И н ф о р м а ц и я по приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс в имот №04279. 618. 69 по плана на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”Дата26.10.2018
Размер90.5 Kb.
#99203
И Н Ф О Р М А Ц И Я

по приложение № 2 на Наредбата за ОВОС

ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за
„Изграждане на търговски комплекс в имот № 04279.618.69 по плана на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”


Възложител: Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”
гр. Благоевград, 20013г.

І. Информация за контакт с възложителя


Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя – физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице;


Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”, ЕИК 130823243, адрес на управление: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110

Пълен пощенски адрес

Упълномощен представителГр. Благоевград, ул. «Пере Тошев» № 7

Георги БошнаковТелефон, факс, e-mail


0899 92 36 38

Лице за контакти:

II. Характеристики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Искането е за ново инвестиционно предложение с основни стъпки за осъществяване:

Изграждане на търговски комплекс в имот № 04279. 618.69, по КК на гр. Благоевград, УПИ.

Площ на имот № 04279.618.69 – 6 094 кв.м.

Сградата ще бъде на един етаж със ЗП – 1 600 кв. м, с предназначение търговия с хранителни и нехранителни стоки – домашни потреби, конфекция, обувки, електроуреди. В имота ще бъде изграден паркинг със 100 паркоместа.

- капацитет: ЗП – 1 600 кв.м. РЗП – 1 600 кв.м.

В района на бъдещия обект има изградена инфраструктура – водопровод, канализация, електрификация и телефонизация.

Транспортният достъп до обекта ще бъде осигурен посредством отклонения от бул. „Св. Димитър Солунски”, като обслужването и достъпът за клиенти ще се осъществява от ниво терен на търговската сграда.

Проектирането, изграждането и експлоатацията на търговския обект ще бъде съобразено с изградената в близост до площадката инженерна инфраструктура.

2. Доказване необходимостта от инвестиционното предложение:

В района на имота в радиус от 1000 м. няма подобен тип търговски комплекс, което обуславя икономическата необходимост от осъществяването на инвестиционното предложение.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени устройствен или друг план дейности:

Няма връзка с други одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Подробна информация за разгледани алтернативи:

Избраната площадка попада съгласно ОУП на община Благоевград в устройствена зона – предимно производствена. На площадката съществуват три броя сгради, които ще бъдат премахнати и на тяхно място ще бъде изграден търговски комплекс с паркинг с 100 бр. паркоместа.

За посоченото инвестиционно предложение в района на бул. „Св. Димитър Солунски” не е намерена друга площадка, която да отговаря на редица изисквания, като устройствена зона по ОУП на община Благоевград, възможност за изготвяне на ПУП – ПЗ отговарящ на инвестиционното предложение, свободно пространство за изграждане на търговски комплекс с необходимия брой паркоместа с възможност за свободен достъп за автомобили и възможност за изграждане на безконфликтни подстъпи към и от площадката в съществуващата градска пътна мрежа.

5. Местоположение на площадката:

Площадката ще бъде изградена в новообразуван УПИ VIII, кв. 1 по плана на Промишлена зона, гр. Благоевград, отреден за имот с идентификатор № 04279.618.69 по кадастралната карта на гр. Благоевград за ниско свободно застрояване.

Площадката се намира на адрес: гр. Благоевград, бул. „Св. Димитър Солунски” № 15

Няма необходимост от допълнителна площ за временни дейности при осъществяване на строителни дейности. Част от площадката ще бъде използвана за съхранение на строителни материали и/или строителни отпадъци до тяхното депониране съгласно ЗУО, и за съхранение на изгребан хумусен пласт, който ще бъде използван за заравняване и положен в площите предвидени за озеленяване.

6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.

В търговския комплекс, чието изграждане се предвижда ще се предлагат хранителни и промишлени стоки (конфекция, електроуреди, обувки). Зареждането се извършва със специализиран транспорт и стоките постъпват от зона за прием в залата за продажби.

Сградата ще бъде с площ от 1 600 кв. м., паркинг за 100 автомобила и площ за озеленяване, съобразно изискванията на одобрения ПУП-ПЗ.

Бързо развалящите се стоки ще бъдат съхранявани в хладилни витрини, а останалите стоки на стилажи и витрини.

Търговският обект е с обособени зони за хранителни и нехранителни стоки, с оформени коридори между стилажи и витрини за достъп на клиентите до предлаганите стоки. Изходът на търговския комплекс ще минава през оформена касова зона.

За дейността на обекта ще има обособени зони за офис, битови помещения и зона за прием и разопаковане на транспортни опаковки на доставяните стоки.

Обектът ще е с режим на работа в границите на 07.00 – 22.00 часа.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Съществуващата пътна инфраструктура няма да бъде променяна, а към нея ще се добавят подходи за вход и изход за комплекса от към бул. „Св. Димитър Солунски”, след съгласуване с община Благоевград и Пътна полиция – Благоевград.

8.Програма за дейностите включително, за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

- Наетата строителна фирма ще демонтира съществуващите три броя жилищни сгради, като отстрани покривни и странични панелни конструкции и ще разруши железобетонен фундамент. Строителните отпадъци ще се депонират съгласно Закона за управление на отпадъците след сключен договор.

- Изгребване на хумусен пласт и временно съхранение на територията на площадката. След приключване на строително-монтажните работи, хумусния пласт ще се използва за повърхностен слой за заравняване на озеленените площи.

- Изграждане на отклонения на инженерната инфраструктура за ВиК и електрозахранване в имота за новата сграда и свързването и със съществуващата градска инфраструктура до границите на имота.

- Изграждане на сграда-обект търговски комплекс за хранителни и битови стоки, с помещение за хляб и хлебни изделия. Сградата ще бъде на един етаж, застроена площ 1600 кв.м. с железобетонен фундамент, масивни стени и метална покривна конструкция.

- Изграждане на паркинг

Площта ще е с трайна (асфалтова) настилка с изградени дъждоприемни шахти за отвеждане на дъждовни води в градската отводнителна канализация. Паркингът ще е с капацитет от 100 паркоместа.

9. Предлагани методи за строителство.

Строителството на сградата ще е масивна едноетажна постройка (железобетонен под и стени) с метална конструкция за покрив.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството се предвижда да се използва единствено вода за подготвяне на строителни смеси. Водата ще се доставя от съществуващ водопровод на обекта.

Една част от земните маси от изкопните работи ще се използва за подравняване на площадката и оформяне на тревните площи. По-голямата част ще се извозва на депо за земни маси.

По време на извършване на строителните работи, инвестиционното предложение не включва използване, съхранение, транспорт, производство и работа с материали, които могат да бъдат опасни за околната среда и здравето на хората.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират – видове, количества и начин на третиране.

При извършване на строително монтажни дейности се предвижда да се образуват отпадъци от строителството (парчета бетон, тухли). Те ще се депонират съгласно действащото екологично законодателство, чрез сключен договор.

Отпадъци при строетелството и експлоатацията на обекта съгласно изискванията на Наредба № 3 за класификация на отпадъците са:

Смесени отпадъци от строителни материали с код 17.09.04


  • свойства - неопасни

  • начин на третиране - събиране и извозване на опре-

делено от общинските органи място

Земни маси – от изкопни работи с код 17.05.04

  • свойства - неопасни

  • начин на третиране - събиране и извозване на опре-

делено от общинските органи място на излишните земни маси и за обратна засипка

При експлоатацията на обекта ще се формират следните отпадъци:Смесени битови отпадъци с код 20.03.01

- свойства - неопасни- начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от

лицензирани фирми.

Хартиени и картонени опаковки с код 15.01.01

- свойства - неопасни- начин на третиране - събиране и извозване на

договорни начала от лицензирани фирми.Пластмасови опаковки с код 15.01.02

- свойства - неопасни- начин на третиране - събиране и извозване на договорни начала от лицензирани фирми.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21

- свойства - опасни

- начин на третиране - събиране и извозване надоговорни начала от лицензирани фирми

Смесените битови отпадъци ще се събират в контейнери и ще се извозват на депо от оторизирана фирма – съгласно сключен договор.

Не се предвижда допълнителна преработка на посочените отпадъци.

Количестото генерирани отпадъци ще са фунция от търговската дейност на обекта.

При работата на търговският обект ще се образуват отпадъци от хартия и велпапе, които преди изнасяне ще се балират с помощта на балир преса.

Битовите отпадъци ще се третират до съответния табан на Община Благоевград, съгласно Закона за местните данъци и такси.

Образуваните отпадъци от храни с изтекъл срок на годност ще се третират съгласно Регламент 1069/2009 и Закона за храните.

Месото с изтекъл срок на годност ще се съхранява във фризер и ще се събира и транспортира от екарисажа по установен график. Инвеститорът ще има сключен договор с екарисаж за извозване на хранителните отпадъци.12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

При реализирането на инвестиционното намерение не се очакват да настъпят отрицателни въздействия върху околната среда, с изключение на временни повишени шумови и прахови емисии при извършване на строителните дейности.

Строителните дейности ще се извършват в светлата част на денонощието и съобразени с условията в издаденото разрешение за строеж съгласно ЗУТ.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадните води).

За инвестиционното предложение ще е необходимо изграждането на нов вътрешен за имота водопровод за права и обратна вода.

Няма да се осъществява добив на строителни материали.

Отпадните води от обекта ще са с битово-фекален характер, няма да се пречистват, а ще се заустват в градската канализационна мрежа, след сключване на договор с местния ВиК оператор.

Дъждовните води от площадката, през дъждоприемните шахти ще се заустват в канализационната мрежа.

Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Съгласно екологичното законодателство не са необходими разрешителни документи за експлоатацията на обекта.

Няма да се извършва никаква дейност по Закона за опазване на околната среда, изискваща разрешителен документ.

Няма да се извършва никаква дейност по Закона за водите, изискваща разрешителен документ.

Няма да се извършва никаква дейност по Закона за управление на отпадъците, изискваща регистрационен и/или разрешителен документ.

Няма да се извършва никаква дейност по Закона за чистотата на атмосферния въздух, изискваща регистрационен и/или разрешителен документ.

За реализацията на инвестиционното предложение ще е необходимо издаване на разрешение за строеж съгласно Закона за устройство на територията.15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

При извършване на стоително-монтажни работи са възможни локални и временни въздействия върху околната среда от повишени прахови и шумови емисии при извършване на строителните дейности.

Строителните дейности ще се извършват в светлата част на денонощието и съобразени с условията в издаденото разрешение за строеж.

При експлоатация на обекта не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда, поради липса на емисии, а относно шума обекта ще е в работен режим в границите от 07.00 до 22.00 часа на денонощието.

Предвид разположението на обекта (бул. „Свети Димитър Солунски”), обектът попада в територия подложена на интензивен автомобилен трафик.

Съгласно Наредба 6 от 26.06.2006г., граничните стойности за шум са:

Територии и устройствени зони в Еквивалентно ниво на

урбанизираните територии и извън тях шума в Db(A)

ден вечер нощ

1 2 3 4


Територии, подложени на въздействието на

Интензивен автомобилен трафик

60 55 50

Оборудването на търговския комплекс е съобразено с местоположението на изграждане (в близост до жилищни сгради) и праговите нива на шум при работа на системите е под установените норми и под еквивалентното ниво на шум, излъчван от автомобилен трафик.16. Риск от инциденти.

Риск от инциденти може да има най-вече при извършване на строително-монтажните работи по реализиране на инвестиционното предложение и в много по-малка степен при експлоатация на обекта от неправилна работа с оборудването.

Строителната компания осъществяваща СМР ще е задължена да извършва собствен инструктаж на персонала и осигуряване на безопасни условия на труд.

При експлоатация на обекта, всички служители ще се запознават с инструкциите за осигуряване на безопасни условия на труд.ІІ. Местоположение на инвестиционното предложение

1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията от тях.

2.Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Собствеността на площадката е на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура”, съгласно акт за частна държавна собственост № 2071/2009г, копие от който е предаден с уведомлението по чл. 4 от Наредбата за ОВОС.

3.Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Предстои одобряване на ПУП – ПЗ за гореописания имот.

4.Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката не попада в чувствителни зони.

Най-близката защитена зона е................................................................................................

4а. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

При осъществяване на инвестиционното предложение в района няма да бъдат засегнати качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

За посочения обект на бул. „Св. Димитър Солунски” в радиус от 1000 м. няма подобен обект, което обуславя икономическата целесъобразност от осъществяването на инвестиционното предложение.

За посоченото инвестиционно предложение на бул. „Св. Димитър Солунски” не е намерена друга площадка, която да удовлетворява редица изисквания, като устройствена зона по ОУП на гр. Благоевград и възможност за промяна на ПУП отговарящ на инвестиционното предложение, свободно пространство за изграждане на търговски комплекс, паркинг и трафопост, свободен достъп за автомобили и възможност за изграждане на безконфликтни подстъпи към и от площадката в съществуващата градска пътна мрежа.ІІІ. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

При осъществяване на инвестиционното предложение са възможни единствено локални и временни шумови и прахови емисии.

Не се предвижда пи осъществяване на инвестиционното предложение и експлоатацията да настъпят трайни въздействия върху хората и околната среда.

До колкото ни е известно, в близост до и на самата площадка няма територии за опазване обекти със значение за културното наследство.

На площадката е извършвано строителство на сгради, и ако е имало някакви културни ценности и/или пластове с находки, са щели да бъдат открити при осъществяването му.

2.Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се предвижда при осъществяване на инвестиционното намерение и експлоатацията да настъпят въздейсвия върху елементи от Националната екологична мрежа, поради отдалеченост до най-близката.

3.Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайни, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Предвижда се при извършване на СМР да има краткотрайно и временно отрицателно въздействие от емисии прах и шум.

4.Обхват на въздействието – географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид – град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Въздействието ще е локално в радиус от 20 до 30 метра отстояние от обекта. Не може да се определи точният брой на засегнатото население, но ще е под 50 души, имайки предвид големината на най-близката жилищна постройка.

5.Вероятност на поява на въздействието.

Настъпване на краткотрайно и временно отрицателно въздействие е с голяма степен на вероятност.

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието е обратимо, с честота няколко (три или четири) дни, а продължителността ще е до приключване на разрушаване на съществуващите сгради (до две седмици).

7.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Разрушаването и СМР ще се извършват в светлата част на деня, при спазване на всички изисквания на разрешението за строеж.

8.Трансграничен характер на въздействията.

Не се очакват въздействия с трансграничен характер.Представител на търговеца по закон или упълномощаване:
Представител - Георги Бошнаков.......................................
Дата:
Каталог: files -> Ekologiya
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я по Приложение №2 на Наредбата за овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> Информация за преценяване на необходимостта от овос
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение
Ekologiya -> И н ф о р м а ц и я за инвестиционно предложение


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница