С п р а в к а по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актовеДата21.08.2018
Размер70.5 Kb.
#82174


С П Р А В К А
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

за отразяване на постъпилите предложения, получени

при обществените консултации по проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на Община Ябланица, приета с Решение № 285/27.03.2014г., изменена и допълнена с Решение № 443/16.09.2015г.,

и Решение № 450/15.10.2015г. на Общински съвет Ябланица.

След приключване на обществената консултация по чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и преди приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на Община Ябланица, са постъпили следните предложения отразени в съставения протокол:


1.Направено предложение за допълнение към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на Община Ябланица от Генади Иванов Гатев, Валентин Николаев Нинов и граждани.

    Обосновка за приемането: Приема се, тъй като Общински съвет Ябланица следва да се съобрази с предоставените му по делегация правомощия и да приеме изменията и допълненията на съответния подзаконов нормативен акт в съответствие с разпоредбите на нормативните актове от по-висок степен: Закона за защита от шума в околната среда /обн.,ДВ, бр.74/13.09.2005г./ и Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението/обн.,ДВ, бр.58/18.07.2006 г./.2.Направено предложение за изменение и допълнение на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на Община Ябланица от д-р Румен Гаврилов - председател на Общински съвет Ябланица.
    Обосновка за приемането: Приема се, тъй като Общински съвет Ябланица следва да се съобрази с предоставените му по делегация правомощия и да приеме изменията и допълненията на съответния подзаконов нормативен акт в съответствие с разпоредбите на нормативните актове от по-висок ранг, съгласно чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето/ЗЗДет/, чл.15, ал.5, чл.80, чл.81, чл.82 и чл.183, ал.1, т.5 от Закона за движение по пътищата, както и по смисъла на §6 т.28, във вр.с т.19 и т.25 от ДР на ЗДвП, чл.22, ал.5 от ЗМСМА, чл.47,ал.2 от ЗАНН и чл.76, ал.3 от АПК.
     2. Направено предложение от Любен Василев – общински съветник за отпадане на разграничението във времевия интервал, през който е предвидена забрана за използването на музикални инструменти, озвучителни системи и др. електронни устройства, възпроизвеждащи музика в заведения за хранене и развлечение без необходимата шумоизолация и на открити терени, която забрана обхваща различни периоди от време, съобразно сезона – летен или зимен.

    Обосновка за приемането: Приема се, тъй като предлаганото изменение е съобразено от една страна с Закона за защита от шума в околната среда /обн.,ДВ, бр.74/13.09.2005г./ и от друга с мотивите към проекта за изменение и допълнение на настоящата наредба.


Изказванията по отношение на организацията на контрола по спазване разпоредбите са неотносими към изменението на подзаконов нормативен акт, а именно Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане на обществения ред, осигуряване сигурността и спокойствието на гражданите и тяхната собственост, чистотата и приветливия вид на населените места на територията на Община Ябланица, тъй като организацията на контрола е действие по приложение на наредбата, а не основание за нейното изменение.ВНОСИТЕЛ:
Д-р Румен Гаврилов

Председател на Общински съвет

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница