Български език и литература Мес седм. Образ. Ядро тема очаквани резултати забележка ix-1


Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервюстраница5/6
Дата21.07.2018
Размер1.3 Mb.
ТипЛитература
1   2   3   4   5   6

Методи за проследяване на постиженията: тестова задача, наблюдение, беседа, интервю...

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „Конструиране и технологии“


Мес.

седм.

ОБРАЗ.

ЯДРО

ТЕМА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЗАБЕЛЕЖКА

IX–1
Табела

Моето шкафче, стр. 1

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ
IX–2

КМ

ГИ

Това съм аз

Дърво на запознанството,

стр. 2


Демонстрира конкретни способи за работа с технологичен материал хартия – очертаване, оцветяване, рязане по крива линия, лепене; участва в общ проект в групата. Разпознава буквени и цифрови знаци; разказва за своите интереси и любими занимания, изслушва и проявява интерес към предпочитанията на свои връстници.
X–3

КМ

ГИ

Мебели

Детска стая, стр. 3

Овладява информация с комбинаторен характер във връзка с интериора в дома; изгражда умение за предметно-манипулативно проектиране на обзавеждане на детска стая; пресъздава макет на обзавеждане на детска стая; обогатява представи за пространствени отношения в тримерно пространство спрямо произволен обект; определя пространственото отношение между два и повече обекта. Знае правила за поддържане на хигиена и ред вкъщи и в детската градина.
X–4

Техника

ОМСС

ГИ

Влак

Превозни средства по релсите, стр. 4

Различава превозните средства по релсите; диференцира и сравнява конструктивни особености в частите на влаковите композиции в зависимост от предназначението им; обогатява знания за ролята на железопътния транспорт, за професионални и личностни качества на хората с професии, свързани с него. Предлага идеи и участва в екипен проект; ориентира се в пространственото разположение на елементите в обща композиция.
X–5

КМ

ГИ


Лястовица

На жицата, стр. 5

Има представа и назовава причинно-следствени връзки в конкретни ситуации от живота на лястовиците през различните сезони. Оценява изделие – свое и на връстник – по определени критерии.Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност в екипен проект.
X–6

Техника

ОМСС

ГИ

Самолет

Превозни средства във въздуха, стр. 6

Различава превозни средства във въздуха; обогатява представи за тяхното разнообразие, за ролята на въздушния транспорт, за хората, чиито професии са свързани с него. Описва конструктивни характеристики на превозни средства във въздуха, като използва нагледна опора – макет или схема.
X–7

КМ

ГИ

Плодове

Даровете на есента, стр. 7

Преобразува листов материал в обемно изделие; изработва модели на плодове по избор от снимки или технически рисунки, като следва инструкции на учителя; реже с ножица хартия и спазва хигиена на работното място; оценява качеството на своя или на връстниците си готов продукт от дейността; приема участие в екипен проект; предлага идеи и участва в игра с изработеното изделие; споделя впечатления и знания за качествата и труда на хората в градината през есента.
XI–8

Техника

ОМСС

ГИ

Автомобили

Превозни средства на пътя, стр. 8

Различава превозни средства спрямо мястото на придвижване – на пътя, видове, предназначение; затвърдява знания за функционалната зависимост „функция – конструкция“. Предлага идеи и участва в провеждането на малко състезание, игра или дейност в детската градина. Описва ролята на хора от различни професии, свързани с конструирането, поддържането и управлението на пътни превозни средства по суша. Припомня правила за безопасност и култура на поведение в уличното движение.
XI–9

ОМСС

ГИ

Техника


Сгради

Нашият квартал, стр. 9

Овладява информация за видове сгради. Затвърдява умение за прилагане на познати способи за преобразуване на листов материал в обемно изделие; прилага конкретен способ за рязане на хартия – вътрешен ъгъл; усъвършенства композиционни умения и усет за равновесие в композицията. Посочва важни за децата пътни знаци на кръстовище и обяснява правилата за безопасно придвижване по пътна маркировка в игрова ситуация.
XI–10

ОМСС

КМ

ГИ

Обитатели на морето

Подводен свят, стр. 10

Разширява знания и представи за морски обитатели; описва морфологични и функционални признаци и на тази основа класифицира морските обитатели. Утвърждава чрез практико-преобразуваща дейност умения за рязане по крива линия и лепене по техниката „на точки“; ориентира се в двумерно пространство; избира подходяща конфигурация на елементи чрез комбинаторни действия.
XI–11

ОМСС

ГИ

За Коледа и Нова година

Весели празници, стр. 11

Ориентира се в пространственото разположение при сглобяване на конструктивните елементи на картичката; свързва елементи чрез вгнездяване; оценява получения резултат. Осмисля значението на коледната картичка като посланик на добри пожелания към любим човек. Изработва обемна форма от листов материал чрез прегъване и лепене; сгъва хартия по ориентири.
XII–12

ОМСС

ГИ

Коледни играчки

Украса за елха, стр. 12

Формира представа за коледните празници като народна традиция; диференцира елементи на празничната коледна украса; преобразува листов материал в обемно тяло чрез огъване и вгнездяване в разрези. Изпитва удовлетвореност от резултата от екипната работа.
XII–13

ОМСС

ГИ

Украса за трапеза

Парти, стр. 13

Свързва, като използва допълнителни елементи – сламка или бъркалка. Диференцира различни обекти по определени признаци; аргументирано изказва мнение за приложението им в конкретна практическа ситуация. Възпроизвежда поведение на сервитьор; има представи и спазва правила за култура при хранене.
XII–14

ОМСС

ГИ

Коледари

Коледуване, стр. 14

Реже с ножица, огъва и лепи елементи от конструкцията; следва указания и използва нагледна опора за ориентиране в технологичната последователност за сглобяването им. Оценява по различни, предварително зададени критерии изработени изделия и ги включва в игрова дейност. Обогатява знания и представи за празнично-обредната система на българина.
XII–15

КМ

ОМСС

ГИ

Сурвачка

Сурваки, стр. 15

Изработва изделие по образец и собствен замисъл, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали. Включва се в работа по реализиране на екипен проект и изпитва удовлетвореност от постигнатите резултати. Оценява качествата на сурвачките, изработени от други екипи. Включва изделията в конкретна практическа ситуация.
I–16

КМ

ОМСС

ГИ

Врабчета

Хранилка за птички, стр. 16

Ориентира се в технологичната последователност на действията, като проследява графично изображение на етапите на действие за получаване на обемна фигура от листов материал с помощ; спазва поставени изисквания за качество на изделието. Разказва за опазването и грижите на хората за дивите животни през зимата.
I–17

КМ


Шарено килимче

От раклата на баба, стр. 17

Овладява нов способ за изработване на изделие от текстил; работи по образец и собствен замисъл, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти; ориентира се в комбинаторни характеристики на изделие в практико-приложна дейност – редуване на цветове, осова и огледална симетрия; спазва указания за техника на безопасна работа с игла. Оценява по различни, предварително зададени критерии художествено-изразителната стойност на готовите изделия.
I–18

ОМСС

ГИ

Кукли напръстници

Куклен театър, стр. 18

Сравнява обекти за театрализиране на приказки по определени характеристики (големина, форма, движение, предназначение, способ на съединяване на елементите). Изпълнява конструктивна задача чрез манипулативни движения за развитие на координацията между зрителен и двигателен анализатор и координация между двете ръце. Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност – декор за куклен театър и драматизация на приказка с готовите изделия.
I–19

КМ

ГИ

Животни от далечни места

Джунгла, стр. 19

Усъвършенства умения за рязане и прегъване; пренася знания и опит в аналогична ситуация. Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност – екипен проект.
II–20

КМ

ОМСС


Колибка за Шаро

Жилищата на животните,

стр. 20


Осмисля зависимостта „функция – конструкция“. Формира умение за измерване с модулна единица; конструира изделие в определен технологичен ред по словесно и практично указание. Мотивира необходимостта от внимателно и грижливо отношение към представители на природния свят.
II–21

КМ

ОМСС

Кукери

Кукеровден, стр. 21

Изработва макет на кукер от снимки или технически рисунки по определена технология, като следва инструкции на учителя. Изказва идеи за доконструиране на образец чрез добавяне на допълнителни, различни от хартията материали. Оценява по определени критерии конструктивната дейност и резултата от нея. Приобщава се към национални и културни традиции и приема кукерския костюм като атрибут на празника Кукеровден.
II–22

Техника

ОМСС

ГИ

Кораб

Превозни средства във водата, стр. 22

Различава превозните средства във водата; разширява представа за видовото им разнообразие, предназначение, конструктивни особености, исторически факти и лични наблюдения. Използва ножица за рязане на хартия, прегъва и моделира, като следва словесни и нагледни указания. Предлага идеи и участва с желание в екипен проект.
II–23

КМ

ГИ

Мартеници

Изложба, стр. 23

Изработва от текстилни материали модел чрез усукване, промушване и завързване на текстилни нишки, като следва инструкции на учителя. Познава правила за запазване на дрехите чисти и спретнати. Оценява по различни, предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги използва по предназначение.
III–24

ОМСС

КМ

Картичка за Осми март

Цвете за празника, стр. 24

Свързва, като използва допълнителни елементи – като пластилин, кламер, сламка и др.Оценява по различни, предварително зададени критерии собственоръчно направени изделия. Разширява представата за култура на поднасяне поздравление и подарък по определен повод.
III–25

КМ

ОМСС

ГИ

Дрехи за куклите

Облекло според сезона,

стр. 25


Затвърдява знания за видове облекло; за функцията на дрехите и за избор на подходящ тоалет според сезона. Реализира решение при комбиниране на елементи от облеклото в зависимост от сезона; актуализира знания за правилата за запазване на дрехите чисти и спретнати.
III–26

ОМСС

КМ

ГИ


Домашни животни

Ферма, стр. 26

Сравнява в нагледно-действен план видими и характерни морфологични признаци на определен вид домашни животни. Представя и оценява качествата на собственоръчно изработени изделия и ги включва в игрова дейност; осъществява съвместна дейност по проект; проявява желание за обгрижване на домашен любимец.
III–27

КМ

ОМСС

ГИ

Птиче семейство

Птицеферма, стр. 27

Обследва конструктивни елементи; определя тяхната форма, големина, пространствено разположение и мястото им в конструкцията с помощта на словесни указания от учител и нагледна опора. Обогатява знания за условията на живот и грижите, които хората полагат за домашните животни. Има представи за обитателите на птицеферма; изброява значението и ползите от отглеждането на пилета.
III–28

ОМСС

ГИ


Люлка

Детска площадка, стр. 28

Изгражда сензорен еталон за геометрична фигура – триъгълник, кръг, правоъгълник, квадрат. Изпълнява конструктивна дейност по словесни указания и нагледна опора. Формира композиционни умения в участие в екипен проект „Детска площадка“. Има представа, описва и спазва правила за поведение и игра на детската площадка.
IV–29

КМ

ГИ


Пролетен венец

В зеления кът, стр. 29

Изработва по образец изделия и ги свързва с конкретен пролетен празник – Цветница, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти. Обогатява представи и знания за условията на живот на растенията и полага грижи за стайните растенията в занималнята. Следва указания при поддържане на реда, чистотата и естетическия вид на занималнята.
IV–30

ОМСС

ГИ

Поставки за яйца

Великден, стр. 30

Приобщава се към културни и обредни традиции на българите. Използва ножица за рязане на хартия и други хартиени материали по права, крива и начупена линия. Стреми се към сътрудничество при съвместна дейност и участва с желание в подготовката на Великден.
IV–31

КМ

ГИ

Пеперуда

Пролетно настроение,

стр. 31


Изпробва някои физико-механични свойства на различни видове хартия; участва в избора на подходящ за предстоящата работа вид хартия и аргументирано обосновава своя избор; запознава се с функцията на жичковия материал от метал за довършване на изделието; следва графични указания за технологичния ред на операциите прегъване, рязане, украсяване, усукване на медна жичка. Изработва по образец и довършва по собствен замисъл изделие, като подбира и комбинира подходящи разнообразни материали и инструменти.
IV–32

ОМСС

ГИ

Акробат

Цирк, стр. 32

Анализира модел и обследва конструктивните му елементи; познава и назовава материали и инструменти за изработване на детска играчка; разпознава технологична последователност по графично изображение; изпитва положително емоционално отношение към дейността и в игрова ситуация изпробва качествата на изработеното изделие.
V–33

КМ

ГИ


Пумпал

Състезание с пумпали, стр. 33

Изгражда представи за причинно-следствени връзки и функционални зависимости между конструкция и функция, качество на дейността и качество на изделието; усъвършенства умение за измерване на дължина с модулна линия; предлага, представя и обяснява идея или решение при изработване на модел, като аргументира избор на вариант за място на свързване на елементи от конструкцията; оценява по собствени критерии модели и изделия и ги включва в игрови дейности.
V–34

Техника

КМ


Фенерче

Театър на сенките, стр. 34

Има представа за ролята на техниката в играчки с батерии, светлини, звук, компютри и др. Изработва модел или изделие от снимки или технически рисунки, като следва инструкции на учителя. Има представа за предназначението на някои домашни електроуреди и правилата за безопасност. Оценява по различни, предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности.
V–35

Техника

КМ


Телефон

Ало, ало, стр. 35

Изработва модел или изделие от снимки или технически рисунки, като следва инструкции на учителя. Оценява по различни предварително зададени критерии собственоръчно направени модели и ги включва в игрови дейности. Познава възможностите на устройства за комуникация и информация.
V–36Хвърчило

В очакване на лятото, стр. 36

УСТАНОВЕНА БАТЕРИЯ


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница