Програма по избираемата дисциплина " Информатика ", включена в учебния план на специалност " Физика и математика "Дата23.05.2017
Размер82.34 Kb.
#21861
ТипПрограма
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

гр. БЛАГОЕВГРАД


Утвърждавам,

Декан на ПМФ:.................................

(доц.д-р Б. Юруков)


УЧЕБНА ПРОГРАМА


по

избираемата дисциплина " Информатика ",

включена в учебния план на специалност "Физика и математика"

Професионално направление ( ): ФИЗИКА
Специалност ( ): Физика и Математика
Образователно-квалификационна степен на обучение: БАКАЛАВЪР
Професионална квалификация:
Срок на обучение: ____ 4 години
Форма на обучение: Редовно
Факултет: Природо-математически (ПМФ)
Обучаваща катедра: ФИЗИКА на ПМФ

Благоевград


2004 г
УЧЕБНА ПРОГРАМА

за курса по “Информатика”

специалност “Физика и математика”

образователно-квалификационна степен: бакалавър

ПМФ на ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград

І.ИЗВАДКИ ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН


Вид на занятията

Семестър

седмичен хорариум

общо часа

А. Лекции

3

2

30

Б.Семинарни
1

15

С.Извънауд. заетост60

Д.Изпит

Изпит
II. АНОТАЦИЯ

Учебната програма е предназначена за курса по ‘Информатика’ за студентите от специалност “Физика и математика” на Югозападен Университет “Неофит Рилски” - Благоевград. Курсът има за цел да запознае студентите с математическите основи на електронно-изчислителните машини, структурната организация и компонентите на най-широко разпространените компютърните системи, необходимото програмно осигуряване и някои начални сведения за подготовка и създаване на компютърни приложни програми и използването им при решаване на конкретни практически проблеми в различни области. Основата на курса е изградена на базата на програмния език ‘Pascal’, като основно внимание се обръща на стандартните правила за програмиране, а за обектното програмиране се дават само начални сведения.

Предвидените в програмата упражнения имат за цел да доразвият знанията и създадат практически умения за използване на основните принципи за разработване на приложни програми на езика “Pascal”, както и да се усвоят правилата за работа с “Интегрираната работна среда” за програмиране.

ІІІ.ЦЕЛИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


Целта на курса е студентите да се запознаят с принципите на изграждане и функциониране на най-разпространения тип компютърни системи и взаимодействието на програмното осигуряване и апаратната част на компютрите. Те трябва да се запознаят също така и с принципите на програмиране и работата на интегрираните програмни среди за разработка на приложни програми.

Очакваните резултати Студентите да придобият знания за функционалната и структурна организация на компютърните системи и взаимодействието между програмното осигуряване и хардуерната част. Те трябва да могат свободно да използват възможностите на операционните системи DOS и Windows, да могат да съставят алгоритми и програми на език Pascal за решаване на практически задачи и да познават елементите на програмните среди за разработване на приложни програми.

IV. Учебна програма

А. Лекции

1. Компютърни системи. Общи сведения за архитектура на компютрите.

Компютърни системи – исторически преглед. Организация на изчислителните машини. Структурни схеми на компютърните системи. Логически и физически елементи на компютърните системи.

2 часa лекции


2. Математични основи на компютрите. Бройни системи. Булева алгебра.

Десетична и двоична бройни системи. Шестнадесетична бройна система. Други бройни системи. Двоична аритметика. Булева алгебра. Електронни схеми за реализация на аритметични и логически операции. Информация и начини на представяне на информацията в компютърните системи Представяне на числова, текстова, графична и звукова информация. ASCII код и Unicode.

4 часа лекции
3. Компютърна архитектура. Компютърни системи РС.

Компютърна архитектура. Основни елементи на компютърните системи. Микропроцесор, памет, шини на компютърните системи. Функционална схема на компютърна система. Дънна платка. Захранващ блок. Ресурси на компютърните системи.

2 часа лекции
4. Основи на системното програмно осигуряване. Операционни системи.

Основи на програмирането. Системно и приложно програмиране. Трипластов модел на компютърната система. BIOS. DOS и Windows. Други операционни системи. Файлове и файлови структури.

2 часа лекции
5. Алгоритми. Алгоритмични езици.

Видове алгоритми. Алгоритмични езици. Основни принципи на програмирането. Данни и оператори в програмните езици.

2 часа лекции
6. Интегрирана програмна работна среда.

Интегрирана развойна среда за програмиране. Проекти за компютърни приложения и файлове създавани от интегрираната работна среда. Компилиране, свързване и трасиране на програмите.

2 часа лекции
7. Програми на Pascal.

Структура на програмите на езика Pascal. Запазени думи в езика Pascal. Организация на входа-изхода. Коментарии.

2 часа лекции
8. Данни в езика Pascal.

Константи и променливи. Идентификатори. Типове данни. Числови данни. Литерални (знакови) данни. Декларация на променливи.

2 часа лекции
9. Оператори в езика Pascal

Условни оператори в езика Паскал. Съставни оператори. Аритметични и логически операции. Приоритет на операциите. Преобразуване на типовете.

2 часа лекции
10. Оператор за многовариантен избор.

Изброими и знакови данни. Оператор за многовариантен избор.

2 часа лекции
11. Оператори за цикъл

Видове оператори за цикъл. Приложения. Оператори за преход.

2 часа лекции
12. Подпрограми функции в езика Паскал

Структура на подпрограмите функции в езика Паскал. Предаване на параметри и контрол на типовете при функциите. Връщан резултат при изпълнение на функциите.

2 часа лекции
13. Процедури

Процедури в езика Pascal.Параметри при процедурите. Области на действие на подпрограмите. Глобални и локални променливи.

2 часа лекции
14. Файлова система в езика Pascal.

Масиви и записи. Използване на масивите. Файлова система в Паскал.

2 часа лекции
В. Упражнения


 1. Бройни системи. Двоична аритметика. – 3 часа.

 2. Основни елементи на компютърна система – 3 часа

 3. Операционни системи – 3 часа

4. Интегрирана работна среда на Turbo Pascal. Основни елементи и работа с тях. Файлове създавани в Turbo Pascal -3 часа

5. Създаване на влементарна програма на Turbo Pascal. Стартиране на изпълним файл създаден с Turbo Pascal - 3 часа

6. Въвеждане на данни и показване на резултати - 3 часа

7. Деклариране на променливи и програмиране на аритметични операции. - 3 часа

8. Използване на условен оператор в програми на Turbo Pascal . - 3 часа

9. Цикли и преходи при програмиране на Turbo Pascal - 3 часа

10. Подпрограми в Turbo Pascal – 3 часа

V. Литература:


 1. Р.Грехем, Практический курс язьiка Паскаль для микро-ЕВМ, Москва, 1986

2. Нортон П., Дж. Гудман, Персоналньi компьютер, аппаратно-программная организация, BHV-Санкт-Петербург, 1999. 848 с.

VI. Учебна част:

А. Текущ контрол и форма на оценяване.

Текущият контрол се осъществява по време на лекциите и упражненията през семестъра чрез контролни проверки (2 броя) и задания за домашна работа (до 5 броя).

Обучението по дисциплината завършва със семестриален изпит, състоящ се от писмено развиване от студентите на въпроси от предварително раздаден конспект (до 2 часа), последвано от устно събеседване с изпитващия.

Крайната оценка отчита оценките от текущия контрол (контролни работи и домашни задания), и от семестриалния изпит в съотношение 60/40 %.
Б. Извънаудиторна заетост на студентите.


 1. Подготовка на домашни задания

  • работа в библиотека - 5 часа

  • консултации - 10 часа

  • самостоятелна подготовка – 5 часа 1. Подготовка на контролни работи (курсов проект)

- Internet и библиотека – 5 часа

- разработка на проекта – 10 часа

- консултации – 5 часа

3. Подготовка за изпит – 20 часа


Общ брой часове за извънаудиторна заетост на студента – 60 часа
VII. Учебно-технически средства:

Използват се компютри, шрайбпроектор и LCD-панел за илюстрация на

лекционния материал, демонстрационен софтуер.
VIII. Материално-техническа база (МТБ):

Използва се МТБ на компютърните лаборатории на ПМФ. Компютърните лаборатории са обзаведени със съвременно компютърно оборудване и учебен софтуер за моделиране.


IX. Учебници и учебни материали:

Подготовката на студентите за изпит става основно по лекциите, които са съставени конкретно за техния профил и съобразно предвидения хорариум на дисциплината. Пълният набор от лекции са на разположение на студентите в Internet на адрес: www.shtrakov.net. Допълнително могат да се ползват учебните пособия, посочени в литературата, както и всички учебници по компютърни системи за ВУ, където е развит съответния материал.Преди изпит студентите имат възможност (при заявено желание от тяхна страна) за групова или индивидуална консултация с лектора след предварителна уговорка.
Изготвил: доц. д-р инж. Станко Владимиров
Каталог: Informatics
Informatics -> Търсене и предлагане – основа на пазарния механизъм
Informatics -> Тема: Дж. Р. Р. Толкин
Informatics -> Достоверността на един летопис и на един роман
Informatics -> Бизнес план за развитие на интернет клуб „The Net”
Informatics -> Лекция 12 Стандартни подпрограми за въвеждане и извеждане на информация
Informatics -> Лекция 11 Програмен език Psacal
Informatics -> 2 Математически основи на компютърните системи
Informatics -> Лекция 9 Компютърно програмиране Програмни езици
Informatics -> Курсова работа


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница