Одобрявам: наташа михайловастраница1/6
Дата28.02.2018
Размер1.17 Mb.
#59892
  1   2   3   4   5   6ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bgОДОБРЯВАМ:

НАТАША МИХАЙЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на община Брусарци
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ВАРИВА, КОНСЕРВИ, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – „ПРЕПАРАТИ”
СЪГЛАСУВАЛИ:

инж. Петър Димитров

Зам. Кмет Община Брусарци
Поля Петрова

Гл. Счетоводител
Анелия Любенова

Адвокат
ИЗГОТВИЛ:

Цветелина Бориславова

Ст. Експерт „ИО и ОП”
ноември 2012г.ОБЩИНА БРУСАРЦИ

3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg


ОДОБРЯВАМ:

НАТАША МИХАЙЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на община Брусарци
ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И ЯЙЦА”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „ВАРИВА, КОНСЕРВИ, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – „ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – „ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 – „ПРЕПАРАТИ”
ноември 2012г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:
ЧАСТ ПЪРВА

ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Раздел I - Решение № 11/28.11.2012г. на Кмета на Oбщина Брусарци.

Раздел II - Обявление за обществената поръчка.

ЧАСТ ВТОРА

УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
Раздел I - Описание и обхват на предмета на обществената поръчка
Раздел II - Технически спецификации
Раздел III - Условия и ред за закупуване на документацията за участие и за подаване на офертите. Промяна в документацията. Разяснения

 • Закупуване на документацията за участие;

 • Промяна в документацията за участие;

 • Разяснения по документацията за участие;


Раздел IV - Изисквания към участниците в откритата процедура

 • Общи изисквания към участниците;

 • Условия за участие на обединения от физически и/или юридически лица;

 • Условия за участие на чуждестранни лица;

 • Критерии за подбор на участниците в откритата процедура;

 • Минимални изисквания към участниците, свързани с изпълнението на обществената поръчка


Раздел V – Изисквания към офертата. Подготовка и подаване на офертата. Съдържание на офертата;

 • Изисквания към офертата. Подготовка и подаване на офертата;

 • Съдържание на офертата:

1. Документи за подбор (Плик № 1)

2. Предложение за изпълнение на поръчката (Плик № 2)

3. Предлагана цена (Плик № 3)

 • Валидност на офертите


Раздел VІ - Дължими гаранции

 • Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата;

 • Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора;


Раздел VІІ - Условия и ред за провеждане на откритата процедура

 • Разглеждане, оценка и класиране на офертите;

 • Определяне на изпълнител на обществената поръчка и сключване на договор


Раздел VІІІ – Обмен на информация
Раздел ІХ – Други условия
Раздел Х – Критерий за оценка на офертата. Показатели, относителната им тежест в комплексната оценка и методика за оценка на офертите
Раздел ХІОбжалване:
Раздел ХІІПриложения:

1. – Решение за откриване на откритата процедура;

2. – Обявление за обществената поръчка;

3. – Технически спецификации

Приложение № 1 – Оферта (образец);

Приложение № 2 – Справка „сведения за участника”;

Приложение № 3 – Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката;

Приложение № 4 – Декларация, че участникът ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката;

Приложение № 5 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал. 9 от ЗОП;

Приложение № 5а – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;

Приложение № 5б – Декларация по по чл. 47, ал. 5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;

Приложение № 5в – Декларация по чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;

Приложение № 5г – Декларация по чл. 47, ал. 2, т.1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;

Приложение № 5д – Декларация по чл. 47, ал. 2, т.2, т. 2а и т. 5 от ЗОП, във връзка с чл.47, ал.9 от ЗОП;

Приложение № 6 – Информация за общия оборот и за оборота от доставки на хранителни продукти за последните три години;

Приложение № 7 – Списък на договорите за доставка на хранителни продукти / продукти, изпълнени през последните три годони, придружен от препоръки за добро изпълнение;

Приложение № 8 – Декларация за използване на подизпълнител;

Приложение № 8А – Декларация за съгласие за участие на подизпълнител;

Приложение № 9 – Банкова гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

Приложение № 10 – Договор за възлагане на обществена поръчка;

Приложение № 11 – Декларация за приемане на условията на поръчката и проекта на договора;

Приложение № 12 – Банкова гаранция за изпълнение на договора;

Приложение № 13 – Декларация за техническа обезпеченост на участника;

Приложение № 14 – Предложение за изпълнение на поръчката;

Приложения № 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Д и 15Е - Ценова оферта

Приложение № 16 - Списък на документите

ЧАСТ ПЪРВА


РАЗДЕЛ І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ЧАСТ ВТОРА
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
Раздел I

ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА


Обект на обществената поръчка е доставка на храни и напитки по смисъла на чл. 3, ал.1, т.1 от ЗОП .

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Периодична доставка на храни и напитки за нуждите на Домашен Социален Патронаж и Детски заведения на територията на Община Брусарци” по седем обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия;

  • Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти, риба и яйца;

  • Обособена позиция № 3: Млечни продукти;

  • Обособена позиция № 4: Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти;

  • Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци;

  • Обособена позиция № 6: Захарни изделия и напитки;

  • Обособена позиция № 7: Препарати.


Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички обособени позиции.
2. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ - не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.

3. МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - складовете на съответните детски заведения, училища и общинска администрация на територията на Община Брусарци, както следва:
3.1. Домашен Социален Патронаж:

3.1.1. Общинска администрация, с адрес: гр. Брусарци, ул. „Г. Димитров” № 85;


3.2. Детски градини: на територията на Община Брусарци:

3.2.1. ОДЗ ”Синчец”, с адрес: гр. Брусарци, ул. ”Стадиона” № 4

3.2.2. ЦДГ ”Мечо пух”, с адрес: общ. Брусарци, с. Крива бара, ул. “Д. Благоев” № 2

3.2.3. ЦДГ ”Детелина”, с адрес: общ. Брусарци, с. Василовци, ул. “Г. Димитров” № 1

3.3. Училища: на територията на Община Брусарци

(само за обособена позиция № 7 - Препарати):

3.3.1. СОУ ”Христо Ботев”, с адрес: гр. Брусарци, ул. ”Иван Бобанов” № 19А

3.3.2. ОУ ”П. К. Яворов”, с адрес: общ. Брусарци, с. Крива бара, ул. “Д. Благоев” № 3

3.3.3. ОУ ”П. Славейков”, с адрес: общ. Брусарци, с. Василовци, ул. “Г. Димитров” №1

* При наложила се промяна в адреса на доставките Възложителят ще уведоми своевременно Изпълнителя.
4. СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - 12 месеца от влизане в сила на договора.5. РАЗХОДИ ЗА ПОРЪЧКАТА

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.6. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 86 000 лв. без ДДС, (103 200 лв. с ДДС), както следва: • за ПОЗИЦИЯ № 1: Хляб и тестени изделия – 10 000 лв. без ДДС (десет хиляди лв.);

 • за ПОЗИЦИЯ № 2: Месо, месни продукти, риба и яйца – 20 000 лв. без ДДС (двадесет хляди лв.);

 • за ПОЗИЦИЯ № 3: Млечни продукти – 12 000 лв. без ДДС (дванадесет хиляди лв.);

 • за ПОЗИЦИЯ № 4: Варива, консерви, подправки и други хранителни продукти – 27 000 лв. без ДДС (двадесет и седем хиляди лв.);

 • за ПОЗИЦИЯ № 5: Плодове и зеленчуци – 10 000 лв. без ДДС (десет хиляди лв.);

 • за ПОЗИЦИЯ № 6: Захарни изделия и напитки – 2 000 лв. без ДДС (две хиляди лв.);

 • за ПОЗИЦИЯ № 7: Препарати 5 000 лв. без ДДС (пет хиляди лв.);

Стойността на ценовата оферта се определя в български лева без ДДС и се предлага от участника в Оферата му - ”Ценова оферта” – Приложения № 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Д и 15Е.В ценовата оферта се предвиждат всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, в т.ч. всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на едногодишен период.

7. СХЕМА НА ПЛАЩАНЕ
Разплащането се осъществява от бюджета на всяко заведение, на което е предоставен бюджетен кредит, в левове, по банков път, ежемесечно, до 25 (двадесет и пето) число на месеца, следващ извършването на доставка, след представяне на фактура (по артикули и обект на доставка), съгласно складовите разписки.

Изпълнителят издава складова разписка за всяка доставка, като веднъж месечно, в последния работен ден на съответния текущ месец издава фактура въз основа на действително извършените доставки – отделни за:

1. Общинска администрация Брусарци;

2. ОДЗ “Синчец” гр. Брусарци;

3. ЦДГ “Мечо Пух” с. Крива бара;

4. ЦДГ “Детелина” с. Василовци;

5. СОУ “Хр. Ботев” гр. Брусарци (само за препаратите);

6. ОУ “П. К. Яворов” с. Крива бара (само за препаратите);

7. ОУ “П. Славейков” с. Василовци (само за препаратите).
Изпълнителят предоставя копие от фактурите и на Възложителя.

Изпълнителят издава фактурите съобразно конкретната обособена позиция.

Раздел II

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия
I. Изисквания към продуктите

1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен продукт да бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ бр. 90 от 15.10.1999г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010г., в сила от 1.01.2011г., изм. и доп., бр. 8 от 25.01.2011г., в сила от 25.01.2011г.) и Регламент 178/2002г. от 28.01.2002г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните), Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (обн. в ДВ бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г.), Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища (обн. в ДВ бр. 73 от 20.09.2011г.), Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн. в ДВ бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г).


2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските и социалните заведения:

 1. Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно замърсяване и не променя органолептичните им показатели.

 2. Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

 3. Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.

 4. Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.

 5. Хлябът трябва да бъде произведен по утърден стандарт, а пълнозърнестият в съотвествие с показателите, заложени в ТД на производителя, без оцветители.

 6. Предлаганият хляб и хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, сол и/или захар.

 7. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).

 8. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.

 9. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и безопасност.


III. ПродуктиВидове хранителни продукти

Разфасовка

Мярка

 

ХЛЯБ

 

 

1

Хляб бял

0,5кг.

брой

2

Хляб бял - нарязан

0,5кг.

брой

3

Хляб бял - нарязан

0,7кг.

брой

4

Хляб бял ТОСТЕРЕН - нарязан

0,7кг.

брой

5

Хляб типов /черен/

0,5кг.

брой

6

Хляб Грахам

0,5кг.

брой

7

Хляб Грахам - нарязан

0,5кг.

брой

8

Пълнозърнест - нарязан

0,7кг.

брой

 

ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

 

 

1

Поничка

80гр.

брой

2

Баничка

150гр.

брой

3

Сиренка

120гр.

брой

4

Саламка

160гр.

брой

5

Кифла

120гр.

брой

6

Козуначно руло

500гр.

брой


IV. Срокове и периодичност на доставките

Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок за изпълнение на доставката.

В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за своя сметка същия в срок до 8 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат и по-кратък срок за реакция при рекламация.

Периодичността на доставките е приблизително както следва:

1. Хляб - ежедневно - до 7,00 часа;

2. Тестени изделия - два пъти седмично – при заявка;

Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества хранителни продукти.

Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е предвидена възможно най-голямата честота на доставяне.

Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени заявки (по факс, e-mail и др.) от страна на отделните обекти - детски градини и домашен социален патронаж.


V. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):

Доставната цена ще се актуализира, на всяко 1 -во число от месеците: март, юни, септември и декември;

Изпълнителя се задължава на 1-во число от месеците да представя на Възложителя, заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на хранителните суровини и продукти /без ДДС/ за район Монтана, предмет на обособената позиция. Комисия назначена от Възложителя извършва актуализация на цените, за което издава Протокол. Протокола се предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели в срок до 5–то число на месеците за сведение и изпълнение.

Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от Изпълнителя справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:


Цд = Кц х Бц , където:


 • Цд е новата цена на доставка;

 • Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия период на действие на договора);

 • Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за район Монтана към момента на последната действаща средна пазарна цена /без ДДС/ на хранителните продукти, съгласно представения от Изпълнителя бюлетин.

Забележка: Коригиращият коефициент “Кц” се получава от съотношението между предложената от участника цена и осреднената цена на едро за съответния продукт, посочен в бюлетина на “САПИ” ЕООД за район Монтана към 01.11.2012 г., приложен към Офертата на участниците. Кц се изчислява за всеки хранителен продукт поотделно и не се изменя за целия период на действие на договора.
VI. Изисквания към участниците

1.Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от съответната позиция за всички обекти включени в поръчката. Възложителя си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.


2. Участниците трябва да има годишен оборот от изпълнени подобни доставки за последните 3 години (2009г., 2010г. и 2011г.) в размер на не по-малко от 10 000 лв. (десет хиляди лева).
3. Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през последните три години (2009г., 2010г. и 2011г.) с предмет - доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия, аналогични на обособената позиция от настоящата поръчка за която се участва. За доказване на това обстоятелство участниците трябва да представят минимум 3 (три) броя препоръки за добро изпълнение, включващи информация за предмета на договора (конкретните хранителни продукти), датата и мястото на изпълнение и възложителя. В случай, че препоръките не доказват вида и стойността на хранителните продукти, участниците могат да представят и всякакъв друг документ доказващ минималните изисквания (напр. копия от договори, складови разписки, фактури и др.)
4. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За доказване на това обстоятелство участниците трябва да представят Удостоверението за регистрация на обекта, издаден от компетентен орган.
5. Участниците трябва да представят сертификат, който да е валиден и издаден от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) на разработена и внедрена система за управление безопасността на храните - НАССР или обективни доказателства за качество - ISO с област на приложение предмета на поръчката, а именно участниците трябва да представят сертификати HACCP, или ISO 22000-2006г или еквивалент, или ISO 9001-2008г. или еквивалент.
6. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 1 (един) брой автомобил с „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ Образец № 47, утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.11 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 852/2004.

Каталог: assets -> PROFIL%20na%20kupuvacha
assets -> 143 основно училище “георги бенковски”; град софия район “подуяне”; улица “тодорини кукли” №9
assets -> 143 основно училище "георги бенковски"; град софия
PROFIL%20na%20kupuvacha -> Списък на автомобилите на разпореждане на община Брусарци
PROFIL%20na%20kupuvacha -> 1. Общи положения
PROFIL%20na%20kupuvacha -> „Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект
PROFIL%20na%20kupuvacha -> Заповед № пп-11-21 / 05. 11. 2014 г
PROFIL%20na%20kupuvacha -> Програма за развитие на селските райони


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница