1. Причини, които налагат приеманетоДата08.02.2017
Размер108.98 Kb.
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище, приета с Решение № 6 по Протокол № 33 от 30.11.2006 г., изм. и доп. с Решение № 3 по Протокол № 38 от 24.06.2010г., на Общински съвет – Търговище и влизат в сила от 24.06.2010 г.

На основание с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Търговище приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на „Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище” на следния e-mail: obshtina@targovishte.bg или в Центъра за административно обслужване на Община Търговище на адрес: гр. Търговище, пл.”Свобода”.

На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме

следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище.1.Причини, които налагат приемането:
Сега действащата Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище, приета с Решение № 6 по Протокол № 33 от 30.11.2006 г., изм. и доп. Решение № 3 по Протокол № 38 от 24.06.2010г. на Общински съвет – Търговище и влизат в сила от 24.06.2010 г. съдържа текстове, които вече не са актуални и е необходимо да се осъвременят и да отговорят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащото законодателство.

При извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че чл.8, ал.2, чл.9, ал1 и ал.5 и чл.11, ал.2 от Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище противоречат на чл.5, ал.2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, като отпада необходимостта гражданите да предоставят информация или документи, които са налични в общината или друг орган, а се осигуряват от администрацията служебно.


2. Целите, които се поставят:
Усъвършенстване и актуализиране на материята, отнасяща се до осъществяваната търговска дейност на територията на община Търговище.

Привеждане в съответствие на наредба съобразно действащата нормативна уредба и уреждане на обществените отношения, свързани с търговската дейност и търговия на открито на територията на община Търговище.


3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата

уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
4. Очаквани резултати от прилагането:
Улесняване на гражданите при оформянето и подаването на заявления и други необходими документи, свързани със съгласуването на нормалното и удълженото работно време.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:

Предлаганият проект за изменение на Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище е разработен в съответствие с Европейското законодателство- Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Предвид изложените мотиви, предложението за промяна в Наредбата за осъществяване на търговската дейност на територията на община Търговище, е както следва:

В чл.2, ал.1 отпада т.5”, в т.8 след думата „сервизи” се добавя думата „работилници”.

В чл.3, ал.1, т. 2 думатаРИОКОЗ” се заменя с думата „ОДБХ”

Чл. 5, ал.1 думите „ със своя заповед” се заменят с думите „което заявяват в общината”.

В чл. 5, ал. 8 се добавя:
За даденото съгласие се уведомява РУ „Полиция”- Търговище.
Чл.7 се изменя и придобива следното съдържание:
(1) Собствениците или стопанисващите търговски обекти при разкриването им, подават в Община Търговище заявление за работно време по образец в два екземпляра, което се съгласува от Кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Заявлението съдържа данни за :

1. Вид и наименование на обекта, търговска площ (закрита и открита);

2. Точен адрес  на обекта, средства за връзка:

З. Предмет на дейност;

4. Работно време, което следва да се обяви в обекта и да се спазва;

5. Данни за собственика на обекта;

6. Данни за фирмата, стопанисваща обекта, /вкл. регистрация по ДДС/;

7. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник;

(2) Заявлението за работно време се съгласува след представяне на копия от следните документи:

1. Документ за собственост на имота или друго правно основание за ползване;

2. Квитанция за заплатена такса, определена с решение на ОбС ;

3. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник;

Служебно се осигуряват: Код по БУЛСТАТ/ЕИК, Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация от Община Търговище или разрешение за ползване от ДНСК; Удостоверение за регистрация от ОДБХ Търговище, ако такова е необходимо за извършване на дейността; Удостоверение за липса на задължения по Закона за местни данъци и такси.

(3) При предсрочно прекратяване на дейността или промяна на обстоятелствата по ал. 2, следва да се подаде ново заявление в едномесечен срок от настъпването им.

(4) В случаите, когато към заявлението не са приложени необходимите документи, търговеца се уведомява писмено да отстрани пропуските в десетдневен срок.

Чл. 8 се изменя и придобива следното съдържание:

(1) Удължено работно време на търговските обекти след 22.00 часа за сезон “Есен – Зима” и след 23.00 часа за сезон “Пролет – Лято” се утвърждава със заповед на Кмета на община Търговище и важи за период от една година. За удължено работно време могат да кандидатстват лица, стопанисващи обекти със закрити площи, въведени в експлоатация по съответния ред, без задължения към Община Търговище и без констатирани нарушения на обществения ред от органите на МВР през последните 6 месеца.

(2) Заповед за удължено работно време се издава след представяне на копия от следните документи, които се подават в информационния център:

1. Заявление по образец;

2. Документ за собственост на имота или друго правно основание за ползване;

4. Квитанция за заплатена такса, определена с решение на ОбС ;

5. Нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник;

Служебно се осигуряват: Код по БУЛСТАТ/ЕИК; Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация от Община Търговище или разрешение за ползване от ДНСК; Удостоверение за категоризация на туристическия обект; Удостоверение за регистрация от ОДБХ Търговище , ако такова е необходимо за извършване на дейността; Писмено становище от РУ „Полиция” за удължено работно време и липса на нарушения през последните 6 /шест/ месеца; Удостоверяване за липса на задължения по Закона за местни данъци и такси, от служител на дирекция „МДТ”.

(3) В случаите, когато към заявлението не са приложени необходимите документи, търговеца се уведомява писмено да отстрани пропуските в десетдневен срок.

(4) За всяка следваща година търговските обекти, които работят с удължено работно време, един месец преди да е изтекъл срокът на утвърдената заповед на Кмета подават заявление по образец, без представяне на изискваните документи, само ако няма промени в същите.Чл. 9 се изменя и придобива следното съдържание:

(1) Кметът на общината назначава комисия, която разглежда документите по чл. 8, ал. 2 и се произнася в срок до петнадесет работни дни.

(2) Кметът на общината издава заповед за разрешение или отказ за удължено работно време след становище на комисията по ал. 1.

(3) В случаите, когато към заявлението не са приложени необходимите документи, търговеца се уведомява писмено да отстрани пропуските в десетдневен срок.

(4) Ако в срока по ал.3 пропуските не бъдат отстранени, кметът на общината издава писмен мотивиран отказ, който може да се обжалва по реда на АПК.

(5) При констатирани нарушения на обществения ред и основателни жалби на живущите в близост до търговския обект, работещ с удължено работно време, заповедта по ал. 2 се отменя от кмета на общината.

(6) Нова заповед за удължено работно време може да се издаде след изтичане на не по-малко от три месеца от датата на отмяна на заповедта по ал.5.

Чл. 10 се отменя.

Чл. 11 се отменя.

В Чл. 12 думите „не могат да извършват дейността си” се заменят с думите ”подлежат на санкциониране по реда на гл.6 от наредбата ”.

Чл. 13 се изменя и придобива следното съдържание:

Местата за търговия на открито се определят от Гл. архитект на Община Търговище, съгласно Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Търговище.Чл. 15 се отменя.

Чл. 16 се отменя.

Чл. 17 се отменя.
Чл. 18 се отменя.

Чл. 19 се отменя.
Чл. 20 се изменя и придобива следното съдържание:
(1) Търговецът е длъжен да съхранява в търговския обект и предоставя при поискване от контролните органи следните документи:

1.Заявление за работно време /оригинал/, съгласувано от Кмета на Община Търговище или упълномощено от него длъжностно лице;

2. Заповед на Кмета за удължено работно време – ако търговският обект работи с удължено работно време;

3. Удостоверение за категоризация, на обектите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 3;

4. “Разрешително” за продажба на тютюн и тютюневи изделия;

5. Фактура /оригинал, или заверено копие/ за платена такса за продажба на спиртни напитки;

6. Удостоверение за регистрация от ОДБХ- Търговище;

7. Заверени здравни книжки на работещите в търговски обекти с храни;

8. Дневник за входящ контрол на хранителни продукти от животински произход;

9. Документ за съответствие на контролно-измервателните уреди с изискванията на Държавната агенция по стандартизация и метрология;

10. Други специфични документи – лицензии, разрешителни, уведомления – изискуеми от нормативни документи свързани с предмета на дейност.

(2)Търговецът е длъжен да постави на фасадата на търговския обект надпис на български език с вида и наименованието на обекта.

(3) Търговецът е длъжен да постави в близост до входа на търговския обект следната информация:

1.фирмата и адреса на управление на търговеца;

2.името и фамилията на лицето, отговорно за обекта;

3.работното време на търговския обект;Чл. 21 се изменя и придобива следното съдържание:
(1) На собствениците (ползвателите) на търговски обекти и прилежащите им терени се забранява:

1. предлагането на бира, вино и алкохолни напитки и други за консумация освен в заведенията за хранене и развлечения;


2.продаването и сервирането в търговските обекти на алкохолни напитки, включително бира, и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица;

3. разполагането им на зелените площи с изключение на предвидените терени в схема, утвърдена от главния архитект;

4. ползването на зелените площи, пътища и други места, предназначени за общо ползване, около търговския обект, за търговски цели;

5. допускането на лица, носещи хладно или огнестрелно оръжие, в заведения за хранене и развлечения;

6.допускането в залите за хазартни игри малолетни и непълнолетни лица;

7.извършването на търговия с пиротехнически изделия с увеселителна цел извън обектите по Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за неговото приложение;

8. излагането и търговията с мостри и стоки извън помещенията и терените;

9. продаването на стоки с неустановен произход;

(2). Забраните се отнасят и за търговците на открито.
Чл. 22 се изменя и придобива следното съдържание:
(1) Собствениците(ползвателите) на търговски обекти са длъжни: 

1. Да заявяват и спазват работното време на обектите;


2. За работа с удължено работно време  да спазват  реда за заявяване и утвърждаване от кмета на общината;
3. Да не променят характера на дейността без необходимите разрешения от компетентните органи;
4. Да поддържат добра хигиена в обекта и прилежащите в непосредствена близост територии;
5. При снеговалеж и заледяване да организират постоянно почистване на тротоарите и работните площадки в района на обектите.
6. Да осигурят вентилационна система в обекта, без да се допуска замърсяване на въздуха в други сгради и обществени места;
7. Да не допускат стойности на показатели на шум, по - високи от граничните стойности в тихите зони в урбанизираните територии;
8. Да притежават документ, удостоверяващ спазването на хигиенни норми за пределно допустими нива на шума, документ за направена оценка на риска на работните места от службата по трудова медицина, документ, удостоверяващ направена шумоизолация на обекта и регулирана озвучителна техника;
(2). Зареждането на търговските обекти и товаро-разтоварни работи за тях се извършва от 6:00 часа сутрин – до 22:30 часа вечер, при спазване на изискванията за осигуряване на обществения ред и спокойствието на гражданите. За обектите в пешеходните зони на град Търговище времето за зареждане е от 06:00 часа – до 09:00 часа сутрин при наличие на пропуск за достъп от Комисията по транспорта и безопасност на движението към Община Търговище.

Чл. 23 се изменя и придобива следното съдържание:

Контролът по спазване на настоящата наредба се осъществява от Кмета на община Търговище или упълномощени от него длъжностни лица, както и от служители на РУ „Полиция” Търговище.Чл. 24 се отменя.

Чл. 26 се изменя и придобива следното съдържание:

(1) Кметът може да предлага съвместни проверки по изпълнение на настоящата наредба с органите на ОДБХ, РЗИ, РУ „Полиция” Търговище и др. контролни органи;

(2) Контролните органи са длъжни:

1. да се легитимират при извършване на проверките;

2. да установяват точно фактите при извършвания от тях контрол;

3. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нарушения на настоящата наредба;


4. да дават заключения по възраженията във връзка с констатираните нарушения;
5. да опазват служебната и търговска тайна на проверяваните лица и да не разгласяват данни, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения;

Чл. 28 се изменя и придобива следното съдържание:

За нарушения по глава IV, както и при извършване на амбулантна търговия без издадено разрешително от компетентните органи, на виновните лица се налага глоба, съответно имъществена санкция в размер от 500 лв. до 1500 лв.Чл.29 се изменя и придобива следното съдържание:
(1) При функциониране на търговски обект, без съгласувано заявление за работно време или неспазването му, на виновните лицата се налага глоба, съответно имуществена санкция в размер от 500 лв. до 2000 лв., а при повторно нарушение от 1000 лв. до 5000 лв.

Чл.29, ал.2 след думата „глоба”, се слага запетая и се добавя „съответно имуществена санкция”.
В чл. 30, ал.1 след думата „глоба”, се слага запетая и се добавя „съответно имуществена санкция”.

В чл. 30, ал.2 след думата „глоба”, се слага запетая и се добавя „съответно имуществена санкция”.
В Чл.32, ал. 1 думите „ РУ на МВР- Търговище” се заменят с думите” РУ „Полиция” – Търговище”.

Настоящите изменения и допълнения влизат в сила от 11.03.2013г.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница