Публикации д-р Десислава ТотеваДата16.10.2018
Размер68 Kb.
#89453
Публикации

д-р Десислава Тотева 1. В колективни монографии:

 1. Башев Х., Б. Иванов, Т. Радев, Н. М. Дунг, М. Атанасова, Я. Славова, Д. Панталеева (2010). „Сравнителен анализ на аграрната политика на България и Виетнам”, Авангард Прима, София, с. 88-97.

 2. Мантарова, A., Н. Димов, В. Дулов, П. Йовчевска, Д. Панталеева, И. Якова, М. Серафимова (2010). „Екологичната култура в модернизиращото се общество", Авангард Прима, София, с.151-164.

 3. Славова Я., М. Атанасова, Ц. Ковачева, Н. Котева, М. Младенова, Н. Маламова, И. Петрова, Д. Панталеева и др. (2011). Конкурентни възможности на аграрния сектор, с. 86-99.

 4. Тотева Д., (2012). „ Биологично лозарство в България – потенциални възможности за развитие”– В: „Измерения на екологичната култура”, Троян, с. 203-213.

 5. Николов Д., М. Чопева, М. Младенова, И. Боевски, Д. Тотева, Д. Цвяткова, Е. Иванов, А. Саров, Е. Иванова (2015).Промени и перспективи в селските райони и в селското стопанство в България, Полша и други страни от ЕС", Авангард Прима, София, с.9-30.

 6. Котева Н., Р. Попов, Н. Маламова, Пл. Йовчевска, М. Младенова, Д. Митова, К. Кънева, Б. Иванов, П. Кировски, Д. Тотева (2015).Промени и перспективи в селските райони и в селското стопанство в България, Полша и други страни от ЕС", Авангард Прима, София, с.55-67.

 7. Йовчевска Пл., Х. Башев, Д. Митова, К. Кънева, И. Боевски, Б. Иванов, Д. Тотева, А. Митов (2015).Промени и перспективи в селските райони и в селското стопанство в България, Полша и други страни от ЕС", Авангард Прима, София, с.109-134.
 1. В списания с импакт фактор:

  1. Toteva D., E. Atasoy (2014). “Eco governance in viticulture in Bulgaria”, Oxidation Communications Journal, Vol. 37, No 4, p. 1083-1090.
 1. В реферирани списания:

  1. Панталеева Д. (2010). "Състояние, възможности и перспективи за развитие на лозарството в България”, сп. „Икономика и управление на селското стопанство”, бр.5, с.14-22.

  2. Панталеева Д. (2011). “Възможности и перспективи за развитие на биологичното лозарство в Югоизточния лозаро-винарски район на България”, сп.”Селскостопанска наука”, бр. 3, с.16-24.

  3. Кировски, П., Д. Тотева (2011). Влияние на Общата Селскостопанска Политика върху конкурентноспособността, възможностите и перспективите за развитие на виненото лозарство в България”, сп. Икономика и управление на селското стопанство, бр. 3-4, с. 33-40.

  4. Toteva D. (2012). “Impact of the Common Agricultural Policy on the Development of Viticulture in Bulgaria”, Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, Cilt 25, Sayi 2, p. 109-120.

  5. Маламова Нона, Д. Митова, Цв. Ковачева, Пл. Йовчевска, Б. Иванов, И. Петрова, П. Кировски, Д. Тотева (2013). „Ефекти от прилагането на ОСП върху развитието на селското стопанство и ХВП в България”, сп. Икономика и управление на селското стопанство, бр. 5-6, с. 14-27.

  6. Тотева Д., (2014). “Състояние и проблеми на развитие на виненото лозарство в Югоизточен лозаро-винарски район на България в условията на ОСП”, сп. Икономика и управление на селското стопанство, бр. 4, с. 43-50.
 1. В научно-популярни списания:

  1. Панталеева Д. (2009). “Състояние на българското лозарство”, сп. Агроном, с. 32-35.
 1. В студии:

  1. Мария Атанасова, Д. Митова, Пл. Йовчевска, П. Кировски, Д. Тотева (2012). „ Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС в растениевъдството”, с. 44-56.

  2. Митова Диляна, Пл. Йовчевска, Д. Тотева (2013). „Зърнени и маслодайни култури в условията на приложение на ОСП”, с. 39-46.

  3. Митова Диляна, Пл. Йовчевска, П. Кировски, Д. Тотева (2014). „Производствени, продуктови и пазарни промени в растениевъдството”, с. 47-56.

  4. Башев Храбрин, Пл. Йовчевска, Д. Митова, Д. Тотева (2014). „Аспекти на Еко Управлението в Земеделието”, с.45-50.

  5. Николов Димитър, М. Чопева, М. Младенова, Д. Тотева (2014). „Иновационна активност на земеделските стопанства”, с. 48-56.

  6. Котева Нина, Пл. Йовчевска, Д. Митова, Б. Иванов, П. Кировски, Д. Тотева (2015). „Изследване и оценка на вътрешно-отрасловото преструктуриране на земеделието”, с. 40-58.

  7. Николов Димитър, И Боевски, Д. Цвяткова, М. Чопева, Д. Тотева , А. Саров, Е. Иванов, Е. Иванова (2015). „Иновации и иновационна активност на фермерите”, с. 59-63.
 1. В сборници с доклади от конференции:

1. Тотева Д., (2012). „Тенденции в изменението на реколтираните площи, средните добиви и производството на винено грозде в България през последните двадесет години” – В: „Юбилейна научна конференция с международно участие. Институт по Лозарство и Винарство-Плевен”, с. 194-200.


 1. Участие в планови проекти към Селскостопанска Академия:

  1. „Конкурентни възможности на аграрния сектор в условията на единен европейски пазар” с ръководител доц. д-р Янка Славова, ИАИ, 2010 г.

- Славова Я., М. Атанасова, Ц. Ковачева, Н. Котева, М. Младенова, Н. Маламова, И. Петрова, Д. Панталеева и др. "Конкурентни възможности на аграрния сектор, глава втора, "Състояние и проблеми на конкурентоспособността при лозарството” с.86-99.

  1. „Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС върху земеделието и хранително-вкусовата промишленост” с ръководител доц. д-р Нина Котева, ИАИ, 2012 г.

- Атанасова М., Д. Митова, Пл. Йовчевска, П. Кировски, Д. Тотева, „Ефекти от прилагане на ОСП на ЕС в растениевъдството”, „Анализ и оценка на влиянието на ОСП на ЕС и националната аграрна политика върху лозарството”, с. 44-56.

  1. „Вътрешно-отраслово и стопанско преструктуриране в аграрната сфера” с ръководител доц. д-р Нина Котева, ИАИ, 2014 г.

- Котева Н., Пл. Йовчевска, Д. Митова, Б. Иванов, П. Кировски, Д. Тотева, „Изследване и оценка на вътрешно-отрасловото преструктуриране на земеделието”, с. 40-58.

  1. „Еко-управление в селското стопанство” с ръководител проф. д-р Храбрин Башев, ИАИ, 2014 г.

- Башев Х., Пл. Йовчевска, Д. Митова, Д. Тотева, „Аспекти на Еко Управлението в Земеделието”, с.45-50.

  1. „Управление на иновациите в земеделието” с ръководител проф. д-р Димитър Николов, , ИАИ, 2014 г.

- Николов Д., М. Чопева, М. Младенова, Д. Тотева „Иновационна активност на земеделските стопанства”, с. 48-56.

- Николов Д., И Боевски, Д. Цвяткова, М. Чопева, Д. Тотева , А. Саров, Е. Иванов, Е. Иванова, „Иновации и иновационна активност на фермерите”, с. 59-63.6. „Устойчиво функциониране на хранителната верига в Българияс ръководител доц. д-р Божидар Иванов, ИАИ, 2015 г.


 1. Участие в национални и международни научни форуми:

  1. Юбилейна научна конференция с международно участие на Института по лозарство и винарство в гр. Плевен на тема „Научните постижения – принос за ефективно лозарство и винарство”.

  2. Българо-Полска конференция на тема: „Промени и перспективи в селските райони и в селското стопанство в България, Полша и други страни от ЕС” – гр. София, 18-19.09.2014 г.

  3. Научна конференция „Предизвикателствата пред българското и европейското земеделие до 2020 г.” – гр. София, 29.10.2014 г.

  4. Участие в международно селскостопанско изложение "Агра – 2014" – гр. Пловдив. 1. Извънпланови проекти и задачи:

  1. „Трансформацията на националната ценностна система и нейната синхронизация с европейските модели: развитието на екологичната култура като показател за транслация на европейските ценности в българското общество”. Проектът се финансира от ФНИ към МОМН.

  2. „Управление и оценка на аграрната устойчивост– опит, предизвикателства и уроци от България и Китай” Проектът се финансира от ФНИ към МОМН.

  3. Участие в акция № TD1106 на тема „Urban Agriculture Europe” по Програма COST.

X. Публична защита на дисертация за присъждане на образователна и научна степен “доктор” по научна специалност 05.02.18 - “Икономика и управление” на 26.05.2015 г.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница