Увод 2 I. Кадрова обезпеченостстраница4/5
Дата29.10.2018
Размер0.79 Mb.
1   2   3   4   5


4.1. Граждански дела
Гражданското отделение към Пловдивски апелативен съд разглежда делата, като са оформени 2 граждански състава, които, състоящи се от 6-ма съдии, са взели участие общо в разглеждането на 621 бр. от общо постъпили за разглеждане в съда 655 въззивни и частни въззивни дела.

През 2010 г. в Апелативен съд – Пловдив са постъпили 228 въззивни граждански дела и 361 частни граждански дела, без молби за определяне на срок при бавност:  • Окръжен съд – Пловдив – 118 в.гр. дела и 168 ч.гр. дела

  • Окръжен съд – Пазарджик – 32 в. гр. дела и 43 ч. гр. дела

  • Окръжен съд – Смолян – 16 в. гр. дела и 18 ч. гр. дела

  • Окръжен съд – Стара Загора – 23 в. гр. дела и 62 ч.гр. дела

  • Окръжен съд – Хасково – 30 в. гр. дела и 42 ч.гр. дела

- Окръжен съд – Кърджали – 8 в. гр. дела и 25 в.ч.гр. дела.

  • Софийски градски съд – 1 в. гр. дело

Едно частно гражданско дело е постъпило от Районен съд – Девин; по 2 частни граждански дела са постъпили от Районните съдилища в Пловдив, Хасково и Панагюрище и 4 частни граждански дела са постъпили от Районен съд – Стара Загора.

В началото на отчетния период, към 01.01.2010 г. са останали висящи дела от 2009 г. – 59 бр. въззивни граждански дела. От тях – 50 бр. останали за разглеждане в гражданско отделение и 9 бр. – в търговско отделение.

Общо разгледаните през 2010 г. от гражданско и търговско отделение граждански дела са 655 бр., от които останали от предходния период – 59 бр. в. гр. дела; постъпили през годината 228 бр. въззивни гр. дела и 368 бр. ч. гр. дела.

От посочения брой граждански дела, в гражданското отделение са постъпили за разглеждане 277 въззивни, 304 частни граждански дела и 40 бр. частни търговски дела.

Общо свършените през отчетния период граждански дела са 588 бр., от които 244 въззивни гр. дела и 344 бр. частни гр. дела. От общо свършените 244 в. гр. д., 234 са били разгледани от съдиите в гражданско отделение и 10 бр. в. гр. д. – от съдиите в търговско отделение.

През отчетния период прекратените въззивни граждански дела са 17 бр. и 37 бр. ч. гр. дела. От решените 228 бр. въззивни граждански дела, 172 бр. са обжалвани пред ВКС, а от приключилите ч. гр. дела 368 бр., са обжалвани 114 бр.

От всички разгледани дела през периода, 485 бр. или 82,48 % са свършени в тримесечен срок.

Данните сочат на увеличени постъпления на въззивните частни дела, както и на намален брой висящи дела в края на отчетния период, в сравнение с предходната година.

Към 31.12.2010 г. няма висящи въззивни частни граждански дела.

През отчетния период са разгледани 7 бр. молби за определяне на срок при бавност, като всичките са разгледани своевременно и приключили в законоустановения срок.

В гражданското отделение на съда през отчетния период са работили 6 съдии, разпределени в 2 постоянни състава.

Разгледаните и приключени по същество от всеки съдия дела са както следва:

Мариана Хитева е приключила със съдебен акт 34 бр. въззивни граждански дела;

Румяна Цонева е приключила със съдебен акт 38 бр. въззивни граждански дела и 66 бр. въззивни частни граждански дела, или общо - 104 бр. дела;

Дочка Върбева е приключила със съдебен акт 38 бр. въззивни граждански дела и 58 бр. въззивни частни граждански дела, или общо - 96 бр. дела;

Радка Петрова е приключила със съдебен акт 37 бр. въззивни граждански дела и 67 бр. въззивни частни граждански дела, или общо - 104 бр. дела;

Стела Дандарова е приключила със съдебен акт 35 бр. въззивни граждански дела и 67 бр. въззивни частни граждански дела, или общо - 102 бр. дела;

Галина Арнаудова е приключила със съдебен акт 36 бр. въззивни граждански дела и 49 бр. въззивни частни граждански дела, или общо - 85 бр. дела.

Средномесечното постъпление за един съдия от това отделение през отчетния период възлиза на 3.15 бр. въззивни граждански дела и 4.78 бр. въззивни частни граждански дела.

Средномесечно един съдия от Гражданско отделение е разгледал по 8.63 бр. въззивни дела, от които е решил по 3,85 бр. въззивни граждански дела и по 4.78 бр. въззивни частни граждански дела.

При тези данни месечната натовареност на съдиите от Гражданско отделение на ПАС /по щат от 6 съдии/ за 2010 г. е следната:

- постъпления общо /571/: по 7.93 дела, при 7.94 дела за 2009 г.;

- за разглеждане общо /621/: по 8.63 дела, при 9.39 дела през 2009 г.;

- свършени общо /578/: по 8.03 дела, при 8.42 дела за 2009 г.
За цялото гражданско отделение несвършени дела към 31.12.2010 г. са 42 бр. Това означава, че през отчетния период висящността на въззивните граждански дела е намаляла значително спрямо 2009 г. – 70 висящи дела, както и спрямо предходните години 2008 г. – 101 бр. граждански дела, към 70 бр. за 2009 г. Несъмнено действието на новия ГПК дава своите положителни резултати, като приложението му способства за по-добрата процесуална дисциплина на участниците в процеса, утвърждавайки една добра тенденция към повишаване ефективността на съдопроизводството и приключването на делата в разумен срок.

В рамките на отчетния период са приключили всички частни граждански дела, разгледани общо от съдиите в отделението в 3-месечен срок. От тях 307 дела са приключили с акт по същество и 37 са били прекратени.


4.2. Търговски дела
През 2010 г. в Търговско отделение на Апелативен съд – Пловдив са постъпили и са били образувани общо 707 бр. дела, от които 367 бр. въззивни търговски дела, 1 бр. въззивно гражданско дело и 339 бр. въззивни частни граждански дела.

В сравнение с предходната 2009 г. е налице увеличение на постъпленията на въззивни търговски дела с 40 бр. и то е в резултат на по-големия брой дела, постъпили от окръжните съдилища, извън гр. Пловдив. През изминалата година по въззивни жалби срещу решения на Пловдивския окръжен съд са образувани 160 бр. търговски дела, следват тези от Старозагорския окръжен съд – 73 бр.; Окръжен съд – Пазарджик 44 бр.; Окръжен съд – Смолян 33 бр.; Окръжен съд – Хасково 32 бр. и Окръжен съд – Кърджали – 26 бр.

През 2010 г. в ПАС са били образувани общо 683 бр. въззивни частни граждански дела (676 + 7 бр. молби за определяне на срок при бавност). От тях 339 бр. са постъпилите в Търговско отделение, като от тези дела 275 бр. са образувани по въззивни части жалби по търговски дела, а останалите 64 бр. са по въззивни частни граждански дела, разгледани от търговските състави. В сравнение с предходната 2009 г., когато от общо постъпилите в съда 632 бр. въззивни частни граждански дела, тези по търговски спорове са били 343 бр., през 2010 г. е налице увеличение на общото постъпление в ПАС на дела от частен характер, но от друга страна е налице намаление на относителния дял на въззивните частни жалби в производствата по търговски дела с 68 бр. дела.

Увеличението на постъпленията по въззивни търговски дела с 40 бр. и констатираното намаление при въззивните частни търговски дела с 68 бр. е несъществено, поради което не могат да се правят изводи за по-висока натовареност на съдиите в Търговско отделение в сравнение с предходната година и за необходимост от промяна на организацията на работата с цел постигане на по-добри резултати.

През 2010 г. в Търговското отделение на ПАС са разгледани общо 781 бр. въззивни дела, от които 707 бр. са постъпили и образувани през отчетния период, а 74 бр. са останалите висящи търговски дела от предходната 2009 г. За отчетния период от общо разгледаните 781 бр. дела, отчетените като свършени въззивни дела са 702 бр., в това число решени 354 бр. въззивни търговски, 9 бр. въззивни граждански и 339 бр. въззивни частно граждански дела. Несвършените към 31.12.2010 г. са 79 бр. въззивни търговски дела. Няма несвършени висящи въззивни частни граждански дела. При съпоставката между броя на останалите несвършени през отчетната 2010 г. 79 бр. въззивни търговски дела и общо разгледаните в същия период от Търговското отделение на ПАС 781 бр. дела, се налага изводът, че висящите, останали несвършени дела към 31.12.2010 г., са 10% от общия брой на разгледаните дела, или 90% от тях са били свършени. Този краен резултат е добър показател за работата в Търговско отделение на ПАС през 2010 г.

От общо свършените през 2010 г. в Търговско отделение на ПАС 702 бр. въззивни търговски дела, по същество са решени 621 бр. дела, а останалите 81 бр. са били прекратени. От тези дела в тримесечен срок са свършени 490 бр. дела. Съотношението между свършените общо през годината 702 бр. дела и приключените в срок до 3 месеца 490 бр. дела е 70%. По този показател е налице тенденция към влошаване в сравнение с предходната 2009 г., когато 78% от делата са били свършени в срок до 3 месеца. Може да се приеме като причина за влошаване на този показател увеличеното постъпление на дела в Търговското отделение, в което през 2010 г. са били образувани нови 707 бр. дела, а общо разгледаните през година са 781 бр. въззивни търговски дела, при общо разгледани през предходната 2009 г. 489 бр. въззивни търговски дела. Съществена е разликата и между свършените 346 бр. дела през предходната 2009 г. и тези през отчетната 2010 г., които са 702 бр., или свършените през отчетната 2010 г. въззивни търговски дела са два пъти повече от тези през 2009 г. Другите причини са свързани с организацията по насрочване и разглеждане на делата в отделните състави на Търговско отделение и своевременното написване на съдебните актове, която следва да бъде подобрена.

В Търговското отделение на съда през отчетния период са работили 9 съдии, разпределени в 3 постоянни състава.

Разгледаните и приключени по същество от всеки съдия дела са както следва:

Георги Чамбов е приключил със съдебен акт 3 бр. въззивни търговски дела, 1 бр. въззивно гражданско дело и 4 бр. въззивни частни граждански дела, или общо - 8 бр. дела;

Цветана Михова е приключила със съдебен акт 41 бр. въззивни търговки дела и 1 бр. въззивно гражданско дело, или общо - 42 бр. дела;

Асен Гаджев е приключил със съдебен акт 41 бр. въззивни търговски дела и 35 бр. въззивни частни дела, или общо - 76 бр. дела;

Венета Махмудиева е приключила със съдебен акт по същество 37 бр. въззивни търговски дела, 1 бр. въззивно гражданско дело и 42 бр. въззивни частни жалби, или общо - 80 бр. дела;

Дафина Гложенска е приключила със съдебен акт 34 бр. въззивни търговски дела и 30 бр. въззивни частни дела, или общо - 64 бр. дела;

Емил Митев е приключил със съдебен акт 36 бр. въззивни търговски дела, 1 бр. въззивно гражданско дело и 33 бр. въззивни частни дела, или общо - 70 бр. дела;

Красимир Коларов е приключил със съдебен акт 36 бр. въззивни търговски дела, 4 бр. въззивни граждански дела и 30 бр. въззивни частни дела, или общо - 70 бр. дела;

Красимира Ангелова е приключила със съдебен акт 36 бр. въззивни търговски дела и 30 бр. въззивни частни дела, или общо - 66 бр. дела;

Нестор Спасов е приключил със съдебен акт 41 бр. въззивни търговски дела и 32 бр. въззивни частни дела, или общо - 73 бр. дела;

Севдалин Божиков е приключил със съдебен акт 31 бр. въззивни търговски дела, 2 бр. въззивни граждански дела и 40 бр. въззивни частни дела, или общо - 73 бр. дела.

Средномесечното постъпление за един съдия от това отделение през отчетния период възлиза на 3.39 бр. въззивни търговски и 3.14 бр. въззивни частни дела.

Средномесечно един съдия от Търговско отделение е разгледал по 7.23 бр. въззивни дела, от които е решил по 3.36 бр. въззивни търговски и въззивни граждански дела и по 3.14 бр. въззивни частни търговски дела.

При тези данни месечната натовареност на съдиите от Търговското отделение на ПАС /по щат от 9 съдии/ за 2010 г. е следната:

- постъпления общо / 707/: по 6.55 дела, при 6.20 дела за 2009 г.;

- за разглеждане общо /781/: по 7.23 дела, при 7.70 през 2009 г.;

- свършени общо /702/: по 6.5 дела, при 6.38 за 2009 г.


III. СГРАДЕН ФОНД И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
1. Сграден фонд
Съдебната палата в гр. Пловдив включва масивна шестетажна административна сграда, ведно с четириетажно тяло към нея, масивна двуетажна сграда – гараж и съдебни зали, масивна триетажна административна сграда /надстроена/, както и отделна сграда, на два етажа, в която е настанено Областното звено „Охрана на съдебната власт”. Сградите /без терена/ са актувани като публична държавна собственост. С оглед разпоредбите на чл. 130а т. 2 от Конституцията и чл. 387 ЗСВ, управлението на имуществото, предоставено на съдебната власт, се осъществява и организира от Министъра на правосъдието. Със заповед на Министъра, стопанисването на съдебните сгради е възложено на председателя на Окръжния съд.

В началото на отчетния период Апелативният съд ползваше целия втори етаж от масивната шестетажна административна сграда, 8 стаи на петия етаж, 1 стая на шестия етаж и 4 стаи на първия етаж, както и преградена част от фоайето в югоизточната част на първия етаж от шестетажната административна сграда.

През 2010 г. по сградния фонд са осъществени следните работи:

- През м. юни 2010 г. бе отправено искане от трите съдилища, помещаващи се в сградата на Съдебната палата, до ВСС за отпускане на средства за смяна на дограма и ремонт. То бе обосновано с високата амортизация и окаяното състояние на съществуващата дървена дограма, причиняващи висока загуба на топло- и електроенергия и със значителните разходи, които са заплащат за отопление и охлаждане. По това искане ВСС прие решение с протокол № 29/22.07.2010 г., с което бюджетната сметка на Апелативен съд – Пловдив бе увеличена със сумата от 55 000 лв., за извършване на текущ ремонт за подмяна на дограма. Процедурите за избор на изпълнител по реда на НВМОП бяха проведени още през съдебната ваканция и така през периода октомври - ноември 2010 г., без прекъсване на работата на съда, бе извършена подмяна на дограмата с нова /PVC/, с много добро качество. Исканията за отпускане на средства, а впоследствие и ремонтните работи бяха осъществени при пълно съгласуване на действията с ръководствата на Окръжен и Районен съд – Пловдив. По този начин подмяната на дограма бе завършена в цялата шестетажна административна сграда /вкл. общите й части/ и централния вход.

През м. ноември 2010 г., извън тези процедури, след извършване подмяна на старата дограма и вътрешното боядисване, бяха изработени, доставени и монтирани нови вътрешни хоризонтални и вертикални щори в помещения, ползвани от съда. В търговското деловодство беше сменена подовата настилка, а в гражданското деловодство и обзавеждането.

Независимо от извършените преразпределения и осигуряването на допълнителни помещения за нуждите на ПАС, все още са недостатъчни помещенията за кабинети за магистрати. Въпреки че повечето от магистратите са настанени по двама в кабинет, за магистратите, чието назначение предстои, няма осигурени помещения за работните им места.

Недостатъчни са помещенията и за съдебни служители. 6 от съдебните секретари са настанени в една стая, ползвана от съда на шестия етаж, а 2 съдебни секретарки са настанени временно в други помещения – едната в стая, ползвана от Окръжния съд, а другата - на обособено в част от коридора на втория етаж работно място на системния администратор.

Подобно е положението и в другите две съдилища, които обитават съдебната палата, поради което основната задача във връзка с увеличаването на сградния фонд, е приемането на съвместни действия от страна на административните ръководители на трите съдилища действия, Министерството на правосъдието и Община Пловдив за пълно застрояване на терена, върху който е построена Съдебната палата – незаетата част от УПИ I – ОНС, в кв. 22 – нов по плана на гр. Пловдив, ЦГЧ.


2. Информационно осигуряване
През изминалата 2010 г. бяха извършени съществени промени по отношение на техническото оборудване на Пловдивския апелативен съд. С предоставените ни финансови средства от ВСС по искане на ръководството, бяха закупени 4 сървъра и 1 UPS за обезпечаване непрекъснатата им дейност. С тях най-после се осъщестява необходимото разделение и функционално обособяване на сървъри за база от данни, програмното осигуряване, осъществяване трансфер на електронни досиета между съдилищата от целия апелативен район и осъществяване на възможност за генериране на електронни пощи за магистрати и служители в Апелативен съд – Пловдив.

Със средства от бюджета на съда се закупиха и бяха инсталирани 3 сканиращи устройства, с което се подобри работата в деловодствата и се даде възможност на секретарите да оказват допълнителна помощ на магистратите.

Една от най-големите стъпки към съвременен подход в правораздаването, отговаряща на изискванията на ЕС, бе направена и със закупуването и привеждане към съвременните изисквания на видео-конферентна система. С нея могат да бъдат осъществявани теле-конферентни връзки от типа „точка - точка" с двама участника във всяка локация. Закупената система осигурява и възможност за интеграция с други системи за видео-конферентна връзка и видео-разговори и използва добре стандартизирани протоколи и методи в областта на сигнализацията и кодирането на гласа и видеото, както и да осигури висока степен на криптиране на връзката.

Използването на модерна видео-конферентна връзка цели и постига подобряване на оперативната работа с намаляване времето за пътуване и организиране на конференции, но най-важното е, че чрез тази система се осигурява ценната възможност за осъществяване на процесуални действия, регламентирани в НПК, европейски и международни конвенции за правна помощ, спестявайки на съдилищата време и средства при осъществяване разпити на свидетели и вещи лица.

Съдебната администрация в Апелативен съд – Пловдив осъществява своята дейност в условията на публичност и прозрачност. В съда се използва деловодният продукт за управление на съдебни дела „EMSG - Кодинов”, внедрен още през 1998 г.

През изминалия период бе въведена и допълнителна функционалност за достъп до деловодната система (внедрена в края на 2010 г.), с възможност да се съпоставят съдебни актове по аналогични казуси в различни периоди от време или в различни съдебни състави. Осъществено бе и технологично решение, с което всички съдии и съдебни помощници имат възможност да избират съдебни актове по правна квалификация, по думи и изрази от текста на съдебния акт /в това число търсене по правната квалификация, съдържаща се в текста на съдебния акт/, по вид на делото, докладчик, период за образуване и решаване и избиране по комбинация от всички изброени показатели.

Продължи работата и по проект „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система”, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България. Особен интерес представлява възможността за безхартиен обмен на делата между съдилищата от Апелативния район, с което се създава почти пълно електронно досие, съдържащо и съдебните актове на предходните инстанции от Апелативен район – Пловдив. До момента в системата са включени 4 от окръжните съдилища в района – ПОС, ПзОС, СтЗОС и ХОС, като предстои включването на ОС – Смолян и ОС – Кърджали.

В ход е реализация на осъществяване трансфер на данни по наказателните дела с ядрото на ЕИСПП, който ще обхваща Апелативен район – Пловдив и ще бъде част от цялостно изградена система в съдилищата. За целта от Национална следствена служба беше предоставен специализиран рутер CISKO с висока степен на защита и беше програмиран компютър, чрез който ще се трансферират данните.

Продължава активното използване и на правно-информационните системи „АПИС - право” и „Апис - финанси”. Закупен и инсталиран е продуктът „Евро - право”, даващ възможност на магистратите да се запознаят с правото и практиката на ЕС, както и да ползват нормативни актове и съдебна практика от европейското право.

Програмните продукти „Плюс-минус” и „Темида” също се използват успешно във връзка с финансовата и счетоводна дейност на съда.

Със средства на съда беше подменена и антивирусната програма, което доведе до по-сигурна и безпроблемна връзка с Интернет.
3. Бюджетна сметка на съда през 2010 г.
Бюджетната сметка на Апелативен съд – Пловдив за 2010 г. е утвърдена с решение на ВСС по Протокол № 5/04.02.2010 г. С последващи корекции по Протоколи на ВСС, общият размер на плановите разходите за 2010 г. е 2 746 233 лв.

За текущото изпълнение на Бюджетната сметка на Апелативен съд – Пловдив към 31.12.2010 г. са спазени принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност, съгласно изискванията на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. Спазвани са приоритетите в чл. 15, ал. 2 на ЗДБРБ за извършване на разходите: заплати, осигурителни плащания, обезщетения, отопление, осветление.

В Приходи по бюджета на Апелативен съд – Пловдив за 2010 г. са постъпили общо 838 031,19 лв., от които :
Приходи от лихви - 749,04лв.

Държавни такси - 827656,85лв.

Конфискувани суми - 9625,30лв. -

Това са внесени депозитни суми и гаранции, неполучени в законоустановения давностен срок от прекратяване или приключване на делото. Същите са преведени по сметката за ДТ на Апелативен съд – Пловдив и изпратени по сметка на ВСС.

Приходите от ДТ за 2010 г. са увеличени с 320 113 лв. спрямо 2009 г., което представлява 63,07 процентно увеличение.

Приходите от лихви по банкови сметки за 2009 г. са в размер на 38,00 лв. Същите приходи през 2010 г. са увеличени на 749,04 лв. Увеличението на приходите от лихви по банкови сметки е в резултат на проведената процедура за смяна на обслужващата банка. От 01.10.2010 г. сметките на Апелативен съд – Пловдив се обслужват от „СИБанк” – Пловдив.

В Апелативен съд – Пловдив е изградена и функционира Система за финансово управление и контрол. Прилаганите контролни дейности и процедури представляват непрекъснат ежедневен процес, в резултат на който се гарантира законосъобразност, целесъобразност, ефективност и икономичност при извършването на разходите на бюджетни средства в Апелативен съд – Пловдив.

Разходите по отчет за 2010 г. са общо 2 739 204 лв., което представлява 99.74% изпълнение на Бюджетната сметка на съда. Всички отчетени разходи по параграфи и подпараграфи са в рамките на утвърдените планови стойности.

80,26 % от Общите разходи по Бюджетна сметка за 2010 г. са разходите за заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения и осигуровки върху тях, които разходи са общо 2 198 555 лв.

Изплатени са обезщетения по КТ и ЗСВ през 2010 г. за 96 854 лв.

Текущата издръжка на съда по Отчет към 31.12.2010 г. е в размер 202 765 лв., което представлява 99,51% от плановата издръжка - 203 750 лв.

Сумата от 55 000 лв. е използвана за смяна на дограмата на канцеларии и съдийски кабинети, който ремонт започна през м. октомври 2010 г. и приключи в рамките на финансовата 2010 г.

Апелативен съд – Пловдив няма неразплатени разходи към 31.12.2010 г.

Изплатените суми за Вещи лица, които нямат статут на самоосигуряващи се лица, са 360 лв. и в Единната бюджетна класификация - ЕБК на разходите са отчетени в параграфа Други възнаграждения и плащания на персонала. Това са 4 вещи лица за изготвени 4 броя експертизи.

Изплатените суми за вещи лица, със статут на самоосигуряващи се лица, през 2010 г. са 33 401 лв. и са отразени по параграфите на ЕБК като Текуща издръжка. Същите разходи през 2009 г. са били 32 212 лв. Този разход, както изплатените суми за командировъчни разходи на Вещите лица - 4 153 лв., представляват 18,52% от общите разходи за текуща издръжка.

36 785 лв. са отчетените в 2010 г. разходи за горива, ел. енергия и вода. Този разход представлява 18,14% от текущата издръжка на съда.

Средствата от Текущата издръжка на Апелативен съд са изразходвани целесъобразно, икономично и ефективно за осигуряването на нормален работния процес, в съответствие с изградената и функционираща Система за финансово управление и контрол.
IV. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА РАБОТАТА НА ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ОТ СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ
1. Кадрова обезпеченост
В края на отчетната 2010 г. щатното разписание на Окръжен съд – Пловдив включва 154 щатни бройки. От тях – 58 магистратски щата, с разпределение по длъжности: председател; 3-ма заместник-председатели /ръководител на търговско отделение, ръководител на гражданско исково отделение, ръководите на гражданско въззивно отделение/; 48 съдии и 6 младши съдии. Съдиите са разпределени в 4 отделения:

- наказателно, чиято вътрешна структура включва 6 въззивни състава, а освен това в рамките на това отделение всеки от съдиите разглежда също и първоинстанционни НОХД и други самостоятелни дела, а също и 2 дежурни състава;

- гражданско отделение, I инстанция, състоящо се от 6 еднолични състава, разглеждащи първоинстанционни граждански дела;

- гражданско въззивно отделение, състоящо се от 7 въззивни /тричленни/ състава, които разглеждат въззивните граждански дела, като на 1 от тях е възложено разглеждането на недовършените административни дела;

- търговско отделение, включващо 7 еднолични състава, разглеждащи първоинстанционни търговски дела, както и фирмени дела по регистрация на юридически лица.

През отчетната година /на 13.10.2010 г./ приключи 5-годишният мандат на заместник-председателя /ръководител на наказателно отделение/. С Решение на ВСС – протокол № 38/21.10.2010 г., числеността на Окръжен съд – Пловдив е намалена с 1 щатна бройка за „заместник-председател” и увеличена с 1 щатна бройка за длъжността „съдия”. Така от м. октомври 2010 г. заместник-председателите на Окръжния съд остават трима: ръководител на гражданско исково отделение; ръководител на гражданско въззивно отделение и ръководител на търговско отделение. Предишният ръководител на наказателно отделение е преназначен на длъжността „съдия”.

През 2010 г. в Окръжен съд – Пловдив е извършено само едно назначение на съдийски щат, както и назначаване на младши съдии. След конкурс чрез атестиране и повишаването му в длъжност /с решение на ВСС от 10.12.2009 г/, на 04.01.2010 г. един съдия в Районен съд – Пловдив, е встъпил в длъжност „съдия в Окръжен съд”. След успешно класиране в централизиран конкурс по чл. 176, т. 1 ЗСВ, са назначени трима младши съдии, които са започнали своето задължително първоначално обучение в НИП.

През годината от Окръжния съд, в други съдилища са извършени преназначавания /повишаване в длъжност/, както следва: трима младши съдии са назначени за районни съдии в Районен съд – Пловдив.

Продължи установената вече практика на командироване на съдии от Районите съдилища – Пловдив в по-горния съд - на местата на командировани в Окръжен съд – Пловдив съдии, на свободни щатове или на местата на магистрати, ползващи отпуск за раждане и отглеждане на деца. По този ред са командировани и са работили двама съдии от Районен съд – Пловдив, като за единия от тях командироването продължава и понастоящем. През годината, на свободни щатове в Апелативен съд Пловдив или в други съдилища, не са командировани съдии от Окръжния съд.

През 2010 г. по предложение на административния ръководител на място в по-горен ранг и заплата са повишени 4-ма съдии, като трима от тях са повишени в ранг „съдия в Апелативен съд” и един в ранг „съдия във Върховен касационен съд”.

През отчетната година, по предложение на председателя на окръжния съд, по реда на чл. 303-304 ЗСВ от ВСС са поощрени 3-ма съдии.

От друга страна е предприета дисциплинарна мярка спрямо един съдия, на който е наложено дисциплинарно наказание „забележка” за допуснато от него неоправдано забавяне на производството по възложени му за разглеждане дела.

Към 31.12.2010 г. в Окръжен съд – Пловдив продължава да е незает 1 щат за съдия, за който не е обявен конкурс за назначаване. Предложение за това е отправено до ВСС още от момента на освобождаване на щатната бройка – 2009 г.

При 58 съдии, през 2010 г. Пловдивският окръжен съд е разполагал с 96 щата за съдебни служители. В тази численост през цялата 2010 г. не са настъпвали промени.

За осигуряване на нормалната правораздавателна работа продължава да е налице необходимостта, която е съществувала и през 2009 г., от 60 щатни бройки за съдии, каквато е била в предходни периоди. Това означава, че продължава да е наложително възстановяването на двата щата за съдии, отнети още с решение на ВСС по протокол № 32/29.07.2009 г.

Другият основен проблем, свързан с магистратските щатове, не касае увеличаването, а тяхната вътрешна структура в рамките на утвърдената численост. Наложително е предприемане на действия по реда на чл. 175 ал. 7 предл. 1 от ЗСВ, като в рамките на утвърдената численост от 3-ма заместник-председатели, единият щат се заеме от наказателен съдия, който да осъществява постоянното ръководство на това отделение.

Що се отнася до обезпечеността със съдебна администрация, от ръководството на съда е изразено становище, че макар реалното съотношение служители/съдии да е по-малко от оптималния праг за обезпеченост – 2:1, създадената в съда добра организация на правораздавателната дейност, както и ограниченият финансов ресурс за 2010 г., засега не налагат драстично увеличение на щатната численост в този сектор. Проблемите в отдел „Финансова дейност и снабдяване”, макар и ненапълно, са решени с организационни мерки в рамките на съществуващия щат. Не се налага и увеличаване броя на съдебните помощници /4 щатни бройки/, но през 2011 г. следва да се направи преценка на възможностите за възлагането им на допълнителни задачи, както и да се формира окончателно становище за евентуалната необходимост от нови щатни бройки.

В края на отчетната 2010 г. щатното разписание на Окръжен съд – Пазарджик включва 60 щатни бройки. От тях – 22 магистратски щата, с разпределение по длъжности: председател; 2-ма заместник-председатели; 17 съдии и 2 младши съдии. Съдиите са разпределени в 3 отделения:

- наказателно, чиято вътрешна структура включва 2 въззивни състава, а освен това в рамките на това отделение всеки от съдиите разглежда също и първоинстанционни НОХД и други самостоятелни дела;

-гражданско търговско отделение, разглеждащо първоинстанционни граждански и търговски дела;

- гражданско въззивно отделение, състоящо се от 3 въззивни /тричленни/ състава, които разглеждат въззивните граждански дела.

- търговско отделение, включващо 7 еднолични състава, разглеждащи първоинстанционни търговски дела, както и фирмени дела по регистрация на юридически лица.

През отчетната година с Решение на ВСС по протокол № 35/30.09.2010 г. е констатирано прекратеното трудовото правоотношение поради смърт на заместник-председателя Пенка Янева /ръководител на гражданско въззивно отделение/.

С Решение на ВСС – протокол № 38/21.10.2010 г. съдия Георги Веселинов е възстановен на длъжност „съдия” на основание чл. 231 от ЗСВ.

През годината от Окръжен съд – Пазарджик е бил командирован един съдия в Районен съд – Пазарджик за разглеждане и приключване на насрочени дела от районен съдия, ползващ отпуск за раждане и отглеждане на деца.

През 2010 г. в Окръжен съд – Пазарджик не са извършвани назначения на съдийски щатове, нито на младши съдии. Не са извършвани и преназначавания /повишаване в длъжност/.

През отчетната година, по предложение на председателя на окръжния съд, по реда на чл. 303 от ЗСВ от ВСС, са поощрени 2-ма съдии.

През изминалата година не са били предприети дисциплинарни мерки спрямо съдии, а на един служител от съдебната администрация е „Обърнато внимание”.

Към 31.12.2010 г. в Окръжен съд – Пазарджик има незаети 2 щатни бройки – 1 за зам.-председател и 1 за съдия.

При 22 съдии, през 2010 г. Пазарджишкият окръжен съд е разполагал с 38 щата за съдебни служители. В тази численост през цялата 2010 г. не са настъпвали промени.

Доколкото основните фактори, обуславящи увеличение щата на съда, са обемът и сложността на постъпващите дела, ръководството на съда счита, че през настоящата година не са необходими промени в щата.

В края на отчетната 2010 г. щатното разписание на Окръжен съд – Кърджали включва 33 щатни бройки. От тях – 11 магистратски щата, с разпределение по длъжности: председател; 2-ма заместник-председатели; 7 съдии и 1 младши съдия. Обособени са 2 отделения. Съдиите са разпределени както следва: 4-ма в наказателно отделение и 7 в гражданско.

През 2010 г. в Окръжен съд – Кърджали не са извършвани назначения на съдийски щатове, нито на младши съдии. Не са извършвани и преназначавания /повишаване в длъжност/.

През отчетния период съдът е работил с пълен щат съдии.

През отчетната година не са поощрявани съдии или съдебни служители, нито са били предприемани дисциплинарни мерки спрямо същите.

Към 31.12.2010 г. в Окръжен съд – Кърджали няма незаети щатни бройки.

При 11 съдии, през 2010 г. Кърджалийският окръжен съд е разполагал с 22 щата за съдебни служители. В тази численост през цялата 2010 г. не са настъпвали промени.

Предвид съществуващата щатна численост на съдии и служители, ръководството на Кърджалийския окръжен съд е изразило становище, че не е необходимо увеличение на щатната численост.

В края на отчетната 2010 г. щатното разписание на Окръжен съд – Хасково включва 61 щатни бройки. От тях – 22 магистратски щата, с разпределение по длъжности: председател; 2-ма заместник-председатели; 16 съдии и 3 младши съдии. Съдиите са разпределени както следва: 11 граждански и 11 наказателни съдии.

През 2010 г. е извършено само едно назначение – на младши съдия, след успешното му класиране в централизиран конкурс по чл. 176, т. 1 ЗСВ, който е започнал своето задължително първоначално обучение в НИП.

През годината от окръжния съд в други съдилища са извършени преназначавания и преместване, както следва: 1 младши съдия е назначен в Районен съд – Свиленград, както и 1 окръжен съдия е преместен на длъжност „съдия” в Районен съд – София.

През 2010 г. е командирован 1 младши съдия да изпълнява функциите на съдия в Районен съд – Пазарджик.

През 2010 г. по предложение на административния ръководител на място в по-горен ранг и заплата са повишени 5-ма съдии, като 3-ма от тях са повишени в ранг „съдия в Апелативен съд” и 2-ма в ранг „съдия във Върховен касационен съд”.

През отчетната година няма поощрявания на съдии. Не са образувани дисциплинарни производства и не са налагани наказания на основание чл. 307 и сл. от ЗСВ.

Към 31.12.2010 г. в Окръжен съд – Хасково щатното разписание не е променяно, включващо 22 съдийски щата, от които са заети 21.

През 2010 г. Хасковският окръжен съд е разполагал с 39 щата за съдебни служители. През годината са наложени дисциплинарни наказания на 2-ма съдебни служители. През отчетния период съдът е работил с пълен щат съдебни служители.

Съотношението служители/съдии е 1.77:1, което според ръководството на съда е показател за равномерно разпределение на щатовете. Поради тази оценка няма и предложение за промени в щатната численост на съдии и служители.

В края на отчетната 2010 г. щатното разписание на Окръжен съд – Стара Загора включва 75 щатни бройки. От тях – 24 магистратски щата, с разпределение по длъжности: председател; 3 - ма заместник-председатели /ръководители на гражданско, търговско и на наказателно отделение/; 18 съдии и 2 младши съдии. Съдиите са разпределени в 3 отделения: гражданско, търговско и наказателно.

През 2010 г. в Окръжен съд – Стара Загора е извършено само едно назначение на съдийски щат.

През годината от Окръжния съд в други съдилища не са извършени преназначавания /повишаване в длъжност/, както и не са командировани съдии в други съдилища.

През 2010 г. няма съдии, повишени в ранг, нито поощрявани такива, както и не са били предприемани дисциплинарни мерки, няма и наложени дисциплинарни наказания.

Към 31.12.2010 г. Окръжен съд – Стара Загора няма незаети щатни длъжности за съдия.

При 24 съдии, през 2010 г. Старозагорският окръжен съд е разполагал с 51 щата за съдебни служители. В тази численост през цялата 2010 г. не са настъпвали промени. По отношение на един служител има преназначаване от длъжност „съдебен деловодител” в длъжност „съдебен архивар”.

По отношение на обезпечеността със съдебната администрация, от ръководството на съда, е изразено становище, че се налага увеличаване на броя на съдебните помощници /2 щатни бройки/ с още една, предвид тенденцията за нарастване на броя постъпващи наказателни, търговски и такива с висока фактическа и правна сложност, дела.

В края на отчетната 2010 г. щатното разписание на Окръжен съд – Смолян включва 45 щатни бройки. От тях – 15 магистратски щата, с разпределение по длъжности: председател; 3-ма заместник-председатели; 14 съдии и 1 младши съдия.

През 2010 г. е извършено само едно назначение – на младши съдия, след успешното му класиране в централизиран конкурс по чл. 176, т. 1 ЗСВ, който е започнал своето задължително първоначално обучение в НИП.

През годината от Окръжния съд, в други съдилища не са извършени преназначавания /повишаване в длъжност/, както и не са командировани съдии в други съдилища.

През 2010 г. няма съдии, повишени в ранг, нито поощрявани такива, както и не са били предприемани дисциплинарни мерки, няма наложени дисциплинарни наказания.

Към 31.12.2010 г. Окръжен съд – Смолян няма незаети щатни длъжности за съдия.

Към 31.12.2010 г. Окръжен съд - Смолян е разполагал с 30 щата за съдебни служители, като от м. август 2010 г. е работил с 29 съдебни служители, поради излизането на един в отпуск по майчинство.

Съотношението на съдебните служители към магистрати е останало непроменено спрямо предходния период – 2:1, поради което и няма предложение за промени в щатната численост на съдии и служители.
2. Движение на делата в окръжните съдилища.
През отчетния период правораздавателната дейност на окръжните съдилища от района на Пловдивския апелативен съд, в това число – постъпленията и движението на делата, е била обусловена от спецификата на географските, демографските и икономическите характеристики за съответния съдебен район.

постъпили

за разгл.

свършени

в 3-месеца

натоварен.

висящи
2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

ПОС

8327

8325

9953

9501

8777

8340

79%

87%

18.64

16.44


18.2

15.98

1176

1161

СтЗОС

2723

2662

3152

3198

2616

2640

84%

84%

13.02

11.59


10.81

9.57

536

558

ПзОС

2166

2078

2394

2282

2190

2058

90%

91%

11.74

8.3


9.92

7.8

204

224

КОС

662

794

721

863

652

745

91%

94%

5.74

6.54


5.19

5.54

69

118

ХОС

1763

1787

2054

2019

1822

1768

89%

86%

8.25

8.74


7.32

7.65

232

251

СмОС

1036

1096

1173

1250

1019

1101

87%

86%

7.23

8.56


6.28

7.54

154

149


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница