В помощ на земеделските стопани, които желаят да участват в мярка 214 „агроекологични плащания” от програмата за развитие на селските районистраница1/12
Дата29.12.2016
Размер2.1 Mb.
#11475
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
РЪКОВОДСТВО
В ПОМОЩ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ

ДА УЧАСТВАТ В МЯРКА 214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ”

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2007-2013 Г.


Изготвено по линия на техническата помощ от ПРСР (2007-2013)

2009 г.


Съдържание


I

ВЪВЕДЕНИЕ

5
Програма за развитие на селските райони – Кратко описание.

5

II

мярка 214 агроекологични плащания. какво се цели с прилагането на агроекологични дейности в земеделските стопанства?


8

1.

Същност, цели и ползи на мярка 214 „Агроекологични плащания”

8

2.

Основни стъпки при кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания”

11

III.

Основни срокове и изисквания относно подаването на заявленията. Често задавани въпроси.

13

IV.

Специфични изисквания по под-мерки и направления


17
Биологично земеделие

17

1.

Биологично растениевъдство

17

2.

Биологично пчеларство


20
Поддържане на земи с висока природна стойност - ВПС

23

1.

Възстановяване и поддържане на недоизпасани затревени площи с висока природна стойност - ВПС 1

23

2.

Възстановяване и поддържане на преизпасани затревени площи с висока природна стойност - ВПС 2

25

3

Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места - ВПС 4


27
Поддържане на характеристики на ландшафта

29

1

Традиционно отглеждане на овощни култури


29
Опазване на почвите и водите

31

1

Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите

31

2

Контрол на почвената ерозия


33
Традиционно животновъдство

35

1

Опазване на застрашени от изчезване редки местни породи

35

2

Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)


38

V.

САНКЦИИ

42

1

Санкции при закъсняло подаване на „Заявление за подпомагане” и „Заявление за плащане”

42

2.

Санкции при наддеклариране на площта, животните или пчелните семейства, одобрени за участие по мярка „Агроекологични плащания”

42

3.

Санкции при неспазване на УПЗДЗЕС, правилата за добра земеделска практика и минималните изисквания за торене и използване на продукти за растителна защита44

VI


ПРИЛОЖЕНИЯ:

45

1

Tаблицата за кодовете на агроекологични дейности и техните комбинации

45

2.

Информационен регистър на лицата, получили разрешение от министъра на земеделието и храните да съществяват контрол за съответствие на биологичното производство

49

3

Списък на областите и общините, чиито земи попадат в нитратно уязвимите зони

52

4

Списък на областите и общините, чиито земи са застрашени от ерозия

54

5

Списък на застрашените от изчезване местни породи

56

6

Минимални изисквания по отношение на минералните торове и продуктите за растителна защита

57

7.

Списък на общините в българия, на територията на които, в обработваеми земи със зърнени култури, гнезди ливаден блатар (Circus pygargus)


58

8.

Растения и растителни продукти, включени в приложение 5, част А от Наредба № 1 за фитосанитарен контрол, които са потенциални носители на вредители от значение за цялата Общност и които трябва да бъдат придружавани от фитосанитарен (растителен) паспорт

59

9.

Описание на пчелина

61

10.

Кодове на съответните развъдни организации/ ИАСРЖ по породи животни, подпомагани по мярка 214 ”Агроекологични плащания”

62

11.

КЗЖ 9 – ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване на животните

65

12.

КЗЖ69 – образец на регистър, свързан с контрола на здравеопазване нас животните

66

13.

Дневник за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества

75

14.

Примерен дневник на стопанството

79
Полезни интернет адреси


81


Съкращения


АЕ(П)

Агроекологични (плащания)

БЗ

Биологично земеделие

БР

Биологично растениевъдство

БП

Биологично пчеларство

ВМП

Ветеринарномедицински продукти

ВПС

Висока природна стойност

ДВ

Държавен вестник

ДНП

Дирекция на национален парк

ДРД

Дребен рогат добитък

ДФЗ

Държавен фонд земеделие

ЕРД

Едър рогат добитък

ЖЕ

Животинска единица

ИАСРЖ

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

ИСАК

Интегрираната система за администриране и контрол

КЗЖ

Контрол на здравеопазвано на животните

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИГ

Местна инициативна група

НВМС

Национална ветеринарномедицинска служба

НСРЗ

Национална служба за растителна защита

НССЗ

Национална служба за съвети в земеделието

НУЗ

Нитратно уязвими зони

ОССЗ

Областната служба за съвети в земеделието

ПЗП

Постоянно затревени площи

ПРЗ

Продукти за растителна защита

ПРООН

Програма за развитие на ООН

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

РА

Разплащателна агенция

РВМС

Регионална ветеринарномедицинска служба

РСРЗ

Регионална служба за растителна защита

САПАРД

Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Република България

СЕПП

Схема за единно плащане на площ

ТЖ

Традиционно животновъдство

УПЗДЗЕС

Условията за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние

ХЛ

Характеристики на ландшафта


I. Въведение

Целта на това ръководство е да представи ясно и изчерпателно целите, изискванията, условията и реда за кандидатстване по мярка 214 „Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г. Представени са примери и обяснения за необходимостта и ползите от прилагане на дейности по тази мярка.

Ръководството е предназначено за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, които са земеделски стопани и доброволно приемат да изпълняват агроекологични дейности за период от 5 последователни години. То ще бъде полезно също и на експертите от областните служби за съвети в земеделието, общински служители, консултанти, неправителствени организации и други при работата им със земеделските стопани.

Програма за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. е изготвена в съответствие с приоритетите на Стратегическите насоки на Европейската общност и на Националния стратегически план за развитие на селските райони на България за периода 2007-2013 г. Тя се прилага територията на цялата страна. Програмата е съобразена и с възможностите, предоставяни от други инструменти на Общността за подкрепа на подобряването на околната среда и качеството на живот в селските райони. Управляващ орган на програмата е Дирекция “Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните. Оси на програмата и техните цели
ПРСР е разделена на четири основни направления наречени оси. Всяка ос има набор от мерки чрез които да се реализират нейните цели. По- долу се дава кратка информация за четирите оси на ПРСР.
Ос 1 - Подобряване на конкурентоспособността в земеделския и горския сектор
Мерките по ос 1 целят повишаване на конкурентоспособността на земеделието, горското стопанство и хранително-вкусовата промишленост и са насочени към основните нужди на тези сектори:

  • Модернизация на материалните активи и производствените фактори;

  • Инвестиции за постигане на съответствие със стандартите на Общността;

  • Адаптиране на структурата на стопанствата;

  • Подоб ряване на човешкия потенциал.

Ос 1 включва общо 12 мерки.
Ос 2 - Подобряване на околната среда и природата
Средствата определени за усвояване по Ос 2 са 780 000 000 Евро. Една от най-важните мерки в тази ос е мярка 214 „Агроекологични плащания”, на която е посветено настоящото ръководство. Затова ще се спрем на нея по-подробно.

Общата цел на Ос 2 е свързана с поощряване използването и развитието на земеделски методи, целящи опазване и съхранение на околната среда. Също така подпомагане на земеделските стопани с цел да се предотврати изоставянето на земеделските земи и да се запазят традиционните земеделски практики.

Екологичните цели на ПРСР ще бъдат реализирани не само посредством помощта по ос 2. Например земеделските производители ще получават плащания по ос 2, което да насърчи както прехода към биологично производство, така и неговото поддържане. В допълнение към това, стопаните ще бъдат подкрепяни по ос 1 при закупуването на необходимото оборудване за биологично земеделие. Оборудването за косене и балиране, нужно при обработването на пасищата и ливадите с висока природна стойност, както и изграждането на площадки за оборски тор (с оглед предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати от земеделски източници) също ще бъдат подкрепяни по ос 1.

Разрешаването на главните проблеми, свързани с биологичното и генетичното разнообразие; опазването на почвите от ерозия и деградация; насърчаване за планирането на екологосъобразни дейности; определянето и поддържането на ценни местообитания и характеристики на ландшафта; съхранение на културното наследство; въвеждане на подходящи сеитбообръщения и предотвратяване на изоставянето на високопланинските пасища и ливади са основните цели на Националната агроекологична програма, която ще се прилага в България чрез мярката „Агроекологични плащания” от ПРСР. Една от основните дейности е насочена към опазването на земеделски земи с висока природна стойност. Други дейности, насърчавани от НАЕП, са биологично земеделие; подкрепа на традиционни породи в животновъдството; опазване на почвите и водите; опазване на характеристиките на ландшафта.

Подкрепата за дейности, свързани с използване на земеделски земи в необлагодетелствани райони и с придържане към добри земеделски и екологични условия се очаква да намали изоставянето на земи и тяхната ерозия, както и да противодейства на обезлюдяването на селските райони. Предвижда се 35% от средствата по ос 2 да бъдат заделени за подкрепа на стопаните от необлагодетелстваните райони. Останалите 25% от бюджета на ос 2 ще се използват за мерките по Натура 2000 и горските мерки.

Компенсаторните плащания за земеделски и горски стопани, чиито земи попадат в защитените зони по Натура 2000 са от голяма важност за опазване на биоразнообразието. Мерките имат за цел съхраняването на различни местообитания и животински и растителни видове, включени в съответните заповеди и плановете за управление, които ползвателите на земи в зоните по Натура 2000 ще трябва да спазват. След издаването1 на Заповедите за определяне на защитените зони се предвижда да се изплащат компенсации за забраните за извършване на определени земеделски и горски дейности разписани в тях.

Докато задължителните изисквания по Натура 2000 влязат в сила, земеделските стопани могат доброволно да изпълняват дейности, свързани със запазване на защитени видове в затревени площи или обработваеми земи по мярка „Агроекологични плащания”.


Мерки по Ос 2Ос 2 - Подобряване на околната среда и природатав ПРСР

Мярка

Стартиране на мярката

(очаквана година на стартиране )211

Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони

2007 - 2013212

Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските

2007 - 2013213

Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EC (Рамковата директива за водите) – за земеделски земи

2010 - 2013214

Агроекологични плащания

2007 - 2013223

Първоначално залесяване на неземеделски земи

2007 - 2013226

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

2007 - 2013224

Плащания по Натура 2000 - за гори

2010 - 2013

Първите пет мерки стартираха и ще бъдат в сила до 2013 година. Причините за отлагане стартирането на изпълнението на мерки 213 и 224 посочени в таблицата, са следните: Мерките по Натура 2000 за земеделски земи и гори са свързани с официалното определяне на териториите от Натура 2000, обнародване на заповеди за обявяването им и изготвянето на планове за тяхното управление. Затова мерките ще се изпълняват след приемането и влизането в сила на ясни ограничения за селскостопански и горски дейности в заповедите за обявяване на зоните, и/или в плановете за управлението им. Междувременно средствата по мерки 213 и 224 са временно пренасочени към мярка 214 ”Агроекологични плащания” и земеделските стопани в потенциалните зони от Натура 2000 могат да кандидатстват за подкрепа по тази мярка.Ос 3 - Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика
Дейностите по ос 3 са насочени към подобряване на качеството на живота и увеличаване на възможностите за заетост в селските райони. Те се отнасят до основни проблеми в селските райони, установени при анализа на съществуващото положение, които са обобщени както следва:

  • влошаване на качеството и достъпността на основните услуги и инфраструктурата;

  • липса на възможности за работа;

  • висока зависимост от земеделието.

Тези проблеми са резултат от намаляващата привлекателност на селските райони, като място за работа и за живеене, и увеличаващите се различия между селските и градски райони. С влошаващото се качество на живота и намаляващите възможности за работа селските райони преживяват демографски спад и свързаната с него намаляваща заетост на селското население. За постигане на целите на Ос 3 се прилагат 6 мерки включени в нея.

Ос 4 - Лидер
Прилагането на политиката за развитие на селските райони на Общността в периода 2007 - 2013г. ще бъде подсилено чрез даване на по-голямо значение и финансиране на подхода Лидер, като инструмент за децентрализирано управление и интегрирано местно развитие в селските райони.

Главна цел на интервенциите по ос Лидер ще бъде създаването на устойчив капацитет на местно равнище за определяне на политика за развитие на селските райони, за нейното изпълнение, контрол и оценка. С оглед на постигането на тази цел Програмата ще подкрепя дейности, отнасящи се до:  • активизиране на участието на различни заинтересовани страни в селските райони и създаване на устойчиво сътрудничество посредством месни инициативни групи (МИГ);

  • информиране и обучаване на местните хора за изготвяне и осъществяване на стратегии за местно развитие включително управление на техните МИГ;

  • насърчаване на сътрудничеството между групи по Лидер в България, както и международното сътрудничество.

Ос 4 – Подходът - Лидер ще подкрепя създаването на нови МИГ и изготвянето на техните стратегии за местно развитие, както и за повишаване на капацитета на вече съществуващите МИГ. Ос Лидер ще подкрепя прилагането на стратегии за местно развитие, които имат за цел устойчивото развитие на селските райони посредством разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони, развитие на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора. Ще бъдат подкрепяни също така проекти за сътрудничество между групи по Лидер.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
2016 -> Национален кръг на олимпиадата по физика 05. 04. 2016 г., гр. Ловеч Възрастова група клас
2016 -> Българска федерация по тенис на маса „А” рг мъже – Южна България мъже временно класиране
2016 -> Конкурс за изписване на великденски яйце по традиционната техника съвместно с одк велинград 27 април
2016 -> Министерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – софия-град


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница