Списък на научната продукция и участия в научни форуми на доц. Д-р галена стоянова иванова /за периода 2007 г. – 2011 гДата07.08.2017
Размер82.99 Kb.
#27437
СПИСЪК
НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ
НА ДОЦ. Д-Р ГАЛЕНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
/ЗА ПЕРИОДА 2007 г. – 2011 г./

МОНОГРАФИИ

1.

2.


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА СТУДЕНТИ

 1. Иванова, Г., Игровата компетентност на децата от предучилищна възраст. В „Оценка на социалната компетентност, игровата компетентност и креативността на децата от предучилищна възраст”, с. 52-87,. В съавторство с Р.Стаматов, Д.Левтерова, С.Сарийска и Г.Славчева, Изд. „Макрос”, Пловдив 2010 г.


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

 1. Иванова Г., Учебно помагало „Весела пътечка към игрите” към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Здравей училище!” Изд. Булвест 2000, София 2008 г. ISBN 978-954-18-0578-7

 2. Иванова Г., Книга на учителя за подготвителна група в детската градина и в училището- направление „Игрова култура и пресъздаване” в Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Здравей училище!” Изд. Булвест 2000, София 2008 г. ISBN 978-954-18-0579-4

 3. Иванова Г., Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в подготвителна група в детската градина и в училището - направление „Игрова култура и пресъздаване” , в Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Здравей училище!” Изд. Булвест 2000, София 2008 г. ISBN 978-954-18-0658-6

 4. Иванова Г., Книга на учителя за диагностика на входното и на изходното равнище на постиженията на децата от подготвителна група в детската градина и в училището. Направление „Игрова култура и пресъздаване” ,с. 47-62, в Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Здравей училище!” Изд. Булвест 2000, София 2008 г..

 5. Иванова Г., Весела пътечка към игрите. Комплект игри за 3-та група на детската градина към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0729-3

 6. Иванова Г., Весела пътечка към игрите. Комплект игри за 2-ра група на детската градина към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0717-0

 7. Иванова Г., Весела пътечка към игрите. Комплект игри за 1-ва група на детската градина към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0692-0

 8. Иванова Г., Автор на направление „Игрова култура в Книга на учителя за 1-ва група на детската градина към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0709-5

 9. Иванова Г., Автор на направление „Игрова култура в Книга на учителя за 2-ра група на детската градина към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0710-1

 10. Иванова Г., Автор на направление „Игрова култура в Книга на учителя за 3-та група на детската градина към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0711-8

 11. Иванова Г., и съаврори Пл. Гълъбова и С. Серафимова, Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в първа група детската градина , направление „Игрова култура за 1-ва група на детската градина, с. 172-213 към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0712-5

 12. Иванова Г., и съаврори Пл. Гълъбова и С. Серафимова, Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в втора група детската градина , направление „Игрова култура за 2-ра група на детската градина към с. 200-252, Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0712-5

 13. Иванова Г., и съаврори Пл. Гълъбова и С. Серафимова, Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в трета група детската градина направление „Игрова култура за 3-та група на детската градина, с. 220-277 към Дидактична система за предучилищно възпитание и подготовка „Приказни пътечки”. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0714-9

 14. Иванова Г., и колектив, съставители, Приказни пътечки. Сборник с текстове, игри и песни за втора група на детската градина, Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0715-6

 15. Иванова Г., и колектив, съставители, Приказни пътечки. Сборник с текстове, игри и песни за първа група на детската градина. Изд. Булвест 2000, София 2009 г. ISBN 978-954-18-0708-8СТУДИИ И НАУЧНИ СТАТИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ


 1. Иванова Г., Имитационно моделиращите игри при психологическата подготовка за личностна реализация на юношите от ромски произход, стр. 6-15 в сб. Ромите в училище. Актуални проблеми и възможни решения. В съавторство с Р.Танкова, Издател: Фондация „Земята – източник на доходи” Пловдив 2009 г. ISBN 978-954-91791-6-0

 2. Иванова, Г., ИТРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ. В сб. „Хуманизация и демократизация на университетското образование” Изд. На СУ „Св. Климент Охридски”, Педагогически факултет, Изд. ЕКС-ПРЕСР 2008 г. ISBN 978-954-490-8606-80-6.

 3. Иванова, Г., ИГРАТА НА РОМСКИТЕ ДЕЦА КАТО ОТРАЖЕНИЕ НА СОЦИАЛНИЯ ИМ ОПИТ, В сб. Образователна и културна интеграция на ромските деца, Дупница, 2008 г. . ISBN 978-954-680-597-3

 4. Иванова, Г., СЪВМЕСТНАТА ДЕЙНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ И ОВЛАДЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ, В сб. Хуманизация и демократизация на университетското образование, ” Изд. На СУ „Св. Климент Охридски”, Педагогически факултет, Изд. ЕКС-ПРЕСР 2009 г. ISBN 978-954-490-072-4.

 5. Иванова, Г., РАЗЛИЧИЕТО КАТО ПРОБЛЕМ ПРИ ОБУЧЕНИЕ НА РОМСКИТЕ ДЕЦА, В сб. Технологични аспекти на интеркултурното образование. Благоевград, 2009 г. стр. 118-121. ISBN 978- 954-680-654-3

 6. Иванова, Г., ИГРОВИ ПРОЕКЦИИ НА РИТУАЛИЗИРАНЕТО В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ. В сб от научно-практическа конференция с международно участие на тема: ДИАЛОГЪТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ СТРУКТУРИ ЧРЕЗ УЧИЛИЩНАТА ИНСТИТУЦИЯ”, 16 и 17 април, ИК „Образование” , ISBN 978-954-552-068-6, с.289-295, София 2010 г.

 7. Иванова, Г., ИГРОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ КАТО ЗНАЧИМ КОМПОНЕНТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА ПЕДАГОЗИТЕ, В сб. Педагогическата среда в университета като пространство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист. Втора книга,том втори. Издателство „ЕКС-ПРЕС”-Габрово, 2011г., ISBN 978-954-490-245-2.

 8. Иванова, Г., ТЕОРЕТИКО - ПРИЛОЖНО ОСМИСЛЯНЕ НА ИГРАТА

ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА СИСТЕМНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПОДХОД, сборник от

Национална


научна конференция в чест на проф. дпн Мария Герджикова на

Тема: „ИГРИ, АКТЬОРИ, РОЛИ В КЛАСНАТА СТАЯ и в ЖИВОТА „ 1-2 април,

София, 2011г. СУ „СВ. Климент Охридски“СТУДИИ И НАУЧНИ СТАТИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ

 1. Iwanowa Galiena, ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНОВАЦИЯ. В сб. Ciągłość iZmiana w pedagogice XXI wieku. Część 2, pod redakcją naukovą Anny Klim-Klimaszawskiej. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlice 2007. ISBN 978- 83- 7051-431-0

 2. Иванова Галена, ПРЕВЕНЦИЯ ЗАБРОШЕННЫХ ДЕТЕЙ В ИНСТИТУТЫ. В сб. «Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований», III-й Международной научно-практической конференции в 5 томахр том 4. на базе Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого, Росия, Тула, 2008 г. ISBN 978-5-87954-440-4

 3. Ivanova Galena, Marinova Krasimira, MODELE DE FORMATION DES ENSEIGNANTS EN BULGARIE. В кн. LA FORMATION DES ENSEIGNANTS DANS LA FRANCOPHONIE: Diversités, défis, stratégies d'action. vtoro izdanie, Montreal, RIFEFF, 2008.

 4. Ivanova Galena, CONSTRUCTION DES CONNAISSANCES DES ENFANTS DANS LE JEU, CONSTRUCTION INTRA INTERSUBJECTIVE DES CONNAISSANCES ET DU SUJET CONNAISSANT SRED 2009, Service de la recherche en éducation, Imprimé à Genève en février 2009, ISBN 2-940238-19-7.

 5. Iwanowa Galiena, ПОНЯТИЕ „ИГРОВОЙ КУЛТУРЬІ” В ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОМ АППАРАТЕ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. В сб. Jęzuk wspołczesnej pedagogiki. Część 3, pod redakcją naukovą Anny Klim-Klimaszawskiej, Tamary Zacharuk. AKKA- Siedlice 2009, ISBN 978-83-923928-8-0 .

 6. Ivanova Galeina, ИГРА В КОНСТРУКТИВИСТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ, 2009 г. В сб. PARADYGMATY WSPŎ ŁCZESNEJ PEDAGOGIKI. Część 1 , pod redakcją naukovą Tamara Zacharuk, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlice, p. 57-64, 2009. ISBN 978- 83- 923928-5-9

 7. Ivanova Galena, A PROPOS DU DROIT ENFANTS JOUE DE JOUER; UN MODELE D’utilisation du jeu a des fins edukaties, 19 th EECERA ANNUAL CONFERENCE, Diversities in early childhood education, Strasbourg, August 2009, p.245, http://mail60.abv.bg/app/servlet/getdata?fid=10&mid=4152267501&eid=4&charset=UTF-8&ac=s&fn=

 8. Иванова Г., ЗА ПРАВОТО НА ДЕЦАТА ДА ИГРАЯТ, В сб. Edukacja do demokracji, bezpieczenstwa praw czŁowieka w poczatkach XXI WIEKU, pod redakcją naukovą Ryszard Rosa, Beata Bocian, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlice, p. 119-133, 2009. PL ISBN 0806 – 2719.

 9. Иванова Г., ИГРА КАК ДУХОВНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ, В сб. Spirituality of a Personality: Methodology, Theory and Practice, collection n of research materials of the IV-th International Scientific - Practical Conferences ” Sspirituall Cultural Values of Education and Upbringing” devoted to the 10–th anniversary of creation SCIENTIFIC – RESERCH INSTITUTE SPIRITUAL DEVELOPMENT OF MAN. Випуск 4 (33), LUGANS’K, 2009. УДК37.037 ББК 74.200.51 Д 85

 10. Galena Ivanova , ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ ОТПАДАНИЯ ОТ ШКОЛЫ ДЕТЕЙ РОМСКОГО ЭТНОСА. В сб. „Przeciw wykluczeniu spotecznemu” , Część 2, Pod red. Anny Klim- Klimaszewskiej. Siedlice 2010. ISBN 978-83-923928-9-7.

 11. Galena Ivanova. THE WORLD IN THE CHILDEN'S GAMES. 26th OMEP World Congress 11-13 august, 2010. Göteborg, Sweden The International Journal of Early Childhood (IJEC)is issued twice yearly. p.92, ISSN: 0020-7187 (print version) ISSN: 1878-4658 (electronic version) Journal no. 13158: Springer Netherlands http://www.omep2010.org/uploads/files/abstractlista_100702_final.pdf

 12. Иванова, Г., ИГРОВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГОВ. В сб. Учитель, преподаватель, тренер, IV Международная научно-практическая конференция – 8-9 юли, 2010 г. Учреждение Российской академии образования „Психологический институт” Лаборатория психологии професионального развития личности Департамент образования города Москва, т. 1. с. 161 -165. ISSN: 978-5-94051-038-3; ISSN: 978-5-94051-041-3; Москва 2010 г.

 13. Galena Ivanova SHORT ACTIVITY ANALYSIS OF CHILDREN’ S PLAY, В сб. FILOZOFIA ZICIA,. W poszukivaniu madrosci, piekinai dobra. Redakcja Edward Jaromoch i Jerzy Kinikowski, Tom I, Siedlce – Drohiczyn, 2011, р.639-643, ISBN 978-83-7051-632-1.

 14. Galena Ivanova, ОПАСНЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ, В сб. Zagrozenia dzieci mtodziezy we wspotczenym spoteczenstwie, Pod redakcia Tamary Zacharuk, czesc 2, Siedlce - 2011, ISBN 978-83-923929-2-7.

 15. Иванова, Г., ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ГОТОВНОСТЬ РЕБËНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К УСПЕШНОМУ ВКЛЮЧЕНИЮ В ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В Сб. Актуальные проблемы современного образования: Развитие, здоровье, еффективность. Под ред. Л.М.Митиной. с.112-115, Москва 2011г. , ISBN 978-5-94051-072-7.

 16. Galena Ivanova, Sets of Games for Education for Sustainable Development. p.147-148, ITRA World Congress, Toys and Learning in Different Cultures, The 6th World Congress of the International Toy Research Association 26-30 july 2011, Bursa, TÜRKIE.

 17. Galena Ivanova, HRA AKO KULTÚRNO-VZDELÁVACIE PROSTREDIE В сборника HRA V PREDPRIMARNEJ EDUK HRÁCII. Под редакцията на MÁRIA PODHÁJECKÁ – MONIKA MINOVÁ, Prešov 2011, ISBN 978 -80-555-0467-4 стр. 81-89.


УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ


  1. Участие в кръгла маса на тема: „Приобщаващо образование”, организирана от Педагогически факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - 02.11. 2011г. Участие със становище.
  1. Участие в кръгла маса за обсъждане на проекта за ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, проведена на 24.02.2012 г. в ПАРЛАМЕНТА на Р България.
  1. Участие в кръгла маса на тема: СПЕЦИАЛНОСТИТЕ «СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА» И »СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ ”, организирана от Педагогически факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Участие като модератор. – 30.03.2012 г.

Каталог: a2013 -> Akreditacia%20PF -> PRILOJENIA -> Prilojenia-Sfera%202 -> prilojenie 2.1.2.1.A.1 -> PEDAGOGIKA -> NAUCHNA%20PRODUKTZIA -> Dotzenti
NAUCHNA%20PRODUKTZIA -> Списък на научната продукция и участия в научни форуми на гл. Ас. Д-р добринка василева милушева-бойкина /за периода 2007 г. – 2011 г
PEDAGOGIKA -> 1500 часа Обучение по психоанализа
PEDAGOGIKA -> Име Стаматов Румен Иванов
PEDAGOGIKA -> За периода 2007 – 2011 година/ Рецензент в процедури на снсп към вак
PEDAGOGIKA -> Име Гайдаров, Калин Кънчев
PEDAGOGIKA -> Име Тодорка Христова Кушева Адрес
NAUCHNA%20PRODUKTZIA -> На научната продукция и участия в научни форуми на гл. Ас. Вили спасова янчева /за периода 2007 г. – 2011 г
Dotzenti -> Списък на научната продукция и участия в научни форуми на доц. Д-р боряна георгиева иванова /за периода 2007 г. – 2011 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница