Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три години”страница1/18
Дата17.10.2018
Размер3.01 Mb.
#90475
ТипРешение
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка с предмет:

Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от три години”


на основание:

Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол № 11 от 16.07.2018 г.

Съдържание:Раздел I ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Предмет на поръчката;

 2. Обособени позиции;

 3. Място на изпълнение на поръчката;

 4. Прогнозна стойност на поръчката;

 5. Срок на валидност на офертата;

 6. Разяснения по условията на процедурата.

Раздел II ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

Раздел III ДОКАЗВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ, ТЕСТОВЕ, ХИМИКАЛИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Раздел IV ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Основания за отстраняване на участниците;

 2. Мерки за доказване на надеждност;

 3. Прилагане на основанията за отстраняване;

 4. Доказване на липсата на основания за отстраняване.

Раздел V КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ

 1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Доказване;

 2. Икономическо и финансово състояние. Доказване;

 3. Технически и професионални способности. Доказване;

 4. Използване на капацитета на трети лица;

 5. Подизпълнители;

 6. Общи изисквания. Изисквания към участници - обединения.

Раздел VI ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

Раздел VII КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Раздел VIII ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. Заявяване за участие;

 2. Конфиденциалност;

 3. Разглеждане на оферти.

Раздел IX ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Раздел X ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Раздел XI СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Раздел XII ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА

Раздел XIII СЪДЪРЖАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТИТЕ

Раздел XIV ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

Раздел XV ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 1. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

 1. Предметът на поръчката включва периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от три години.

 2. Обособени позиции

Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и една) обособени позиции, подробно описани в Таблица 1 към документацията. Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени групи. Участието за всички номенклатурни единици, включени в групата е задължително. Оценката ще се формира комплексно - на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не оферира някоя от номенклатурните единици, включени в обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл., същият ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.

Възложителят не поставя ограничение за броя на обособените позиции, които ще се възложат на един изпълнител.

Не се допуска представяне на варианти в офертата.


 1. Място на изпълнение на поръчката - медицински склад на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1.

 2. Прогнозна стойност на поръчката

Финансовият ресурс, определен от възложителя, за настоящата поръчка, е до 15 902 724,58 лв. (петнадесет милиона деветстотин и две хиляди седемстотин двадесет и четири лева и петдесет и осем стотинки) без включен ДДС или 19 083 269,49 лв. (деветнадесет милиона осемдесет и три хиляди двеста шестдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки) с включен ДДС.

Прогнозната стойност без ДДС на всяка обособена позиция е посочена в колона 5 от Таблица 1. 1. Срок на валидност на офертата - 3 (три) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти.

 2. Разяснения по условията на процедурата - съгласно чл. 33 ЗОП.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

 1. Технически спецификации - съгласно Таблица 1.

Таблица 1

№ по ред

Наименование

Мерна единица

Прогнозно количество за три години

Прогнозна стойност в лева без ДДС за три години

1

2

3

4

5

1

ANCA етанол фиксирани, пълен кит

10 слайда x 6 ямки

33

10 725.00

2

ANCA формалин фиксирани, пълен кит

10 слайда x 6 ямки

33

10 725.00

3

PBS (10x)

опаковка от 100 мл

108

2 700.00

4

Pig-tail уретерален катетър сет за дренаж и иригация, включващ водач.
Размери: ляв 5, 6, 7 Fr, десен 5, 6, 7, 8 Fr. Дължина 70 см. Размер на водача 0,038"

брой

300

37 500.00

5

Автоантитела -RL/RK/RS (ANA-AMA-ASMA-APCA-LKM), пълен кит

12 слайда x 8 ямки

15

6 021.00

6

Аксес шийт/шафт за едновременна иригация и аспирация в комплект с дилататор, защитна гумена капачка с отвор за работните аксесоари и контейнер

брой

72

47 400.00

7

Аксес шийт/шафт за едновременна иригация и аспирация с дилататор, защитна гумена капачка с отвор за работните аксесоари и контейнер

брой

288

180 000.00

8

Анаеробен индикатор за проверка на анаеробните условия в Джар

опаковка от 100 теста

6

555.00

9

Анти-нуклеарни антитела Hep-2 (ANA Hep-2), пълен кит

10 слайда x 12 ямки

48

12 854.40

10

Артериална коронарна канюла за директен достъп (тип кошница, моделираща се), с ограничител с дължина до 19 см и размер от 10, 12 и 14 Fr, 45 и 90 градуса

брой

210

12 600.00

11

Аспиратор за многодозови флакони и интегрирана възвратна клапа с филтър за частици 5µm, аерозол задържащ филтър Chemo - за агресивни цитостатични препарати, цветово кодиране за лесно разпознавне, стандартен шип

брой

800

1 520.00

12

Аспиратор за многодозови флакони с интегрирана възвратна клапа, снабден с въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици, капаче за покриване на аспирационния порт, цветово кодиране за лесно разпознавне, стандартен шип

брой

21000

31 500.00

13

Аспиратор за многодозови флакони, снабден с въздушен компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици, капаче за покриване на аспирационния порт, цветово кодиране за лесно разпознавне, стандартен шип

брой

12000

9 600.00

14

Балон-екстрактор за ендоскопксо отстраняване на камъни в жлъчката и впръскване на контрастно вещество. Диаметър на водача - 0.035", дължина на катетъра - 200 см/6,6 Fr. Варианти за раздуване на балона: 8,5/10/12/15 мм или 12/15/18/20 мм. Възможност за впръскване на вещество - под и над балона

брой

18

5 040.00

15

Балон-катетър за дилатация на жлъчни пътища. Диаметър на водача: 0.035", диаметри при раздут балон: 4 мм - 12Fr; 6 мм - 18Fr; 8 мм - 24Fr; 10 мм - 30Fr. Дължина на балона - 4 см, дължина на катетъра - 190 см

брой

12

4 800.00

16

Безвъзлов конец с 2 игли, даващ възможност за шиене в две посоки едновременно, USP 2/0, 18мм, 1/2 игла, 16х16 см

брой

240

11 000.00

17

Билиарен стент с дължини 5/7/9/12/15/18 см и диаметри 7/8,5/10/11,5 Fr.

брой

18

2 520.00

18

Биорезорбируем анкър с двойна резба - кортикална резба и спонгиозна резба, диаметри 4,5 мм, 5,5 мм и 6,5 мм с 2 прикачени към него оплетени, синтетични, частично резорбируеми конеца. анкърът се поставя с навиване и е изграден от резорбируем полимер и трикалциев фосфат (ТСР). Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става.

брой

24

17 000.00

19

Биорезорбируем анкър с резба по-цялата дължина, диаметър 3 мм с 2 прикачени към него оплетени, полимерени, нерезорбируеми конеца. Индикации: използва се при реконструкции на лигаменти и сухожилия и съответните нестабилности в рамото, глезена, стъпалото, лакътя, коляното и тазобедрената става.

брой

6

4 250.00

20

Бърз (колориметричен) тест за детекция на резистентност към полимиксини

10 теста в опаковка

15

4 277.13

21

Бърз тест за Кампилобактер

опаковка от 20 броя

50

6 500.00

22

Бърз тест за Клостридиум дифициле токсин А/В

опаковка от 20 теста

180

88 200.00

23

Бърз тест за наркотици с 10 показателя (Амфетамни, Кокаин, Марихуана, Бензодиазепини, Трициклични антидепресанти, Барбитурати, Метаамфетамини, Морфин-хероин, Метадон и Метилендиоксиметаамфетамини)

брой

210

1 281.00

24

Бърз тест за Рота+Адено+Астро+Норовирус

опаковка от 20 броя

160

51 200.00

25

Бърз тест за Хеликобактер пилори от фецес

опаковка от 20 теста

70

8 960.00

26

Вакуумна епруветка за вземане на венозна кръв за коагулация с буфериран разтвор на тринатриев цитрат 0,109 М (3,2%), двустенна, без остатъчен обем въздух, материал на епруветката PET/ PP, хартиен етикет, двусъставна обезопасена капачка тип тапа, не съдържаща латекс, индикатор за минимално изпълване, обем: 2,7 мл, размер: 13х75 мм

брой

270000

53 572.50

27

Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп. С 5см прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър: 0.035"/0.038"

брой

39

2 925.00

28

Водач с рентген контрастен връх и 5 см хидрофилно Aqua покритие. Диаметър - 0.021"/0.025"/0.035". Дължини - 260 см и 480 см. Конфигурация на върха - прав и ангулиран, за водач 0.035"/480 см

брой

12

3 000.00

29

Водещ катетър с двойна припокриваща се оплетка и 2 маркера, със силиконов балон с шафт 6+, 7+, 8+ или 9+Fr, дължина на върха 3мм, дължина на балона 7 или 10мм; външен диаметър 0,079''(6+Fr), 0,094''(7+Fr), 0,106''(8+Fr) и 0,114''(9+Fr); вътрешен диаметър 0,051'', 0,067'', 0,075'' или 0,085''; ефективна дължина 95см; обща дължина 103 см

брой

45

71 100.00

30

Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за достъп без игла

брой

1050

1 648.50

31

ГазПак сашета за контейнер за генериране на анаеробна среда

20 броя в опаковка

36

3 249.00

32

Двукухинен кардиостимулатор DDD(R) с честотна адаптация в комплект с електроди, ЯМР съвместими с пасивна/активна фиксация, нощна честота. Автоматична проверка на електродите с възможност за препрограмиране на поляритета. Автоматична оптимизация на прага на сензиране с всеки сърдечен удар. Измерване на прага на стимулация 2х24 часа или през определен интервал, възможност за автоматично програмиране на прага на стимулация в предсърдие и камера, 3 вида честотни и 3 вида AV хистерези. Защитно камерно пейсиране, с цел предотвратяване на инхибирана стимулация. Специална страница, съдържаща всички необходими данни и тестове за извършване на бърз и ефективен преглед, хистограми за сърдечна честота, AV проводимост и активност след въвеждане на информация за състоянието на пациента. Живот на батерията - до 12 години

брой

300

521 995.00

33

Двукухинен кардиостимулатор DDD-R пейсинг. Пейсмейкъра да е програмируем за AT/AF известия, специално за детекция на атриални тахиаритмии, за които е установено че са свързани с повишен риск от инфаркт. Пейсираща система, която осигурява адаптивност при промяна в прага на стимулация. Алгоритъм за подтискане на симптоматични епизоди на пароксимални предсърдни фибрилации. Алгоритъм за автоматично превключване на режима. Автотест за контрол на ефективността на стимулацията със всеки удар на сърцето. Пейсиращата система да предлага максимално адаптиране на прага на безопасност за пациента с потвърждение на вентрикуларните данни. Системата автоматично да доставя 5 V резервен импулс, когато е засечено незаписване и да може да бъде програмирана еднополюсно или двуполюсно. При електрокардиограма в реално време да може да бъде автоматично програмирана да записва до 2 мин. запазени данни Позволява излагане на ЯМР. Обем 10.4сс. Тегло 19 гр. Максимален живот на батерията - 9,7 години.

брой

200

238 000.00

34

Двупътен силиконов фолиев катетър за дрениране на пикочния мехур. Катетъра се поставя обикновено през уретрата в пикочния мехур. Да може да се използва и за супрапубичен дренаж или нефростомен дренаж. Да е изработен изцяло от силикон. Размери: диаметър 16 - 22 Fr, дължина 34 см, обем на балона надут 30 мл, тип на върха – затворен

брой

900

31 500.00

35

Дигитален еднокухинен кардиостимулатор тип VVIR, със сензор за Rate Response и автоматична система за анализ и съвет за терапия, IEGM с висока резолюция и живот на батерията повече от 12 години. В комплект с електрод с пасивна фиксация

брой

200

333 000.00

36

Дигитален, двукамерен кардиостимулатор тип DDDR, със сензор за Rate Response. Дигитален сигнален процес. Подобрен вентрикуларен и атриален пейсинг. Хистограми за сърдечна честота (краткосрочни и дългосрочни, предсърдни и вентрикуларни). Презентиране на спонтанен синусов ритъм. Контролиран AF отговор. Екстензивна диагностика. Живот на батерията - не по-малко от 11,3години. Вид на батерията: литиево- йодна (2,8V, 1,3Ah). В комплект с 2 електрода с пасивна фиксация - прав и J-tip

брой

200

342 000.00

37

Еднократен линеен съшивател (прав), с двуредови титаниеви скоби, „В“ форма при затваряне, с височина на скобите 3,5 мм и 4,8 мм

брой

135

35 437.50

38

Еднократен неутрален електрод с предварително нанесен гел, неразделен, за възрастни, обща площ 215 см2, контактна площ - 136,50 см2, дебелина 1,65мм, в два варианта - еднополюсен или двуполюсен

брой

12000

14 400.00

39

Еднократна ръкохватка за електрохирургия с два бутона, кабел с дължина 3 м и електрод с дължина 70 мм

брой

4500

16 875.00

40

Еднократна хирургическа маска, с връзки

брой

300000

10 000.00

41

Еднокухинен кардиовертердефибрилатор ICD VR за реимплантация, разпознаващ VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ. Да има възможност за VF детекция и редетекция, технология за дългосрочно намаляване на неправилните шокове и дискриминиране между камерни и надкамерни тахикардии, като включва дискриминиране на Т-вълната и подобрено разпознаване на смущения, честотна адаптация. Aнтитахикардно пейсиране за безболково погасяване на тахикардиите. Възможност за показване до 14 месеца на дъгосрочни тенденции за ежедневното състояние на пациента. Индикация при възникнал проблем с дефибрилиращия електрод и да предотвратява нежелано доставяне на шокова терапия. Да предлага готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента. Живот на батерията - 7,5 години. Възможност за телемониторинг и безжичен пренос на данни от пациента

брой

9

63 090.00

42

Еднолуменен реинфорсиран микрокатетър; полу-твърд проксимален шафт със стандартен луер адаптер и флексибилен дистален шафт; дистален вътрешен диаметър 0.015''/0.017''/0.021''/0.027''; обща дължина 135-158 см; използваема дължина 130-153 см; съвместим с водач 0.012''/0.014''/0.018''/0.021''

брой

45

49 500.00

43

Езофагеален стент от нитинол с цялостно силиконово покритие

брой

9

22 500.00

44

ЕРЦП катетър със специален Dometip дизайн и ръкохватка. Катетър - 7Fr/200 см

брой

9

1 440.00

45

Игла за спинална анестезия и диагностична лумбална пункция. Заточване на върха по Квинке. Полиран вътрешен лумен за бързо изтичане на ликвор. Ергономична прозрачна ръкохватка, мандрен с цветово кодиране на диаметъра. Размери: диаметри - G18, G20, G22, G25, G26, G27 с дължина 88-90 мм

брой

7500

10 437.50

46

Имплантируем пулсов генероатор тип VDD за реимплатация, батерия тип литиево- йонна, автоматичен пейсинг, сензиране и монитор на проводника, функция при сън, удължен период на сервизен живот, управление данни на пациента

брой

100

108 000.00

47

Индивидуално опакована стерилна игла за едноикратна употреба, двойно силиконизирана, тристранно лазерно заточена, размери - 0,80 х 50 мм и 1,20 х 40 мм

брой

5100

255.00

48

Интракраниален поддържащ катетър, с нитинолово подсилване (0,001''), 5Fr (0,058'' вътрешен диаметър) и 6 Fr (0,072'' вътрешен диаметър); дължини 105, 115, 125 и 130см; прав и мултифункционлен дистален връх; съвместим с водачи 0,035/0,038''; флексибилна дистална част - 8 см

брой

75

112 500.00

49

Иригационен разтвор за рани за изчистване на биофилм, опаковка от 350 мл, съдържащ полихексанид и бетаин. Активен срещу MRSA

опаковка от 350 мл

225

3 496.88

50

Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен метален механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра. Размери: 18G, (1,3 x 45 мм), 96 мл/мин

брой

1350

1 687.50

51

Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра. Размери: 20G, (1,1x33 мм), 61 мл/мин

брой

4500

5 625.00

52

Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на катетъра. Размери: 22G, (0,9x25 мм), 36 мл/мин

брой

4500

5 625.00

53

Касета за измерване на активното време за съсирване на кръвта, съвместима с апарат ACT Plus, производство на Medtronic. Всяка касета да съдържа тест с контрола

опаковка от 50 касети

45

16 650.00

54

Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: балон - натурален латекс, катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и полиамид. Размери от 2 до 6 Fr вкл. и от 60 до 80 см

брой

800

47 520.00

Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница