Разработване на стратегия за аварийно възстановяване на база от данни управлявана от Oracle Database 10g Serverстраница1/4
Дата14.01.2017
Размер0.55 Mb.
#12592
  1   2   3   4


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Департамент „ИНФОРМАТИКА”

БАКАЛАВЪРСКА ТЕЗА

на тема:

Разработване на стратегия за аварийно възстановяване на база от данни управлявана от Oracle Database 10g Server

Дипломант: Веселин Михайлов Михайлов,

специалност „Информатика”, Ф.№ 18153

Научен ръководител:

Георги Тупаров
СОФИЯ, 01.2009

Съдържание

Въведение.......................................................................................................................................стр.4

Глава I. Основни понятия. Елементи на БД под управлението на Oracle........................стр.7
1. Преглед на първоначалните компоненти.................................................................................стр.7
1.1Oracle сървър..............................................................................................................................стр.7

1.2 Oracle инстанция.......................................................................................................................стр.8

1.3 Oracle Database..........................................................................................................................стр.9

1.3.1 Файлове с данни.....................................................................................................................стр.9

1.3.2 Възстановяващи логове(online redo logs)............................................................................стр.10

1.3.3 Контролни файлове...............................................................................................................стр.10

1.4 Ключови файлови структури .................................................................................................стр.11

1.5 Управление на Oracle инстанция............................................................................................стр.11

1.6 Поведение на Oracle при стартиране и спиране....................................................................стр.13

1.6.1 Стартиране на инстанцията (STARTUP NOMOUNT).......................................................стр.14

1.6.2 Монтиране на базата (STARTUP MOUNT) .......................................................................стр.14

1.6.3 Отваряне на базата (STARTUP OPEN)...............................................................................стр.15

2. ARCHIVELOG и NOARCHIVELOG в Oracle ........................................................................стр.16

2.1 NOARCHIVELOG режим в Oracle .......................................................................................стр.16

2.2 ARCHIVELOG режим в Oracle..............................................................................................стр.17

Глава II. Проучване и анализ на средствта за архивиране и възстановяване................стр.19

1. Архивирне със средствата на ОС (User Managed)..................................................................стр.19

2. Използване на вградения инструмент в Oracle – RMAN(Recovery Manager)......................стр.21

3. Защита на данните чрез “standby server”.................................................................................стр.24

4. Зщита на данните чрез Експорт на данни................................................................................стр.28

5 Анализ на изброените средства.................................................................................................стр.28Глава III. Разработвне на стратегия за архивирне и възстановяване на данни при възникване на аварийна ситуация в среда управлявана от Oracle DB 10g Server.........стр.35
1. Анализ и избор на стратегия.....................................................................................................стр.35

1.1 Стратегия основана на студен бекъп......................................................................................стр.35

1.2 Стратегия пълен “горещ” RMAN архив с последващи инкрементални (диференциални) архив................................................................................................................................................стр.36

1.3 Стратегия пълен „горещ” архив с последващ комулативен инкрементален бекъп.........стр.38

1.4 Избор.........................................................................................................................................стр.39

Глава IV. Внедряване и тестване на разработената стртегия в условията на реална екплоатция....................................................................................................................................стр.41

1. Конфигуриране на RMAN.........................................................................................................стр.41

2. RMAN скрипт за автоматично архивиране.............................................................................стр.44

3. Тестове за възстановяване чрез RMAN backup.......................................................................стр.47

3.1. Възстановяване на повреден или липсващ файл с данни. ..................................................стр.47

Случай А. Възстановяване на липсващ файл с данни................................................................стр.47

Случай Б. Възстановяване във случай на „block corruption”.....................................................стр.51

3.2 Възстановяване на повреден или липсващ online възстановяваща лог група....................стр.53

Случай А. Ако съществува копие на online възстановяващ лог................................................стр.53

Случай Б. Ако е повредена или изгубена една възстановяваща група(redo log group)...........стр.53

3.3 Възстановяване на повреден или липсващ контролен файл................................................стр.57

Случай А. Ако е повреден един от контролните файлове.........................................................стр.57

Случай Б. Ако липсват всичките контролни фйлове..................................................................стр.58

4. Конфигуриране на “standby database”......................................................................................стр.60

4.1 Възстановяване от RMAN бекъп............................................................................................стр.61

IV. Заключение.............................................................................................................................стр.65

Използвана литература..............................................................................................................стр.66

Въведение

Съхраняването на данните и грижата за тяхното архивиране е първостепенна задача за всяка фирма, компания или корпорация. Това особено важи за големите компании и корпорации, където загубата на такива данни може да доведе до значителни финансови загуби за тях. Проблемът с архивирането на данни стои още от самото начало на информационните технологии и с годините се развива в най-различни аспекти – от копиране на данни върху дискети, по-късно върху СД-та, с поевтиняването на твърдите дискове, се разработиха нови стратегии за разпределение на дискове в масиви и т.н. Така, че въз основа на съществуващите вече по-модерни архитектури, хардуерни устройства и софтуерни решения, съществуват различни варианти и стратегии за съхраняване на данни и тяхното възстановяване в случай на аварийна ситуация. Въпреки, че има толкова много изписана информация за нуждата от добре планиране и изграждане на стратегия за архивиране, важността на тази дейност продължава да се измества на заден план и често се случва, след като най-лошото се е случило да се осъзнае нуждата от една такава стратегия.

Докато една по-малка фирма в случай на загуба на данни – може да понесе срива на системата си заради загуба на данни до някаква степен, то за големите компании и финансови институции това би означавало огромни финансови загуби или в най-лошият случай фалит. Именно за това разработването на стратегия за съхранение на данните и възможността за тяхното възстановяване е от особено значение за всяка уважаваща себе си компания.

Тъй като съществуват много различни платформи за управление на бази от данни (Microsoft SQL, PostgreSQL, Oracle, MySQL и др.), то и вариантите за аварийно възстановяване ще са много и най-различни. За това ще се насочим към една от най-широко разпространените платформи за управление на бази данни - Oracle Database Server. От своето непретенциозно начало, като една от многото бази данни, съществуващи през 70-те години, Oracle се превърна в един от лидерите на пазара в наши дни. В първите си дни корпорацията Oracle е била известна повече с агресивни продажби и организиране на промоции, отколкото като предоставяща нова технология. През годините Oracle базата данни става все по-прецизна и качествена и сега нейните технологични възможности са смятани за най-прогресивни и най-широко използвани.

Администратора на бази данни е пряко отговорен за архивирането на данните и разработване на стратегията за аварийно възстановяване. Въпреки широкото разпространение на дублиращите се или на защитените дискове за съхранение, все пак грешки в медията могат да възникнат и съответно често възникват. В случаи, при които в резултат на отказ на диска има един или повече повредени Oracle файлове с данни, администраторът е този, които трябва да използва архива на данните, за да възстанови загубените данни.

Съществуват случаи, когато елементарна човешка или машинна грешка, подобна на случая с отказ на медията за съхранение, също може да доведе до загуба на данни. Например администраторът може инцидентно да изтрие файл с данни или може да откаже входно-изходната подсистема и това да доведе до повреждане на данните на диска. Основният фактор, който може да гарантира, че ще може да се овладее този тип злополука, е реализирането на добра стратегия за архивиране и възстановяване.

Някои компании, въпреки че тестват процедурите за архивиране, на практика не успяват да тестват възстановяването чрез направените архиви. Едва когато даден отказ изисква използването на архиви, компаниите откриват, че поради някаква причина техните архиви не могат да бъдат използвани. Освен това, изключителната важност на този ангажимент се осъзнава само когато вече е твърде късно - обикновено след като вече е загубена съществена информация в резултата на срив в съответната система. От друга страна спирането на производствената база данни поради някаква причина ще наруши и работният процес на потребителите и от тук и на бизнеса, което от своя страна води до значителни финансови загуби.

След така изложените аргументи може да бъде определена целта на дипломната работа:Да се състави, разработи и тества стратегия за архивиране и възстановяване на база данни под управлението на Oracle Database 10g Server, имаща за цел да се осигури резервиране на данните при минимално време за възстановяване на нормалния ритъм на работа.

За постигането на целта на дипломната работа са поставени следните задачи:  1. Да се анализира функционирането на СУБД Oracle от гледна точка на създаването на архиви.

  2. Да се проучат и анализират средствата за архивиране и възстановяване на СУБД Oracle.

  3. Да се разработи стратегия за архивиране и възстановяване на данни при възникване на аварийна ситуация в СУБД Oracle DB 10g Server.

  4. Да се внедри и тества разработената стратегия в условията на реална експлоатация на СУБД Oracle DB 10g Server.

Дипломната работа е структурирана както следва:

В глава 1 е направен анализ на функционирането на СУБД Oracle от гледна точка на създаването на архиви. В глава 2 са проучени и анализирани средствата за архивиране и възстановяване на СУБД Oracle. В глава 3 е разработена стратегия за архивиране и възстановяване на данни при възникване на аварийна ситуация в СУБД Oracle DB 10g Server. В глава 4 е представено внедряването и тестването на разработената стратегия в условията на реална експлоатация на Oracle DB 10g Server.Глава I. Основни понятия. Елементи на БД под управлението на Oracle
За да се създаде един ефективен архив е необходимо да се запознаем с основните компоненти изграждащи една Oracle база от данни и как тя функционира.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница