Спасител І. Описание на длъжносттаДата05.03.2018
Размер34.93 Kb.
#61127
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
на длъжността
СПАСИТЕЛ

І. ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
Обобщено описание на работата,която извършва изпълнителят на длъжността:

 • Грижи се за правилната експлоатация на съоръжението.


Трудови задачи и задължения,характеризиращи длъжността:

 • да познава и активно да предлага услугите на басейна;

 • следи за водния баланс и поддържането на същия в определените технологични параметри и в съответствие с изискванията на ХЕИ ;

 • строго контролира разхода на вода,ел.енергия и химикали;

 • следи за реда в и около басейна,почиства шезлонгите,грижи се за тяхното разпределение и подреждане;

 • редовно извършва профилактика на съоръженията;

 • води редовно статистика за водния баланс (pH,Cl)

 • работи с препаратите за очистване на басейна по зададени инструкции;

 • поддържа ред и хигиена на работното си място басейна , терена около него и складовото помещение;

 • носи утвърденото униформено облекло и фирмени отличителни знаци;

 • изпълнява и други конкретно възложени задачи от прекия ръководител;ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ,ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


 • подчиненост – комплексен управител

 • връзки във фирмата – всички служители

 • връзки с други- контактува с гости на хотела във връзка с изпълняваната работа при спазване на установени правила;

 • при кризисни ситуации изпълнява разпорежданията на кризисния щаб

 • получава задачи от комплексния управител и отчита извършената работа пред него;


ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА
Отговорност за опазване имуществото и активите на фирмата:


 • носи материална отговорност във връзка с опазване на повереното му имущество и СМЦ

 • отговорност за носенето и опазването на униформеното облекло;

По безопасност и охрана на труда:

 • спазва съответните техники за безопасност при работа с препаратите за очистване и съоръженията;
 • служителят е длъжен да спазва утвърдените в хотела правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна безопасност;

По опазване здравето и работоспособността на другите:


 • познава схемите за евакуация при спешни и аварийни ситуации и оказва необхо-димото съдействие на служителите и на гостите на хотела;


По опазване на фирмената тайна и поверителната информация

 • при изпълнение на своите задължения служителят е длъжен да не разпрост-ранява информация от личен характер,която би могла да накърни личното достойнство на ръководител,служител или клиент на хотела;

 • служителят е длъжен да бъде лоялен към работодателя,като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения,както и да пази доброто име на работодателя;

 • длъжен е да не разпространява сведения,факти и информация,определени като фирмена или търговска тайна;

По резултатите от трудовата дейност служителят носи отговорност:

 • качество на извършваната работа-обслужване на гостите на хотелския комплекс;IV. УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПРОИЗВОДСТВЕНА СРЕДА
Специфични условия на труд

 • няма

Режим на труд и почивка

 • работа на едносменен режим на труд и почивка, с 30 минути почивка

Работно и униформено облекло,лични предпазни средства

 • задължително използва униформено облекло и отличителен знак,съдържащ името му и името на хотела;

Битови придобивки

 • Периодични медицински прегледи

 • Безплатна храна

 • Транспортно обслужване

 • Отстъпка при ползване на услуги в комплексаV.СИСТЕМА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Повременно заплащане: Основна заплата плюс допълнително възнаграждение за прослужено време по 0,6 % на година трудов стаж.


VI.ТРУДОВИ СТАНДАРТИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА


 • вид и равнище на образование – средно образование

 • представителен външен вид;

 • физическа издръжливост;

 • комуникативност и умение за работа в екип.

 • езикова подготовка ;

 • отговорен ,лоялен към работодателя,способен за бърза и адекватна реакция;

 • основни нормативни документи – да познава и прилага фирмените стандарти,да познава поверения басейн,технико-експлоатационните характеристики на съоръженията,особеностите и начина на обслужване,КТ,Правилник за вътрешен трудов ред, правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията,произтичащи от нормативни или структурни промени.


Изготвил:…………….. Утвърдил:……………………Запознат:…………………………………………

Дата:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница