Правилник за устройството и дейността на Българо-Американски търговско-икономически съвет към Българската търговско-промишлена палатаДата11.01.2018
Размер62.6 Kb.
#43713
Правилник за устройството и дейността на
Българо-Американски търговско-икономически съвет към
Българската търговско-промишлена палата

 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.

Българо-Американският търговско-икономически съвет (БАТИС) към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) е учреден на основание чл. 7 от Устава на БТПП.

Чл. 2.

БАТИС извършва своята дейност, въз основа на този правилник и Устава на БТПП.

Чл. 3.

Седалището и адресът на БАТИС са тези на БТПП.

II. ДЕЙНОСТ НА БАТИС

Чл. 4.

БАТИС насърчава и подпомага контактите между деловите среди от България и САЩ и търговското сътрудничество между двете държави и съдейства за увеличаване обема на инвестициите между двете страни, като:

 1. създава и поддържа база данни и предоставя информация за действащите в двете държави вносно-износен, финансов, валутен, митнически, регистрационен, разрешителен-лицензионен и всички други режими, отнасящи се до външните търговски взаимоотношения между деловите среди, както и до регистрацията на търговски представителства и на фирми с американски капитал в България и такива с български капитал в САЩ;

 2. информира за търсените и предлагани стоки на двата пазара, за актуалните борсови цени на борсови стоки и ценни книжа, както и за възможностите на Европейския пазар за произвеждани в България стоки от фирми с американски и/или български капитал;

 3. организира обсъждания със свои членове относно проблеми във външно-търговските взаимоотношения между двете държави;

 4. по искане на своите членове организира чрез ръководството на БТПП срещи с търговски представителства;

 5. организира, чрез ръководството на БТПП, срещи с представители на българските държавни органи и ведомства за обсъждане на въпроси, касаещи търговските взаимоотношения между деловите среди от двете страни, както и за насърчаване на американските инвестиции в България;

 6. организира семинари, курсове и други форми на обучение във връзка с промени в законодателствата на двете държави, отнасящи се до режимите по т. 1;

 7. организира отпечатването и разпространение на периодични и непериодични издания с преводен, коментариен и статистически и др. под. характер;

 8. информира за предстоящи в двете държави панаири и изложби и съдейства на членовете си за участия в тях;

 9. организира презентации на свои членове;

 10. съдейства на членовете си за реклама на тяхната дейност в двете държави;

 11. съдейства на деловите среди от двете държави за установяване на договорни връзки помежду им;

 12. организира делови пътувания и бизнес-срещи за членовете си;

 13. участва, чрез ръководството на БТПП, в партньорство с други организации и институции във вътрешни и международни проекти, които имат отношение към дейността на БАТИС;

 14. създава и поддържа база данни за всякаква друга информация, предложена от членовете на БАТИС.

III. ЧЛЕНСТВО В БАТИС

Чл. 5.

Членове на БАТИС могат да бъдат юридически и физически лица, регистрирани по законоустановения в двете държави ред, които развиват, или подпомагат външно-търговските взаимоотношения или насърчават взаимните инвестиции между двете държави.

Чл. 6.

(1) Членовете на БТПП могат да станат автоматично членове на БАТИС, въз основа на тяхна писмена молба.

(2) Извън хипотезата на предходната алинея, членове на БАТИС могат да станат лицата, посочени в чл. 5 въз основа на подадена от тях писмена молба с приложена регистрационна карта и решение на Клубния съвет.

(3) Членовете заплащат членски внос, определен от Общото събрание на БАТИС.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 7.

Членовете на БАТИС имат право:

 1. на един глас в Общото събрание;

 2. да правят искане пред Клубния съвет за свикване на заседания на Общото събрание за обсъждане на въпроси от предмета на дейност на БАТИС;

 3. да участват във всички мероприятия на БАТИС;

 4. на преференциално предоставяни от БАТИС пакет от услуги, свързани със стопанската им дейност;

 5. да получават безплатно по един екземпляр от всички издания на БАТИС;

Чл. 8.

Членовете на БАТИС са задължени да спазват настоящия правилник, да поддържат лоялни отношения към другите членове и към БТПП, както и да плащат членски внос, ако Общото събрание приеме такова решение.

V. ОРГАНИ НА БАТИС

Чл. 9.

Органи на БАТИС са:

 1. Общо събрание;

 2. Клубен съвет;

 3. Председател.

Чл. 10.

(1) В Общото събрание на БАТИС участват всички членове, вкл. и почетните - лично (ако членът е физическо лице), или чрез законния си представител (ако членът е юридическо лице).

(2) Общото събрание на БАТИС: 1. предлага за одобряване от Изпълнителния съвет на БТПП председател на Клубния съвет, който е с 2 годишен мандат;

 2. избира зам. председатели на Клубния съвет с 2 годишен мандат;

 3. одобрява програмата за дейността на БАТИС през следващата календарна година и годишния отчет за дейността;

 4. предлага на компетентните органи на БТПП проекти за изменения и допълнение на настоящия правилник;

 5. обсъжда въпроси и проблеми по чл. 4, т.т. 3, 4, 5 и 9 от този правилник;

 6. определя размера на дължимия от членовете членски внос.

(3) За приемане на решения по предходната ал. 2 Общото събрание се свиква от Клубния съвет, чрез писмена покана, подписана от председателя на БАТИС, която е изпратена не по-късно от 7 дни преди събранието.

(4) Общото събрание на БАТИС приема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство.Чл. 11.

(1) Клубният съвет е в състав от 11 члена: председател, 3 зам. председатели и 7 членове.

(2) Секретарят на Клубния съвет е служител на Палатата, определя се от председателя на БТПП и има право на съвещателен глас в Клубния съвет.(3) Клубният съвет:

 1. изпълнява решенията на Общото събрание;

 2. свиква заседанията на Общото събрание;

 3. подготвя и внася за одобрение от Общото събрание организационния отчет за изтеклата година и програмата за следващата календарна година;

 4. приема членове на БАТИС, вкл. и почетни членове и ги освобождава по тяхна молба;

 5. организира мероприятията по годишната програма на БАТИС, както и по други актуално възникнали въпроси;

 6. подготвя обобщеното становище на своите членове по определени въпроси и ги предоставя чрез председателя си на ръководството на БТПП, с предложение за разрешаването им от компетентните органи;

 7. съобразно финансовите възможности на БАТИС определя пакета от преференциални услуги за свои членове;

 8. прави предложения пред Общото събрание за изменение на настоящия правилник;

 9. взема решение за разходване на събраните от членски внос средства и се отчита пред Общото събрание на БАТИС и Изпълнителния съвет на БТПП.

(4) Клубният съвет приема решенията си с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

Чл. 12.

(1) Председателят:

 1. представлява БАТИС пред ръководството на БТПП и пред други лица, органи и организации;

 2. ръководи заседанията на Общото събрание и на Клубния съвет;

 3. свиква заседанията на Клубния съвет и подписва поканите за свикване на Общото събрание;

 4. подписва обобщените предложения на членовете на БАТИС.

(2) Зам.-председателите изпълняват задълженията на председателя при отсъствие на последния.

Чл. 13.

Секретарят води и съхранява документацията на БАТИС.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1.

Настоящият Правилник е одобрен от учредителното Общо събрание на членовете на БАТИС, проведено на 23 януари 2001 г., на основание чл. 25, ал. 1, т. 6 от Устава на БТПП е приет от Управителния съвет на БТПП на заседанието му на 26 януари 2001 г., изменен е и е допълнен на Общото събрание на БАТИС, проведено на 15.01.2004г. и на основание чл.26, ал.1, т.3 от Устава на БТПП е утвърден от ИС на БТПП на заседанието му от 3.02.2004 г.

Каталог: resources -> files
files -> Българският форум на бизнес лидерите връчи своите Награди за отговорен бизнес 2013 Статуетката в категорията „Инвеститор в човешкия капитал”
files -> Икономически отношения Австрия – България
files -> Бизнес форум българия кипър
files -> Бизнес делегация и посещение на изложението за подизпълнители elmia subcontractor, гр. Йоншопинг, Швеция
files -> Списък на фирмите от Тайван, заявили участие в Трети бизнес форум София-Тайпе, 07. 10. 2013 в бтпп
files -> Постижения на отличените в първите годишни награди toyp категория: „Бизнес, икономика и/или предприемачество“ Отличен: георги държанлиев
files -> „развитие на управленския капацитет и растеж на мсп“ – оп „иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
files -> Програма 15 март 2012 г. Пристигане и настаняване на участниците
files -> Програма на българска бизнес делегация до град Кайро, Арабска република Египет 30 януари 03 февруари 2015 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница