ОТ: (наименование на участника) относноДата02.06.2018
Размер43.13 Kb.
#70385

Образец 1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТАОТ:
…………………………………………….................……………………...…………………………….

(наименование на участника)


ОТНОСНО:

Участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за събиране на оферти с обява с предмет: “Строително – ремонтни работи по почистване, възстановяване и хидроизолация на питейни водоеми, стопанисвани от „ВиК ЕООД - Пловдив”


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив

След запознаване с изискванията за участие в обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за събиране на оферти с обява за извършване на различни видове строително-ремонтни работи на обекти, намиращи се на територията, обслужвана от „ВиК” ЕООД – Пловдив, в качеството си на участник, предлагам да изпълним поръчката при следните условия:По Критерий К2Срок за изпълнение след възлагане - ............. календарни дни, за всеки обект, в т.ч.:

 • за обект: Напорен резервоар V=2000m3 – хидроизолация на водните камери, местност „Бозалан”, община Сопот - ................................. календарни дни;

 • за обект: Напорен резервоар V=900m3 за Ново село – хидроизолация на водните камери, община Стамболийски - ................. календарни дни;

 • за обект: Напорен резервоар V=625m3 за село Първенец – хидроизолация на водна камера, община Родопи - ................. календарни дни;

 • за обект: Напорен резервоар V=650m3 за селата Поповица, Селци и Милево – хидроизолация на водна камера, община Садово - ................. календарни дни;

Срок за изпълнение след възлагане - .......................... календарни дни (изчислен като сбор от сроковете за изпълнение за всеки обект)

В качеството си на Изпълнител и в съответствие с изискванията на Възложителя декларирам следните обстоятелства: • Декларирам, че съм вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България като изпълнител на строежи минимум четвърта група, трета категория - строежи от балгоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазването на околната среда (съгласно позиция „Строителство на КИД-2008) или по-висока, или в еквивалентен професионален или търговски регистър на държавата, в която е установен; (вярното се подчертава)

 • Декларирам, че притежавам валидна Застраховка „Професионална отговорност при строителството” и, че същата ще бъде поддържана за целия срок на договора, в случай че бъда избран за изпълнител.

 • Декларирам, че през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, имам опит в съответствие с предмета на обществената поръчка и съм изпълнявал дейности с предмет и обем идентичен или сходен с настоящото възлагане.

 • Декларирам, че разполагам със следния инженерно – технически състав;

 • Ръководител на обекти – образователна степен бакалавър, специалност строителен инженер по Хидромелиоративно строителсево или аналогична;

 • Ръководител на част строително монтажни работи – Технически ръководител – с професионална квалификация по специалност Изолации в строителството или аналогична;

 • Декларирам, че материалите, които ще използвам отговарят на изискванията, съгласно Наредба № РД-02-20-1/ 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строително продукти в строежите на Република България:

 • Когато строителният продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка за материала за хидроизолация, експлоатационните му показатели да съответстват на изискванията на Регламент /ЕС/ № 305/2011 г. и Регламент /ЕС/ № 1062/2013 г.;

 • Когато строителният продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена Европейска техническа оценка за материала за хидроизолация, характеристиките му да съответстват на българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба.

 • Декларирам, че ще представя здравна оценка на материала за хидроизолация - за допустим контакт с питейна вода;

 • Декларирам, че ще представя протоколи от изпитване за съответствие на материала за хидроизолация

Прилагам всички изискуеми декларации и документи, вкл. тези, посочени в Техническата спецификация, а именно:

 • Декларация от представляващия, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда;

 • Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и 7 от ЗОП – по образец;

 • Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – по образец;

 • Декларация за приемане на условията на проекто-договора – по образец;

 • Декларация за срок на валидност на офертата – по образец;

 • Попълнена информация по бланка- по образец;

 • Предложение относно гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи, за всеки обект поотделно (Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от посочените в чл. 20, ал. 4 на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти), а именно:

 • за обект: Напорен резервоар V=2000m3 – хидроизолация на водните камери, местност „Бозалан”, община Сопот - ................................. години;

 • за обект: Напорен резервоар V=900m3 за Ново село – хидроизолация на водните камери, община Стамболийски - ................. години;

 • за обект: Напорен резервоар V=625m3 за село Първенец – хидроизолация на водна камера, община Родопи - ................. години;

 • за обект: Напорен резервоар V=650m3 за селата Поповица, Селци и Милево – хидроизолация на водна камера, община Садово - ................. години;

Срокът на валидност на нашата оферта е ……….. (…………………………………) календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичането на този срок.

В случай на приемане на нашата оферта и възлагане на поръчката, ние сме съгласни да представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП.

Декларирам, че сме запознати с условията, отразени в документацията, приемам ги напълно и се задължавам да ги спазвам.
Дата: .......... 2017 год. Подпис и печат: ...............................

Място: ........................ (име, фамилия, длъжност)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница