрития и др.; технически условия.

графично изображение – графичен еквивалент на представяне на идеен проект със средствата на чертането. Графичните изображения се изпълняват по два основни начина: ръчно и машинно (компютърно). При ръчния начин на изпълнение на чертеж има: чертане със свободна ръка и изработване на чертеж с чертожни инструменти. Представителите на графичните изображения могат да бъдат класифицирани на равнинни и обемни [фиг. 1].Фиг. 1. Класификация на графичните изображения

Представители на равнинните графични изображения са: чертеж, скица, схема, строителен план, архитектурен план, а на обемните – техническа рисунка и аксонометрично изображение. Предложената класификация на графичните изображения е представена на фиг. 1:

правила за съставяне и изработване на графични изображения;


 • чертеж графично изображение на обект, осъществено с помощта на чертожни инструменти в определен мащаб, с точно спазване на размерите. Той съдържа данни за формата, размерите и материала на обекта и проекцията в пространството. От него може да се съди за устройството на обекта като цяло, както и за съставя­щите го части, а по размерите и техническите изисквания може да се реализира изделието.

Чертежът, като правило, съдържа равнинни изображения на отделни страни на обекта, които се разполагат на строго определени места на чертожния лист, като се спазва система от правила.

От гледна точка на предназначение чертежът се възприема като основен документ, по който може да се изпълни идеята на проектанта или конструктора за обекти като детайли, машини, съоръжения, уреди, сгради и др. Той представлява условно изображение върху чертожния лист на машина, възел, детайл, съоръжение, сграда и т.н. и служи като указание за изработване и за проверка качеството на изделието; • скицата, както и чертежът, показва предмета от различни страни и се изпълнява по същите графични правила. Размерите се нанасят с точните числа, отбелязва се и мащабът, и материалът, от който се изпълнява изделието. Скицата се отличава от чертежа по това, че се изработва без чертожни инструменти и без спазване на точни размери, но с приблизително спазване на съотношенията на размерите;

 • схемата е опростено графично изображение. Докато на чертежа се съдържат верни и точни размери, изображения на отделни страни на обекта, то в схемите за отделни елементи се използват определени условни графич­ни знаци;

 • техническата рисунка е нагледно изображение за даден обект, показващо неговата цялостна форма, изпълнено със свободна ръка и с използване метода на успоредното проектиране, т.е. успоредните ръбове в обекта са успоредни и в техническата рисунка. Всички елементи в конструкцията се изобразяват с приблизително спазване на пропорциите и размерите (окомерно). Точните размери се посочват с числа.

От техническата рисунка обектът се възприема по-лесно, тъй като се представя триизмерно (с дължина, широчина, височина) в едно изображение. Тя се оказва полезна, когато детайлът или изделието са със сложна форма и по-трудно се възприемат само от чертеж. В прогимназиалния етап тя се използва като начален идеен проект при проектирането на дадено изделие, предхождащо изпълнението на чертежа. Чрез техническите рисунки се онагледяват изработваните модели като цяло, както и междинно след осъществяване на дадена технологична операция. За по-голяма нагледност в техническите рисунки се използва и щриховка на определени повърхности.

Графичната грамотност се възприема като наличие на знания в областта на техническото чертане и степен на усвоеност на умения за разчитане и изпълнение на конструкторска и технологична документация в съответствие с нормите и правилата на Единната система на конструкторска документация /ЕСКД/.

При формулирането на ролята и значението на графичната грамотност на учениците и мястото й в системата за развитие на мисленето и общата им култура се изразяват в следните формулировки: • помага на учениците да овладяват едно от средствата за познание на обкръжаващия ги свят;

 • има допринасящо значение за общото технологично образование на учениците и подготовката им за непосредствена практическа и професионална дейност;

 • дава материал за теоретично познание за природата, човека и техниката;

 • приобщава учениците към елементите от инженерно-техническите знания, помага им да разберат основното направление и същество на техническия прогрес, свързани с механизацията и автоматизацията на всички отрасли на икономиката;

 • помага на учениците да опознаят по-задълбочено техниката и технологията на съвременното производство, позволява не само да се изучава конструкцията на техническите устройства и изделия, но и да разбират устройството и пространственото отношение на предметите, а също така и съдържанието на процесите, неподходящи за непосредствено наблюдение;

 • съдейства за развитие на техническото мислене и познавателните способности на учениците, пространствените представи и др.;

 • оказва голямо влияние за възпитаване на личностни качества на учениците като: внимание и наблюдателност; прецизност и точност в работата; самостоятелност; организационни умения; умения за вземане на отговорност и за работа в екип.

Графично обучение – това е процесът на развитие на графичната грамотност. Графичното обучение на учениците е насочено към подготовката на грамотни в областта на графичната дейност завършващи ученици, притежаващи съвкупност от знания за графичните методи, способи, средства, правила за изобразяване, съхраняване, предаване, преобразуване на информацията и нейното използване в науката, производството, дизайна, архитектурата, икономиката и обществените сфери на живота на обществото; владеещи съвкупност от графични умения, а така също и способност за използване на получените знания и умения не само за адаптация към условията за живот в съвременното общество, но и за активно участие в репродуктивни и творчески дейности (научна, производствена, проектна и др.).

Целите на графичното обучение са конкретизирани за изследването в няколко основни задачи:

● формиране на представи за графични средства, (езикови, неезикови, ръчни, компютърни) и изображения; създаване, съхранение, предаване и обработка на информацията;

● изучаване и овладяване за методите, способите, средствата за изобразяване и четене на информация, използвани в различни видове дейности;

● развитие на пространственото въображение и пространствените представи, образното, пространственото, логическото, абстрактното мислене на учениците;

● формиране на умения за прилагане на геометро-графичните знания за решаване на различни приложни задачи;

● запознаване със съдържанието и последователността на етапите за проектна дейност в областта на техническото и художественото конструиране;

● формиране и развитие на естетическия вкус;

● овладяване на компютърните технологии за получаване на графични изображения.

Графична култура на учениците – съвкупност от знания за графичните методи, способи, средства, правила за изображения и четене на информация, нейното съхраняване, предаване, преобразования и използването им в науката, производството, дизайна, архитектурата, икономиката, обществените сфери на живота на обществото, а така също и съвкупност от графични умения, позволяващи фиксирането и генерирането на резултатите от репродуктивната и творческата дейност.

Основна цел на технологичното обучение е да се формира у учениците желание и готовност за труд в различни сфери на живота, основна задача е да се формират трудови умения, а също така и да се извършва теоретична и психологическа подготовка за труд.


Въпроси и задачи за самоподготовка

 1. Изяснете мястото и ролята на графичната подготовка в системата на Културно-образователната област „Бит и технологии”!

 2. Посочете видовете графични изображения и техните особености!

 3. Изяснете обема и спецификата на учебното съдържание по графическа подготовка в V – VIІІ клас!

 4. Предложете дидактически средства за онагледяване на учебното съдържание по графична подготовка в прогимназиалния етап на основната образователна степен!

 5. Изведете основните понятия на графичната подготовка в учебната програма по „Домашна техника и икономика” 5. – 6. клас.

 6. Изведете основните понятия на графичната подготовка в учебната програма по „Технологии” 7. – 8. клас.

 7. Изяснете мястото и ролята на графичната подготовка в обобщена тема по избор за 5., 6., 7. и 8. клас.

Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница