Утвърждавамстраница1/2
Дата05.03.2018
Размер0.65 Mb.
  1   2


УТВЪРЖДАВАМ:

…………………………………………

ДОЦ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ДАМЯНОВ

ДИРЕКТОР НА ИМК-БАН

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за избор на изпълнител по реда на чл.14, ал.4, т.2 на Закона за обществените поръчки. Предмет на възлагането: „Доставка на химикали и консумативи” по проект №BG051PO001-3.3.06-0027 „Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”.

гр. София

2013 г.


Приложение № 1
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за възлагане на доставка по чл. 14, ал. 4 т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на химикали и косумативи” по проект №BG051PO001-3.3.06-0027 „Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията”.

Предмет на обществената поръчка е Доставка на химикали и консумативи по проект BG051PO001-3.3.06-0027 Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
1. Изходна информация и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчката
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки, осъществявани чрез покупка на химикали и консумативи за нуждите на Института по минералогия и кристалография – Българска Академия на Науките, необходими за изпълнение на дейностите по одобрено проектно предложение №BG051PO001-3.3.06-0027 „Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-3.3.06 – „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”, предоставена от Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Министерство на образованието, младежта и науката, Република България, по което Институтът по минералогия и кристалография – Българска Академия на Науките е бенефициент.
Възлагането се изпълнява комплексно съглано Техническата спецификация.

Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се приемат варианти.


1. При организиране на доставката Изпълнителят е длъжен да спазва следното:
1.1. Доставените химични вещества трябва да бъдат в оригинални, с ненарушена цялост, затворени опаковки, които да имат защита до първоначално отваряне и с оригинални етикети на фирмата - производител.

1.2. Всички химикали и реактиви задължително трябва да бъдат придружени с анализен сертификат, издаден от фирмата - производител, в който да има посочени: дата на производство и/или срок на годност. При липса на посочен срок на годност, фирмата – изпълнител, която ще извърши доставката се задължава да изиска документ от фирмата - производител, с който да докаже годността за употреба на доставения продукт.1.3. При доставка на опасни химични вещества и препарати, изпълнителят трябва да предостави съответните информационни листове за безопасност преведени на български език и съдържащи информация съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (Обн. ДВ. бр.68 от 31 август 2010 г.);

1.4. Спазва оферираните срокове на доставка;


2. На Изпълнителя се забранява:
2.1. При осъществяването на дейността по предмета на поръчката да въвежда и използва методи или средства, които излагат на опасност живота и здравето на други лица или уронват честта и достойнството на гражданите;

2.2. Да приема за изпълнение задължения, които противоречат на закон или друг нормативен акт;

2.3. Да предоставя или преотстъпва на други лица задълженията за изпълнение на настоящата поръчка;
2. Други изисквания
При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение на поръчката и ценовата си оферта.
3. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е 18 месеца.
Допълнителните условия към участниците са подробно описани в Приложение към техническите спецификации и в Указание за подготовка на офертата.

4. Пълно описание на предмета на поръчката:
Прогнозна стойност: 48 001.30 лева без ДДС
Наименование на материала

Единица мярка

Количество

1

Coumarin-3-carbonitrile 97%

5g

1

2

3-Aminocoumarin 97%

2g

2

3

Ethyl nitroacetate

25g

1

4

2-(tert-Butylthio)benzaldehyde

500mg

4

5

Diethyl chlorophosphate

100g

1

6

Diphenyl phosphorochloridate

25G

1

7

Phosphorus(III) chloride

1L

1

8

Phosphorus(V) chloride

500g

1

9

Phosphorus(V) oxide chloride

100mL

1

10

Methylenediphosphonic acid tetraethylester

5mL

1

11

Diethyl phosphite

250g

2

12

Triethyl phosphonoacetate

100g

2

13

Hexamethylphosphoramide

25mL

1

14

Butyllithium solution 2.5 M in hexanes

100mL

1

15

Palladium(II) chloride, 99%

1g

1

16

Potassium platinum(II) chloride

1g

1

17

Benzyltriethylammonium chloride

25g

1

18

Iron(II) sulfate heptahydrate

250g

1

19

Florisil Magnesium silicate

250g

1

20

Celite Kieselguhr

1kg

1

21

Silica gel for column chromatography, 60

1kg

2

22

Silica gel on TLC Al foils

25 ea

2

23

(1-Mercaptoundec-11-yl)tetra(ethylene glycol)

250mg

1

24

Triethylene glycol monochlorohydrin

10g

1

25

11-Bromo-1-undecanethiol

250mg

1

26

Undecamethylene dibromide

10g

1

27

2-Aminophenol

100g

1

28

2-Nitrobenzaldehyde

25g

1

29

Boc anhydride, Di-tert-butyl pyrocarbonate

25G

1

30

9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl

5g

1

31

Cesium fluoride

5g

1

32

Chloroacetic anhydrate

25g

1

33

Urea-hydrogen peroxide adduct

100g

1

34

Peracetic acid solution

100mL

1

35

Potassium fluoride

5g

1

36

Ethanol absolute for analysis

2.5L

24

37

Methanol

2.5L

1

38

Ethyl acetate

2.5L

4

39

Hexane

2.5L

5

40

Tetrahydrofuran

2.5L

2

41

Diethyl Ether

2.5L

2

42

Chloroform

2.5L

1

43

Dichloromethane

2.5L

2

44

Dimethyl sulfoxide-d6

100mL

1

45

Dimethyl sulfoxide-d6

10mL

2

46

Chloroform-d3

100mL

3

47

Methanol-d4

25mL

2

48

Acetonitrile-d3

10mL

4

49

Benzene-d6

10mL

1

50

Tetramethylsilane

100mL

3

51

Deuterium oxide

100mL

3

52

Sodiumdeuterium oxide

25mL

1

53

Deuterium chlorite

10mL

2

54

Acetic acid-d

50g

1

55

Ethanol (96%)

1 L

30

56

Acetone p.a.

1 l

8

57

Tetramethylammonium hydroxide (25 wt % in water)

1l

1

58

Tetrapropylammonium hydroxide (40 wt % in water)

1 l

4

59

Tetraethylammonium hydroxide (20 wt % in water)

1 l

5

60

Tetraethylortosilicate 99%

2.5 l

3

61

Tetraethylortosilicate 99.9 %

100ml

1

62

Pirrolidine

500 ml

2

63

Sodium hydroxide p.a.

1kg

6

64

Potasium hydroxide p.a.

1 kg

3

65

Ammonium nitrate p.a. (98%)

500 g

5

66

Isopropyl alcohol 99%

1l

3

67

Ammonium chloride p.a. (99.5 %)

1 kg

3

68

Ethylenediamine (99%)

1l

2

69

Aluminum 99.9 %

250 g

1

70

Bromoform 97 %

1kg

2

71

Diiodomethane 99 %

250 g

3

72

Lithium Tetraborate Puretronic (metalic basis)

100 g

6

73

Canada balsam (natural filtered)

100 g

7

74

Diamond Polishing Spray 1 µm

10 g

1

75

Diamond Polishing Paste 6 µm

10 g

1

76

Diamond Polishing Paste 3 µm

10 g

1

77

Diamond Polishing Paste 1 µm

10 g

1

78

Diamond suspension polycrystalline (for polishing mashines) 9µm

240 ml

2

79

Diamond suspension polycrystalline (for polishing mashines) 3µm

240 ml

2

80

Diamond suspension polycrystalline (polishing mashines) 1µm

180 ml

2

81

Diamond suspension polycrystalline (polishing mashines) 0.3µm

180 ml

3

82

Diamond suspension polycrystalline (polishing mashines) 0.06µm

180 ml

3

83

Strontium fluoride 99.99%

100 g

2

84

Lithium fluoride purum 99%

1 kg

1

85

Magnesium Fluoride technical grade

1 kg

1

86

Ytterbium fluoride 99.9%

1 kg

1

87

Neodymium fluoride, 98 %

1 kg

1

88

Titanium butoxide, 97%

500 g

2

89

Barium nitrate 99%

500 g

2

90

Acetone-1,3-dicarboxylic acid

50 g

1

91

Benzimidazole-5,6-dicarboxylic acid

1 g

1

92

1-Benzyl-1,2,3-triazole-4,5-dicarboxylic acid

2 g

1

93

5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylic acid

5 g

1

94

Aurintricarboxylic acid (CAS 4431-00-9)

10g

1

95

1,2,3-Benzenetricarboxylic acid

10g

1

96

1,2,4-Benzenetricarboxylic acid

25g

1

97

trans-Aconitic acid

25g

1

98

3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride

100g

1

99

cis,cis,cis-1,2,3,4-Cyclopentanetetracarboxylic acid

100g

1

100

Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride

5g

1

101

3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic diimide

10g

1

102

DMF 99%

5l

1

103

DMSO 99+%

1l

1

104

бариев сулфат, чза

1 kg

1

105

Silver nitrate, 99+%

25g

1

106

Nickel(II) nitrate hexahydrate, 98%

500g

1

107

Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate), 98%

500g

1

108

Gold(III) chloride, Au 64.4% min

1g

1

109

Ruthenium(III) chloride hydrate

2g

1

110

Platinum(II) chloride, 98%

1g

1

111

Mercury(II) chloride, extra pure for analyses, 99.5%

100 g

1

112

Lead (II) chloride, 99%

100 g

1

113

Aluminium chloride 99.99 %

100 g

1

114

сребърен нитрат, чза

100 г

1

115

калиев бихромат К2Cr2O7

1 kg

1

116

етилен гликол, чза

1 л

2

117

SiC Foil (Водна шкурка - комплект) 200, 400, 600, 800, 1200, 2400 mesh

 

30

118

кварцов пясък, фин

1 кг

10

119

кварцов пясък, едър

1 кг

10

120

азотна киселина 65 % p.a.

2,5 l

20

121

калциев нитрат тетрахидрат

1 кг

1

122

магнезиев нитрат хексахидрат

1 кг

1

123

Formvar

400 мл

1

124

LB (Luria Broth) - powder

1 kg

2

125

agorose (electrophoresis grade)

200g

1

126

agar (for Luria Broth media)

250 g

1

127

IPTG (Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside)

50 g

1

128

TRIS base (99%)

1 kg

1

129

TRIS hydrochloride (99%)

1 kg

1

130

Colour Protein Marker (100 reaction, 10-250 kDa, at least 10 lanes )

100 react

1

131

Nucleic acid stain (Fluorescent)for electrophoresis (not ethidum bromide)

400 react

1

132

(±)-2-Methyl-2,4-pentanediol 98%

1l

1

133

Lithium sulfate monohydrate 99%

100 g

1

134

HEPES sodium salt, 99%

25 g

1

135

Imidazole, 99%

500 g

1

136

Iron(III) chloride hexahydrate, 97%

500 g

1

137

MES monohydrate, 98%

50 g

1

138

BICINE, 99%

50 g

1

139

(1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide, 98%

100g

1

140

1,6-Hexanediol, 97%

250 g

1

141

Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate, 99%

250 g

1

142

Silicium dioxide, particle size 200 µm

1 kg

2

143

Sodium molibdate 98%

100 g

2

144

Sodium wolframate

100 g

2

145

Ammonium molibdate

100 g

2

146

Niobium (V) chloride

100 g

2

147

Cesium chloride

100 g

1

148

Cesium carbonate

100 g

1

149

Ytterbium (III) oxide

10 g

1

150

Holmium (III) oxide

10 g

1

151

Dysprosium oxide

10 g

1

152

Glycerol

1 kg

3

153

двукомпонентна епоксидна смола (за петрография на студено)

500 мл

3

154

двукомпонентна епоксидна смола (за петрография под вакуум)

1 l

1

155

двукомпонентна смола и електропроводим въглерод, за SEM

1 kg+1l

1

156

адхесивна въглеродна лента 8мм/20 m

1 бр.

1

157

адхесивна въглеродна лента 20мм/20 m

1 бр.

1

158

Conducting Carbon Cement + Thinners

30+30ml

1

159

Electrodag 1415 with Brush

25 ml

1

160

silver paint diluent for electrodag

100 ml

1

161

Grids 200 mesh copper centre mark

3.05 mm

2

162

Grids 300 mesh copper centre mark

3.05 mm

2

163

4-Acetylphenylboronic acid

5g

1

164

3-Acetylphenylboronic acid

5g

1

165

3-Acetylaminophenylboronic acid

1g

1

166

3-Benzyloxyphenylboronic acid

5g

1

167

Biphenyl-4-boronic acid

25g

1

168

Bis(pinacolato)diboron

25g

1

169

3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylboronic acid

5g

1

170

4-Carbamoylphenylboronic acid

5g

1

171

4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid

5g

1

172

2-Carboxy-5-fluorophenylboronic acid

1g

1

173

5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid

5g

1

174

4-Chloro-2-methylphenylboronic acid

5g

1

175

2-Chlorophenylboronic acid

5g

1

176

4-Chlorophenylboronic acid

5g

1

177

Copper(I) thiophene-2-carboxylate

5g

1

178

3-Cyanophenylboronic acid

5g

1

179

Cyclopropylboronic acid

5g

1

180

Dibenzofuran-4-boronic acid

5g

1

181

Dibenzothiophene-4-boronic acid

5g

1

182

2,4-Dichloro-5-fluoropyrimidine

25g

1

182

2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine

5g

1

184

2,6-Dichlorophenylboronic acid

5g

1

185

3,4-Dichlorophenylboronic acid

5g

1

186

3,5-Dichlorophenylboronic acid

5g

1

187

3-Carboxyphenylboronic acid

5g

1

188

3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrophenylboronic acid

1g

1

189

Naphthalene-2-boronic acid

5g

1

190

3-Nitrophenylboronic acid

5g

1

191

Seleno-L-methionine

100 mg

1

192

IPTG

25 g

1

193

Cobalt(II) chloride hexahydrate

50g

1

194

PEG 200

250g

3

195

Polyethylene glycol 400

250g

1

196

Polyethylene glycol 20,000

250g

1

197

Polyethylene glycol 12,000

250g

1

198

Polyethylene glycol 10,000

250g

1

199

Polyethylene glycol 6,000

250g

1

200

Triethylenetetraamine

500 ml

1

201

Hexamethyleneimine

500 ml

1

202

ortho-Phosphoric acid 85 % (for analysis)

2.5 l

1

203

Litium chloride

100g

1

204

Ammonium fluoride

250 g

1

205

Barium chloridedihydrate (for analysis)

500 g

1

206

Stroncium chloride hexahydrate (for analysis)

250 g

1

207

Nickel (II) nitrate hexahydrate (for analysis)

250 g

1

208

Diethylenetriamine

1 l

1

209

Hydrochloric acid, fuming 37 %

1l

3

210

Hexadecyltrimethylammonium bromide

100 g

2

211

Copper (II)nitrate trihydrate (for analysis)

250 g

2

212

Cobalt(II) nitrate hexahydrate

100 g

2

213

Hydrofluoric acid 40 % Suprapur

2.5 l

2

214

Silver nitrate (for analysis)

250 g

1

215

Латексови ръкавици - 100 бр/опаковка

1 оп.

24

216

Памук

100 г

10

217

Течност за измиване на лабораторна посуда

1 л

36

218

стъклени бъркалки 220х4-10 броя в опаковка

оп.

10

219

стъклени бъркалки 300х6-10 броя в опаковка

оп.

10

220

колба ерленмайер попипропилен 100 мл

бр.

10

221

колба ерленмайер полипропилен 250 мл

бр.

20

222

Филтър "шот" G1/G2/G3 90мм

бр

3

223

чаша Бюхер полипропилен 100 мл

бр.

10

224

чаша Бюхер полипропилен 250 мл

бр.

20

225

чаша Бюхер полипропилен 500 мл

бр.

20

226

чаша Бюхер 100 мл

бр

10

227

чаша Бюхер 250 мл

бр

10

228

фуния Бюхнер порцелан 90 мм , 110 мм

бр.

4

229

WHITE NON-SERRATED SEPTA,FOR 14/20 JOI white, 14/20 joints

бр.

1

230

WHITE NON-SERRATED SEPTA,FOR 29/42 JOI white, 29/42 joints

бр.

1

231

Фуния за прикапване, цилиндрична форма, 50 ml, NS 14 / 23

бр.

1

232

Делителна фуния, конична форма, 250 ml

бр.

1

233

Щипка за шлифове, NS 14/23

бр.

3

234

Щипка за шлифове, NS 29/32

бр.

3

235

Гутатор (Kleinfeld Labortechnik GmbH)

бр.

5

236

Гутатор (Kleinfeld Labortechnik GmbH)

бр.

5

237

Щипка шлиф 29, метална (Kleinfeld Labortechnik GmbH)

бр.

1

238

Щипка шлиф 14, метална (Kleinfeld Labortechnik GmbH)

бр.

1

239

Пръскалки, широко гърло с етикет, PE-LD, 500 мл

бр.

5

240

Ерленмайерова колба с шлиф, 50 мл

бр.

3

241

Дестилационна колба, крушовидна форма, 100 мл

бр.

2

242

Облодънна колба, 50 ml; NS 14/23

бр.

2

243

Облодънна колба, 50 ml; NS 29/32

бр.

6

244

Петрита, PS, Ф 90, стерилни

бр.

400

245

Центрофужни епруветки, 15ml, размери: Ф17x120mm, синя капачка на винт с уплътнение, PP, конично дъно, градуирани от 1,5 до 13,5 ml през 0.5 ml, насипно опаковани, 100 бр./опак

бр.

200

246


Центрофужни епруветки, обем.50ml, диаметър 30 x 115mm, синя капачка на винт с уплътнение, PP, вътрешно конично дъно/стоящи, градуирани от 5 до 45 ml през 2.5 ml, насипно пакетирани, 50 бр./опак, нестерилни.

бр.

200

247

Накрайници за автоматична пипета, 0,1-10 µI, 1000 бр/оп

бр.

2

248

Накрайници за автоматични пипети, 200 µI, жълти,1000 бр./оп.

бр.

3

249

Накрайници за автоматични пипети, 1000 µI, светло сини (къси),1000 бр./оп.

бр.

3

249

PCR епруветки 0,2 ml, плоско капаче, 1000 бр/оп.

бр.

1

250

Лабораторно шише, автоклавируемо, градуирано, синя капачка на винт; св. стъкло, 100 мл

бр.

10

251

Лабораторно шише, автоклавируемо, градуирано, синя капачка на винт; св. стъкло, 500 мл

 

4

252

Центрофужни епруветки, обем.50ml, диаметър 30 x 115mm, синя капачка на винт с уплътнение, PP, вътрешно конично дъно/стоящи, градуирани от 5 до 45 ml през 2.5 ml, насипно пакетирани, 50 бр./опак, нестерилни.

бр.

10

Приложение № 2 - образец
ОФЕРТА
за участие в избор на изпълнител чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП)

ДО


Директора на Институт по

минералогия и кристалография при БАН,

Република България, гр. София,

ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 107От: ............................................................................................ (наименование на участника) със седалище и адрес на управление: .................................................................................... ЕИК код или код по БУЛСТАТ: ...................................., телефон и по възможност факс и електронна поща за кореспонденция във връзка с настоящата процедура: Тел.: ................................., Факс: ..................................., Електронна поща ....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител по обявената от Вас ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на химикали и консумативи” по проект №BG051PO001-3.3.06-0027 "Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас покана за доставка на химикали и консумативи. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.


Срокът на валидност на нашата оферта, включително и ценовата оферта е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Предложението за изпълнение на поръчката е до 40 /четиридесет/ дни след постъпване на заявката.
Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок, като предоставим изискуемите документи по чл.101 е, ал.2 от ЗОП.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме документите, посочени в списъка - Приложение № 3 - Списък на документите, съдържащи се в офертата.
Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ предложението за и от името на Участника: ……….……………………………………….….. (изписва се името, фамилията и длъжността на участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат предложението за и от името на участника).

Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: …………………


Дата: ………………………… (дата на подписване).

Приложение № 3 – oбразецсписък на документите, съдържащи се в ОФЕРТАТА

за участие в избор на изпълнител по обявената ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на химикали и консумативи” по проект №BG051PO001-3.3.06-0027 "Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

№ по ред

Съдържание

Вид на документа

/оригинал, копие, заверено копие/


1.

Настоящият списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (съгласно Приложение № 3)
2.

Попълнен образец на оферта за участие в процедурата (по образец, съгласно Приложение № 2)
3.

3.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, той представя копие от документ за регистрация на чуждестранно юридическо лице съобразно националното му законодателство.

3.2. Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;


4.

Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Документите по тази точка следва да бъдат издадени не по-рано от 3 /три/ месеца преди датата, посочена като краен срок за подаване на офертата.
5.

Декларация за приемане на условията в проекта на договор – съгласно образеца (Приложение № 7).
6.

Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП - по образец (Приложение № 4)
7.

Нотариално заверено пълномощно (оригинал) на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от представителя по закон на участника)
8.

Предложение за изпълнение на поръчката

Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец (Приложение № 8)


9.

Предлагана цена /ценова оферта/

Ценовата оферта се изготвя по образец (Приложение № 9)


10.

Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата.
Участник ............................................................................................ (наименование на участника).
Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ предложението за и от името на участника: ……….……………………………………….….. (изписва се името, фамилията и длъжността на Участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат предложението за и от името на участника).
Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: ………............……………
Дата: ………………………… (дата на подписване).

Приложение № 4 – образец


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ………………………….........…. с ЕГН ………………….., в качеството ми на ………………………………. (посочете длъжността) на ………………………………… (посочете наименованието на участника) - участник в избор на изпълнител по обявената ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на химикали и консумативи" по проект №BG051PO001-3.3.06-0027 "Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден(-а) с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран(-а), за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс (НК);

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

2. Участникът …………………………………………………, който представлявам:(посочете наименованието на участника)
Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

3. Не съм лишен(-а) от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността;4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

В процеса на провеждане на процедурата се задължавам да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
………………………. г. Декларатор: ……………………….

(дата на подписване) (подпис и печат)
Забележка: Когато участниците в процедурата са юридически лица, т. 2, 3, 4 и 5 от декларацията се прилага за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
ВАЖНО: Тази Декларация се представя както от българските физически или юридически лица – участници в процедурата, така и от чуждестранните физически или юридически лица - участници в процедурата.

Приложение № 7 - образец


Декларация за приемане на условията в проекта на договора

До

Директора на Институт поминералогия и кристалография при БАН, гр. София, ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 107, България
От: ............................................................................................ (наименование на участника) със седалище и адрес на управление: .................................................................................... ЕИК код или код по БУЛСТАТ: ....................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
След запознаване с условията за участие в избор на изпълнител по обявената от Вас ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на химикали и консумативи" по проект №BG051PO001-3.3.06-0027 "Подкрепа за развитието и реализацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на материалознанието, минералогията и кристалографията" по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”., с настоящото декларирам, че приемам условията в проекта на договора, посочени в Приложение № 10 от документацията за участие.
В случай че бъдем определени за Изпълнител, предлагаме плащанията по договора да бъдат извършвани по следната банкова сметка:

Обслужваща банка – име и адрес: ……………………………...

IBAN: …………………………………………… BIC код: ..........................

Титуляр на сметката: ………………………………......


Лице/-а/, упълномощено/-и/ да подпише/-ат/ декларацията за и от името на Участника: ……….……………………………………….….. (изписва се името, фамилията и длъжността на участника или лицето или лицата с представителна власт по закон или упълномощени да подпишат декларацията за и от името на участника).
Подпис на упълномощеното лице или упълномощените лица и печат: ……………………

Дата: ………………………… (дата на подписване).

Приложение № 8 - образец
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница