Чл. (Изм. Дв, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24. 09. 2010 г.) С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на дейността на Националната здравноосигурителна каса (нзок). Чстраница1/2
Дата24.07.2016
Размер355.29 Kb.
  1   2
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

В сила от 09.04.2010 г.

Издаден от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.27 от 9 Април 2010г., изм. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) С този правилник се уреждат функциите, структурата и организацията на дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Националната здравноосигурителна каса е юридическо лице със седалище в София и с предмет на дейност: осъществяване на задължителното здравно осигуряване.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Националната здравноосигурителна каса осъществява дейността си по задължителното здравно осигуряване посредством набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване.

(2) Бюджетът на НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства за задължително здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Националната здравноосигурителна каса осъществява дейността си в съответствие със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), действащото законодателство и правилника.
Раздел II.
Устройство на НЗОК

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) (1) Националната здравноосигурителна каса се състои от централно управление (ЦУ), районни здравноосигурителни каси (РЗОК) и поделения на районните здравноосигурителни каси. Седалищата на РЗОК се определят съгласно списък, приет от Министерския съвет, а седалищата на техните поделения се определят със заповед на управителя на НЗОК.

(2) Органи на управление на НЗОК са:

1. надзорният съвет (НС);

2. управителят.

(3) За осъществяване дейността на ЦУ на НЗОК се създава администрация, чиято структура и обща численост се утвърждават от управителя на НЗОК.

(4) За осъществяване дейността на всяка РЗОК се създава администрация, чиято структура и обща численост се определя от управителя на НЗОК по предложение на директора на РЗОК.

(5) Администрацията на ЦУ на НЗОК и РЗОК е обща и специализирана:

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на управителя на НЗОК/директора на РЗОК, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва технически дейности по административното обслужване;

2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) специализираната администрация подпомага управителя на НЗОК/ директора на РЗОК за осъществяване на неговите правомощия в организацията и контрола на здравното осигуряване.

(6) Администрацията осъществява своята дейност при спазване на следните принципи:

1. законност;

2. откритост и достъпност;

3. отговорност и отчетност;

4. ефективност, ефикасност и икономичност ;

5. субординация и координация;

6. предвидимост;

7. обективност и безпристрастност.

Чл. 6. Надзорният съвет на НЗОК се състои от 9 членове и има следните правомощия:

1. определя организацията на работата си чрез правилника;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) определя реда и сключва договор за управление с управителя на НЗОК;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) приема правилника за устройството и дейността на НЗОК по предложение на управителя;

4. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

5. определя изискванията за заемане на длъжността и приема правилата за провеждане на конкурси за директори на РЗОК;

6. участва в изготвянето и приемането на Националния рамков договор (НРД);

7. одобрява проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК след становището на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 3 ЗЗО;

8. одобрява годишния финансов отчет, годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишния отчет за дейността на НЗОК;

9. взема решения за използване на средства от резерва на НЗОК;

10. взема решения за вътрешно преразпределяне на средства за административни разходи и на средства за разходи за придобиване на дълготрайни активи в рамките на утвърдения бюджет на НЗОК;

11. взема решения за сключване на сделки при процедури по възлагане на обществени поръчки над определения от правилника размер;

12. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) взема решения по предложение на управителя на НЗОК за придобиване на недвижими имоти;

13. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) по предложение на управителя на НЗОК взема решения за сключване на договори за заем и тяхното обезпечаване;

14. осъществява правомощията относно промени в цените на медицинската помощ, утвърждаване на реда за прилагане на определяне на броя на дейностите и за определяне на стойностите на бюджетите на лечебните заведения по смисъла на закона за бюджета на НЗОК, както и относно издаването на другите актове, предвидени в закона за бюджета на НЗОК за съответната година;

15. изготвя предложение за проект на наредба за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и го внася на министъра на здравеопазването;

16. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) утвърждава по предложение на управителя на НЗОК девет представители на НЗОК за водене на преговори с Българския фармацевтичен съюз за определяне на условията и реда за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 4, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина между директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти;

17. определя в съответствие с наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, които изпълнителите на медицинска помощ могат да изписват на задължително осигурените лица за напълно или частично заплащане от НЗОК;

18. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) утвърждава по предложение на управителя на НЗОК представител на НЗОК в състава на Консултативния съвет към министъра на финансите по чл. 55б, ал. 1 ЗЗО и внася предложение до министъра на финансите; определя представители на НЗОК в Акредитационния съвет към Министерството на здравеопазването съгласно чл. 88а, ал. 5 от Закона за лечебните заведения;

19. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) взема решение за временно възлагане на подуправителя на НЗОК да изпълнява длъжността управител в случаите по чл. 19, ал. 4 ЗЗО;

20. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) осъществява методологично и управленско съдействие на управителя на НЗОК за постигане на предвидените в закона цели и правомощия в дейността на НЗОК;

21. осигурява в рамките на правомощията си по действащото законодателство изпълнението на закона за бюджета на НЗОК за съответната година;

22. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) осъществява контрол върху оперативната дейност на управителя по изпълнението на бюджета, на НРД и по дейността на НЗОК;

23. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

24. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) издава актове по прилагане на НРД по предложение на управителя на НЗОК;

25. издава актове по приложение и по тълкуване на издадени от НЗОК актове;

26. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) командирова управителя на НЗОК в чужбина чрез председателя на НС;

27. осъществява други правомощия, предвидени в действащото законодателство;

28. (нова - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) утвърждава по предложение на управителя на НЗОК процедура за отпускане на лекарствени продукти по реда на чл. 56, ал. 3 ЗЗО;

29. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) одобрява прогнозните обеми и цени на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 19, ал. 7, т. 12;

30. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) одобрява методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 в съответствие със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването по чл. 55е, ал. 1.

Чл. 7. Надзорният съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно.

Чл. 8. (1) За редовно проведено се счита заседание на НС, на което присъстват най-малко 6 от членовете му.

(2) Решенията се вземат с не по-малко от 5 гласа "за".

(3) Решенията по чл. 6, т. 3, 6 и 22 се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите на заседанието членове.

(4) Решенията на НС се вземат с явно гласуване.Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Датата, часът и мястото на провеждане на заседанията на НС се определят от председателя му, за което членовете на Надзорния съвет се уведомяват писмено с покана. Поканата за заседанието и материалите към нея се изпращат чрез писмено съобщение, по електронна поща или по факс най-малко 3 дни преди датата на провеждане на заседанието. Дневният ред задължително включва въпроси от предходно заседание, които не са разгледани, освен ако е отпаднала необходимостта за това. Управителят на НЗОК може да предлага на председателя на НС включване на въпроси в дневния ред.

(2) Заседанията на НС се ръководят от председателя му. При отсъствие на председателя на НС той изрично упълномощава член на НС за свой заместник. При липса на упълномощаване членовете на НС избират помежду си председател за съответното заседание.Чл. 10. (1) Дневният ред на заседанието на НС може да бъде изменен, ако присъстват всички членове на НС.

(2) Членовете на НС могат да представят писмено становище при невъзможност за участие в заседания на НС.

(3) Проекти на решения на НС могат да се внасят преди заседанието с докладна записка на вносителя относно необходимостта от вземане на решение и със становище на съответното звено на ЦУ на НЗОК, чиито функции са свързани с предмета на решението.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) В заседанията на НС участва управителят на НЗОК без право на глас.

(2) По решение на НС на неговите заседания могат да присъстват и други лица извън състава му без право на глас.Чл. 12. (1) За заседанията на НС се водят протоколи и аудиозаписи. Всеки протокол съдържа дата и място на провеждане, час на откриване на заседанието, дневен ред, решенията, които са взети с поименното указване на начина на гласуване на всеки един от участващите, изразено особено мнение, предложени писмени становища и час на закриване на заседанието.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Протоколите от заседания се подписват от председателя и присъствалите членове на НС и от изготвилия го. В 7-дневен срок от провеждане на заседанието преписи от протокола се предоставят на членовете на НС и на управителя на НЗОК.

(3) Протоколите и материалите от всяко заседание се съхраняват в архива в ЦУ на НЗОК. За целта се създава протоколен регистър, който съдържа номер и дата на протокола и взетите решения.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)Чл. 13. (1) Извънредно заседание на НС може да бъде свикано по искане на:

1. председателя на НС;

2. най-малко от трима от членовете му;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) управителя на НЗОК;

4. министъра на здравеопазването.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 извънредното заседание се свиква от съответните лица с предложен от тях дневен ред, като поканата се изпраща от управителя на НЗОК. Поканата за извънредно заседание се изпраща чрез писмено съобщение, по електронна поща или по факс най-малко 24 часа преди началото на заседанието.Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Председателят и членовете на НС се командироват от управителя на НЗОК.

(2) Членовете на НС имат право на командировъчни пари за сметка на бюджета на НЗОК.Чл. 15. (1) Разходите по дейността на НС са за сметка на бюджета на НЗОК.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Административното, правното, техническото и финансовото обслужване на дейността на НС се осигуряват от управителя на НЗОК чрез администрацията на ЦУ на НЗОК.Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Управителят на НЗОК:

1. представлява НЗОК в страната и в чужбина и действа като първостепенен разпоредител със средствата на НЗОК;

2. свиква първото заседание, при необходимост предлага свикване на извънредни заседания и участва в заседанията на НС на НЗОК без право на глас съгласно чл. 16, ал. 4 ЗЗО;

3. изготвя и внася в НС проект на правилник за устройството и дейността на НЗОК, както и изменения и допълнения в него и след неговото приемане го обнародва в "Държавен вестник";

4. организира и ръководи оперативно дейността на НЗОК в съответствие с действащото законодателство, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на НС;

5. упражнява цялостен контрол върху дейността по задължителното здравно осигуряване съгласно чл. 72 ЗЗО;

6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) обявява и провежда конкурси за директори на РЗОК в съответствие с изискванията и правилата по чл. 15, ал. 1, т. 11 ЗЗО, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с директорите на РЗОК и с работещите в ЦУ на НЗОК;

7. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) утвърждава устройството и общата численост на администрацията на ЦУ на НЗОК и средната брутна работна заплата на служителите в НЗОК; определя устройството и общата численост на администрацията на РЗОК; утвърждава длъжностните характеристики на служителите от администрацията на ЦУ на НЗОК и длъжностната характеристика на директор на РЗОК в съответствие с техните основни функции и задачи; извършва промени в рамките на утвърдената структура и обща численост;

8. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) утвърждава вътрешно административни актове (инструкции, правила, методики, документация и др.), свързани с организирането и ръководенето на оперативната дейност на НЗОК, в съответствие с действащото законодателство, правилника за устройството и дейността на НЗОК и решенията на НС;

9. изготвя проект на закон за годишния бюджет на НЗОК и го изпраща за становище на министъра на здравеопазването, внася проекта на закон за годишния бюджет на НЗОК заедно със становището на министъра на здравеопазването за разглеждане и одобряване от НС, след което внася одобрения от НС проект на закон за годишния бюджет на НЗОК чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет;

10. изготвя годишен финансов отчет, годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК и ги внася в НС за разглеждане и одобряване, след което внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет одобрените от НС годишен отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК и годишен отчет за дейността на НЗОК;

11. внася становища и предложения пред НС относно необходимостта от приемане на актове, свързани с дейността на НЗОК;

12. предлага на НС решение за използване на средства от резерва на НЗОК;

13. сключва сделки, които имат стойност, по-ниска от предвидената в чл. 14 от Закона за обществените поръчки при спазване на процедурите за възлагане на обществени поръчки по действащото законодателство;

14. предлага на НС възлагането на обществени поръчки, чийто размер е над определения в т. 13;

15. внася предложение в НС за сключване на договори за заем и за тяхното обезпечаване и за придобиване на недвижими имоти за нуждите на НЗОК и РЗОК;

16. определя членовете на комисията към ЦУ на НЗОК за извършване на експертизите по чл. 78 ЗЗО;

17. утвърждава образци на документи и на договори, свързани с осъществяване на задължителното здравно осигуряване и за изпълнение на възложените на НЗОК дейности, издава самостоятелно или съвместно с други лица указания, инструкции и други актове по прилагането и тълкуването на НРД; издава съвместно с изпълнителния директор на Националната агенция за приходите инструкцията по чл. 69 ЗЗО;

18. (отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

19. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) управлява дейността на НЗОК, като отговаря за:

а) определянето на целите на НЗОК, разработването и прилагането на стратегически планове, планове за действие и програми за достигане на поставените цели в съответствие с решенията на НС на НЗОК;

б) идентифицирането, оценката и управлението на рисковете, застрашаващи постигането на целите на НЗОК;

в) планирането, управлението и отчитането на бюджетните средства с оглед постигане на целите на НЗОК;

г) спазването на принципите за добро финансово управление и прозрачност на средства на НЗОК, както и за законосъобразното им управление и разходване;

д) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) ефективното управление на администрацията и поддържането нивото на компетентността му;

е) осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване и документирането на всички операции и действия и осигуряването на проследимост на процесите в НЗОК;

ж) (отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

з) съхранението и опазването на активите и информацията от погиване, кражба, непозволен достъп и злоупотреба;

и) осигуряване на функцията по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство;

й) въвеждането, наблюдението и актуализирането на системите за финансово управление и контрол, отчетност, докладване и мониторинг за състоянието им и предприемането на мерки за подобряването им в изпълнение на препоръки от вътрешния одит и други проверки;

к) разделяне на отговорностите по вземане на решения, осъществяване на контрол и изпълнение;

л) въвеждането и прилагането на антикорупционни процедури в НЗОК;

м) утвърждава харта на правата на здравноосигурените лица;

20. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) идентифициране, събиране и разпространяване в подходяща форма и срокове на надеждна и достоверна информация;

21. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) отговаря за въвеждането и поддържането на система за управление на качеството в НЗОК, като:

а) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) следи за спазването от страна на служителите в НЗОК на системата за управление на качеството;

б) осигурява съответствието на внедрената система за управление на качеството със стандартите при периодичните одити от страна на проверяващата институция;

22. утвърждава етични норми за поведение на служителите на НЗОК и спазване на законодателството относно предотвратяване и разкриване на конфликта на интересите;

23. изготвя и внася пред съответните органи на изпълнителната и законодателната власт становища относно проекти на нормативни актове;

24. издава и обявява за невалидни европейски здравноосигурителни карти и упълномощава длъжностни лица за изпълнение на тези правомощия;

25. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) определя представителите на НЗОК в комисията по цените на лекарствените продукти и в комисията по Позитивния лекарствен списък и ги внася чрез министъра на здравеопазването в Министерския съвет, както и представителите на НЗОК в Комисията по прозрачност и Висшия съвет по фармация, както и в други комисии, съвети и работни групи във външни институции;

26. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) разработва прогнозните обеми и цени по чл. 55г, ал. 1 и ги изпраща за становище на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;

27. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) предлага за одобряване от надзорния съвет прогнозните обеми и цени по т. 12;

28. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) обнародва в "Държавен вестник" обемите и цените на медицинската помощ, приети по реда на чл. 55д, ал. 6;

29. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55г, ал. 4 обеми и цени на медицинската помощ в случаите по чл. 55д, ал. 9 заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;

30. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) предлага за одобряване от надзорния съвет методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2;

31. (нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) внася за приемане от Министерския съвет одобрените по реда на чл. 55е, ал. 2 от надзорния съвет методики по т. 16 заедно със становището на министъра на финансите и на министъра на здравеопазването;

32. (предишна т. 26 - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) осъществява и други правомощия, определени в действащото законодателство, в правилника и в решенията на НС на НЗОК.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Управителят на НЗОК може да възлага част от правомощията си на подуправителя и главния секретар на НЗОК в случаите, когато това е допустимо от закона.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) При отсъствие управителят на НЗОК определя със заповед заместник, който да осъществява функциите на управител на НЗОК.

(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) При осъществяване на своите правомощия управителят на НЗОК се подпомага от подуправител, началник-кабинет, главен секретар и съветник.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Редът за сключване на договор за управление с управителя на НЗОК се определя с правилника.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Председателят на НС на НЗОК сключва договор за управление с избрания от Народното събрание управител, съответно – с подуправителя в случаите на временно изпълняване на длъжността управител при предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.) Договорът се сключва в срок от 15 дни от обнародване на решението на Народното събрание за избор на управител на НЗОК в "Държавен вестник", съответно до 10 дни от датата на прекратяване на мандата на управителя.

(4) Избраният управител на НЗОК представя на председателя на НС:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 21 ЗЗО;

2. декларации по чл. 12, т. 1 и 2 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

3. доказателства за непрекъснати осигурителни права;

4. свидетелство за съдимост.

(5) Договорът се сключва след решение на НС за одобряване на условията на договора.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Договорът е със срок от пет години, а в случаите на временно изпълнение на длъжността от подуправител на НЗОК със срок до вземане на решение от Народното събрание за избор на нов управител. При липса на избор на нов управител от страна на Народното събрание до изтичане на петгодишния мандат на управителя на НЗОК договорът се продължава до избора на нов управител.Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Централното управление на НЗОК осъществява дейността си чрез дирекции, звено за вътрешен одит и звено за финансов контрол. В дирекциите могат да се създават отдели и сектори.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г.)

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2010 г., в сила от 24.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Съветникът подпомага управителя по въпроси, които не са функция на управление.

Каталог: uploads -> docs
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Списък на загиналите във войните за освобождение и обединение на българските земи
docs -> Наредба №34 от 29 декември 2006 Г. За придобиване на специалност в системата на здравеопазването
docs -> Наредба №39 от 16 ноември 2004 Г. За профилактичните прегледи и диспансеризацията
docs -> Наредба №18 от 20 юни 2005 Г. За критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения
docs -> С решение №61 т. III от 27 март 2012г., на основание


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница