Програма за изучаване на системата за създаване на електронни таблици Excel за Windows. Изданието съдържа основните команди на продукта и начина на използването им


ТЕМА 2 Въвеждане на формули. Отпечатване на документистраница2/6
Дата24.07.2016
Размер0.87 Mb.
#4194
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

ТЕМА 2

Въвеждане на формули. Отпечатване на документи

  1. Компоненти на формулите

    1. Общи сведения

Формулата представлява уравнение, което изчислява нова стойност от съще-ствуващи стойности. При въвеждането на формула трябва да се спазват правилата:

  • Kлетката в която ще се въвежда формулата трябва да бъде предварително избрана (маркирана).

  • Всяка формула трябва да започва със знака “равно" (=) .

Формулата може да се запише или в предварително избрана клетка от работния лист или в полето Formula Bar като първоначално се въведе знак = и след това последователно се записват компонентите на формулата. Компоненти са операндите и действията, които се извършват с тях(оператори). Като операнди участват константи, адреси на клетки, имена на клетки и готови функции. Aдресът на съответна клетка или се въвежда директно от клавиатурата или може да се вземе, чрез щракане с мишката върху нея. Въвеждането се завършва с натискането на Enter. Резултатът се появява в избраната клетка.

Примери за дреси на клетки са съответно: А3, Sheet1!C3. Съдържанието на адресите може да бъде също формула;

Операторите са: + за събиране, - за изваждане, * за умножение, / за деление, ^ за степенуване, % за процент;

- функции - за извършване на по-сложни изчисления се използват вградени функции- SUM, MIN, AVERAGE, COUNT;Примери за формули:

=234+135*7 формулата съдържа константи и оператор за събиране

=B2+C2/D2 формулата съдържа адреси на клетки и оператори

=D18-$A$1 8 формулата съдържа адреси на клетки и оператор

=Price*DDC формулата съдържа имена на области и оператор

=SUM(D2:D10) формулата съдържа функция, чийто аргумент е област от клетки

=SIN(RADIANS(60))-d23*alfa формулата съдържа функции, адрес на клетка, име на област и оператори.

Операторит могат да се класифицират като:  • аритметични:-+,-,*,/,%,^; Резултатът от тяхното прилагане е число;

  • сравняващи: =; <; >; <=; >=; <>. Резултатът от изпълнението на израз, съдържащ оператори за логическо сравнение е отговор Yes (да) или No (не);

  • текстови: & (конкатенация) – обединява текстове в един свързан текст.

В сила е познатата ни йерархия на операторите:

отрицателен знак на числото процент степенуване умножение, деле-ни събиране, изваждане сравняващи оператори конкатенация;

Ако в един израз не се използват скоби за изкуствено вдигане на приоритета, то първо се изпълняват изразите (частите от формулата) с най-висок приоритет и накрая тези с най-нисък. Ако една формула съдържа няколко оператора с еднакъв приоритет, Excel изпълнява действията с тях отляво надясно. При наличието на скоби(само малки скоби се използват) Excel пресмята първо израза в тях. Броят на отварящите скоби трябва да е равен на броя на затварящите и затова Excel краткотрайно подчертава принадлежащите една към друга скоби и ги маркира с еднакъв цвят.Пример: =A1+B1/D1 извършва се делението между B1 и D1, а след това полученият резултат се сумира с A1. Ако се поставят скоби, напр. =(A1+B1)/D2 то A1 и B1 се сумират и полученият резултат ще се раздели на D2.

1.4. Съобщения за грешки при използване на формули

Грешките са показани в таблица . 2.Съобщение за грешка

Предполагаема причина за появяването на съобщението за грешка

#DIV/0!

При изчисляване на формулата има деление на нула. Най-често - деление на клетка с нулева стойност или празна клетка

#NAME?

Когато формулата се позовава на именувана област, която не съществува в работния лист, когато е сбъркано името на именувана област или са пропуснати кавички на някакъв текст, който Excel приема за име на област.

#NULL!

Когато вместо запетая като разделител между адреси на клетки за аргументи на функция се използва интервал.

#NUM!

Когато Excel срещне проблем с някое число във формулата - грешен тип на аргумент на функция или получаване на резултат от изчисленията на прекалено малко или прекалено голямо число.

#REF!

Невалидно обръщане към клетка - при изтриване на клетка, която се използва във формулата или при копиране от системния буфер върху клетка, която се използва във формулата.

#VALUE!

При използване на неправилен тип на аргумент или оператор в обръщение към функция или при извършване на математически операции с клетки, съдържащи текст

Таблица 2. Съобщения при наличие на грешка
Едно от големите предимства на електронните таблици е способността им да преизчисляват съдържанието на клетките си при промяна на съдържанието на някоя от участващите в формулата клетки. При Excel това се осигурява от настройката Tools/Options/Calculation/Automatic

2. Адресиране и именоване на клетките. Копиране на формулиСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница