We shall either find a way or make one!Дата15.10.2018
Размер75.56 Kb.
#88671
We shall either find a way or make one!
ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР

ПРИ ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” – гр. КЪРДЖАЛИ
предлага обучение на студенти и граждани в курсове и уроци по:
- Английски език

- Български език

- Немски език

- Френски език

- Руски език

- Гръцки език

- Турски език
Ценова рамка

Обучението се осъществява на нива (A-1, А-2, B-1, B-2 и т. н.) в два модула от по 30 часа, по цени утвърдени от ПУ – Филиал „Любен Каравелов”, гр. Кърджали, както следва:

- Цената за обучение на студенти от ПУ – Филиал

„Любен Каравелов” – Кърджали, за един модул (30 часа) е 72 лева;

- Цена за обучение на български граждани, които не са

Студенти в ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали, за един модул (30 часа) е 120 лева;

- Цена за полагане на изпит и издаване на сертификат: 18

лева.


Занятията се провеждат два или три пъти седмично по споразумение между курсистите и преподавателите.

За центъра 

Езиковият център е структурно звено на ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали, който включва преподаватели по български език и чужди езици, членове на академичния състав на Филиала, и се развива като експертна структура в областта на преподаването и изследването на български език, чуждите езици и култури.

 

Задачите на центъра са:

- Чуждоезиково обучение на студентите и преподавателите на ПУ Филиал „Любен Каравелов” – Кърджали;

- Чуждоезиково обучение на български граждани;

- Обучение на чуждестранни студенти и преподаватели

по български език;

- Интеркултурна ориентация на български и

чуждестранни студенти и преподаватели с цел участие в международни образователни програми за обмен;

- Езиково консултиране на преподаватели от ПУ Филиал

„Любен Каравелов” – Кърджали при разработката на национални и международни проекти;

- Подготовка на ученици за ДЗИ по български език;

 

Структура на центъра:

- Директор на Центъра – доц. д-р Дора Щерева

Тел.: 0888449630; 0884280116.

Имейл: ds190859@abv.bg.

- Координатор – доц. д-р Иван Илиев

Тел.: 0886787696.

Имейл: ivan_iliev20002000@yahoo.com. 

- Координатори по отделните езици (български,

английски, немски, френски, руски и др. езици).

Екипът на Центъра може да си сътрудничи и с външни експерти в областта на провежданите изследвания и преподаваните езици. 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ОТ ЦЕНТЪРА
Директор на Центъра и преподавател по руски език: доц. д-р Дора Щерева Доц. д-р Дора Щерева е завършила ПУ „Паисий Хилендарски”, специалност Руска филология (1978-1982). Доктор е по Методика на обучението по чужд език след защита на дисертация на тема „Разбиране на текст чрез анализ на граматичната му структура при обучение по руски език на студенти филолози” през 2007 год. През 2010 год. е избрана за доцент в Специализирания научен съвет по педагогика и методика към ВАК. Работи във Филиал „Любен Каравелов” от 1982 год. като води лекционни курсове по Методика на обучението по чужд език в началния етап на СОУ, Методика на обучението по чужд език в детската градина, Лингвистични особености на овладяване на чуждия език, Педагогическа диагностика, Руска литература, руски език и др. В периода 1996-2000 и 2006-2012 година е зам.директор на Филиал „Л. Каравелов”. Член е на Асоциацията на професорите от славянските страни, на Управителния съвет на Съюза на учените в България – клон Кърджали.
По-важни публикации:


 1. Исследование проблемы обучения детей билингв в болгарской науке. Международная научно-практическая конференция “Университеты мира как центры научных исследований”, Тула, ISBN 978-587954-834-1, 396.401, 2013.

 2. Болгарский язык и повседневное общение учащихся билингв. Inkluzja spoleczna jako remedium pedagogiczne w dobrie kryzysu. W Miedzynarodowym Kongrsie Inkluzji Spolecznej. Uniwersytet Przyrodnivczo-Humanistyczny w Siedlcach, Monografir nr 148, PL ISBN 2038-4179, 387-395, 2014.

 3. Подготовка будущих учителей и гуманизация обучения иностранному языку в филиале Пловдивского университета в г. Кырджали. Х Международная научно-практическая конференция “Современное образование: роль психологии”, Москва, ISBN 978-5-4469-0336-3, 610-615, 2014.

 4. Включение дошкольников билингвов в систему социальных отношений через обучение иностранному языку. Edukacja inkluzyjna Konteksty indywidualistyczne wspolonotowe i transpersonalne. 2 nd INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL INCLUSIONS. Uniwersytet Przyrodnizo-Humanistyczny w Siedlcach, Czesc 2, ISBN 978-83-7051-759-5, 77-83, 2015.

 5. Психолого-педагогическая культура будущих учителей и гуманизация обучения дошкольников билингвов. ХІ Международная научно-практическая конференция „Психология личностного и профессионального развития субъектов непрерывного образования”, ISBN 978-5-44-69-0651-2, 443-448, Москва, 2015.

 6. Осознание отношений между языковыми уровнями в тексте – условие развития речевых умений, ІХ Международный конгресс МАПРЯЛ. В сб. “Русский язык, литература и культура на рубеже веков”, ISBN 80-88982-01-4, Братислава, 1999, 106 – 107.

 7. Некоторые типы упражнений для формирования умений понимания художественного текста на русском языке студентами филологами, V Международный симпозиум славистов. В сб. “Состояние и перспективы сопоставительных исследований русского и других языков”, Белград – Ниш, 2000, 394-397.

 8. Конструиране на смисъла в чуждоезиковия текст (наблюдения върху възприемане и разбиране на художествен текст на руски език), «Фабер», Велико Търново, ISBN 978-954-400-129-2, 2009.


Координатор и преподавател по английски и български език: доц. д-р Иван Илиев 


Доц. д-р Иван Георгиев Илиев е завършил Българска филология във Великотърновския университет (1989-1994) и Английска филология в Пловдивския университет (1998-2004). Доктор по старобългарски език от 2005 г. с дисертация на тема „Епитетът в старобългарската книжнина от XIV-XV век“. Работи като учител в Казанлък и като асистент по История на българския език във филиала на Пловдивския университет в Кърджали (от 1999 г.). Лектор по Български език в Корейския университет за чужди езици в Сеул (2006-2009). Доцент в ПУ от 2011.

        По-важни изследвания:


1. Епитетът в славянобългарската агиография от 14-15 век
. Пловдив. 2005.

2. Езиковедски опити. Пловдив: Пигмалион. 2006.

3. Падеж и вокативност (монография и статии). Пловдив. 2007 (двуезична – на български и английски).

4. Български език за корейци. Сеул, 2009.

 1. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой. Пловдив. 2012.

 2. Кратка история на кирилската азбука. Пловдив.

2012 (двуезична – на български и английски).

 1. Made in Korea & Bulgaria (монография и статии).

(двуезична – на български и английски) (Под печат).

 1. Конюнктивът и неговото проявление в славянските

езици (Под печат).
Преподавател по френски език: ас. Маргарита Георгиева


Ас. Маргарита Георгиева е завършила Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (1988-1994) със специалности Френска филология  и учител по френски и български език. От 1994г. работи във Филиал „Л. Каравелов“ като асистент.

По-важни изследвания:


 1. Някои аспекти на използването на медийни продукти в чуждоезиковото обучение. Кърджали, 2009г

 2. За речевото функциониране на един лексикален пласт. Кърджали, 2008 г.

 3. Усвояване на правоговорните норми при студенти филолози .Смолян, 2007 г.


Преподавател по немски език: главен асистент Николай ГенковГл. ас. Николай Генков е завършил Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ (1978-82) със специалност Немска филология. Специализирал е Странознание на Германия в “Гьоте институт” в Мюнхен (1998), а също и в Грайфсвалд, Ваймар и Лайпциг. От 1985 г. работи във Филиала на ПУ в гр. Кърджали. Заемал е длъжност ръководител на катедра (1992-2005).
По-важни изследвания:
1. “ Der Grammatikunterricht im Deutschunterricht “ – Международна НПК по германистика – Карл Маркс-университет Лайпциг , 1988 .

2. “ Lexikologie und Landeskunde “ – научен доклад в рамките на специализация по странознание в Гьоте-институт Мюнхен ,1998 .

3. “ Die Rechtschreibreform “ – научен доклад на базата на изследване на мнението на жители на Ваймар и Мюнхен, поръчано от Гьоте-институт Мюнхен , 1998 .

4. “Die Arbeitslosigkeit in den neuen Bundeslaendern “ – Доклад на базата на поръчано изследване от Гьоте-институт Мюнхен за община Ваймар , 19985. “ Das kulturelle Leben in Muenchen “ – Доклад на базата на поръчано изследване от Гьоте-институт Мюнхен , 1998 .


 1. “Мирогледът на Ф. Хьолдерлин – сравнителен анализ между незавършената драма “Der Tod des Empedokles” u “Hyperion” –XII Пролетен колоквиум “Проф. Д-р Пеньо Русев” – ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” , 1986 .

 2. “ Място и роля на самостоятелната работа на студентите-практиканти по чужд език “ – НПК , организирана от МОН – Съвет за висше образование – Добрич , 1987 .

 3. . “Философски аспекти в творчеството на Ф. Хьолдерлин “ – ХV Пролетен колоквиум “ Проф. Д-р Пеньо Русев “ – ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий “ , 1989.

 4. “ За същността и структурата на значението в модела на една комуникативна граматика “ – Международна НПК – Смолян , 1992 .

 5. “ Опит за моделиране на продуктивно-комуникативна граматика на съвременния немски език “ – Научна сесия Паисиеви дни – ПУ “П. Хилендарски “ , Съюз на учените в България – Пловдив , 1995 .

 6. “ Der romantische Klassiker “ – Infoblatt , Дружество на преподавателите по немски език – София , 2001 .


           
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница