Решение за откриване на процедурата (по образец). Обявление за обществената поръчка (по образец)страница1/6
Дата14.08.2018
Размер0.95 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.

Документацията за участие може да бъде намерена в Профила на купувача на Българска национална телевизия: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,12079

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, САБ, ет.2, стая 218, в срок до 17.00 часа на 23.04.2018 г., включително.

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10:00 часа на 24.04.2018 г., в сградата на Българска национална телевизия, находяща се в гр. София, ул."Сан Стефано" № 29.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.

До 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите. Възложителят публикува разяснението на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,12079


С ъ д ъ р ж а н и е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Решение за откриване на процедурата (по образец).

2. Обявление за обществената поръчка (по образец).

3. Техническа спецификация.

4. Указания за подготовка на офертата и условия за участие.

5. Проект на договор.

6. Образец на Техническо предложение.

7. Образец на ценова оферта.

8. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП.

9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

10. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на открита процедура с предмет:

Доставка на нова необорудвана подвижна телевизионна станция“

След приключване на етапа на преоборудване на студийните, репортажни, преносни и излъчващи мощности на БНТ за работа в HD среда, като следващ, много важен и неотложен етап се явява преоборудването и на подвижните извънстудийни технически средства. Наличните в БНТ подвижни телевизионни станции са преоборудвани за работа в стандартна дефиниция (SD) преди повече от 15 години, като техниката е интегрирана в старите специализирани автомобили. Като първи етап от обновлението на ПТС-те е доставката по тази позиция на една техническа мощност по съвременни изисквания и параметри. Доставеното и внедрено технологично оборудване в НДК за осигуряване на Българското председателство на ЕС е съобразено за последващото използване (след приключване на председателството) в технологията на нов ПТС на БНТ. Доставената техника е Телевизионно оборудване и за да се изгради цялостна технологична мощност е необходимо закупуването на необорудвана ПТС. Изискванията са съобразени с технологичната структура на подвижната телевизионна станция, възможността в него да се интегрират всички необходими за работа технически съоръжения, създаването на оптимална работна среда – монтирането на техниката в климатизирани ракове, както и обособяването на необходимия брой работни места, отговарящи на всички ергономични изисквания и норми за безопасност и условия на труд.

1. Изисквания към полуремаркето:

1.1. Да бъде с две оси. Да бъде конструирано така, че да няма нужда от помощна кола, т.е. да може да транспортира поне девет камери и девет статива. Полуремаркето трябва да отговаря на следните изисквания по отношение закона за движение по пътищата:

(Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Максималното разстояние между оста на централния болт за свързване със седлото и задната част на полуремаркето е 12,00 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Хоризонтално измереното разстояние между оста на централния болт за свързване със седлото и която и да е точка от предната част на полуремаркето не може да надвишава 2,04 m.

При предаването на полуремаркето да бъде предоставено:

- договор за покупко-продажба

- приемо предавателен протокол

- гаранционна карта

- оригинална фактура

- свидетелство за регистрация част 1 и част 2

- застраховка ГО за 1 година

1.2. Външни размери в неразгънато състояние:


 • Обща дължина – между 13 и 13.6 метра.

 • Височина – между 3.9 и 4.10 метра.

 • Широчина – между 2.4 и 2.6 метра.

1.3. Максимално тегло – не повече от 25000 килограма.

1.4. Полуремаркето да бъде с два разширяеми отсека от дясната страна и един разширяем отсек от лявата страна. Всички стоманени греди и метални части на полуремаркето да бъдат обработени против корозия.

1.5.Размери на отваряеми части:

Размери на основна разширяема част дясна страна: • Дължина – между 8.1 и 8.6 метра.

 • Широчина – между 0.6 и 1.6 метра.

 • Височина – не по-малко от 2.5 метра.

Размери на допълнителна разширяема част дясна страна аудио зона:

 • Дължина – между 2.3 и 2.7 метра.

 • Широчина – между 0.6 и 1.6 метра.

 • Височина – не по-малко от 2.1 метра.

Размери на разширяема част лява страна:

 • Дължина – между 3 и 3.4 метра.

 • Широчина – между 0.6 и 1.6 метра.

 • Височина – не по-малко от 2.2 метра

1.6 Вътрешна височина от под до тавана – между 1.8 и 2.5 метра

1.7. Стени и покрив: • Да бъдат направени от,,тип сандвич‘‘ панел. 

 • Дебелината на панелите на стените да бъде, не по-малка от 40мм.

 • Панелите да бъдат допълнително подсилени с шперплат с дебелина, не по-малко от 10мм по цялата си площ. 

 • Дебелина на панелите на покрива да бъде, не по-малка от 50мм. 

 • Върху тавана да бъде положено противоплъзгащо полиуретаново покритие.

1.8. Електро-хидравлична система за нивелиране на полуремаркето

 • Полуремаркето да има четири хидравлични стабилизиращи лапи, задвижвани от електро-хидравлична станция. Всяка лапа да може да се движи индивидуално. Да има предупредителна система за инженера (техникът) обслужващ ПТС-а за невдигнати стабилизиращи лапи. Да има индикатори за хоризонтално положение на полуремаркето при пулта за управление. Стабилизаторите да издържат общо тегло минимум 25000 кг, а задвижващата електро-хидравлична станция да може да повдигат и нивелират това тегло.

 • Всички хидравлични цилиндри да бъдат оборудвани с прахозащитници на стержените.

 • Да има аварийна ръчна помпа на хидравличната система за прибиране и отваряне на разширяемите части.

1.9. Под:

Да има термоизолация с дебелина минимум 40 мм между гредите на шасито. Върху термичната изолация да бъде положен минимум 10 мм водоустойчив шперплат (marine plywood). Подът да бъде завършен с противохлъзгаво покритие.

1.10. Разширяеми части

Да има минимум две напречни стоманени носещи греди, движейки се върху колела с ниска фрикция. Разгъването и прибирането да бъде напълно автоматизирано и независимо за всяка част по отделно.

1.11. Външни вградени шкафове под нивото на пода

Там, където е възможно, да бъдат направени шкафове за сервизни нужди с водонепроницаеми врати и газови амортисьори по минимум четири броя от всяка страна

1.12. Врати за достъп

- основната разширяема част от лявата страна да има по широчина в единия си край външна врата за достъп при разпънато положение с необходимата термоизолация и автоматично затваряне. Пред врата да има метална стълба, защитена от корозия, която да се прибира при затварянето на разширяемата част. Основната разширяема част да има врата за авариен изход на дългата страна, която при затворено разширение да се използва за достъп до вътрешноста на полуремаркето.

- допълнителна разширяема част от лява страна аудио зона да има по широчина в единия си край външна врата за достъп при разпънато положение с необходимата термоизолация и автоматично затваряне. Пред врата да има метална стълба, защитена от корозия, която да се прибира при затварянето на разширяемата част.

1.13. От двете страни по дължина на полуремаркето да има насочено външно осветление.

1.14. Външни сервизни капаци за достъп до стойките

Полуремаркето да има минимум две задни и две странични заключващи се водоустойчиви капака за достъп до задната част на стойките. Вратите да имат термоизолация.

1.15. Вътрешно разпределение:

Интериорът да бъде разделен на четири помещения:

1.15.1 Звукорежисьорско помещени със звукоизолиращ прозорец към видеорежисьорското помещение – две работни места. Прозорецът да осигурява максимална видимост към всички монитори на видеорежисьорското помещение.

1.15.2 Помещение на видеорежисьора и повторения/продуцент – седем работни места.

1.15.3 Помещение за технически контрол и видеомонтаж – 5 работни места.

1.15.4 Полуремаркето да бъде изработено според чертежа, като размерите да бъдат с допуските, описани по-горе. За всички останали размери се допуска до 10% отклонения от показаните на чертежа:1.16 Облицовка/мебелировка:

1.16.1 Облицовката и мебелировката да бъде на стандартно ниво.

1.16.2 Звукорежисьорско помещение

Всички стени и външната врата да бъдат облицовани със звукопоглъщащ негорим материал. Зад звукорежисьора да има 19“ стойки с височина минимум 20 RU. Над главата на звукорежисьора, да има четири наклонени към звукорежисьора 19“ ракове с височина минимум 4 RU. Звуковата маса да бъде монтирана на подходяща носеща конструкция. Празните пространства, където е необходимо, да бъдат напълнени с плоскости от дърво. Там, където е необходимо, да има окантовка от масивна дървесина.

1.16.3 Помещение на видеорежисьора и повторения/продуцент:

Всички стени да бъдат облицовани в звукопоглъщащ негорим материал. Видеорежисьорската маса и масата за повторения/продуцент да бъде окантована с масивна дървесина.

1.16.4 Помещение за технически контрол и видеомонтаж:

Всички стени да бъдат облицовани в звукопоглъщащ негорим материал. Масите да бъдат окантовани с масивна дървесина. В задната част на полуремаркето да има четири 19“ стойки с височина минимум 30 RU и дълбочина минимум 80 см. Да има плъзгащи се стъклени врати между помещението на видеорежисьора и помещението за техническия контрол, за да могат двете помещения да се отделят/звукоизолират по време на работа.

1.17. Климатизация

1.17.1 Да бъде осигурено необходимоте работно охлаждане на монтираната апаратура при външна температура поне до 40º C на сянка – независимо от климатизацията на работните помещения. Студеният въздух да пада отгоре надолу, пред монтираната апаратура. Топлият въздух, изхвърлян от апаратурата в задната част на стойките да бъде отвеждан за повторно охлаждане.

1.17.2 Да бъде осигурено необходимото охлаждане/отопление и комфорт за работа на 14-те работни места в интервала -20/+40 ºC външна температура. Температурата на всяко работно помещение – звукорежисьорско помещение, видеорежисьорско помещение и помещението за технически контрол и видеомонтаж, да се регулира по отделно – от 19 до поне 26 ºC.

1.18 Да бъдат изградени необходимите кабелни канали по дължина и изградени разклонения в зависимост от монтираната апаратура.

1.19 Предупредителна система

Да има предупредителна система за връщането на разтегаемата част в сгънато положение, която да известява за неприбрани критични елементи на полуремаркето. Да има предупредителна светлинна индикация за положенията на разширяващите се части, мачти, стабилизиращи лапи и стълби.

1.20 Боядисване

Полуремаркето да бъде боядисано в бял цвят и да бъдат нанесени лога и брендинг по проект на Възложителя.

1.21 Да има стълба за качване на покрива.

1.22 Захранване

Да има две трифазни захранващи вериги минимум 63А 400V 50Hz с опция за работа в паралел или автоматично превключване между тях. Да има възможност за избор на приоритет работна/ резервна линия. Да има възможност за подаване на сигнал за стартиране на резервен генератор. Да има три отделни трифазно разделителни трансформатора с мощност минимум 15 kVА и автоматична корекции на напрежението до номинално 380/400 за максимум 1секунда при входящо напрежение в границите 280-430V. Да има два комплекта трифазен захранващ кабел с дължина минимум 25 метра, съобразен с консумираната мощност, намотан върху макара с електрическо задвижване. Да има минимум 25 метра заземителен кабел, намотан върху макара. Климатичната инсталация да бъда захранена след разделителния трансформатор

Да има монтиран авариен генератор с номинална мощност 40kVA 400V 50Hz. Същият да бъде обезшумен. Да бъде монтиран към основната рама посредством пневматични тампони с цел избягване на предаването на вибрации. Да бъде оборудван с изцяло автоматично управление. Да има възможност да следи двете захранващи линии. Да има възможност за дистанционно управление и мониторинг посредством LAN и GPRS. Да има вграден резервоар покриващ 24 часа автономна работа при пълно натоварване. Да бъде снабден с конектори за гориво за работа с външен резервоар.

Да бъдат инсталирани:

1.22.1 Цифров мрежов анализатор, осигуряващ мониторинг на входящите трифазни напрежения и измерител на напреженията в първичната и вторична част на разделителния мрежов трансформатор.

1.22.2 Да бъде осигурено място за монтаж на непрекъсваемо захранване (UPS) за цялата инсталирана апаратура, камери и аварийно осветление.

1.22.3 Главен предпазител и главен прекъсвач в първичната част на разделителния трансформатор.

1.22.4 Предпазител и прекъсвач на климатизацията.

1.22.5 Предпазители за UPS-те и осветлението.

1.22.6 Защита за нарушена изолация във вторичната част на разделителния трансформатор, със звукова и светлинна индикация с възможност за изключване.

1.22.7 Всички необходими предпазители за захранването на телевизионната и звукова апаратура.

1.23 Вътрешно осветление

Индивидуално осветление на всички работни места, с димерно регулиране, в отделна верига за всяко работно помещение. „On-Air” предупредително осветление пред всяка входна врата. Аварийно осветление при отпадане на захранването.

1.24 Да има хидравлична разтегателна мачта с дължина в разтегнато положение минимум 10м за монтиране на антена.

1.25 Да има минимум 10 броя моторизирани макари за навиване на триаксиален кабел с дължина 200 метра и дебелина 8 мм.

1.26 Да има входно/изходен панел с минимум 48 BNC конектора и панел с минимум 32 XLR конектора за входно/изходни звукови сигнали.

1.27 Срок за изработване на HD ПТС – не повече от 10 месеца след подписването на договора.

2. Влекач (tracktor), за дълги разстояния, дясно движение

2.1 Товарен автомобил тип – Влекач: да бъде нов, неупотребяван, с дата на първа регистрация през 2018 г. Влекачът да е подходящ за предложеното полуремарке при пълно натоварване.

При предаването на товарен автомобил тип – Влекач да бъде предоставено:

- договор за покупко-продажба

- приемо предавателен протокол

- гаранционна карта

- оригинална фактура

- свидетелство за регистрация част 1 и част 2

- застраховка ГО за 1 година

2.2 Технически изисквания за двигател:


 • 6 цилиндров дизелов Common Rail

 • Работен обем: минимум 12 литра

 • Мощност: минимум 460 к.с.

 • Въртящ момент: минимум 2 300Nm

 • Норма на екологичност: EURO 6c

 • Задвижване: 4х2

 • Пневматично окачване на предна и задна ос

 • Блокировка на диференциала

 • Ръчна скоростна кутия с минимум 16 скорости с ретардер или интардер

 • Кабина с минимални вътрешни размери : височина 1 800мм и дължина 2 100мм

 • Допълнителна термоизолация на кабината

 • Допълнителна шумоизолация на двигателя

 • Спирачна система с ESP, ABS и ASR

 • Горен и странични аеродинамични спойлери за да предпазва климатичната инсталация на ремаркето

 • Печка с независимо захранване (автономен отоплител)

 • Дневни светлини

 • Ключ маса за по дълъг експлоатационен срок на акумулаторните батерии

 • Горивен филтър с подгряване и водоотделител

 • Система за подпомагане на паленето при зимни условия

 • Защита предпазваща замърсяване при завихряне на прахта

 • Резервно колело

 • Минимален гаранционнен срок: 36 месеца на цялото превозно средство

 • Цвят – бял

3. Помощен товарен автомобил с монтиран 200кВА дизел агрегат

Описание:

Товарен автомобил за дясно движение с три оси оборудван с надстройка тип Фургон разделен на три помещения описани от кабината назад:

- помещения за отдих оборудвано с маса и две пейки надлъжно разположени.

- обезшумено помещение за дизел агрегат

- товарно помещение оборудвано с надлъжно разположени стелажи от двете страни и хидравлична подемна платформа3.1 Технически изисквания за товарен автомобил:

 • Двигател: 6 цилиндров дизелов Common Rail

 • Работен обем: минимум 10 литра

 • Мощност: минимум 360 к.с.

 • Въртящ момент: минимум 1 800Nm

 • Норма на екологичност: EURO 6c

 • Задвижване: 6х2

 • Пневматично окачване на всички оси

 • Повдигаща задна спомагателна ос

 • Блокировка на диференциала

 • Ръчна скоростна кутия с минимум 16 скорости с ретардер или интардер

 • Допълнителна шумоизолация на двигателя

 • Дневна кабина с минимални вътрешни размери : височина над тунела 1350мм и дължина 1700мм

 • Максимална габаритна дължина на кабината 2000мм

 • Аеродинамичен спойлер над кабината

 • Спирачна система с ESP, ABS и ASR

 • Дневни светлини

 • Ключ маса за по дълъг експлоатационен срок на акумулаторните батерии

 • Алуминиеви резервоари за гориво с обем минимум 1100 литра

 • Горивен филтър с подгряване и водоотделител

 • Система за подпомагане на паленето при зимни условия

 • Резервно колело със стойка в междуосието

 • Минимален гаранционен срок: 36 месеца на цялото превозно средство

3.2 Технически изисквания надстройка тип Фургон:

 • Монолитен фургон с минимални вътрешни размери 9500 x 2450 x 2400

 • Вътрешно осветление

 • Две портални задни врати с отваряне на 270°

 • Една странична врата разположена отляво в предната част на фургона

 • Хидравличен падащ борд разположен зад задните врати с товароподемност 1,5 тона и минимални размери 1 800 х 2500мм

 • Цвят – бял

3.3 Технически изисквания дизел агрегат 200kVA

 • Максимална мощност [kVA] - 220.0

 • Максимална мощност [kW] - 176.0

 • Продължителна мощност [kVA] - 200.0

 • Продължителна мощност [kW] - 160.0

 • Номинален ток [A] - 289.0

 • Честота [Hz] - 50

 • Напрежение [V] - 400 / 231

3.3.1 Технически изисквания за алтернатора

 • Мощност на генератора (40 º C, 1000m надморска височина) [kVA] - 200

 • К.П.Д. на генератора [%] – поне 93

 • Регулиране на напрежение - AVR Електронен регулатор

 • Стабилност на напрежението [%] - до + / - 0.5

 • Protection [IP] Степен на защита [IP] - 23

 • Клас на изолация - H

3.3.2 Технически изисквания за двигателя:

 • Тип на двигателя - Stage IIIА

 • Номинална честота на въртене [tr / min] - 1500

 • Регулатор на оборотите - Електронен

 • Минимален работен обем на двигателя [l] - 6.7

 • Брой на цилиндри - 6

 • Ел. инсталация [V] - 12

 • Охлаждане - Водно

 • Тип на горивото - Дизел

 • Разход на гориво при товар от 80% [l / h] - до 27

 • Разход на горивото при товар от 100% [l / h] – до 35

 • Обем на резервоара за гориво [l] - 1100

 • Работа с един резервоар при 100% натоварване [h] – поне 30

 • Звуково налягане LPA (за 7m) [dB(A)] – под 58

 • Удължена гаранция минимум 60 месеца или 1200 мото часа


У К А З А Н И Я

 1. ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА.

1. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

2. Не може да участва в процедурата лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

2.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

2.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна адмитистративна мярка по чл. 404 или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал.1, чл. 62, ал. 1 и ал. 3, чл. 63, ал. 1 и ал. 2, чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

2.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2.9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

2.10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

2.11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

2.12. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

* Изискванията по т. 2.1, 2.2, 2.7 и 2.12 се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

3. В процедурата не могат да участват пряко или косвено юридически лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

4. Посочените в т. 2 и т. 3 изисквания се отнасят за всички участници.

5. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители или ще ползва капацитета на трети лица по смисъла на чл. 65 от ЗОП при изпълнение на поръчката, изисквания на т. 2 и т. 3 се прилагат и за подизпълнителите и за третите лица.

7. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице (търговско дружество и/или едноличен търговец) или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

8. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

9. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

10. Свързани лица по смисъла на чл. 101, ал.11 от ЗОП, във връзка с § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

11. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП /т.2.1 – 2.7 от настоящите указания/ или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 от ЗОП /т.2.8 – 2.12 от настоящите указания/.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа за създаване на обединението.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. ЕЕДОП, когато е приложимо, се представя за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа посочената по-горе информация.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

6. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

6.1. юридическо лице регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от него лица и неговите действителни собственици, освен в случаите на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Забраната се отнася за пряко или косвено участие в процедурата.

6.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;

6.3. който е представил оферта, която не отговаря на:

а) предварително обявените условия на поръчката;

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП;

6.4. който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;

6.5. който е свързано лице с друг участник;

6.6. за когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

7. Възложителят не приема за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура са в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, етаж 2, стая 218, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат на адрес, посочен от участника, на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по факс.

Избраният от Възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на получаване на решението.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 3, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

4. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в процедурата могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението.

5. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.ІV. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Възложителят предоставя документацията за участие безплатно и същата може да бъде намерена на интернет адреса на Българска национална телевизия: http://www.profilnakupuvacha.com/БНТ Профил на купувача,12079

2. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. Офертите трябва да бъдат адресирани до Българска национална телевизия, Национален радио-телевизионен център, отдел "Обществeни поръчки", в гр. София, бул."Цариградско шосе" №111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218 в срок до 17:00 часа на 23.04.2018 г., включително.

4. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща, разходите за същата са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

5. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в процедура. Възложителят не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

6. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата с оттеглената оферта.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

7. Върху непрозрачната опаковка трябва да бъде отбелязана следната информация:

● Адрес на възложителя: гр. София, Българска национална телевизия, НРТЦ, бул. "Цариградско шосе" № 111, Стопански административен блок, ет.2, стая 218;

● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника, включително участниците в обединението, ако участникът е обединение.

● Следното означение: “За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нова необорудвана подвижна телевизионна станция“

Върху непрозрачната опаковка не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

7.1. В непрозрачна опаковка се поставя офертата на участника и се прилага информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието си с критериите за подбор, както и един запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП и декларация по чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП; Върху плика следва да се отбележи наименованието на участника.

8. При приемане на офертата върху непрозрачната опаковка се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

9. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

9.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

9.2. При определянето на срокове, които са в дни и се броят след определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието или на събитието.

9.3 Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие.

9.4 Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден.

9.5. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя. В случаите, при които се подава информация до автоматизирани системи за електронна обработка, срокът изтича:

9.5.1. в 24,00 ч. на този ден – при системи, които работят без прекъсване;

9.5.2. в срок, определен от възложителя, но не по-рано от приключване на работното време, когато системата работи с прекъсване.

10. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/ лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

11. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

12. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

13. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 6 месеца от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

14. Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея следва да бъдат номерирани.
V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

В голямата запечатана непрозрачна опаковка се поставят всички документи от офертата на участника, посочени по-долу, ведно с един отделно запечатан плик с ценовото предложение на участника.1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в процедурата трябва да представят следните документи:

1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки;

1.2. При участници обединения - документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо, а именно: копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и:

1.2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

1.2.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;

1.2.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

1.2.4. друга информация и документи, изискани от възложителя.

В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и трябва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.

1.3. Техническо предложение, съдържащо:

1.3.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя;

1.3.2. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП свободен текст /по преценка на участника/.

1.3.3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.

1.3.4. Описание, фотографски снимки/каталози (без ценови листи) на типа автомобили, които участникът предлага в офертата си, съдържащи подробни технически спецификации за всеки от автомобилите, предмет на доставка, с изискуемите от възложителя технически характеристики на автомобилите и снимки на моделите автомобили, които ще бъдат доставяни;

1.3.5. Подробни условия за гаранционно обслужване и гаранционен срок на предлаганите автомобили;

1.3.6. Подробна техническа спецификация на всеки един продукт, който се оферира.

1.3.7. Гаранционни условия за предлаганата техника;

1.3.8. Документ за удостоверяване оторизацията на участника от производителя на предлагания дизелов агрегат да представлява и да разпространява предлаганото от него оборудване;

1.3.9. Копие от валиден „Сертификат за съответствие“ от производителя на предлагания модел автомобили, касаещи защитени в предлаганите изделия хармонизирани европейски стандарти /качество, безопасност, екология/ и спазена процедура за оценка на съответствието;

1.3.10. Декларация, че предлаганите автомобили, са нови и неупотребявани, с дата на първа регистрация през 2018 г. и отговарят на техническите изисквания, приложени в документацията (оригинал, свободен текст подписана и подпечатана от участника);

1.3.11. Документ, доказващ, че предлаганите от участника автомобили отговарят на стандарта за отработени газове - ЕВРО 6;

1.3.12. Декларация свободен текст от участника, че гаранционният срок на оферираната от него автомобили започва да тече от датата на подписването на приемо-предавателния протокол от страна на БНТ в сградата си.

1.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

Декларирането на обстоятелствата по т.1.4. се извършва в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част III, буква Г).

1.5. Доказателство за поетите от подизпълнителите задължения, в случай на ползването на подизпълнител/и, посредством предоставянето на отделен ЕЕДОП от всеки отделен подизпълнител.

1.6. Декларация за свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал.11 от ЗОП.

Декларирането на обстоятелствата по т.1.6. се извършва в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част III, буква Г).

1.7.Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;

2. За доказване на технически и професионални способности участникът трябва да представи следните документи:

2.1. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки, през последните три години от датата на подаване на офертата;

За доставки идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, ще се считат доставки на Подвижна телевизионна станция и/или Автомобил с монтиран дизел агрегат с минимална мощност 40кВА.

Възложителят не поставя изискване доставка, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка да бъде и със сходен обем.

2.2. Документ за удостоверяване, че фирмата доставчик е оторизиран сервиз на производителя на предлагания дизелов агрегат и списък на сертифицираните сервизни бази на доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ от производителя на предлаганото оборудване. В този случай трябва да се представи и писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. Участникът може да представи и декларация, че сервизното обслужване ще се извършва от производителя в срока посочен в техническото предложение.

2.3. Списък на сервизните бази, които ще обслужват доставените автомобилите на територията на Република България, по времене на гаранционният им срок.

На основание чл. 67, ал. 1 от ЗОП, при подаване на офертата си участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания за технически и професионални способности:

1. За доказване на изискването по т.2.1. участникът представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Списъкът се попълва в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 1б).

Участникът следва да е изпълнил минимум една доставка с предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка през последните три години от датата на подаване на офертата.

За доставки идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, ще се считат доставки на Подвижна телевизионна станция и/или Автомобил с монтиран дизел агрегат с минимална мощност 40кВА.

Когато Участникът е обединение, се приема изпълнение на доставката да бъде само от едни член от обединението.

Възложителят не поставя изискване доставката, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка да бъде и със сходен обем.

2. За доказване на изискването по т.2.2. участникът следва да декларира, че е оторизиран сервиз на производителя на предлагания дизелов агрегат, като представи списък на сертифицираните сервизни бази на доставчика, или да декларира, че гаранционното сервизно обслужване ще се поеме от друга фирма, оторизирана от производителя/ите на оборудването, или да декларира, че сервизното обслужване ще се извършва от производителя/ите, като всички разходи за транспорт на техниката от и до сервиза на производителя са за сметка на участника. Обстоятелството се декларира в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 11).

4. За доказване на изискването по т.2.3. участникът представя списък на сервизните бази, които ще обслужват доставените автомобилите на територията на Република България. Списъкът се попълва в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 9).

Учасникът следва да посочи всички сервизни бази на територията на Република България, като задължително има такава на територията на гр. София.

Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения, посредством предоставянето на отделен ЕЕДОП от всяко отделно трето лице.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по-горе.

4. Когато предвиждат участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

5. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

6. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

7. Опис на представените документи и информация, подписан от участника.
Плик „Предлагани ценови параметри“

1. Участникът представя ценовата оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, и наименованието/името на участника.

2. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец и Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

3. Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;

4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнението на обществената поръчка;

Всички цени да бъдат посочени без данък върху добавената стойност и на отделен ред с включен 20 % ДДС.5. Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта;

6. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.


  1. Каталог: uploads -> 1681
   1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на ip dsng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
   1681 -> За участие в публична покана с предмет: „предоставяне под наем на sng станция за нуждите на бнт“ с 5 обособени позиции: по
   1681 -> Предоставяне на услуга временно наемане на сателитен канал за пренос на видеосигнали чрез услугата eutelsat newsspotter за нуждите на бнт”
   1681 -> „Шенкер”еоод договор: 5949/ 13. 07. 2016 г


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница