Дидактически принципи на обучение Същност и класифициране на дидактическите принципистраница1/3
Дата13.01.2023
Размер46.5 Kb.
#116229
  1   2   3
10 v. - Principi

10 въпрос Дидактически принципи на обучение


Същност и класифициране на дидактическите принципи

Думата „принцип” има латински произход и означава основно положение, изходен пункт, ръководство за действие.


В педагогиката дидактическите принципи се определят като основни, изходни положения за функционална, технологична организация на обучението.
Дидактическите принципи притежават следните характерни белези: 1. общовалидност – имат еднаква валидност за обучението във всички степени на училището, за всички специалности и предмети;

 2. всестранност – определят и влияят на всички страни и задачи на обучението и възпитанието;

 3. комплексност – те са основни положения, които диктуват прилагането на обективните закономерности при обучението;

 4. прилагат се в система – всеки от тях е свързан с останалите и пронизва учебното съдържание и обучението по предмета;

 5. те са обществено обусловени – възникнали са постепенно и търпят развитие.

Няма научно-обоснована класификация на дидактическите принципи. Общопризнати в обучението и в частност в обучението по биология са: 1. принцип за научност;

 2. принцип за достъпност на знанията;

 3. принцип за системност и последователност на знанията;

 4. принцип за нагледност;

 5. принцип за съзнателност, активност и трайно усвояване на знанията;

 6. принцип за индивидуален и диференциран подход

 7. ппринцип за връзка на теорията с практиката.Характеристика на дидактическите принципи


Принцип за научност

Принципът за научност се отнася не само до подборът на учебното съдържание по биология, но и до научното, достоверното излагане на биологичните факти, процеси и явления и до правилното им обяснение в процеса на обучението от учителя.


Принципът изисква: • обучението да се осъществява на основата на съвременните постижения на биологичната наука, на основата на схващането, че светът е материален, познаваем и търпи непрекъснато развитие;

 • запознаване на учениците с методите на биологичната наука – наблюдение, експеримент, работа с научно-популярна литература, както и изграждане на умения за използването им;

 • учителят да разкрива диалектиката на развитие на основните мирогледни идеи, да убеждава учениците в научната им обективност, в приложението и верността на диалектическите закони и закономерности в изучавания материал;

 • критично разобличаване на на някои лъженаучни и погрешни теории (расизма, реакционните идеи на евгениката, възгледи и представи), като се отчита възрастта и подготовката на учениците;

 • учителят да следи новоизлязлата биологична и методическа литература и да повишава непрекъснато своята квалификация, да е в течение на новостите и да препоръчва на учениците подходяща научно-популярна литература за разширяване на знанията и формиране на познавателни интереси;

 • периодично актуализиране на учебните планове и програми с оглед включване на най-новите постижения на биологичната наука в тях;

 • в процеса на обучението биологичните знания да се разкриват с оглед формиране на логическо мислене у учениците. Това налага осмисляне на връзките между фактите, съжденията и умозаключенията, залегнали в учебното съдържание, умело ръководене на познавателната дейност на учениците с оглед самостоятелно извеждане на водещите билогични идеи в учебното съдържание.

Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница