31 януари 2008г. План за въвеждане на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (dvb-t) в Република България


Ясна, навременна и последователна разяснителна дейностстраница2/4
Дата01.05.2017
Размер1.16 Mb.
1   2   3   4

Ясна, навременна и последователна разяснителна дейност

Държавата трябва да набележи стъпки и да предприеме мерки за разгласяването и рекламирането на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване.


Осъществяването им може да бъде:

 • Информационна кампания, която да разясни и изтъкне предимствата на DVB-T, а именно: качество на изображението и звука, програмно многообразие и възможност за предоставяне на допълнителни услуги. Кампанията трябва да стартира незабавно след приемането на плана за въвеждане на DVB-T, за да подготви населението;

 • Издаване на подходящи рекламни и материали за обучение, които да обясняват възможностите на приемането на DVB-T и да разясняват и обучават, как то да бъде използвано;

 • Създаване на постоянен център за подпомагане на гражданите, преди всичко за тези в неравностойно положение, за които ще бъде трудно да се справят с инсталирането и използването на необходимата техника за приемане наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване;

 • Ангажиране в процеса на рекламата на всички печатни и електронни медии.

Въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България е обвързано с използване на приставки (STB – Set Top Box) за приемане на цифрова телевизия и субсидиране в съответствие със „Законите но общността” – цифрови телевизионни приемници, цифрови приставки или приставки интегрирани в телевизорите, както и полагане на усилия за завършване на прехода до 2012 г.


Потребителско оборудване
Оборудването за приемане на DVB-T от потребителите трябва да е достъпно и на приемлива цена.
Покритие на страната със телевизионен сигнал от DVB-T
Изключването на наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване може да се направи само тогава, когато над 95% от населението в съответния регион („остров”) има възможност да приема програмите на националните оператори. С оглед на това:

 • Държавните органи следва да осигурят своевременното освобождаване на честотен ресурс, който в момента се ползва за нуждите на националната сигурност и отбрана;

 • Трябва да се постигне договореност между държавната администрация, регулаторите и телевизионните оператори за сроковете и етапите на покритие с цифров сигнал и за продължителността на симулкаст периода;

 • Необходимо е разработването на мерки за стимулиране покритието с DVB-T сигнал специално в пограничните райони;

 • Да се предвиди стимулиране на предприятията , които се отказват от радиочестотен спектър за наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване преди изтичане срока на лицензиите им, чрез адекватно ценообразуване на радиочестотния спектър за DVB-T и специална политика по времето на симулкаст периода;

 • Да се предвиди компенсация на допълнителните разходи по време на симулкаст периода;

 • Да се предвидят мерки за стимулиране на предприятията за въвеждане на допълнителни цифрови услуги като EPG, електронна търговия, електронно правителство и мобилни приложения.

Осигуряване условия за дейността на националните предприятия за наземно аналагово телевизионно радиоразпръскване чрез лицензирането (прелицензирането) им по силата на новата нормативна уредба и предоставяне възможност за ползване на мултиплекс.


8. Нормативна уредба . Други документи
Необходимо е изменение и допълнение на съществуващата нормативна уредба , както и на някои други документи:

 • Закон за радиото и телевизията;

 • Актуализирана секторна политика в далекосъобщенията на Република България (обн., ДВ, бр.104 от 2004 г.)

 • Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях;

 • Стандартизация.


Закон за радиото и телевизията
Към настоящия момент Законът за радиото и телевизията (ЗРТ), не засяга конкретни въпроси, касаещи въвеждането на наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване в Република България. Съгласно § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за електронните съобщения лицензионните условия и изисквания за осъществяване на далекосъобщителни дейности и услуги, издадени по реда на Закона за далекосъобщенията (отм.) остават в сила за операторите до вписването им в съответния регистър или до издаване на разрешение по Закона за електронните съобщения. Условията за осъществяване на електронни съобщения по смисъла на Закона за електронните съобщения могат да бъдат запазени и доразвити при приемането на цялостната стратегия и план за развитие на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване.

Разпоредбите на Закона за радиото и телевизията се отнасят само до лицензиране и регистриране на телевизионни оператори, разпространяващи програми по аналогов път и след приемане на стратегията и плана също следва да бъдат допълнени и/или изменени, съобразно приетите документи.


При наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване в Закона за радиото и телевизията и в Закона за електронните съобщения (ЗЕС) за един координиран радиочестотен канал се лицензира една програма. В лицензията влизат и допълнителни услуги/данни/ програми, като програмата видеотекст. При цифровите методи на телевизионно радиоразпръскване в радиочестотния канал се предава мултиплекс, с който се разпространяват като данни повече от една програма. Предавателната мрежа за този мултиплекс се съобразява с изискванията на Закона за електронните съобщения.
Следва да се определи статута и взаимоотношенията на участниците – предприятие, предоставящо електронната съобщителна мрежа, осигуряваща радиочестотния канал и операторите на програми/услуги и органите поемащи изпълнението. Може различните дейности да се изпълняват от от едно и също лице.
За спецификата на DVB-T в ЗРТ е необходимо да бъдат въведени съответните термини, определения и контрол.
В Закона за електронните съобщения – глава шестнадесета „Радиосъоръжения и крайни електронни съобщителни устройства, устройства за интерактивни цифрови телевизионни услуги и стандарти в областта на електронните съобщителни мрежи и/или услуги” се разглеждат въпросите за използване на устройства за интерактивни цифрови телевизионни услуги и за необходимостта тези устройства да имат отворени интерфейси за приложни програми (API).

В глава четвърта „Регулиране на електронните съобщения” се уреждат въпросите, свързани с взаимодействието със Съвета за електронни медии, процедурата за избор на предприятие, което може да получи разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.


Политика в електронните съобщения
Актуализацията на политиката в далекосъобщенията (обн. ДВ, бр. 104 от 2004 г.) е свързана с изменение на сроковете, етапите и мерките за въвеждане на наземната цифрова телевизия във връзка с настоящия план.
Национален план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях
Преходът от наземно аналогово към наземно цифрово радиоразпръскване е свързано с освобождаване на радиочестотен ресурс, използван към настоящия момент за нуждите на националната сигурност и отбрана, което ще доведе до изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър на радиочестоти и радиочестотни ленти за граждански нужди, за нуждите на националната сигурност и отбраната, както и за съвместно ползване между тях, с приетите срокове по настоящия план.
Измененията и допълненията произтичат и от приетия от Регионалната конференция по радиосъобщения RRC-06 план Женева 2006 г. за наземно цифрово радиоразпръскване в регион 1 и 3, в радиочестотни ленти 174-230 MHz и 470-862 MHz.
Стандартизация
Съгласуваните между заинтересованите страни стандарти трябва да бъдат осигурени, за да са достъпни. В групата на стандартите, ръководствата, докладите и спецификациите за въвеждане от Българския институт за стандартизация (БИС), отнасящи се до наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване следва да се посочат такива за:

 • електромагнитна съвместимост;

 • спецификации и изисквания за предавателни средства;

 • основна мултимедийна платформа;

 • спецификации и изисквания за DVB;

 • спецификации за услуги.

Българският институт за стандартизация хармонизира българските държавни стандарти (БДС) с европейските чрез превод или чрез признаване, като има вече въведени за DVD основни европейски стандарти за Техническите изисквания и спецификации, а са в процес на признаване други такива. В областта на цифровото видео радиоразпръскване (DVB) са въведени като БДС основните европейски стандарти: • БДС EN 300 421 – Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Рамкова структура, канално кодиране и модулация за 11/12 GHz спътникови радиослужби;

 • БДС EN 300 429 – Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Рамкова структура, канално кодиране и модулация за кабелни системи;

 • БДС EN 300 744 – Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Рамкова структура, канално кодиране и модулация при цифрова наземна телевизия;

 • БДС EN 300 468 – Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Спецификация за служебна информация (SI) в системите с DVB.

Необходимо е да продължи въвеждането у нас от Българския институт по стандартизация на нови и допълнителни европейски стандарти в областта на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (Приложение № 3).


9. Определяне на работни групи по проблеми и ведомства.
Могат да се определят следните работни групи, отговорни за изпълнение на прехода от наземно аналогово към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България и срокове за сформирането им:

 • Държавна агенция за информационни технологии и съобщения – Секторна политика в електронните съобщения – м. юли 2008 г.;

 • Министерство на културата, Съвет за електронни медии, Комисия за регулиране на съобщенията и Държавна агенция за информационни технологии и съобщения – изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията – м. май 2008 г.;

 • Съвет по националния радиочестотен спектър към Министерския съвет – изменение на НПРРЧС;

Необходимо е създаване на постоянна работна група (за времето на прехода), със задача да координира действията по изпълнението на плана за въвеждане на DVB-T и актуализирането му.


10. Заключение. Изводи и предложения.
Процесът на цифровизация на наземното телевизионно радиоразпръскване и създаването на възможности за предоставянето на DVB-T услугите в Република България трябва да се ускори. Това ще даде възможност за ползване на качествени, разнообразни, интерактивни цифрови телевизионни услуги.
Предпоставки за ускореното и внимателно въвеждане на DVB-T са:

 • оптималното планиране на радиочестотните разпределения в зоните;

 • освобождаването на необходимия радиочестотен спектър от МО;

 • създаването на подходяща нормативна уредба и изменение и допълнение на важни за дейността документи;

 • ангажирането на държавата и нейните политически и регулаторни механизми;

 • поемането на сериозната инвестиционна тежест от предприятията, осигуряващи наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване и

 • създаването на разнообразно и стойностно съдържание.

Приоритетна цел на Република България е създаването на условия за поставяне началото на поетапна цифровизация на наземното телевизионно радиоразпръскване, през 2008 г., с оглед завършване на прехода до месец юни 2015 г.


Съгласно план Женева 2006 г. Република България има осигурен радиочестотен ресурс с възможност за изграждане на 10 мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване на телевизионни сигнали с национално покритие, 34 мрежи с регионално покритие и 23 мрежи с регионално покритие за територията на градовете София и Варна.
В резултат на подробен анализ и отчитане опита на напредналите държави в процеса на въвеждане на наземната цифрова телевизия се оказа, че за нашата страна най-подходящ е т.н. „островен” принцип. Преходът към наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване ще се осъществи в две фази. Началната фаза ще започне през 2008 г.
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения ще поеме организацията и финансирането на рекламно-образователната кампания, свързана с въвеждането на DVB-T в Република България. а осъществяване на прехода са необходими: пакет от регулаторни мерки; изменение и допълнение на нормативната уредба, които да осигурят прехода към цифровизация.
Съществува широка гама от приставки за DVB-T с цени от 60 до 1000 лв. в зависимост от техническите им възможности. Засилва се тенденцията за увеличаване на производството на нови телевизионни приемници за комбинирано приемане на цифрови и аналогови сигнали.

Приложение № 1

Разпределение на allotment зоните за Република България съгласно радиочестотния план Женева 2006 г.Приложение № 2
Документи на EU, Съвета на Европа и ITU за въвеждане на DVB-T
1. Решение на Европейския парламент от 26 септември 2002 г., относно Плана за действие на Европейския съюз за успешното въвеждане на цифрова телевизия в Европа:
- Призовава комисията и държавите-членки да превърнат развитието на цифровата телевизия и възможността за достъп до цифрова телевизия от страна на широката публика в най-важен политически приоритет, за да достигнат целта, поставена от Европейския съвет в Лисабон.
2. Резолюция на Съвета от 27 юни 1994 г., относно Рамка на политиката на Общността по отношение на цифровото телевизионно радиоразпръскване:
- Предлага на Комисия да следи от близо всяко развитие, свързано с цифровото телевизионно радиоразпръскване и да го докладва на Съвета, заедно с всякакви предложения за предприемане на подходящи мерки, когато това е необходимо и полезно при всички случаи преди 1 юли 1995 г.
3. Обяснителни бележки, относно междинното издание на списъка от стандарти и/или спецификации за електронни съобщителни мрежи, услуги и свързаните с тях съоръжения и услуги:
- В съответствие с чл. 5 (1) на Директива 90/387/EEC изменена с Директива 97/51/EC, и чл. 17 на Рамковата Директива 2002/21/EО, Комисията трябва да публикува в Официалния вестник на Европейската комисия списък на стандарти и/или спецификации, които да служат като основа за насърчаване на хармонизираното предоставяне на електронни съобщителни мрежи, електронни съобщителни услуги и свързаните с тях съоръжения и услуги (първият параграф на чл. 17), за да се осигурява интероперативност на услугите и усъвършенства свободата на избора за потребителите (втория параграф на чл. 17);

- В съответствие с чл. 2(а) на Директивата за телевизионните стандарти, всички телевизионни услуги, предавани до зрителите в Общността, било то по кабел, спътник или ефирно трябва, ако са напълно цифрови, да използват система за предаване, която е била стандартизирана от признат Европейски стандартизационен орган;

- Стандарти за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване:

ETSI EN 300 744 (Структура на кадрите, кодиране на канала и модулация за цифрова наземна телевизия DVB-T);

ETSI TR 101 190 (Указания за въвеждане на DVB наземни услуги: аспекти на предаването).
4. Препоръка № (2003) 9, относно мерките за засилване на демократичното и общественото въздействие на цифровото радио и телевизионно радиоразпръскване.

Приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 28 май 2003 г. на 840-ата среща на заместник-министрите.


- В контекста на новите технологии, без надеждна и подходяща рамка за финансиране, обхватът на обществените оператори и мащабът на техния принос за обществото може да намалее. Изправени пред нарасналите разходи за придобиване, продуциране и съхраняване на програми, а понякога и разходи за радиоразпръскване, държавите-членки трябва да предоставят на обществените оператори възможност да получават достъп до необходимите финансови средства за изпълнението на тяхната мисия.
5. Заключителни актове на Регионалната конференция по радиосъобщения RRC-06 за планиране на наземните цифрови радиоразпръсквателни радиослужби в частите на Региони 1 и 3, в радиочестотните ленти 174-230 МHz и 470-862 МHz.
- На конференцията е прието Регионалното споразумение относно планирането на наземното цифрово радиоразпръскване в Регион 1 (частите на Регион 1, разположени западно от меридиан 170° източна дължина и северно от паралел 40° южна ширина, с изключение на територията на Монголия) и в Ислямска Република Иран в радиочестотни ленти 174-230 МHz и 470-862 МHz, а така също и свързаните с тях Резолюции съдържащи се в настоящите Заключителни актове;

- Настоящото Споразумение встъпва в сила на 17 юни 2007 г. 0001 UTC;

- Разпоредбите на настоящото Споразумение се прилагат временно от 17 юни 2006 г. 0001 UTC;

- Считано от цитираната в т. 12.2 по-горе дата, радиоразпръсквателните станции опериращи с радиочестотни назначения, които не са вписани в Плановете или които не съответстват на настоящото Споразумение и свързаните с него Планове (вж. т. 5.1.2 на чл. 5) могат да продължат да се експлоатират, при условие че няма да създават неприемливи електромагнитни смущения на никое от назначенията, които са в съгласие с настоящото Споразумение и свързаните с него Планове и не претендират за защита от тях;

- Настоящото Споразумение остава в сила до неговото преразглеждане в съответствие с чл. 11 на настоящото Споразумение;

- Преходният период започва от 17 юни 2006 година 0001 UTC. По време на Преходния период назначенията в аналоговия План (както са посочени в т. 3.1.2 на чл. 3) трябва да бъдат защитени;

- Преходният период приключва на 17 юни 2015 година 0001 UTC. Но за държавите, изброени в забележка 1 под черта, в радиочестотна лента 174-230 MHz Преходният период приключва на 17 юни 2020 година 0001 UTC. След приключването на прилагания за всяка държава Преходен период съответните вписвания в аналоговия План се анулират от Бюрото, а

- разпоредбите на т. 4.1 на чл. 4, отнасящи се до изменението на аналоговия План; и- забележките по отношение на аналоговите назначения повече не се прилагат към аналоговите назначения в съответните държави.
6. Препоръка на Европейската комисия от май 2005 г.
В свое съобщение, публикувано през май 2005 г., Европейската комисия (ЕК) е препоръчала на държавите-членки постепенно, на етапи да преустановят наземното аналогово радиоразпръскване до 2012 г. Препоръчвайки координиран подход за аналогово изключване, ЕК признава, че пълна изгода от цифровото превключване не може да се извлече, докато всички държави в дадена област не преустановят своите аналогови сигнали. Като гарант на европейското законодателство, ЕК настоятелно потвърждава, че правилата, регулиращи конкуренцията и държавната подкрепа са били приети. В Берлин – Бранденбург, ЕК е определила като незаконна финансовата компенсация, предоставена на търговските предприятия осъществяващи радиоразпръскване от медийния регулатор с цел подкрепата на единен подход за цифрово превключване. Компенсацията е била оценена като предполагаща изкривяване на конкуренцията. Европейската комисия също е отправила запитвания относно държавното финансиране, дадено на шведския мрежов оператор Teracom и правителствените субсидии дадени на италианските домакинства за закупуване на интерактивни приставки (set top boxes) за телевизорите. Но финансирането на цифровото превключване не е изцяло забранено. Европейската комисия е отбелязала, че политическа намеса е възможна само при определени обстоятелства и само за подпомагане на целите от общ интерес. Въпреки това, необходимо е по-нататъшно изясняване на „целите от общ интерес”.
Очаква се, че аналоговото изключване ще се осъществи в три фази в Западна Европа. Първата група държави ще приключи аналоговото изключване между 2006 и 2008 г. От тези държави, Финландия и Швеция се характеризират с голям брой домакинства, които разчитат на наземна платформа, но са започнали да предлагат наземни цифрови телевизионни услуги от последните шест години. В Германия и Холандия има много малък брой домакинства, които разчитат на наземна платформа. Във втората група държави аналоговото изключване ще се осъществи между 2009 и 2011 г. Броят на домакинствата, използващи наземна платформа е сравнително нисък, въпреки че има известни изключения в Австрия и Норвегия. Накрая, членовете на третата група са държави с голямо население и голям брой домакинства, ползващи наземна платформа. Тези държави е необходимо да бъдат внимателни.
7. Съобщение от Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за разглеждане взаимното свързване на цифровите интерактивни телевизионни услуги, съгласно Съобщение COM (2004) от 30 юни 2004 г.
Приоритети на Комисията са да работи съвместно с държавите-членки за осигуряване на успешно превключване към цифрова телевизия, което e предпоставка за наличие на интерактивни цифрови услуги и да подкрепи откритите стандарти и текущо сътрудничество, относно взаимното свързване и обмена на най-добрите практики между държавите-членки и заинтересованите страни.
8. 2695-то Заседание на Съвета на министрите по Транспорт, Телекомуникации и Енергетика, Брюксел, 1-5 декември 2005 г.

Ускоряване на прехода от аналогово към цифрово телевизионно радиоразпръскване – Заключения на Съвета.
Повечето държави-членки очакват да приключат превключването от наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване към наземно цифрово до 2012 г., като някои от тях извършват това превключване на регионално или национално ниво. Разликата в тези графици отразява различията в развитието на телевизионния пазар, наличието на подходящ радиочестотен спектър и употребата на различни платформи в държавите-членки;
Допълнителните ресурси от радиочестотния спектър произтичащи от процеса на превключване от наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване към наземно цифрово ще бъдат повторно използвани по начин, който допринася най-голяма изгода на обществото и икономиката на национално и европейско ниво, вземайки под внимание съответните политически цели и интереси;
Вследствие на Регионалната конференция по радиосъобщения RRC-06 и с оглед на бъдещите Световни Радиоконференции е нужно да се осигури подкрепа за възможността за гъвкаво ползване на освободения радиочестотен спектър и приемане на единна крайна дата за защита на услугите, предоставяни от наземното аналогово телевизионно радиоразпръскване възможно най-скорошно като дата до 2012 г., при вземане предвид общите европейски предложения.

Приложение № 3
Документи на ETSI, ITU, EBU, ISO/IEC • ETSI EN 300 421 – DVB–S – Цифрово спътниково телевизионно радиоразпръскване;

 • ETSI EN 300429 – DVB–С – Цифрово кабелно телевизионно радиоразпръскване;

 • ETSI EN 300 744 – DVB–Т – Цифрово наземно телевизионно радиоразпръскване;

 • ETSI EN 102 154 – Указания за внедряване на MPEG за използване на система MPEG-2 видео и аудио в спътниково, кабелно и наземно радиоразпръскване;

 • ETSI EN 301 958 – Обратен канал при DVB – T;

 • ETSI EN 300 468 – Спецификация за служебна информация (SI) в DVB;

 • ETSI TS 102 812 – Спецификация за мултимедийна вътрешна (домашна) платформа МНР;

 • ETSI TR 101 190 – Указания за въвеждане на DVB – T;

 • ETSI TS 101 197, ETSI TS 103 197 – DVB – SimulCrypt – синхронизация и внедряване на локална архитектура;

 • ETSI ETR 289 – Поддържане на използването на кодиране и условен достъп в DVB–CS.

 • Основополагащи за цифровото телевизионно радиоразпръскване са стандартите на ISO/IEC 13818/1-10 - Общо кодиране на подвижни изображения и съпровождащата ги аудио информация.

 • EBU Tech. 3312 – Digital Terrestrial HDTV Broadcasting in Europe;

 • EBU Tech. 3307 – Service Requirements for Free–to–air HDTV Receivers;

 • EBU Tech. 3291 – Primary distribution of Tv signals using MPEG-2 technologies – 2001;

 • EBU Tech. 3299 – HD Image Formats for TV production – 2004;

 • EBU Tech. 3308 – Broadband TV – opportunities and challenges – 2005;

 • EBU Tech. 3312 – Digital Terrestrial HDTV Broadcasting in Europe – 2006.Международни и европейски стандарти за DVB-T, които е целесъобразно да се въведат у нас:


 • ETSI EN 301 958 Digital Video Broadcasting (DVB); Interaction channel for Digital Terrestrial Television (DTT) incorporating Multiple Access OFDM – [Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Интерактивен канал за цифрова наземна телевизия (RCT), включваща OFDM многократен достъп];

 • ETSI EN 102 154 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for use the MPEG-2 Systems, Video and Audio in satellite, cable and terrestrial contribution broadcasting applications [Указания за внедряване на MPEG за използване на системи MPEG-2, видео и аудио в спътникови, кабелни и наземни приложения за радиоразпръскване];

 • TR 101 190 Digital Video Broadcasting (DVB); Implementation guidelines for DVB terrestrial services; Transmission aspects [Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Насоки за внедряване на DVB наземни служби; Аспекти на предаването];

 • ETS 102 201 Digital Video Broadcasting (DVB); Interfaces for DVB Integrated Receiver Decoder (DVB - IRD) [Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Интерфейси за DVB интегриран декодер на приемника (DVB–IRD);

 • EN 301 701 Digital Video Broadcasting (DVB); OFDM modulation for microwave digital terrestrial television [Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); OFDM модулация за микровълнови цифрова наземна телевизия];

 • ETR 289 Digital Video Broadcasting (DVB); Support for use of scrambling and Conditional Access (CA) within digital broadcasting systems [Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Поддържане за използване на кодиране (шифроване) и условен достъп (СА) в цифрови разпръсквателни системи];

 • ETSI TS 102 812 Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Multimedia Home Platform (MHP) [Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Спецификация за мултимедийна домашна (вътрешна) платформа (МНР);

 • ETSI EN 302 304 Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission system for Handheld Terminals (DVB–H) [Цифрово видео радиоразпръскване (DVB); Предавателна система за ръчно носими терминали (DVB – H);

 • ISO/IEC 13 818 – 2 Information Technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information: Video [Информационни технологии – Общо кодиране на подвижни изображения и съпровождащата ги аудио информация: Видео].


Приложение № 4

Таблица за развитието на цифровата телевизия в страните, членки на ЕС.


Страна

Цифрова телевизия

Абонати (000)

Проникване

%


Кабелна

Спътникова

Наземна

DSL

Общо

Австрия

60

228

0

0

288

8,8

Белгия

146

0

10

3

159

3,7

Велико-

британия


2600

7913

5178

26

15713

63,5

Германия

2038

2440

2200

0

6678

17,1

Гърция

0

218

0

0

218

5,6

Дания

140

337

0

0

477

19,2

Ирландия

170

363

0

0

533

38,3

Испания

665

1776

0

57

2498

17,3

Италия

0

3318

2500

221

6039

26,9

Полша

45

1230

0

0

1275

9,3

Португалия

380

389

0

0

769

15,1

Словения

2

0

0

5

7

1,0

Унгария

0

150

4

0

154

3,9

Финландия

129

48

516

0

693

28,6

Франция

1022

4402

490

750

6664

25,3

Холандия

190

555

128

0

873

12,4

Чехия

0

90

0

0

90

2,2

Швеция

230

608

450

12

1300

28,9

Общо за ЕС


7826

24116

11477

982

44497

23,7

Каталог: dox
dox -> Чл. С наредбата се уреждат общите правила за вътрешния оборот на електронни документи на хартиен носител в администрациите. Ч
dox -> Стратегия за развитие на детска градина №2 „звънче” период 2016 – 2020 година
dox -> Приложение №7 управление на електронните съобщения
dox -> Приложение №14 мерки за постигане сигурност по отношение на персонала
dox -> Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
dox -> Приложение №10 средства за управление на достъпа на участниците в електронния обмен
dox -> Уважаеми ученици, Съобщаваме ви, че пмг „Иван Вазов”
dox -> Информация във време на кризи (mс-s-ic)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница