Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър" за учебната 2015/2016 годинаДата04.07.2017
Размер93.39 Kb.
ТипПрограма
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

РЕКТОР:…………………

/доц. д-р инж. Р. Василев/

ПРОГРАМА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ"

ОКС „ БАКАЛАВЪР" ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА


 1. Социалната дейност през Античността и Средновековието. Форми и законодателни

инициативи. Социална защита на селското и градското население.

 1. Социално законодателство в Европа през ХVІ и ХVІІ век. Социалните идеи на

Хуманизма и Реформацията. Тенденции в социалната дейност и законодателство в

Англия (закон на Елизабет от 1601г.; закон от 1662г.), Австрия и Франция (закон от

1662г.).


 1. Форми на социална дейност и социално законодателство в Европа през ХVІІІ век.

Тенденции в развитието на социалната дейност. Форми. Социалното

законодателство в Англия (Gillbert`s Act – 1782г.), Австрия (Armen Institut) и

Прусия (Всеобщ закон за правата от 1794г.).


 1. Социално законодателство и форми на социална дейност през ХІХ век. Принципи и

форми на социалната дейност. Социалното законодателство в Англия (законът от

1834г.) и Германия по времето на Бисмарк. 1. Тенденции в социалната политика и социалното законодателство през първата

половина на ХХ век. „Държавата на благоденствието”. Закони за защита на труда.

Социално осигуряване. Професионализация на социалната дейност. 1. Регламентация на социалната дейност в Търновската конституция. Социално

законодателство в България (1879 – 1947г.): Закони за защита на труда.

Осигурително законодателство. 1. Социалното законодателство в България по време на действието на конституциите

от 1947 и 1971 година. Регламентация на социалната дейност в конституциите.

Трудово и осигурително законодателство. 1. Регламентация на социалната дейност в Конституцията от 1991г. Тенденции в

социалното законодателство.

 1. Социално предназначение и функции на държавата. Социалната функция на съвременната държава. Понятието „социална държава“ според Конституцията на РБ.

 2. Мястото на правото сред останалите социални регулатори. Морал и право.

 3. Субекти на правото. Правоспособност, дееспособност, деликтоспособност.

 4. Настойничество и попечителство.

 5. Международноправна регламентация на условията на труд. Работно време, здравословни и безопасни условия на труд.

 6. Международноправна уредба на заплащането на труда. Колективно договаряне
  и минимални норми на заплащане на труда.

 7. Осигурени социални рискове. Международни и регионални източници на осигурителното право.

 8. Обхват на „социалната сфера“ според Европейската социална харта ин Хартата за основните права на ЕС. Компетентност на Европейския съюз в социалната сфера.

 9. Идентификация на насилието в семейна среда. Ранно разпознаване, физически и поведенчески индикатори. Същност на "Въпросник за оценка на риска от насилие в семейна среда", съдържание, начини на приложение.

 10. Формулировка на правото на детето за защита и рехабилитация при преживяно насилие. Органи по закрила и мерки за закрила, приложение на мерки за закрила "полицейска закрила".

 11. Влияние на статуса на родителите при оценка на риска от насилие. Елементи на статуса и регламент за оценка. Приложение на Въпросник за оценка на риска от насилие над дете.

 12. Влияние на статуса на детето при оценка риска от насилие. Елементи на статуса и регламент за оценка. Приложение на Въпросник за оценка на риска от насилие над дете.

 13. Социализиращото възпитание в  детска възраст. Формиращо влияние на семейството. Фактори за развитие на агресивното поведение и насилието. Индивидуални фактори.

 14. Оценъчна методика за работа с деца в конфликт със закона - същност, съдържание и приложение. Групова работа с деца и младежи с отклоняващо се поведение.

 1. Отговорност по трудовото правоотношение – понятие. Дисциплинарната отговорност. Имуществена отговорност на работника и служителя. Имуществена отговорност на работодателя.

 2. Прекратяване на индивидуалното трудово правоотношение. Общи основания. Прекратяване от работника или служителя, прекратяване от работодателя. Правна закрила срещу незаконно уволнение.

 3. Субекти на търговското право. Общо учение за търговеца. Физически лица, които не са търговци. Видове търговци.

 4. Търговско предприятие. Правна същност. Фирма. Седалище. Предмет на дейност. Имущество. Фактически отношения. Сделки с търговско предприятие. 

 5. Търговско представителство. Видове. Правна уредба на всеки вид търговско представителство. Съпоставка с гражданското представителство. Търговска тайна и търговски престиж.

 6. Търговски дружества. Видове. Учредяване. Правна същност на вноските в капитала. Капитал. Дялов капитал и имуществен дал. Характеристика. Видове членствени права. Прекратяване на търговските дружества. Видове основания. 

 7. Понятие за сделка и договор. Търговски сделки. Същност и видове. Сключване на търговските сделки. Особености. Характеристика на търговската продажба. Общи и особени разпоредби за търговската продажба. 

 8. Изпълнение на търговска сделка. Особености.Неизпълнение на търговска сделка. Предпоставки за отговорността. Предпоставки за освобождаване от отговорност.

 9. Търговски обезпечения. Неустойка. Поръчителство. Търговски залог. Банкова гаранция. Търговско право на задържане. Задатък и отметнина.

 10. Брак.  Ред за сключване на брака. Фамилно име на съпрузите. Възраст за встъпване в брак. Пречки за сключване на брак. Отношения между съпрузите. Лични отношения.Имуществени отношения между съпрузите. 

 11. Прекратяване на брака. Основание. Унищожаване на брака. Развод. Развод по исков ред. Вина. Развод по взаимно съгласие. Правни последици от развода.  Прекратяване на имуществената общност. Основания за прекратяването й. Определяне на по-голям дял от общото имущество. Получаване на дял от личното имущество.

 12. Произход. Произход от майката. Произход от бащата.Оспорване на бащинство. Припознаване. Форма на припознаването. Оспорване на припознаването. Родство по право и съребрена линия. Степени на родство. Сватовство.

 13. Осиновяване. Възраст на осиновявания и осиновяващия. Забрана за осиновяване.. Предпоставки. Съгласие за осиновяване. Мнение за осиновяване. Осиновяване без съгласие на родителя. Пълно и непълно  осиновяване. Прекратяване на осиновяването. Основание.

 14. Настойничество и попечителство. Условие за учредяване. Орган по настойничеството и попечителството. 

 15. Наследство, наследодател, наследник. Недостойнство за наследяване.Наследяване по закон. Кръг и ред на лицата, които могат  да наследяват. Наследствени дялове. Заместване в наследяването. Наследяване по завещание. Видове завещателни разпореждания.

 16. Запазена и разполагаема част от наследството. Наследници със запазена част. Размер на запазената част. Възстановяване на запазената  част. Намаляване на завещателно разпореждане. Намаляване на дарение.

 17. Отменяване на завещанието. Недействителност на завещанието.Приемане и отказ от наследство. Форма на приемането.Срок на приемането. Приемане по опис. Отказ от наследство. Форма на отказа. Правни последици.      

 18. Делба на наследство. Видове. Делбена маса. Дялове. Недействителност на делбата. Съдебна делба. Фази на съдебната делба.

 19. Същност и принципи, цели и задачи на социалната работа. Исторически аспекти
  на социалната работа: институционализация, европейски стандарти, възприети
  от българската практика. Връзки с други сфери на науката и практиката.

 20. Подходи в социалната работа. Профил на личностите, нуждаещи се от подкрепа.
  Рискови групи, обект на социалната работа - характеристика на групите.

 21. Социалната работа като професия:професионален профил на социалния работник, компетенции и личности качества на социалния работник.

 22. Същност и характеристика на социалната индивидуална работа. Методи, подходи на индивидуалната социална работа. Управление на трудните взаимоотношения, бариери в общуването, форми на общуване.

 23. Интервюто като метод в индивидуалната социална работа. Видове и форми на
  интервютата. Начини на приложение. Формиране на въпроси, поставяне на цели
  в интервюто.

 24. Същност и характеристика на груповата социална работа. Видове групи, обект
  на социална работа. Видове групова социална работа. Групова динамика в
  социалната работа. Роли на социалния работник.

 25. Основни принципи и методологически подходи на социалнопсихологическото
  изследване. Характеристика на изследователските методи.

 26. Психологическа характеристика на типовете междуличностно взаимодействие.

 27. Езикът като средство за комуникация.

 28. Психологически аспекти на невербалната комуникация.

 29. Социални нагласи и поведение на индивида в групата.

 30. Обучение и социализация на сътрудниците. Особености на трудовата адаптация.
  Управление на процеса.

 31. Организационно развитие и организационна промяна - същност, своевременно
  състояние и тенденции, етапи, модели за консултиране, оценка.

 32. Управление на организационните комуникации - същност, модели, променливи,
  изграждане, експлоатация, морални стандарти, оценка.

ЛИТЕРАТУРА:


ОСНОВНА:
1.Консолидирани текстове на Договора за Европейския съюз и Договора за

функциониране на Европейския съюз. – В: Официален вестник на ЕС, С115, 9 май

2008 г.


 1. Европейска социална харта (ревизирана), 1996.

 1. Българските конституции и конституционни проекти,С, ИК „Д-р П.
  Берон, съставители В. Методиев, Л. Стоянов, 2003.

 2. Чавдарова, А. История на социалната работа.- С., 2012.

 3. Кодекс за социалното осигуряване-Държавен вестник бр. 110/ 1999и
  изменения.

 1. Кодекс на труда.- С., Изд. „Сиби”, 2014.

7.Търговски закон – ДВ бр.48/1991 и изменения.

8.Дачев, Л. Учение за държавата. Свида, Русе, 2008

9.Желева, М. Държавната власт и общественият интерес. Стено, Варна, 2009

10.Мръчков, В. Международно трудово право. Сиби, С., 2000

11.Радев, Д. Обща теория на правото. Лик, С., 2010

12.Попова, Ж. Право на Европейския съюз. С., 2010

13.Джонев, С. Социална психология т. 1-5. Софи-Р, 2006.

14.Мръчков В., Средкова К., Коментар Кодекс на труда,

15.Владимиров Ив., Търговско право, Ромина 2009.

16.Бъчварова М., Търговско право, ИУ 2010.

17.Ригио Р. Въведение в индустриалната / организационната психология. С.
Изд. ИК "Дилок",2006.

18.Стоянова, К. Социална защита на основните рискови групи от населението. С,


"Проф. М. Дринов", 1995.

19.С т о я н о в, В. Човекът в организацията (Психологичен анализ) Изд. „Псидо”,

2008.

20.М о с к о в и ч и, С. и ко.Социална психология, Изд. „Дамян Яков”, 2006.21.Аспарухова, К., Наследяването по закон, С. 2012 г.

22.Бешков,П.,Осиновяването по българското семейно право,1996г.;

23.Бешков,П.,Родителското задължение за издръжка,1997г.;

24.Бешков,П.,Настойничество и попечителство,1984г.;

25.   Василев,Л., редакция Ч.Големинов, Юридически изследвания върху

търговското предприятие, 1994г.; ДОП

26.Бешков,П.,Настойничество и попечителство,1984г.;

27.Венедиков ,П., Ипотеки,залог,привилегии,1994г.;

28.Герджиков, О./в съавторство/, Новите положения в търговското право.Промените в Търговския закон,2000г.;

29.Голева, П., Търговски сделки, ІV изд. С., 2012 г.

30.Касабова,К., Търговско пълномощие, 2004г.;

31.Ланджев, Б., Търговското предприятие, 2003г.;

32.Ненова, Л., Вината в българското семейно право, 1983г.;

33.Ненова, Л., Разводът и децата, 1995г.;

34.Станева, А., Брачният договор по новия Семеен Кодекс, ІІ изд. С. 2012 г.

35.Тодорова,В., Прекратяване на съпружеската имуществена общност през време на брака, 1999г.;

36.Цанкова,Ц., Завещанието в българското наследствено право, 1995г.;

37.Цанкова, Ц., Марков, М., Станева, А., Тодорова В., Коментар на новия Семен кодекс, С., 2009 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА:

1.България в международния трудов ред.- С., ИК „Труд и право”, 2007.

2.Шулман, Л. Изкуството да се помага. София, 1994.

3.Йосифов, Н., Трудово и осигурително право, ВСУ „Черноризец Храбър", 2007.

4.Василев,Л., редакция Ч.Големинов, Юридически изследвания върху търговското предприятие, 1994г.

5. Венедиков,П., Запазената част в наследството, 1994г.

6. Сарафов, П., Физическото лице търговец, С., 2012 г.

7.  Цончев,Кр., Съдебна делба, 1985г.

8.Мръчков, В.,Международно трудово право. изд. "Сиби".С, 2000.

Приет на КС на катедра „СПН”, протокол № 14 / 17 .02. 2016 г.

Каталог: tu-varnandpspd -> images -> stories -> diplomanti
diplomanti -> Програма за държавен изпит за специалност „социален мениджмънт" окс „ бакалавър"
stories -> Лични данни: Име: Юлиана Младенова Матеева Дата на раждане
stories -> І. учебници и учебно-методически материали
diplomanti -> Дипломни защити и Държавен изпит за специалности към катедра спн във фе за календарната 2015 година
diplomanti -> Дипломни защити и Държавен изпит във фе за календарната 2012 година
diplomanti -> Дипломни работи за специалност „Социален мениджмънт", окс „Магистър"


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница