AgroBioInstitute Centre of Excellence in Plant Biotechnologyстраница1/6
Дата06.05.2017
Размер0.78 Mb.
  1   2   3   4   5   6


AgroBioInstitute

Centre of Excellence in Plant Biotechnology

1164 Sofia, 8 Dragan Tsankov Blvd., tel. +359 2 9635407; fax. +359 2 9635408; е-mail: abi@abi.bg


Изх. 246/10.12.2015
ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Документация към публична покана за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 14, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” по проект Д03-92/27.05.2015 Генетично и фитохимично разнообразие на черна (Vaccinium myrtillus L.) и червена боровинка (Vaccinium vitis-idaea L.) с произход от България и Норвегия и тяхната биологична активност във връзка с човешкото здраве.

Публикува се на основание раздел III, т. „Допълнителна информация” към Публична покана на АгроБиоИнститут, ID номер на поканата в Портала за обществените поръчки 9048876 от 10.12.2015г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга с горецитирания предмет.


Офертите се подават под формата на писмени предложения в съответствие с условията, определени в поканата и настоящата документация.
  1. Наименование и адрес на възложителя: съгласно раздел I от публичната покана.

2.Описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо - и количество или обем:


“Доставка на оборудване и материали за нуждите на АгроБиоИнститут” с 12 Обособени позиции.

3.Изисквания на възложителя за участие и за изпълнение на поръчката


Изисквания към участниците:

3.1.Участник в настоящата поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които лица отговарят на условията за участие съгласно настоящата документация. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3.1.1.Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което e налице: а) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от Закона за обществените поръчки (ЗОП); б) някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

3.1.2.Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви а) – д) от ЗОП.

3.2.Технически възможности и квалификация
3.2.1.Участникът трябва да притежава сертификат за въведена система за управление на качеството БДС, ISO 9001 или еквивалент, с обхват кореспондиращ с предмета на настоящата обществена поръчка.

3.2.2.Участникът следва да представи всички необходими документи доказващи произход на доставяните химикалии и консумативи, документи/ декларации за съответствие и за качество, каталози и др.

3.2.3.Участникът трябва да представи доказателства относно мястото и условията за съхранение на оферираните продукти /за Обособени позиции от 1 до 12, както и тези за тяхното транспортиране до Възложителя.

3.2.4.Участникът трябва да има най-малко два изпълнени договора през последните три години, включващи доставка на химикалии и/или консумативи и оборудване подобни с предмета на настоящата обществена поръчка. Под „изпълнени договори” се разбира договори, чиито срок на изпълнение е приключил към датата определяна като краен срок за подаване на офертите и работата е приета от възложителя или получателя по договора.

3.3.За изпълнението на условията по т. 3.1 и 3.2 участниците следва да представят съответните документи и доказателства, съгласно т. 7.

3.4.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т. 3.1, 3.2 и 3.3 се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

3.5.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията по т. 3.1, 3.2 и 3.3 ще бъдат прилагани към подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

3.6.Оферти могат да се подават за всяка обособена позиция по отделно. Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.


Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Един участник може да подаде оферта само една оферта за всяка обособена позиция по отделно.


3.7.Информация относно изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката е посочена в Техническите спецификации за възлагане на поръчката (приложение № 1) от настоящата документация и в проекта на договор (приложения № 6) от настоящата документация.

4.Критерий за възлагане на поръчката: «икономически на-изгодната оферта».


Вземат се предвид техническите и ценовите предложения само на тези участници, които отговарят на условията за участие и чиито оферти отговарят на условията за участие.

Офертите се оценяват в низходящ ред по следната формула за оценка:


Оценяване на офертите и методика за оценка
Критерият за оценка на предложенията и начинът на определяне на тежестта им в комплексната оценка е „икономически най–изгодна оферта”, като класирането ще се извърши на база следните критерии, включено в поръчката.

Отделните показатели и съответните им коефициенти на относителна тежест в комплексната оценка са конкретизирани в таблицата по-долу:
Показател – П

(наименование)

Коефициент на относителна

тежест

Символно

обозначиние

на показатели

1

2

3

1. Предложена цена – П 1

0,60

Тц

2.Срок на доставка – П 2

0,20

Тс

3. Срок на годност – П 3

0,20

Тс.г.


Показател 1 – Оценка на предложената цена – П1, с коефициент на относителна тежест в комплексна оценка 0,60.

Определя се в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:Цmin

Тц = --------100 , където:

Цn

Цmin e най-ниската предложена цена от участник в процедурата;

Цn е цената на n-тия участник;
Показател 2 – Оценка на срока на доставката – П2, с коефициент на относителна тежест в комплексна оценка 0,20.

Определя по следната формула:Сс.min

Т с. = -------- 100, където:

Сс.n

Сс.min e минималният срок на доставка в дни, предложен от участник в процедурата;

Ссn е срокът в дни, предложен от n-тия участник;

Показател 3 – “Срок на годност”- П3, с с относителна тежест в комплексната оценка 0.20.
Определя по следната формула:

Сс.г.n

Тс. г. = -------- 100, където:

Сс.г.max

Сс.г.max e максималният срок на годност в месеци, предложен от участник в процедурата;

Сс.гn е срокът на годност в месеци, предложен от n-тия участник;


  1. ФОРМИРАНЕ НА КОМПЛЕСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Крайното класиране на участниците в настоящата обществена поръчка се извършва по следната формула:

КО = П1 + П2+ П3, като на първо място да бъде класиран участник, получил най-висок коефициент КО.

П1 = Тц × 0.60

П2 = Тс × 0.20

П3 = Тс.г. × 0.20

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

Оценките по всеки един показател се определят от членовете на комисия.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница