Български език и литература Мес седм. Образ. Ядро тема очаквани резултати забележка ix-1


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервюстраница2/6
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Математика“


Мес.

седм.

ОБРАЗ.

ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

IX–1
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
IX–2
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
X–3

КО

РФ

Спомни си за летните игри,

стр. 1


Има ли излишен?,

стр. 2


Групиране на предмети по вид, големина, цвят, форма, принадлежност. Сравняване на предмети по височина. Разбира и обяснява принадлежност или непринадлежност към дадена група.

Разпознава основни геометрични фигури: кръг, триъгълник и квадрат.

Продължава алгоритмична поредица.

X–4

ПО

КО

Ляво – дясно, стр. 3

Има ли за всекиго?, стр. 4


Назовава части на собственото си тяло, като определя лява/дясна ръка; ляв/десен крак; ляво/дясно око; ляво/дясно ухо. Установява количествено равенство и неравенство между две групи от предмети (колкото – толкова, повече, по-малко). Изравнява количеството в две групи чрез прибавяне или отнемане.
X–5

ПО

КО

Кой къде се намира?, стр. 5

Числото 1 и неговата цифра,

стр. 6


Определя пространственото разположение на обекти спрямо себе си, като използва: горе, долу, пред, зад, до, вътре, вън. Разпознава и назовава цифрата на числото 1. Открива скрита цифра на числото 1 в картинка.
X–6

КО

Числото 2 и неговата цифра,

стр. 7


Числото 3 и неговата цифра,

стр. 8


Разпознава и назовава цифрите на числата 2 и 3. Определя и назовава броя на предмети до 3 и ги свързва със съответната цифра на числото.

Решава зрително-пространствени задачи (открива парвилно изписани цифри на числата 2 и 3).


X–7

КО

РФ

Лакомият пеликан, стр. 9

Познаваш ли фигурите?,

стр. 10


Има конкретни представи за образа на знаците „<“ , „ >“ и „=“. Практически сравнява броя на предметите в две групи и установява равенство и неравенство между тях. Сравнява кръг и квадрат. Групира предмети по големина. Определя връх и страна на геометричната фигура.
XI–8

КО

ВО

Мога да броя до 3, стр. 11

Числото 4 и неговата цифра. Сезони, стр. 12

Брои и свързва броя на елементите от групите със съответната цифра на числата до 3. Довършва алгоритмична поредица. Разпознава и назовава цифрата на числото 4. Брои, отброява и пренамира групи от 4 предмета. Брои поредно до 4, като използва числителните редни: първи, втори, трети и четвърти. Решава зрително-пространствени задачи (открива правилно изписаните цифри – 4).

Ориентира се в последователността на сезоните и основните им характеристики.


XI–9

КО

ВО

Числото 5 и неговата цифра,

стр. 13


Един мой ден, стр. 14

Разпознава и назовава цифрата на числото 5. Брои, отброява и пренамира групи от 5 предмета. Разпознава и назовава частите на денонощието – сутрин, обед, вечер, преди обяд и след обяд. Ориентира се в последователността на частите на денонощието. Ориентира се в последователността на събитията във времето, като използва думите преди, след, по-рано, по-късно.
XI–10

Измерване

КО

Кой е по-висок, кой – по-дълъг?, стр. 15

Мога да броя до 5, стр. 16

Назовава и показва дължина и височина на предметите, като използва по-дълъг, по-къс, по-висок, по-нисък. Измерва практически дължината на обекти със специфични похвати (налагане и прилагане) и различни условни мерни единици – лентичка, пръчица. Разбира числото като резултат от измерване (до 5). Измерва дължина на изобразени обекти чрез броене на условни мерки. Разбира количественото и редното значение на числата до 5. Брои до 5 в прав ред. Сравнява две предметни групи по брой на елементите им, като използва думите повече, по-малко, поравно.
XI–11

ПО

РФ

Определяне на посоки, стр. 17

С квадрата сме от едно семейство. Правоъгълник,

стр. 18


Установява пространствени местоположения – наляво, надясно, нагоре, надолу – в изобразена ситуация. Движи се по лабиринт. Разпознава и назовава правоъгълник. Открива предмети с правоъгълна форма. Сравнява правоъгълник с квадрат чрез налагане и открива прилики и разлики.
XII–12

Измерване

ПО

Сравнявам височина и дължина на обектите, стр. 19

Редици и колони, стр. 20

Подрежда сериационни редици (от предмети до 5) по височина и по дължина във възходящ и низходящ ред. Сравнява и подрежда обекти по височина в изобразена ситуация. Сравнява обекти по дължина, като използва термините: къс, по-дълъг, най-дълъг, дълъг, по-къс, най-къс. Определя редица и колона в мрежа. Ориентира се в мрежа.
XII–13

КО

ПО

Числото шест, стр. 21

На пазар за коледни подаръци,

стр. 22


Има конкретна представа за числото 6. Брои до 6 в прав ред. Установява количествено равенство/ неравенство между групи от предмети. Използва термините поравно, повече и по-малко. Открива грешка в сериационна редица. Довършва сериационна поредица. Възпроизвежда фигури в мрежа.
XII–14

КО

ВО

Числото 7, стр. 23

Вчера, днес, утре, стр. 24

Има конкретна представа за числото 7. Брои до 7 в прав ред. Брои, отброява, пренамира групи от 7 предмета. Установява количествено равенство и неравенство. Има елементарна представа за три последователни денонощия. Върху картини показва какво се е случило вчера, днес, утре.
XII–15

КО

Дядо Коледа и неговите подаръци, стр. 25

Мога да броя до 7, стр. 26

Брои до 7. Открива седем разлики между две картини. Установява количествено равенство/ неравенство в групи от предмети. Използва термините: поравно, повече и по-малко. Продължава алгоритмични поредици. Познава и назовава основни геометрични фигури.
I–16

КО

ПО

Намери геометричните фигури,

стр. 27


Игри с мрежи, стр. 28

Комбинира геометрични фигури по образец. Ориентира се в дву- и тримерното пространство и правилно използва термини за посоки, направления и местоположения. Ориентира се по лабиринт.
I–17

КО

Групирам, стр. 29

Веселите цифри, стр. 30

Има конкретни представи за групиране на предмети по родово-видов признак.

Подрежда числата до 5 и техните цифри; познава отношението между две съседни числа (до 5). Определя мястото на елемент чрез поредно броене: първи, втори, трети – редно броене. Брои до 5 в прав и обратен ред.


I–18

Измерване

ПО

Ширина и дължина, стр. 31

Практическо ориентиране,

стр. 32


Назовава и показва широчина на предметите, като използва термините: по-широко, по-тясно. Измерва практически дължина на обекти с условна мярка (лентичка). Разбира числото като резултата от измерването. Ориентира се в двумерното пространство – по план. Използва „наляво до“, „напред до“, „надясно до“.
I–19

ВО

ПО

Къде живеят дните, стр. 33

Ориентирам се, стр. 34

Разбира информацията, която съдържа календарът – месеци, седмици и дни. Брои до седем; разпознава една седмица в модел на календар; посочва първия/последния ден на седмицата. Има представа за колона и редица в мрежа от квадрати и може да определя мястото на предмет по зададени координати (номерата на колоната и редицата). Установява пространствени отношения между два обекта, между повече обекти, на всеки спрямо всекиго – пред, зад, отгоре. Открива предмет по неговия силует. Открива логически зависимости.
II–20

ВО

КО

РФ, ПО

Къде живеят месеците, стр. 35

Броя до 7 и познавам геометрични фигури, стр. 36

Разбира информацията, която съдържа календарът – месеци, седмици и дни.

Познава последователността в редуването на сезоните. Брои в прав и обратен ред до седем. Продължава и коригира алгоритмична поредица от геометрични фигури.


II–21

Измерване

КО

Измервам с мярка, стр. 37

Броя и сравнявам до 7, стр. 38

Различава и сравнява пространствени измерения на обекти – дължина, височина и ширина. Използва специфични практически похвати за сравняване по дължина, височина и ширина (мярка – лентичка). Подрежда сериационна редица във възходящ ред от пет предмета по височина. Сравнява и подрежда множества според броя на елементите им (до 7). Групира и свързва групите със съответните числа. Сравнява и подрежда числата до 7.
II–22

ПО

РФ

Движа се по мрежа, стр. 39

На изложба, стр. 40

Графично моделира пространствени отношения. Ориентира се в двумерното пространство (в лабиринт, в квадратна мрежа, по схема). Различава, назовава, преобразува и моделира равнинни геометрични фигури. Открива и брои познати геометрични фигури. Преобразува по цвят геометрични фигури. Групира по цвят и форма.
II–23

КО

ПО

Пижо и Пенда, стр. 41

Броя и сравнявам, стр. 42

Ориентира се в квадратна мрежа (по посочени редици и колони). Групира и сравнява групи по броя на елементите в тях. Графично моделира множество и отношения.
III–24

Измерване

КО

На гости в цирка, стр. 43

Подарък за мама, стр. 44

Различава и сравнява пространствени измерения на обектите – дължина, височина, ширина. Подрежда сериационна редица във възходящ и низходящ ред (до 5 предмета) и използва съответните пространствени термини.

Познава някои банкноти и монети, има формирани представи за ролята на числата в живота. Съотнася модели на монети (жетони) към цени на продукти (стока). Познава монетите и прави различни множества с една и съща стойност.


III–25

КО

Числото 8, стр. 45

Броя и сравнявам до 8,

стр. 46


Има конкретни представи за числото 8 и броене до 8 в прав ред. Сравнява и подрежда множества според броя на елементите им (до 8 елемента). Брои количествено и поредно. Установява количествено равенство и неравенство.
III–26

КО

Сладкиш за празника на мама,

стр. 47


Числото 9, стр. 48

Групира чрез смяна на признака. Графично моделира множества. Установява количествено равенство и неравенство. Брои до 8. Сравнява и подрежда числата до 9. Брои количествено и поредно до 9. Представя числа по различен начин.
III–27

ПО

КО

Пролетна градинка ляво – дясно, стр. 49

Броя и сравнявам до 9, стр. 50

Установява пространствени отношения между обекти. Ориентира се в двумерното пространство. Има представи за числото 9 и за количествено броене до 9.

Моделира числата до 9. Установява количествено равенство и неравенство.


III–28

РФ

КО

Геометрични композиции,

стр. 51


Числата 10 и 0, стр. 52

Комбинира, моделира и преобразува геометрични фигури. Има конкретни представи за празното множество и множество от 10 предмета. Открива сходства и разлики.
IV–29

КО

Броя и сравнявам до 10, стр. 53

Цяло и част от цяло, стр. 54

Групира и свърза групите със съответните числа. Брои до 10. Сравнява броя на елементите в две групи. Проявява наблюдателност за откриване на липсваща част от изображение. Свързва две допълващи се части.
IV–30

ПО

КО

Открий съкровището, стр. 55

Шарени яйца, стр. 56

Използва пространствени термини за посоки, местоположения, разстояния и пространствени отношения. Ориентира се в лабиринт и по схема. Брои до 10.

Установява количествено равенство/неравенство чрез сравняване броя на елементите в две предметни групи. Използва поравно, повече и по-малко.


IV–31

РФ

КО

Открий и оцвети, стр. 57

Фермата, стр. 58

Различава, назовава и моделира равнинни фигури. Разпознава ги в околната среда. Комбинира и преобразува геометрични фигури. Групира и свързва групите със съответните числа. Изработва графична схема на множества и отношенията между елементите им. Установява количествено равенство и неравенство. Кодиране на предмети и фигури със символи и знаци.
IV–32

КО

ПО

В зоологическата градина,

стр. 59


На излет, стр. 60

Брои и моделира количество. Има елементарна представа за три последователни денонощия. Върху картини показва какво се е случило вчера, днес, утре. Определя по-бързо, по-бавно. Довършва алгоритмична поредица в мрежа.
V–33

КО

ПО

РФ

Рожден ден, стр. 61

При мравките, стр. 62

Брои до 10.

Определя посоки – нагоре, надолу, надясно, наляво.

Определя геометрични фигури по големина, форма и цвят.

Продължава алгоритмична поредица в мрежа.


V–34

КО

ПО

В книжарницата, стр. 63

Загадките на Щурчо, стр. 64

Брои в прав ред до 5. Определя части на тялото – лява ръка, дясна ръка. Ориентира се в лабиринт. Намира скрити цифри до 5. Решава зрително пространствени загадки. Идентифицира търсен предмет. Графично моделира пространствени отношения (дорисуване в мрежа).
V–35
Проследяване постиженията на децата

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
V–36
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Околен свят“


Мес.

седм.

ОБРАЗ.

ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

IX–1
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
IX–2

СОО


СОО

В детската градина, стр. 4


Има ли вълшебни думи?, стр. 5

Конкретни представи за реда и задълженията на децата в детската градина.

Разбира предназначението на детската градина като обществена сграда в близка среда. Може да оцени поведенчески прояви в процеса на общуване с връстници и възрастни. Проявява интерес към живота в група и желание активно да взаимодейства с възрастни и деца. Проявява привързаност.

Конкретни представи за проява на доверие и толерантност към другия.

Употребява адекватни на ситуациите думи за молба, извинение, покана, благодарност, поздрав...Обяснява значението на „вълшебните думи“ при общуването в близка среда. Разказва и споделя собствен опит. Прилага в игрова ситуация културен етикет заедно с играещите по двойки деца.


X–3

СОО

СОО

Нашите правила, стр. 6

Правилно ли е така?, стр. 7

Конкретни представи за прояви на доверие и толерантност към другия. Разбира смисъла и значението на правилата. Разказва и дава пример от собствен опит. Обяснява диференцирано предназначение на игрови съоръжения и материали за игра.

Изразява привързаност към децата в близко обкръжение. Конкретни представи за прояви на доверие и толерантност към другия. Разбира връзката между ситуацията и преживяването на децата в конкретна ситуация. Спазва правила за общуване по двойки и в малки групи. Сравнява постъпките на другите и ги оценява. Изразява взаимопомощ в игрите.


X–4

СПНО

СПНО

Есенно време, стр. 8

Игрите на вятъра, стр. 9

Динамични представи за сигнални признаци – типични климатични промени; сравнява картината на времето чрез метеорологични промени на два сезона – лято/ есен. Разпознава и описва някои промени в неживата природа – листопад, буря, мъгла, валежи. Развива наблюдателност и любознателност.

Динамични представи за промяната в живата и неживата природа. Разбира кога вятърът е полезен – вятърна мелница, хвърчило, платноходка... Познава някои правила за безопасно поведение при силен, бурен вятър.


X–5

СПНО


СПНО

С крила и пера, стр. 10


Къде отиват щъркелите?,

стр. 11


Общи представи за птиците – външен вид, начин на живот. Пресъздава чрез модели птиците и местообитанието им. Сравнява видими признаци на птиците, като ги съотнася по принадлежност. Демонстрира желание да наблюдава и научава повече.

Конкретни представи за птиците и поведението им през есента. Динамични представи за промяна на живота. Основни и специфични потребности на птиците и местообитание. Наблюдава в сравнителна среда поведенчески прояви на птиците в близка среда.


X–6

СПНО

СПНО

Есен с четка в ръка, стр. 12

На гости в есенната гора,

стр. 13


Конкретни представи за дървета през есента – листа, плодове. Обследва и сравнява различни по цвят и форма есенни листа. Динамични представи за промяната на дървета и храсти през есента – листопад и багри. Формирано емоционално отношение и естетическа наслада от красотата на природата.

Динамични представи за промяната в природната среда през есента. Разбира подготовката на животните за зимата. Формулира въпроси и предположение за животните в гората. Желание за активно взаимодействие с природата. Проявява загриженост и хуманно отношение към животните.


X–7

СПНО


СЗС

В градините на есента, стр. 14


Здравословна храна, стр. 15

Конкретни представи за есенни плодове и зеленчуци. Различава видове плодове и зеленчуци според това къде растат – на дърво, на повърхността на земята или в почвата. Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им. Наблюдава и сравнява, обследва и класифицира. Проявява положително отношение към труда в градините и разказва за тях.

Има конкретна представа за сезонни плодове и зеленчуци и значението им за здравето. Класифицира плодовете и зеленчуците според начина им на използване – салата, сок, ядене. Споделя и разказва да своите любими плодове и зеленчуци. Открива принадлежност. Демонстрира желание и готовност да спазва здравословни навици за хранене.


XI–8

СОО


СОО

Различни сме и си приличаме,

стр. 16


Аз и моите приятели,

стр. 17


Изгражда конкретни представи за различия между хората. Утвърждава собствената си индивидуалност. Сравнява себе си с другите. Описва и разказва за себе си. Демонстрира разбиране и толерантност към различните. Проявява желание за сътрудничество с всички в близка среда.

Разбира връзката между чувствата и причините, които ги пораждат. Спазва правилата за общуване по двама и в малки групи. Изразява привързаност към децата в близкото обкръжение. Изпробва начина за позитивно свързване с другите.


XI–9

СЗС

СЗС

Моята улица, стр. 18

И улицата има правила, стр. 19

Показва познаване на правила за движение по улицата. Разпознава и назовава своята улица и тази на ДГ. Разпознава и разказва за различните обществени сгради – болница, поща, училище. Конкретни представи за участниците в уличното движение – пешеходци и превозни средства.

Разбира някои правила за безопасно движение – пешеходна пътека, светофар. Разпознава неправилното поведение на улицата в игрова ситуация. Демонстрира желание да спазва безопасно поведение.


XI–10

СОО

КНЦ
СОО

КНЦ

Кой живее у дома?, стр. 20

Заедно с моето семейство,

стр. 21


Разбира семейните отношения. Знае членовете на семейството. Назовава отговорности на другите към него и обратно – на своите към другите. Има представа за собствените възможности, за да помага у дома. Изразява привързаност към децата и възрастните в семейството.

Изгражда конкретна представа за семейната среда, взаимодейства си с хората. Разбира семейните отношения и мястото си в семейството. Работи продуктивно в партньорство и екипност. Обяснява задружността. Прояви на грижи към близките.


XI–11

СПНО

СПНО

Морето е мой дом, стр. 22

Животните на двора, стр. 23

Конкретни представи за морските животни. Познава основни жизнени потребности на водни животни. Описва морски животни – риби, миди, раковини. Описва начина на хранене на познати животни. Пресъздава чрез модели животни и местообитания. Екологично отношение – желае да опазва чисто морето.

Има конкретна представа за домашните животни. Посочва грижите, които трябва да се полагат за тях. Пресъздава чрез модели животни и местообитания. Адекватни представи за безопасно поведение при общуване с животни. Проявява емоционално отношение към животните и желание да се грижи за тях.


XII–12

СПНО

СЗС

КНЦ

Зимно време, стр. 24


Как елата става елха, стр. 25

Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени в два сезона. Познава някои правила за безопасност при снеговалеж и поледица. Сравнява два сезона чрез метеорологични промени. Отбелязва, попълва в природен календар на времето. Наблюдава и съотнася зимно облекло според цвета и декоративните орнаменти.

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Разбира и спазва основните елементи на протокола на поведение при честване на Коледа. Разбира символичното значение на украсеното елхово дръвче. Наблюдава и класифицира атрибутите за украса. Изразява желание да участва в общи дейности в празнична среда.


XII–13

СОО

КНЦ

СОО

Писмо до Дядо Коледа,

стр. 26


Подаръци и пожелания,

стр. 27


Диференцирана представа за коледния празник. Емоционално отношение в игров план. Измисля и разказва история за писмото до Дядо Коледа. Знае какви са традициите при подготовка на Коледа.

Проявява положителни емоции и желание при подготовката на празника.

Конкретни представи за подготовката за празника Коледа. Поздравява по повод конкретния празник, като се стреми да спазва обичаите на общността. Изразява привързаност и потребност да зарадва другите. Възпитаване на емоционално-оценъчно отношение към празника.

XII–14

КНЦ


КНЦ

Питка като слънце, стр. 28


Коледари, стр. 29

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Разбира и спазва основните елементи на протокола на поведение при честване на фолклорен празник. Описва питката – форма, украса. Познава последователността (от житното зърно до питката). Взаимодейства с възрастните и партнира.

Конкретни представи за обичаи и традиции – коледари, коледуване. Описва и разпознава типични части на облекло и обредни дарове според празника. Поздравява по повод Коледа, като се стреми да спазва обичаите. Проявява родолюбие и отзивчивост към народните обичаи.


XII–15

КНЦ


СПНО

СЗС

Сурва, сурва!, стр. 30


Зимна забава, стр. 31

Конкретни представи за семейни и официални празници. Разбира и спазва основните елементи на протокола на поведение при честване на народни обичаи. Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Знае как да поздравява чрез сурвакане, наричане и пожелания. Демонстрира желание за участие и принадлежност към националните обичаи.

Конкретна представа за игри при зимни условия – пързаляне със ски, кънки, снежни топки, снежен човек. Познава някои правила за безопасност при поледица и снеговалеж – облекло, игри. Активно взаимодейства с другите, като използва различни начини за свързване. Поддържане на интерес към обща игра.


I–16

СПНО


СПНО

Стъпки в снега, стр. 32


Хранилка за птици, стр. 33

Динамични представи за промяната на живота според сезона. Конкретни представи за поведенчески прояви на животните през зимата. Разпознава местообитанията на някои животни. Сравнява и съотнася животните и техните следи – части, стъпки, покритие. Познава някои общи условия за живот в природата. Проявява екологично отношение – грижи за някои животни през зимата (зайче, птици).

Конкретни представи за нуждите на птиците през зимата. Посочва грижите, които трябва да се полагат за птиците. Пресъздава чрез модели местообитанието им. Демонстрира желание за познавателна дейност в природата. Формирано екологично отношение към животните и желание да се грижи за тях.


I–17

СОО

СОО

Понякога съм..., стр. 34

Въртележка от чувства, стр. 35

Има конкретна представа за проява на доверие и толерантност. Разбира връзката на съвместните дейности и правилата, свързани с тях. Свързва настроение и чувства с причините, които ги пораждат. Сравнява себе си с другите и оценява поведението.

Ориентира се в ситуацията, която пораждат различните чувства. Разпознава лицевата експресия на чувствата. Ориентира се в собствените си чувства. Демонстрира съпричастност и отзивчивост.


I–18

СПНО


СПНО

През деня и през нощта,

стр. 36


Животни от далечни места,

стр. 37


Изгражда конкретни представи за небесните тела. Диференцирани представи за поведението на живи същества през деня и нощта. Наблюдава и описва различното поведение през деня и нощта. Разбира схематични рисунки символи на ден/нощ – слънце, луна, звезди. Самостоятелно наблюдава промените през деня и нощта.

Конкретни представи за външни особености на животните от далечните страни. Сравнява видими признаци на живот – на топло и студено. Пресъздава чрез модели животни и местообитанията им. Посочва грижите, които трябва да се полагат за животните. Проявява интерес, любознателност, желание за нови знания.


I–19

СПНО


СПНО

Животните у дома, стр. 38


Цвете в саксия, стр. 39

Конкретни представи за поведенчески прояви, хранене и придвижване на някои животни. Пресъздава чрез модели животни и местообитаването им – аквариум, кафез, къщичка... Посочва грижите, които трябва да се полагат за животните в близко обкръжение – хранене, къпане, разходка, лечение... Описва начина на хранене на познати животни. Проявява емоционално отношение, привързаност и грижовност.

Конкретни представи за познати стайни растения. Динамични представи за промените и адекватни грижи за цветята. Разбира различни условия за развитие и растеж на цветята. Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им. Проявява готовност да се грижи за цветята у дома и в детската градина.


II–20

СЗС

КНЦ

Трудът на хората, стр. 40

Представление, стр. 41

Диференцирани представи за професиите в близко обкръжение – строител, лекар, полицай, учител, готвач... Разпознава ги и разказва за тях – облекло, инструменти. Познава някои норми на поведение – връзки и взаимодействия. Показва уважение към труда и разбира значението му за хората.

Конкретни представи за представление и за хората, свързани с цирка, театъра... Разбира предназначението на обществени сгради в близка среда – театър, опера. Демонстрира различно поведение на обществени места. Изразява емоционално отношение и желание за общуване с изкуствата.


II–21

СЗС

СОО
СЗС

Как играчка стана плачка,

стр. 42
При зъболекаря, стр. 43
Конкретни представи за опасни игри и последиците от тях. Има представа за професията на лекаря, медицинската сестра и ролята им за здравето на хората. Познава някои медицински инструменти. Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения и материали за подвижни игри.

Изразява готовност за безопасно поведение. Има представа за професии от близкото си обкръжение, свързани със здравето. Изгражда устойчиво поведение в зъболекарски кабинет. Разбира кое е вредно за зъбите. Уважава професията и труда на зъболекаря.


II–22

СЗС

СЗС

Ако се загубя, стр. 44

Внимание, пожар!, стр. 45

Конкретна представа за професии от близкото окръжение – полицай. Знае от кого да потърси помощ – полицай, телефон №112. Разпознава полцейската кола. Обяснява адекватни норми на поведение спрямо познати и непознати за него лица. Измисля и разказва история. Съпреживява.

Проявява уважение към полицая и неговия труд. Конкретни представи за причините за пожара – кибрит, запалка, ютия, печка... Различава професията „пожарникар“ от другите професии по облеклото и атрибутите. Познава правила на поведение за собствена защита при пожар. Знае телефон № 112. Разпознава пожарната кола. Пресъздава в сюжетните игри ролята на полицая. Уважава труда на пожарникаря.


II–23

СЗС

КНЦ

За моето здраве е важно...,

стр. 46
Пижо и Пенда, стр. 47Изгражда конкретни представи за това какво означава здраве. Осъзнава необходимостта от лична хигиена. Свързва здравето с полезните храни – плод, зеленчук, салата, билков чай и др. Обяснява връзката на здравето с поведението – спорт, храна, движения, чист въздух...

Конкретни представи за ритуали и атрибути на празника – Първи март, Баба Марта. Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Поздравява по повод конкретен празник, като се стреми да спазва обичаите на общността. Изразява обич, приятелство и желание да зарадва другите в близкото си обкръжение.


III–24

КНЦ

СОО

КНЦ

Знамето ни е трицветно,

стр. 48
С любов за мама, стр. 49Конкретни представи за 3 март като за национален празник. Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Разпознава и описва българското знаме. Изгражда достъпна представа за Родина – България – знаме. Проявява родолюбие, обич и уважение.

Конкретни представи за Осми март като за празник на майката. Описва емоционални преживявания в празнична и ежедневна среда. Използва подходящи думи за поздрав и пожелание. Извършва с желание дейности в чест на мама – рисува, апликира, изработва изненади за мама.


III–25

СПНО

СПНО

Пролетно време, стр. 50

Децата на животните, стр. 51

Конкретни и динамични представи за пролетни промени. Сравнява картината на времето чрез метеорологични промени на двата сезона. Наблюдава и описва пролетни промени – поява на тревичка, пъпки на клонче, промените в климатичното време.

Конкретни представи за познати диви и домашни животни. Обща представа за излюпване на пиленце. Описва начина на хранене на познати животни. Съотнася по двойки животните и техните малки. Разбира грижите, които трябва да се полагат за животните. Изразява грижовност и симпатия към животните.


III–26

СПНО


СПНО

Цветове и цветя, стр. 52


Тайнствен свят, стр. 53Конкретни представи за някои пролетни цветя. Разпознава, назовава и описва познати пролетни цветя. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията. Открива части на цветето – корен, стъбло, цвят. Може да проследи в последователност промените на дървото през пролетта. Проявява любопитство към растенията и желание за досег с тях.

Общи представи за насекомите – части на тялото, начин на живот, хранене...

Разпознава мравка, пчела, пеперуда, гъсеничка, охлювче... Пресъздава чрез моделиране местообитания – паяжина, кошер, мравуняк... Проявява екологично и познавателно отношение.

III–27

СПНО


СПНО

В градините на пролетта,

стр. 54


Дом под земята, стр. 55

Конкретни представи за познати видове растения. Посочва грижите, които трябва да се полагат за растенията. Разбира нуждата на растенията от вода за развитието им. Наблюдава самостоятелно динамични промени, свързани със сезона пролет. Демонстрира желание да участва активно при засаждане и грижи за растения.

Общи представи за животните под земята – части на тялото, начин на живот, хранене... Описва и разказва за тях истории. Пресъздава чрез моделиране местообитания – паяжина, кошер, мравуняк... Удивлява се от необичайни проявления. Проявява екологично и познавателно отношение.


III–28

СЗС

СЗС

СОО

Превозни средства, стр. 56

Умея ли да се пазя?, стр. 57

Общи представи за различни познати превозни средства. Познава, назовава и класифицира според мястото, където се движат. Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения и материали за подвижни игри. Управлява поведението си съобразно знаци и правила на пътя.

Конкретни представи за опасните за детето ситуации. Разпознава опасните места и ситуации – въртележки, ескалатор, пързалка, непознати хора... Сравнява действията си с тези на другите. Демонстрира овладени правила на поведение при различни ситуции на двора, на улицата, при игрите и т.н.


IV–29

КНЦ

КНЦ

Лазарки, стр. 58

С имена на цветя, стр. 59


Конкретни представи за обичая лазаруване – атрибути, носии, ритуал. Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Поздравява по повод конкретен празник, като се стреми да спазва обичаите на общността. Желание да участва и да си взаимодейства с възрастни и деца в общността. Изразява емоционалното си отношение, като рисува, оцветява, изработва украса, венци... Конкретни представи за празника Цветница – атрибути и ритуали.

Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Разбира и спазва основните елементи на протокола на поведение при честване на личен и национален празник. Поздравява по повод празника, като се стреми да спазва обичаите на общността. Желае да участва в празника по различни начини.


IV–30

КНЦ
СОО

Шарени яйца, стр. 60
Добри дела, стр. 61

Има обобщена представа за празника, за достъпните символи и ритуали. Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Разбира и спазва основните елементи на протокола на поведение при честване на национален празник. Взаимодейства си с други лица при подготовката на празника. Поздравява по повод конкретен празник, като се стреми да спазва обичаите на общността.

Има конкретна представа за прояви на доверие и толерантност към другия. Изразява взаимопомощ в игри по двама и в малки групи. Спазва правила за общуване по двойки в малки групи. Оценява и изразява своето отношение, като оцветява тъжно или усмихнато лице (емотикони).


IV–31

СПНО

СЗС

Разходка с лодка, стр. 62

Заведи ме у дома, стр. 63

Конкретни представи за различни водни басейни – река, езеро. Конкретни представи за водните животни. Разпознава и назовава специфичните животински видове, живеещи във водата. Екологично отношение към животните.

Конкретна представа за диви и домашни животни. Разпознава животните и открива несъответствие в частите на тялото им. Класифицира домашните и дивите животни според местообитанието им. Проявява любознателност и наблюдателност. Формирано позитивно екологично отношение към животните в природата.


IV–32

СЗС

СПНО

Пролетно почистване, стр. 64


Когато природата се разгневи,

стр. 65


Разбира и обяснява значението на чистата околна среда. Различава по цвета контейнери за разделно сметосъбиране и ги асоциира с предметите в тях (стъклени, хартиени, пластмасови). Дава идеи и предвижда резултати от действия и постъпки („Какво ще стане, ако...“). Изразява желание да спазва правила и норми за екологосъобразно поведение.

Общи представи за гнева на природата – бури, наводнения, мълнии... Познава някои правила за безопасно поведение при природни бедствия. Разбира кое е опасно за хората и прави предложение как да се избегне.


V–33

СПНО

СПНО

Лятно време, стр. 66

Дар от лятото, стр. 67

Сравнява картината на времето чрез метеорологично време на два сезона – пролет, лято. Осъзнава връзката между животните и сезонните промени.

Познава някои промени през лятото – дъга, гръмотевична буря, слънце, топлина.

Познава някои правила за безопасно поведение при силно слънце – шапка, чадър, слънчеви очила и др.

Конкретни представи за плодовете през лятото. Динамични представи за външните части на растенията (стъбло, цвят, плод ). Наблюдава и обследва плодовете по външни белези. Знае и спазва правила за безопасно поведение сред природата.


V–34

КНЦ

КНЦ

СОО

Празник на буквите, стр. 68

Разкажи ми приказка, стр. 69

Има конкретна представа за празника на буквите и делото на светите братя Кирил и Методий. Свързва традиционни ритуали със съответните празници на общността. Разбира и спазва основните елементи на протокола на поведение при честване на празника – венци, плакати, знаменца, балони, песни, портрети. Поздравява по повод официален празник, като се стреми да спазва обичаите на общността.

Разпознава героите от познати приказки. Оценява героите и изразява собственото си мнение. Измисля свое приказно същество и го рисува. Изразява обич и потребност от общуване с книжките за деца. Преживява емоционално любимите си приказни герои.


V–35

КНЦ

СОО

СОО

СЗС

Детска планета, стр. 70


Любими игри, стр. 71

Конкретни представи за Празника на детето – 1 юни. Сравнява собствени желания с тези на другите деца. Разпознава различните националности и ги съотнася към домове в техните страни (къща, типи, иглу) в игрова ситуация. Изразява привързаност към децата по света.

Описва свои и на околните емоционални преживявания в ситуацията на общи игри. Обяснява диференцирано предназначението на игрови съоръжения и материали за подвижни и щафетни игри. Поддържа интереса към играта. Работи продуктивно в партньорство и екипност.


V–36
Проследяване постиженията на детето

(портфолио за проследяване постиженията на детето)

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница