Sixth framework programe specific support actionДата08.05.2017
Размер15.07 Kb.
#20878
SIXTH FRAMEWORK PROGRAME - SPECIFIC SUPPORT ACTION

SSA6-CT-2003-508865
Project full title: Launching a Visionary Quest for the Intelligent School of Tomorrow on the Basis of Relevant State-of-the-art Scientific and technological Achievements

Project acronym: School – foresight

Priority: [1.2.4] Science and Society

Web address: www.school-foresight.org

Institution: Technical University of Sofia

Contact person: Prof. Dimitar Stoyanov, stoyanov@tu-sofia.bg
Project Summary:
The main project aim was to shape different visions of the “intelligent school of tomorrow” unveiling, particularly to school students, new horizons that are created thanks to the contribution of scientific and technological achievements performed in the European Research Area. In order to achieve it efforts have been focused on two scientific and technological domains: a) new learning techniques and ICT technologies and b) ICT and eco-efficient technologies in intelligent school building. To accelerate early involvement of school students a School-foresight composition contest A vision for the school of 2020 has been organized. During the European Science Week 2004 in 5 cities of Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Greece and Romania have hosted diversified information events: 5 interactive exhibitions, debate workshops, a virtual classroom of tomorrow etc.

ШЕСТА РАМКОВА ПРОГРАМА - SPECIFIC SUPPORT ACTION

SSA6-CT-2003-508865
Наименование: Изграждане на образ на “интелигентно училище на бъдещето” на основата на подходящи съвременни научно-технически постижения

Акроним: Schoolforesight

Приоритет: [1.2.4] Наука и общество

Адрес в мрежата: www.school-foresight.org

Институция: Технически университет - София

Лице за контакти: Проф. Димитър Стоянов, stoyanov@tu-sofia.bg
Резюме:
Основната цел на проекта бе формирането на виждания за интелигентното училище на бъдещето, разкривайки – преди всичко на учениците от средните училища – новите хори-зонти, които очертават научно-техническите постижения в Европейското изследовате-лско пространство. Усилията бяха съсредоточени върху две научно-технически области: а) прилагане в обучението на нови методи и на информационно-комуникационни техноло-гии (ИКТ) и б) използване на ИКТ и на екологични технологии при строителството на интелигентни училища. Бе организирано състезание сред учениците от 5 града на Бълга-рия, Гърция, Естония, Румъния и Чехия по написването на съчинение на тема Представа-та ми за училището на 2020 година. По време на Европейската седмица на науката 2004 в тези градове бяха проведени разнообразни информационни мероприятия: 5 интерактив-ни изложби, семинари с дискусии, виртуална класна стая на бъдещето и т.н.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница