Чл. (Доп. Дв, бр. 67 от 2007 г.) Извънгабаритни са тези ппс или състав от ппс, на които поне един от размерите със или без товар е по-голям от стойностите по чл. Чстраница1/3
Дата14.11.2017
Размер293.94 Kb.
  1   2   3
    Навигация по данной странице:
  • Чл. 9.
НАРЕДБА № 11 ОТ 3 ЮЛИ 2001 Г. ЗА ДВИЖЕНИЕ НА ИЗВЪНГАБАРИТНИ И/ИЛИ ТЕЖКИ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обн. ДВ. бр.65 от 24 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.

Раздел I. Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) допустимите размери, маса и натоварване на ос на категориите пътни превозни средства и техните ремаркета съгласно чл. 139 от Закона за движението по пътищата, наричани за краткост "ППС", които не представляват опасност за участниците в движението;

2. условията и редът за движение на извънгабаритни и тежки ППС по пътищата, отворени за обществено ползване.


Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Извънгабаритни са тези ППС или състав от ППС, на които поне един от размерите със или без товар е по-голям от стойностите по чл. 5.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Тежки ППС или състав от ППС са тези, които имат:

1. допустима максимална маса, по-голяма от стойностите по чл. 6;

2. натоварване на ос, по-голямо от стойностите по чл. 7.


Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Тази наредба не се прилага за съчленени автобуси, имащи повече от една съчленена секция.

Раздел II. Норми за размери, маса и натоварване на ос на ППС

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5, изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Допустимите максимални размери на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, са за:

1. широчина на:

а) всяко ППС - 2,55 m;

б) хладилно или с изотермична надстройка ППС - 2,60 m;

2. височина на всички видове ППС - 4,00 m;

3. дължина на:

а) всяко моторно превозно средство, с изключение на автобус - 12,00 m;

б) ремарке - 12,00 m;

в) съчленено ППС - 16,50 m;

г) съчленен автобус - 18,75 m;

д) моторно превозно средство с едно или повече ремаркета - 18,75 m;

е) автобус с две оси - 13,50 m;

ж) автобус с повече от две оси - 15,00 m;

з) автобус с ремарке - 18,75 m.

(2) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Максималното разстояние между оста на централния болт за свързване със седлото и задната част на полуремаркето е 12,00 m.

(3) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Хоризонтално измереното разстояние между оста на централния болт за свързване със седлото и която и да е точка от предната част на полуремаркето не може да надвишава 2,04 m.

(4) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Съчленените ППС, пуснати в движение преди 1 януари 1991 г., които не отговарят на изискванията на ал. 2 и 3, могат да бъдат използвани за движение по пътищата за обществено ползване, когато общата им дължина не надвишава 15,50 m.

(5) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) В случай на състав от ППС максималното разстояние, измерено успоредно на надлъжната ос, между най-предно разположената точка на товарната площ зад кабината на водача и най-задно разположената точка на ремаркето (без да се отчита разстоянието между задната част на теглещото МПС и предната част на ремаркето) е 15,65 m.

(6) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) В случай на състав от ППС максималното разстояние, измерено успоредно на надлъжната ос, между най-предно разположената точка на товарната площ зад кабината на водача и най-задно разположената точка на ремаркето е 16,40 m.

(7) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Разстоянието между задната ос на моторното превозно средство и предната ос на ремаркето не трябва да бъде по-малко от 3,00 m.

(8) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Когато сменяеми приспособления като багажник за ски са прикрепени към автобус, неговата дължина, включително приспособленията, не трябва да надвишава максималната дължина, указана в чл. 5, ал. 1, т. 3.

(9) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Когато автобусът е неподвижен, чрез маркиране на линия на земята се определя вертикална равнина, допирателна към тази страна на ППС, която е насочена към външната страна на окръжността. В случай на съчленен автобус двете секции се подравняват спрямо тази вертикална равнина. Когато автобусът, движейки се по права линия, навлиза в окръжността, описана в ал. 11, нито една част от него не може да излиза извън тази вертикална равнина с повече от 0,60 m.

(10) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Стойностите, посочени в ал. 1 до 3, 5 и 6, се отнасят за заменяеми надстройки и стандартизирани товарни единици, например контейнери.

(11) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Всяко движещо се моторно превозно средство или състав от ППС трябва да може да завие в обсега на кръгов пръстен с външен радиус 12,50 m и вътрешен радиус 5,30 m.

(12) (Нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Съставите от ППС, пуснати в движение преди 31 декември 1991 г., които не отговарят на изискванията на ал. 5 и 6, могат да бъдат използвани за движение по пътищата за обществено ползване, когато общата им дължина не надвишава 18,00 m.


Чл. 6. (1) Допустимата максимална маса на ППС за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, е за:

1. пътни превозни средства, които са част от състав от ППС, както следва:

а) ремарке с две оси - 18 t;

б) ремарке с три оси - 24 t;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) състав от ППС с пет, шест и повече оси, както следва:

а) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) моторно превозно средство с две оси с ремарке с три и повече оси - 40 t;

б) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) моторно превозно средство с три и повече оси с ремарке с две, три и повече оси - 40 t;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) съчленени ППС с пет, шест и повече оси, както следва:

а) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) моторно превозно средство с две оси с полуремарке с три и повече оси - 40 t;

б) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) моторно превозно средство с три и повече оси с полуремарке с две, три и повече оси - 40 t;

в) моторно превозно средство с три оси с полуремарке с две или три оси, превозващо при комбиниран превоз 40-футов контейнер по БДС ISO 830 - 44 t;

4. състав от ППС с четири оси, съставени от моторно превозно средство с две оси и ремарке с две оси - 36 t;

5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) съчленени ППС с четири оси, съставени от моторно превозно средство с две оси и полуремарке с две оси, когато разстоянието между осите на полуремаркето е:

а) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) от 1,3 m до 1,8 m - 36 t;

б) по-голямо от 1,8 m - 36 t;

6. моторни превозни средства, както следва:

а) моторни превозни средства с две оси - 18 t;

б) моторни превозни средства с три оси - 25 t (26 t);

в) моторно превозно средство с четири оси с две управляеми оси - 32 t;

г) (нова - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) моторно превозно средство с пет оси - 40 t.

7. съчленени автобуси с три оси - 28 t.

(2) Допустимата максимална маса (в t) на моторно превозно средство с четири оси не трябва да надвишава пет пъти разстоянието (в m) между крайните оси на превозното средство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Стойността по ал. 1, т. 5, буква "б" може да бъде надвишавана с не повече от 2 t, когато допустимата максимална маса на моторното превозно средство (18 t) и допустимото максимално натоварване на двойната ос на полуремаркето (20 t) са спазени и задвижващата ос е оборудвана със сдвоени гуми и пневматично окачване или окачване, което е признато за еквивалентно, в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) В ал. 1, т. 6 стойността в скоби по буква "б" и стойността по буква "в" се отнасят за случаите, когато задвижващата ос е оборудвана със сдвоени гуми и пневматично окачване или окачване, което е признато за еквивалентно, в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 1, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана със сдвоени гуми и максималното натоварване на всяка ос не надвишава 9,5 t.Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Допустимото максимално натоварване на ос за ППС с допустими максимални маси по чл. 6, ал. 1 с пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за движение по всички пътища, отворени за обществено ползване, както и за ППС със същите маси без пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за движение само по дадените в приложение № 2 отворени за обществено ползване пътища, е за:

1. единична ос - незадвижваща - 10 t;

2. сумата от натоварванията на ос на една двойна ос на ремаркета и полуремаркета, когато разстоянието между осите е:

а) по-малко от 1,0 m - 11 t;

б) от 1,0 включително до 1,3 m - 16 t;

в) от 1,3 включително до 1,8 m - 18 t;

г) равно или по-голямо от 1,8 m - 20 t;

3. сумата от натоварванията на ос на една тройна ос на ремаркета и полуремаркета, когато разстоянието между осите е:

а) равно или по-малко от 1,3 m - 21 t;

б) над 1,3 m - 24 t;

4. единична ос - задвижваща:

а) на ППС при условията на чл. 6, ал. 1, т. 2 и 3 - 11,5 t;

б) на ППС при условията на чл. 6, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 7 - 11,5 t;

5. сумата от натоварванията на ос на една двойна ос на моторни превозни средства, когато разстоянието между осите е:

а) по-малко от 1 m - 11,5 t;

б) от 1,0 включително до 1,3 m - 16 t;

в) от 1,3 включително до 1,8 m - 18 t (19 t);

6. сумата от натоварванията на ос на една тройна ос на моторни превозни средства, когато разстоянието между осите е:

а) равно или по-малко от 1,3 m - 21 t;

б) над 1,3 m - 24 t.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Допустимото максимално натоварване на ос за ППС без пневматично или признато за еквивалентно на него окачване за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, които не са дадени в приложение № 2, е за:

1. единична ос, незадвижваща или задвижваща - 10 t;

2. сумата от натоварванията на ос на една двойна ос, когато разстоянието между осите е:

а) по-малко от 1,3 m - 13 t;

б) от 1,3 m включително до 1,4 m - 16 t;

в) от 1,4 m включително до 1,8 m - 18 t;

г) равно или по-голямо от 1,8 m - 20 t;

3. сумата от натоварванията на ос на една тройна ос, когато разстоянието между осите е:

а) равно или по-малко от 1,3 m - 19,5 t;

б) над 1,3 m - 24 t.

(3) Натоварването на задвижващата ос или на задвижващите оси на моторни превозни средства или на състав от ППС не трябва да бъде по-малко от 25 на сто от общата маса на моторното превозно средство или на състава от ППС.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Стойността в скоби по ал. 1, т. 5, буква "в" се отнася за случаите, когато задвижващата ос е оборудвана със сдвоени гуми и пневматично окачване или окачване, което е признато за еквивалентно, в съответствие с изискванията, посочени в приложение № 1, или когато всяка задвижваща ос е оборудвана със сдвоени гуми и максималното натоварване на всяка ос не надвишава 9,5 t.Раздел III. Условия за движение на извънгабаритни ППС

Чл. 8. (1) Движението на извънгабаритни ППС се осъществява в рамките на специалното ползване на пътищата и се разрешава в случаите, когато е невъзможно или нецелесъобразно да се използва друг вид транспорт или когато товарите не могат да бъдат разглобени на части и превозени в рамките на общественото ползване на пътищата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Извънгабаритните ППС могат да се движат с разрешително, издадено от администрацията, управляваща пътя, съгласувано със съответната служба за контрол при Министерството на вътрешните работи (МВР).

(3) Разрешителното по ал. 2 се издава след заплатени пътни такси при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от Закона за пътищата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) На извънгабаритните и тежките пътни превозни средства в случаите по чл. 14, ал. 3 се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса за превишаване на максимално допустимите норми по раздел II.

(5) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Документът за платена такса се издава за всеки конкретен случай и съдържа индивидуализиращите данни на пътното превозно средство, маршрута на движение и извънгабаритния показател, за който се заплаща таксата.


Чл. 9. Всички извънгабаритни ППС трябва да бъдат сигнализирани съгласно изискванията на раздел V.

Чл. 10. (1) Извънгабаритните ППС с обща маса, по-голяма от 60 t, или на които поне един от габаритните размери е по-голям от съответно широчина - 3,50 m, височина - 4,70 m, и дължина - 24,00 m, могат да се движат само ако имат разрешително по чл. 8, ал. 2 и ако се съпровождат съгласно изискванията на раздел VI.

(2) Администрацията, управляваща пътя, и съответната служба за контрол при МВР могат да изискват съпровождане на извънгабаритни ППС и с габарити, по-малки от габаритите по ал. 1, когато преценят, че те представляват опасност за пътя и пътните съоръжения или могат да застрашат безопасността на останалите участници в движението.

(3) Администрацията, която издава разрешителното за движение, може да изисква два и повече съпровождащи автомобили, когато:

1. (отм., предишна т. 2 - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) превозът се извършва по двулентови пътища:

а) в трудни пътни условия;

б) с широчина на платното за движение, по-малка от 6,00 m;

в) с висока интензивност на движение - над 4000 авт./ден;

2. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) масата на извънгабаритното ППС с товар е по-голяма от 74 t;

3. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) превозът се извършва от две и повече извънгабаритни ППС.


Чл. 11. Лицата, които извършват превозите, носят отговорност за движението и съпровождането на извънгабаритните ППС. Те са длъжни:

1. да осигуряват сигнализирането на извънгабаритното ППС и необходимите документи за осъществяване на превоза;

2. да проверяват разположението и сигурното укрепване на товара;

3. да възлагат превозването на водачи, които притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, с трудов стаж като водачи на товарен автомобил от категория "С" не по-малък от пет години;

4. да запознават водача с особените свойства на товара и със специфичните изисквания при превозването му, с които той е задължен да се съобразява;

5. да отстраняват за своя сметка всички нанесени повреди на пътя, пътните принадлежности и съоръжения, както и други причинени от тях щети при извършване на превозите вследствие на неспазване условията, посочени в разрешителното и наредбата, или да заплащат разходите за тяхното възстановяване;

6. да възлагат съпровождането на лице, което отговаря на изискванията по чл. 24;

7. да проверяват съответствието между действителните габаритни размери на ППС и размерите, описани в разрешителното.Чл. 12. Извънгабаритните ППС:

1. трябва да се движат със съобразена с пътните условия скорост, но не по-голяма от:

а) 70 km/h - по автомагистрали;

б) 50 km/h - извън населено място;

в) 40 km/h - в населено място;

г) 40 km/h - когато се съпровождат;

2. при съпровождане по чл. 10, ал. 1 да преминават по мостове с безопасна скорост, без спиране и без използване на спирачки;

3. при паркиране да са извън платното за движение на разстояние не по-малко от 2 m от неговия ръб.Чл. 13. Движението на извънгабаритни ППС е забранено в следните случаи:

1. при намалена видимост под 50 m поради мъгла, силен дъжд и снеговалеж;

2. при поледица по пътищата;

3. през тъмната част на денонощието и в часовете с максимална интензивност на движението, освен при превози, свързани с отстраняване на крупни аварии или последици от природни бедствия.Раздел IV. Ред за издаване на разрешителни

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Разрешителното за движение на извънгабаритните ППС при условията на чл. 8, ал. 2 и 3 се издава по образец (приложение № 3). В разрешителното могат да се поставят допълнителни условия.

(2) Разрешителните се издават, както следва:

1. за движение по републиканските пътища:

а) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) от Агенция "Пътна инфраструктура" съгласувано със съответната служба за контрол при МВР - при движение на територията на повече от две съседни областни пътни управления (ОПУ);

б) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) от областните пътни управления съгласувано със съответната служба за контрол при МВР - при движение на територията на едно или две съседни ОПУ; разрешителното се издава от областното пътно управление, от чиято територия тръгва извънгабаритното ППС;

2. за движение по местни пътища - от собственика на пътя съгласувано със съответната служба за контрол при МВР;

3. за движение само по пътища в населените места - от общината съгласувано със съответната служба за контрол при МВР;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) за движение по маршрут, състоящ се от републикански и местни пътища - от Агенция "Пътна инфраструктура" съгласувано със съответната служба за контрол при МВР; в този случай разрешителното се издава въз основа на протокол на комисия, назначена със заповед на председателя на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" или на оправомощено от председателя длъжностно лице от агенцията; в комисията се включват представители на администрацията, управляваща съответния път.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Извънгабаритните и/или тежките ППС, на които се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса, са тези, които имат обща маса до 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30 % допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, както и тези с габаритни размери: широчина - до 3,30 м, височина - до 4,30 м, и дължина - до 22 м.

Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Разрешителното по чл. 14, ал. 1 се издава за еднократен превоз и за определен срок за извършване на превоза.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Разрешителното по чл. 14, ал. 1 може да се издава за многократни превози за не повече от 10 курса и за срок не по-дълъг от 30 дни, когато се превозват еднакви товари с едно и също извънгабаритно ППС и по един и същи маршрут.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Собствениците на извънгабаритни и/или тежки ППС или лицата, които извършват превозите, са длъжни да подадат в Агенция "Пътна инфраструктура" или в съответното областно пътно управление или община заявление за издаване на необходимото разрешително по образец (приложение № 4).

(4) Службите по ал. 3 регистрират подадените заявления и в срок от 5 работни дни са длъжни да издадат исканото разрешително или да направят мотивиран отказ, като уведомят писмено подателя за това свое решение.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Когато превозът не може да бъде извършен в посочения в разрешителното срок, собствениците на извънгабаритни ППС или лицата, които извършват превозите, трябва да подадат заявление за удължаване срока на разрешителното. Заявлението се подава преди изтичане на срока в разрешителното.

(6) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Документ за платена такса в случаите по чл. 14, ал. 3 се издава от Агенция "Пътна инфраструктура", а на граничните контролно-пропускателни пунктове - от Агенция "Митници". За многократни превози за не повече от 10 курса и за срок не по-дълъг от 30 дни, когато се превозват еднакви товари с едно и също извънгабаритно ППС и по един и същи маршрут, документ за платена такса в случаите по чл. 14, ал. 3 се издава от Агенция "Пътна инфраструктура".


Чл. 16. Когато извънгабаритните ППС имат обща маса, по-голяма от 100 t, или габарити, по-големи от: широчина - 4,50 m, или дължина - 30,00 m, собствениците на ППС или лицата, които извършват превоза, разработват график за движение, който се съгласува със съответната служба за контрол при МВР.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Когато извънгабаритното ППС е с височина над 4,50 m, разрешителното за движение задължително се съгласува с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националната електрическа компания, Национална компания "Железопътна инфраструктура" и др., чиито интереси могат да бъдат засегнати.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Когато извънгабаритните и/или тежките ППС имат маса, по-голяма от 100 t, височина, по-голяма от 5 m, дължина, по-голяма от 40 m, и широчина, по-голяма от 5,50 m, собствениците на пътните превозни средства или лицата, които извършват превоза, подават молба и осигуряват средства за работа на комисия от експерти за определяне на подходящ маршрут.

Чл. 18. Собствениците на извънгабаритни ППС или лицата, които извършват превозите, са длъжни да осигуряват средства и да възлагат проектирането и изпълнението по съответния ред на частична реконструкция на пътя, усилване на настилката и на пътните съоръжения, направа на обходни и други пътища по маршрута за движение при доказана невъзможност товарът да премине по определен участък.

Раздел V. Сигнализиране

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) На предната и задната част на извънгабаритните ППС се поставят опознавателни знаци при условията на чл. 46, ал. 1, т. 7 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях (ДВ, бр. 31 от 2000 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) Извънгабаритните ППС с дължина над 12 m се сигнализират с опознавателни знаци при условията на чл. 46, ал. 3 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) На извънгабаритните ППС с дължина, по-голяма от 22,00 m, освен опознавателните знаци по ал. 1 и 2 се поставя на задната им част и табела с размери 750/350 mm, която указва тяхната дължина (приложение № 5).


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2010 г.) На извънгабаритни ППС с полуремарке или ремарке (ремаркета) над кабината на теглещото моторно превозно средство се поставят три еднакви светещи тела с оранжева светлина при условията на чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях.

(2) На задната част на полуремаркето или ремаркето се изобразяват два пътни знака А39 със страна от 300 до 400 mm, разположени на разстояние 0,40 m от най-изпъкналата странична част.

(3) На предната част на полуремаркето или ремаркетата трябва да има два бели кръга с диаметър 300 mm, разположени на разстояние 0,15 m от най-изпъкналата странична част.


Чл. 21. Товарът се сигнализира с червен флаг с размери 400/400 mm, когато:

1. излиза отстрани на най-издадената част на ППС с повече от 0,20 m;

2. излиза от предната или задната част на ППС с повече от 1,00 m.Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница