Управленски аспекти на медицинското осигуряване на населението при природни бедствияPdf просмотр
страница1/6
Дата08.05.2023
Размер296.66 Kb.
#117590
  1   2   3   4   5   6
УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ
Свързани:
29264, 29264, 29264, 29264, 29264, 29264, RKK2019-05 BenjaminFlander TheRightToSecurity, [9781839104633 - Towards Sustainable Welfare States in Europe] Chapter 10 Eco-social mobilization at the supranational level The case of The Right to Energy for All Europeans coalition


УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА
НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ


НАТАЛИЯ ВЕНЕЛИНОВА
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
Анотация
Ключови думи:
MANAGERIAL ASPECTS OF THE POPULATION'S MEDICAL INSURANCE IN CASE
OF NATURAL DISASTERS
NATALIYA VENELINOVA
UNIVERSITY OF RUSE “ANGEL KANCHEV”
Annotation

Key words:
Кризисните контексти на съвремието ни, част от които са природните бедствия и свързаните с тях човешки, материални и финансови загуби, със значими социално- икономически, здравни и екологични последствия, поставят сред управленските приоритети на всички нива медицинското осигуряване на реакцията при извънредни ситуации и в частност тази при природни бедствия.
Настоящият доклад се фокусира именно върху организацията и управлението на медицинското осигуряване (MO) в Република България при природни бедствия. Тяхното разглеждане неотменно е свързано, не само с прилаганите принципи, механизми и протоколи за действие, но и с еволюцията на нормативната уредба и плановата основа за реализацията на ефективна реакция под формата на специфичен комплекс от действия, в условията на междуинституционална координация.
От приемането си през 2006г. Закон за защита при бедствия (ЗЗБ), който е и основната правна регулация, търпи над 26 изменения и допълнения. Динамиката на изменение на свързаните с него още над 10 специални закона и прилежащите им подзаконови актове, уреждащи различни аспекти на работата при бедствия не е синхронизирана. Следва да се има предвид, че ЗЗБ е обвързан с още над 130 нормативни акта към които прави препратки и липсата на достатъчна степен на хармонизация при въвеждане на промени внася дисонанс в управленските процеси и не опосредства висока степен на интегритет на предприеманите действия от отговорните институции и заинтересованите страни.
В тази административно-правна среда управлението на медицинското осигуряване на населението се урежда в три общи закона, а именно Закон за управление на кризи (ЗЗК), Закон за защита при бедствия (ЗЗБ) и Закон за държавните резерви и военновременните запаси
(ЗДРВЗ), както и в специализираното законодателство, въведено чрез Закон за здравето (ЗЗ),
Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ) и Закон за здравното осигуряване (ЗЗО), както и в два подзаконови акта - постановления на Министерския съвет относно устройствените правилници на Министерството на здравеопазването и Националния медицински координационен център [7].


Медицинското осигуряване при бедствия се разглежда в глава трета, раздел V на ЗЗ където е видно, че текстовете носят само най-общ характер, определящ основните участници в процеса на медицинско осигуряване при бедствия, катастрофи и аварии без да се правят препратки към други актове, нито към механизми, уреждащи координацията и субординацията при съвместни действия. Основните текстове на чл. 114, чл.115 и чл.116 от ЗЗ имат изключително общ характер с по-скоро информативна отколкото практическа стойност в подкрепа на доброто управление на медицинското осигуряване. В списъка от подзаконови нормативни актове, свързани с прилагането на този раздел на ЗЗ единствено медицинското осигуряване на населението при радиационните аварии е отделно регламентирано в наредба
(Наредба 28 от 3.10.2006 г.
За условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария)
При анализ на нормативните документи, касаещи първата медицинска помощ при бедствени ситуации се установява недостатъчна прецизност и липса на хармонизация между отделните закони. Нито ЗЗБ, нито ЗЗ диференцират видовете медицинска помощ, а още по- малко това е обвързано с вида на кризисното събитие. В чл. 19, ал.1, т.5 се визира единствено оказването на медицинска помощ при спешни състояния, което реферира директно към центровете за спешна помощ, въпреки че в чл. 20, ал. 1, т. 4 на същия закон са посочени всички медицински звена обвързани с работата на единната спасителна система. По същество такова третиране на управлението на медицинското осигуряване на населението неглижира или изключва голяма част от формирования, способни да се отзоват първи и да окажат първа медицинска помощ поради факта, че действащата правна рамка е неясна и размита по отношение на участието, правата, отговорностите и възможностите за оказване на първа помощ от персонал различен от спешните медици, но добре обучен каквито са напр. пожарникари или доброволци на червения кръст и др., които в много от случаите се озовават преди медицинските екипи на спешна помощ на терен.
Въпреки стремежа на законотворците и изпълнителната власт да подобряват непрекъснато административно-правната среда настоящото степен на интегрираност, кохерентност, съответствие и допълняемост не предпоставя прилагането на съвременни конвергентни подходи на вземане на управленски решения на медицинското осигуряване на населението при бедствия и включване на всички заинтересовани страни и сили за реагиране, при които необходимия комплекс от взаимосвързани лечебни, евакуационни и хигиенно- противоепидемични действия за запазване живота и здравето на населението какъвто е напр. подхода HERA [] или подходът „Единно здраве“, чието възприемане от Съюза се ускори от пандемията от Covid 19.


По дефиниция медицинско осигуряване при природни бедствия е само един аспект от осигуряването при всички кризисни събития, засягащи или с потенциал да засегнат живота и здравето на населението. То, обаче, съдържа в себе си изначалната конвергентната основа, необходима за прилагане на съвременни подходи на управление, базирани на споделено знание, експертиза, опит, ресурси, технологии но при ясни условия за делегиране на права и отговорности. Тази основа може да бъде открита в разбирането , че медицинското осигуряване на населението при бедствия е по същността си е ориентиран към пациента комплекс от взаимосвързани управленски, медицински, евакуационни, защитни, противоепидемични и др. мероприятия, целящи запазване живота и здравето на населението при кризи, бедствия и аварии. [4], [5],


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница