Решение №1516-ми от 11 август 2015 г. № Основни процедури, събития и действияДата22.07.2016
Размер377.6 Kb.
ТипРешение


ХРОНОГРАМА

за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

(приета с Решение № 1516-МИ от 11 август 2015 г.)
Основни процедури, събития и действия

Основание

от ИК

Време
(дни/часове) спрямо изборния ден


Срок до дата

(вкл.)

1.

Президентът на републиката насрочва избори за общински съветници и за кметове

Чл. 4, ал. 1


Не по-късно от 60 дни преди изборния ден

Указ № 162 от 10.08.2015 г.

(обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.)

2.

ЦИК утвърждава образците на изборните книжа за изборите за общински съветници и за кметове

§14, изр. 1


Решение на ЦИК № 1512-МИ от 04.08.2014 г.

(обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г.)
3.

Кметът на общината съобщава публично и публикува на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на ОИК

Чл. 75, ал. 1, изр. 2

Не по-късно от 59 дни преди изборния ден

26.08.2015 г.

4.

ЦИК определя с методика възнагражденията на избирателните комисии и специалистите към тях

Чл. 57, ал. 1, т. 7

Не по-късно от 57 дни преди изборния ден

28.08.2015 г.

5.

При кмета на общината се провеждат консултации за състава на ОИК


Чл. 75, ал.1


Не по-късно от 56 дни преди изборния ден

29.08.2015 г.

6.

Министерският съвет приема план-сметка, предварително съгласувана с ЦИК

Чл. 18, ал. 2

Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

7.

ЦИК определя структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции

Чл. 57, ал. 1, т. 16

Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

8.

ЦИК приема решения:

- за структурирания вид на списъците в подкрепа на регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове;

- за структурирания вид на списъците в подкрепа на независимите кандидати.


Чл. 57, ал. 1, т. 36

Чл. 147, ал. 1

Чл. 57, ал. 1, т. 35

Чл. 153, ал. 1
Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

9.

ЦИК определя реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партиите, коалициите и независимите кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 36

Чл. 147, ал. 1Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

10.

ЦИК утвърждава образците на указателните табели и табла, както и образците на отличителните знаци на застъпниците, наблюдателите и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети и отличителни знаци на членовете на СИК

Чл. 57, ал. 1, т. 44


Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

Решения № 1497-МИ/2015 г. и № 1502-МИ/2015 г.

11.

ЦИК определя условията и реда за машинното гласуване

Чл. 57, ал. 1, т. 44

и §10 от ПЗР на ИКНе по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

12.

ЦИК съгласувано с МС определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване

Чл. 6, ал. 3

Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

13.

Кметът на общината представя на ЦИК предложенията за състав на общинската избирателна комисия в случая, когато е постигнато съгласие между участниците в консултациите, ведно с протокола от преговорите

Чл. 75, ал.7 и ал.8

Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

14.

Кметът на общината изпраща на ЦИК направените предложения за състав на общинската избирателна комисия в случаите, когато не е постигнато съгласие между участниците в консултациите

Чл. 75, ал.6

Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

15.

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци

Чл. 27, ал. 2

Не по-късно от 55 дни преди изборния ден

30.08.2015 г.

16.

МС може да възложи координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите на определен министър

Чл. 18, ал. 4

7 дни от насрочване на изборите

17.08.2015 г.

17.

ЦИК открива сайт на интернет страницата си за предоставяне на информация при машинно гласуване

Чл. 214, ал. 1

7 дни от насрочване на изборите

17.08.2015 г.

18.

ЦИК определя реда за проверка на кандидатските листи

Чл. 57, ал. 1, т. 36

Не по-късно от 53 дни преди изборния ден

01.09.2015 г.

19.

Областният управител прави предложение до ЦИК въз основа на предложенията от проведените консултации при кмета на общината в случая, когато кметът на общината не е направил предложението до ЦИК за назначаване на ОИК

Чл. 75, ал.9

Не по-късно от 52 дни преди изборния ден

02.09.2015 г.

20.

ЦИК определя реда за проверка на списъците за участие на независими кандидати и възлага изпълнението на ГД „ГРАО” в МРРБ

Чл. 57, ал. 1, т. 35

Чл. 153, ал. 1Не по-късно от 50 дни преди изборния ден

04.09.2015 г.

21.

ЦИК определя условията и реда за участие на наблюдатели

Чл. 57, ал. 1, т. 14


Не по-късно от 50 дни преди изборния ден

04.09.2015 г.

22.

ЦИК назначава общинските избирателни комисии

Чл. 74 и чл. 57, ал. 1, т. 5

Не по-късно от 50 дни преди изборния ден

04.09.2015 г.

23.

Кметът на общината образува със заповед избирателните секции на територията на общината и утвърждава тяхната номерация, обхват и адрес. В същия срок кметът изпраща копие от заповедта на Териториалното звено (ТЗ) на ГД „ГРАО“ в МРРБ в областта.

Обявява публично заповедта на общодостъпно мястоЧл. 8, ал. 2

Не по-късно от 50 дни преди изборния ден

04.09.2015 г.

24.

ЦИК определя условията, реда и сроковете за възлагане на компютърната обработка на данните от гласуването

Чл. 57, ал. 1, т. 33

Не по-късно от 50 дни преди изборния ден

04.09.2015 г.

25.

ЦИК утвърждава печата на избирателните комисии и защитата му

Чл. 57, ал. 1, т. 8

Не по-късно от 50 дни преди изборния ден

04.09.2015 г.

26.

Сметната палата утвърждава образците на декларациите, подавани при финансиране на предизборната кампания и ги обявява на интернет страницата си

Чл. 173

Не по-късно от 50 дни преди изборния ден

04.09.2015 г.

27.

ЦИК публикува списъците с номерата и адресите на избирателните секции и броя на избирателите в тях


Чл. 57, ал. 1, т. 20

Не по-късно от 48 дни преди изборния ден

06.09.2015 г.

28.

Кметът на общината определя местата за обявяване на избирателните списъци и уведомява за това ОИК

Чл. 41, ал. 3

Не по-късно от 45 дни преди изборния ден

09.09.2015 г.

29.

Партиите и коалициите подават заявление в ЦИК за регистрация за участие в изборите за общински съветници и за кметове

Чл. 133, ал. 1

и чл. 140, ал. 1Не по-късно от 45 дни преди изборния ден

Не по-късно от 18,00 ч. на 09.09.2015 г.

30.

ЦИК регистрира партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове

Чл. 134, ал.1

Чл. 141, ал.1
Не по-късно от 45 дни преди изборния ден

09.09.2015 г.

31.

ЦИК изпраща на ОИК списък на регистрираните за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии и коалиции незабавно след приключване на регистрацията им

Чл. 138

Чл. 146


Не по-късно от 44 дни преди изборния ден

10.09.2015 г.

32.

ГД „ГРАО” в МРРБ извършва проверка на представените от партиите/коалициите списъци с имената на избиратели, подкрепящи регистрацията им

Чл. 135, ал.2

Чл. 142, ал. 2Не по-късно от 42 дни преди изборния ден

12.09.2015 г.

33.

Предварителните избирателни списъци част I се обявяват от общинската администрация на видно място в района на съответната избирателна секция

Чл. 41, ал. 1

Чл. 42, ал. 2Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

34.

Гражданин на друга държава - членка на ЕС, който отговаря на условията по чл. 396, ал. 2 от ИК и желае да бъде вписан в избирателните списъци за изборите за общински съветници и за кметове и не е бил вписан в избирателните списъци – част ІІ, в изборите на 23 октомври 2011 г., представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване на територията на съответното населено място

Вписаните в избирателните списъци – част ІІ, подават нова декларация само при промяна на някои от декларираните обстоятелстваЧл. 408, ал. 1 и ал. 2


Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

35.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети подават заявления за регистрацията си в ОИК

Чл. 147, ал. 1

Чл. 148, ал. 2

Чл. 153, ал. 1


Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

Не по-късно от 18,00 ч. на 14.09.2015 г.

36.

ОИК регистрира партиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и за кметове

Чл. 147, ал.1

Чл. 148, ал. 2

Чл. 153, ал.1


Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

37.

Партия или коалиция от състава на местна коалиция, която след регистрацията на местната коалиция напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира в ОИК

Чл. 149, ал. 7

Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

38.

ЦИК приема решение за извършване на проверка дали кандидатите отговарят на изискванията да бъдат избирани

Чл. 397

Чл. 413 във връзка с чл. 402, т. 1 и 2Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

39.

Печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на ЦИК

Чл. 187


Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

40.

Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник

Чл. 180, ал. 1

Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

41.

Електронните медии (с изключение на БНТ, БНР и техните регионални центрове) обявяват на интернет страницата си условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 4

Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

42.

ЦИК предоставя на Сметната палата данните за банковите сметки на партиите и коалициите, предназначени за обслужване на предизборната кампания, и имената и длъжностите на лицата, които отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност

Чл. 163, ал. 1

Не по-късно от 40 дни преди изборния ден

14.09.2015 г.

43.

Кметът на общината съобщава публично и публикува на интернет страницата на общината датата, часа и мястото за провеждане на консултации за съставите на СИК

Чл. 91, ал. 1, изр. 2

Не по-късно от 38 дни преди изборния ден

16.09.2015 г.

44.

ОИК в срок от 5 дни от регистрацията на местните коалиции и инициативните комитети предоставят на Сметната палата данните за банковите им сметки, предназначени за обслужване на предизборната им кампания, и имената и длъжностите на лицата по чл. 164 от ИК

Чл. 163, ал. 3

Не по-късно от 35 дни преди изборния ден

19.09.2015 г.

45.

Част II на избирателните списъци се отпечатва от ГД „ГРАО“ в МРРБ Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци част II се предават от кмета на общината

Чл. 26, ал. 2

Не по-късно от 35 дни преди изборния ден

19.09.2015 г.

46.

Промени в състава на коалициите, настъпили след регистрацията им в ЦИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ЦИК

Чл. 144, ал. 1,

ал. 2 и ал. 4Не по-късно от 35 дни преди изборния ден

19.09.2015 г.

47.

Промени в състава на местна коалиция, настъпили след регистрацията й в ОИК, се извършват въз основа на подадено заявление до ОИК

Чл. 149, ал.1,

ал. 2 и ал. 4Не по-късно от 35 дни преди изборния ден

19.09.2015 г.

48.

ОИК формира единните номера на избирателните секции в общината съобразно единната номерация на секциите, определена с решение на ЦИК

Чл. 8, ал. 8

Не по-късно от 35 дни преди изборния ден

19.09.2015 г.

49.

Кметът на общината уведомява ОИК за адресите на избирателните секции

Чл. 8, ал. 6

Не по-късно от 35 дни преди изборния ден

19.09.2015 г.

50.

При кмета на общината се провеждат консултации за съставите на СИК

Чл. 91, ал. 3

Не по-късно от 35 дни преди изборния ден

19.09.2015 г.

51.

Партия или коалиция може да поиска заличаване на регистрацията й за участие в изборите пред ЦИК. ЦИК взема решение за заличаване на регистрацията й

Чл. 137, ал. 1

Чл. 145, ал. 1Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

22.09.2015 г.

52.

Партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани в ОИК, може да поискат заличаване на регистрацията им. ОИК взема решение за заличаване на регистрацията им

Чл. 150

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

22.09.2015 г.

53.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети правят предложение за регистрация в ОИК на кандидатските си листи

Чл. 414 ал. 3

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

22.09.2015 г.

54.

Инициативните комитети предават на ОИК списъка с лицата, които подкрепят регистрацията на независим кандидат, заедно с другите документи, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на общини, райони и кметства

Чл. 416, ал. 4


Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

22.09.2015 г.

55.

ОИК предава незабавно списъците на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ за проверка

Чл. 418, ал. 1

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

22.09.2015 г.

56.

ОИК приема решения за регистрация на кандидатските листи

Чл. 414 ал. 3

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

22.09.2015 г.

57.

ЦИК отбелязва в регистъра си настъпилите промени в състава и наименованието на коалиция

Чл. 144, ал. 5 и ал. 6


Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

22.09.2015 г.

58. 

ОИК отбелязва в регистъра си настъпилите промени в състава и наименованието на местна коалиция

Чл. 149, ал. 5 и ал. 6

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

22.09.2015 г.

59.

Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите

Чл. 155, ал. 1

Не по-късно от 32 дни преди изборния ден

Не по-късно от 18,00 ч. на 22.09.2015 г.

60.

ЦИК изпраща на ОИК информация за заличените партии, за извършените промени в състава и наименованието на коалициите, както и информация за заличените коалиции

Чл. 138

Чл. 146


31 дни преди изборния ден

23.09.2015 г.

61.

ОИК изпраща на ЦИК списък с регистрираните кандидати за общински съветници и за кметове на община, райони и кметства

Чл. 413, ал. 7

Чл. 415


Чл. 397, ал. 2

Не по-късно от 31 дни преди изборния ден

23.09.2015 г.

62.

ЦИК определя чрез жребий реда на представяне на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии и коалиции в различните форми на предизборната кампания

Чл. 192, ал. 1

Не по-късно от 31 дни преди изборния ден

23.09.2015 г.

63.

ОИК определя чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината и обявява резултатите от жребия

Чл. 87, ал. 1, т. 10

Не по-късно от 31 дни преди изборния ден

23.09.2015 г.

64.

ОИК определя чрез жребий реда за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати

Чл. 196, ал. 3

Не по-късно от 31 дни преди изборния ден

23.09.2015 г.

65.

ЦИК одобрява споразумението между БНТ, БНР и партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК, за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите. Споразумението се изпраща незабавно на Сметната палата

Чл. 189, ал. 4

Не по-късно от 31 дни преди изборния ден

23.09.2015 г.

66.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция или местна коалиция се откаже, партията, коалицията или местната коалиция може да предложи друг кандидат не по-късно от 30 дни преди изборния ден

Чл. 417, ал. 5

Не по-късно от 30 дни преди изборния ден

24.09.2015 г.

67.

Министерският съвет предоставя на общините, съответно на областните администрации, средствата за организационно-техническата подготовка на изборите

Чл. 18, ал. 3

Не по-късно от 30 дни преди изборния ден

24.09.2015 г.

68.

Общинската администрация изпраща копие от част II на избирателния списък на ЦИК.

Проверка на обстоятелствата по чл. 396 от ИК се извършва от МВР и МП по искане на общинската администрация. За гражданите на друга-държава членка на ЕС, искането се придружава с копие от декларациитеЧл. 410, ал. 1 и ал. 2


Не по-късно от 30 дни преди изборния ден

24.09.2015 г.

69.

ЦИК утвърждава техническия образец и защитата на бюлетините

Чл. 57, ал. 1, т. 19

Не по-късно от 30 дни преди изборния ден

24.09.2015 г.

70.

Кметът на общината предоставя в ОИК протокола и другите книжа от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК, когато не е постигнато съгласие

Чл. 91, ал. 7

Не по-късно от 30 дни преди изборния ден

24.09.2015 г.

71.

Кметът на общината предоставя в ОИК предложение за съставите на СИК, когато е постигнато съгласие

Чл. 91, ал. 8 и ал. 9

Не по-късно от 30 дни преди изборния ден

24.09.2015 г.

72.

При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат за кмет или за общински съветник партията, коалицията и местната коалиция може да предложи за регистриране друг кандидат

Чл. 417, ал. 4

Не по-късно от 30 дни преди изборния ден

24.09.2015 г.

73.

Електронните медии (с изключение на БНТ и БНР) и техните регионални центрове изпращат на Сметната палата, на ЦИК (за електронна медия с национален обхват) и на ОИК (за електронна медия с регионален и местен обхват) условията, реда за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите си

Чл. 198, ал. 5

Не по-късно от 30 дни преди изборния ден

24.09.2015 г.

74.

Начало на предизборната кампания

Чл. 175

30 дни преди изборния ден

25.09.2015 г.

75.

Съответното ТЗ на ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците в подкрепа на независимите кандидати

Чл. 418, ал. 2

Не по-късно от 27 дни преди изборния ден

27.09.2015 г.

76.

ОИК установява резултата от извършената проверка.

Когато ОИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.При поискване от инициативния комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци по чл. 416, ал. 2 от ИК

Чл. 418, ал. 4 и ал. 5

Не по-късно от 27 дни преди изборния ден

27.09.2015 г.

77.

ОИК назначава СИК

Чл. 89, ал.1

Не по-късно от 25 дни преди изборния ден

29.09.2015 г.

78.

Кметът обявява част II на избирателните списъци, като в тях не се отбелязват номерата на удостоверенията за пребиваване и датата на регистрация на вписаните в тях лица

Чл. 41, ал. 2

Не по-късно от 25 дни преди изборния ден

29.09.2015 г.

79.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети изпращат на Сметната палата информацията по чл. 171, ал. 2 от ИК на хартиен и електронен носител за включване в регистъра по чл. 171, ал. 1 от ИК

Чл. 171, ал. 3

Не по-късно от 25 дни преди изборния ден

29.09.2015 г.

80.

Когато ОИК не е назначила СИК, изпраща незабавно документацията в ЦИК

Чл. 91, ал. 13 във връзка с чл. 89

Не по-късно от 24 дни преди изборния ден

30.09.2015 г.

81.

ЦИК определя условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден; води публичен регистър на социологическите агенции

Чл. 57, ал. 1, т. 25

Не по-късно от 20 дни преди изборния ден

04.10.2015 г.

82.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес

Чл. 37, ал. 1

Не по-късно от 20 дни преди изборния ден

04.10.2015 г.

83.

При кмета на общината се провеждат консултации за състава на подвижната СИК

Чл. 90, ал. 2, изр. 1

Чл. 91


Не по-късно от 18 дни преди изборния ден

06.10.2015 г.

84.

Кметът на общината прави предложение до ОИК за състава на подвижната СИК

Чл. 90, ал. 2, изр. 2

Не по-късно от 15 дни преди изборния ден

09.10.2015 г.

85.

ГД „Изпълнение на наказанията” към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО” в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, за автоматизирано заличаване от избирателните списъци (повторно)

Чл. 27, ал. 2

Не по-късно от 15 дни преди изборния ден

09.10.2015 г.

86.

Краен срок за подаване на заявленията за вписване на избирател за гласуване по настоящ адрес

Чл. 36, ал. 1 и ал. 2

Не по-късно от 14 дни преди изборния ден

10.10.2015 г.

87.

Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания за гласуване по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ в МРРБ за автоматизирано вписване на избирателя в избирателния списък по настоящия му адрес и заличаването му от избирателния списък по постоянен адрес

Чл. 36, ал. 3

Не по-късно от 12 дни преди изборния ден

12.10.2015 г.

88.

ОИК назначава подвижната СИК при гласуване с подвижна избирателна кутия

Чл. 89, ал. 2

Не по-късно от 10 дни преди изборния ден

14.10.2015 г.

89.

Кметът на общината обявява на видно и достъпно място и на интернет страницата на общината списъка на заличените лица

Чл. 39, ал. 1

Не по-късно от 10 дни преди изборния ден

14.10.2015 г.

90.

Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия, коалиция и местна коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 7 дни преди изборния ден

Чл. 417, ал. 5, изр. 1

Не по-късно от 7 дни преди изборния ден

17.10.2015 г.

91.

ОИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масово осведомяване мерките, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Чл. 234, ал. 1

Не по-късно от 7 дни преди изборния ден

17.10.2015 г.

92.

ЦИК регистрира социологическите агенции за проучвания в изборния ден

Чл. 202, ал. 2

Не по-късно от 7 дни преди изборния ден

17.10.2015 г.

93.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината

Чл. 43, ал. 1 и ал. 2

Не по-късно от 7 дни преди изборния ден

17.10.2015 г.

94.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия

Чл. 37, ал. 2

Не по-късно от 5 дни преди изборния ден

19.10.2015 г.

95.

ЦИК определя реда за проверка на гласуване в нарушение на изискванията на ИК, включително за проверка на решенията по чл. 39 от ИК и на удостоверенията по чл. 40 от ИК

Чл. 57, ал. 1, т. 30

Не по-късно от 5 дни преди изборния ден

19.10.2015 г.

96.

Образуват се избирателните секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги

Чл. 9, ал. 8

48 часа преди изборния ден

22.10.2015 г.

97.

Ръководителят на заведението, дома или друга специализирана институция уведомява общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване)

Чл. 28, ал. 2

Не по-късно от 48 часа преди изборния ден

22.10.2015 г.

98.

Ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане уведомяват общинската администрация за вписаните в списъка лица, за да бъдат заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес (адрес на пребиваване)

Чл. 29, ал. 3

Не по-късно от 48 часа преди изборния ден

22.10.2015 г.

99.

Краен срок за подаване на заявления за регистрация на застъпници в ОИК

Чл. 57, ал. 1, т. 1

Чл. 87, ал. 1, т. 1


До 18,00 ч. на 23.10.2015 г.

100.

Краен срок за подаване на заявления за регистрация на наблюдатели в ЦИК

Чл. 57, ал. 1, т. 1

Чл. 112

До 18,00 ч. на 23.10.2015 г.

101.

Край на предизборната кампания

Чл. 182, ал. 4

24 часа преди изборния ден

До 24.00 ч. на

23.10.2015 г.

102.

Резултати от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден

Чл. 205, ал. 5

24 часа преди изборния ден

От 00.00 ч. на 24.10.2015 г.

до обявяване на края на изборния ден на

25.10.2015 г.

103.

ОИК регистрира застъпниците на кандидатските листи, издава им удостоверения и ги вписва в публичен регистър

Чл. 87, ал. 1, т. 18

Чл. 118


Чл. 122

До изборния ден

24.10.2015 г.

104.

ЦИК регистрира наблюдатели за участие в изборите за общински съветници и за кметове и ги вписва в публичен регистър

Чл. 112, ал. 1

Чл. 113


До изборния ден

24.10.2015 г.

105.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети представят в ОИК списък с упълномощените си представители

ОИК публикува списъците на интернет страницата на комисиятаЧл. 124, ал. 4

До изборния ден

24.10.2015 г.


106.

СИК получава бюлетините и изборните книжа и материали и подготвя изборните помещения за гласуването

Чл. 215

Чл. 218


В предизборния ден

24.10.2015 г.

107.

Забрана за огласяване под каквато и да е форма на резултати от допитвания до общественото мнение

Чл. 205, ал. 5

24 часа преди изборния ден

0,00 ч. на 24.10.2015 г.

108.

ИЗБОРЕН ДЕН25.10.2015 г.

109.

Оповестяване на резултати от социологически проучвания

Чл. 204, ал. 3
След 19,00 ч. на

25.10.2015 г.

110.

ОИК обявява края на изборния ден

Чл. 87, ал. 1, т. 25
Веднага след приключване на гласуването, но

не по-късно от 20,00 ч. на 25.10.2015 г.

111.

СИК преброява гласовете и изготвя протоколите с изборните резултати в секцията от гласуването за:

общински съветници,

кмет на община,

кмет на район,

кмет на кметство


Чл. 100, ал. 1, т. 4

Веднага след обявяване края на гласуването от председателя на СИК

25.10.2015 г.

112.

СИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписаните протоколи с резултатите от гласуването в избирателната секция, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ОИК

Чл. 442

Веднага след изготвяне на протокола на СИК и преди предаването му на ОИК
113.

СИК предава на ОИК протоколите за всеки вид избор, както и други книжа и материали

Чл. 444, ал. 1

Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването
114.

Веднага след предаване на протоколите и избирателните списъци на ОИК СИК предава останалите книжа и материали на общинската администрация

Чл. 100, ал. 1, т. 5

Не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването
115.

ОИК съставя протоколи с резултатите от гласуването за общински съветници, за кметове на община, за кметове на райони и за кметове на кметства. Приема решение за обявяване на избраните общински съветници.

Обявява резултатите по партии, коалиции, местни коалции и независими кандидати.

Приема решение за обявяване на избран кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или за насрочване на втори тур за избор на кмет.

Издава удостоверения на избраните общински съветници и кметовеЧл. 447

Чл. 452, ал. 2

Чл. 453, ал. 5

Чл. 87, ал. 1, т. 26Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
116.

ОИК при поискване предоставя срещу подпис на членовете на комисията, кандидатите, застъпниците, представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и на наблюдателите копие от подписания протокол с резултатите от гласуването, подпечатано с печата на комисията и подписано на всяка страница от председателя, заместник-председателя и секретаря преди предаването в ЦИК

Чл. 87, ал. 1, т. 28

Чл. 455, ал. 2
Веднага след изготвяне на протокола, но не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
117.

ОИК създава база данни с резултатите от гласуването чрез компютърна обработка на протоколите на СИК

- за общински съветници;

- за кмет на община;

- за кмет на район (ако се произвежда такъв);

- за кметове на кметства (ако се произвежда такъв)


Чл. 456

Веднага след въвеждане на данните от протоколите на СИК в изчислителния пункт на ОИК
118.

ОИК сканира протоколите на СИК и своите протоколи за избор на общински съветници, кмет на община, кмет на район, кмет на кметство и ги изпраща в ЦИК.

Публикува сканираните протоколи на интернет страницата сиЧл. 87, ал. 1, т. 27

Не по-късно от 48 часа след приключване на гласуването
119.

ОИК предава в ЦИК първите екземпляри от протоколите на СИК, своите протоколи и решения с резултатите от гласуването за общински съветници и за кметове и други книжа от произведените избори

Чл. 457, ал. 1 и ал. 2

Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК
120.

ОИК насрочва втори тур за избори за кмет, когато няма избран кандидат

Чл. 87, ал. 1, т. 29

Веднага след обявяване на резултатите
121.

Кандидат за кмет, допуснат до участие до втори тур, може да се откаже

от участиеЧл. 452, ал. 8

В срок до 24 часа от обявяване на резултатите от първия тур
122.

ОИК предава на ТЗ на ГД „ГРАО” в МРРБ избирателните списъци за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК
Не по-късно от 3 дни след изборния ден

28.10.2015 г.

123.

Предизборен ден
30 или 31.10.2015 г.

124.

Произвеждане на втори тур на избор за кмет

Чл. 452, ал. 4

Не по-късно от 7 дни след изборния ден

31.10.2015 г.

или 01.11.2015 г.

125.

СИК предава на ОИК протоколите с резултатите от произведения втори тур, както и други книжа и материали

Чл. 444, ал. 1

Веднага след изготвянето, но не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването
126.

ОИК предава в ЦИК протокола с резултатите от произведения втори тур на избора за кметове, решението си за обявяване на избрания кмет и първите екземпляри от протоколите на СИК

Чл. 457, ал. 1 и ал. 2

Не по-късно от 48 часа след получаване на протоколите на СИК
127.

ОИК предава на общинската администрация останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за ЦИК

Чл. 87, ал. 1, т. 33

Не по-късно от 7 дни от обявяване на резултатите от избора
128.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали

Чл. 186, ал. 3

Не по-късно от 7 дни след изборния ден
129.

ЦИК публикува на интернет страницата си резултатите от гласуването, по избирателни секции и при поискване предоставя на технически носител тези резултати на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за общински съветници и за кметове

Чл. 57, ал. 1, т. 41


  • За дата 6 месеца преди изборния ден съгласно чл. 396, ал. 1, чл. 397, ал. 1 и § 1, т. 4 и 5 от ДР на Изборния кодекс се счита датата

24 април 2015 г. включително.

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница