Чл кор проф д-р Мила Власковска, дф., дмн., УниверситетскатаДата06.07.2017
Размер31.43 Kb.
С Т А Н О В И Щ Е
От чл. кор. проф. д-р Мила Власковска, дф., дмн.,

Университетската катедра по Фармакология и токсикология, Медицински университет, София
относно трудовете на Милка Милчева Милева, дф

представени във връзка с участието в конкурса за доцент по фармакология (шифър 03.01.24), обявен в ДВ бр. 68/31 август 2010 г. за нуждите на Института по микробиология “Стефан Ангелов” на БАН

Обявеният конкурс е за доцент по фармакология (03.01.24), за нуждите на Института по микробиология “Стефан Ангелов” на Българска академия на науките. Единствен кандидат е д-р Милка Милева. Процедурата е съобразена с правилника за условията и реда за придобиване на научните степени и заемане на академични длъжности в Българска академия на науките, касаещ главата Преходни разпоредби.

Научна и професионална квалификация на кандидатката

Милка Милева е завършила висшето си образование през 1993 в Химическия факултет на Пловдивски Университет “Св. Паисий Хилендарски”. През 2002 г. придобива образователната и научна степен “Доктор по фармакология (шифър 03.01.24)”. Работи последователно в Институт по физиология – БАН, секция “Лекарствена токсикология”, Институт по ботаника на БАН в секция “Лекарствени растения”, в Катедра по физика и биофизика, Медицински Университет - София; Лаборатория по течна хроматография към изследователската група “Свободно-радикални процеси в биологични среди”, където защитава и докторската си дисертация. Членува в престижни наши и международни научни организации, владее английски, немски и руски на добро ниво.

Правят добро впечатление богатият набор от научни методики и техники, които д-р Милева владее - In vitro експерименти с моно- и мултиламеларни липозоми, клетъчни култури, тъканни хомогенати, субклетъчни фракции (плазматични мембрани, митохондрии, микрозоми); експерименти със серум, плазма, плазмени липопротеини – LDL, HDL; In vivo експерименти с мишки, плъхове и зайци, вкл. под анестезия; високоинформативни аналитични методи - HPLC-анализ; TLC анализ, спектрофотометричен и спектрофлуориметричен анализ; методи за измерване на ензимни активности, цитохроми, антиоксиданти, липиден статус и др.
Научна дейност

Представени са за рецензия 53 статии, 24 в международни списания, от тях 16 с импакт-фактор, 1 глава от монография на български език, 78 резюмета от учстия в научни конференции – 11 от тях в списания с импакт-фактор. Общият импакт фактор на публикуваните трудове е 21.07. Забелязани са 115 цитирания, повечето от чужди автори. Научните приноси на кандидатката засягат проблематиката на интензивно развиващи се научни направления - фармакологични подходи при овладяването на оксидативния стрес, антиоксиданти, лекарствени метаболити и маркери, антисенс ефект на олигонуклеотиди и др. Основен проблем в научната продукция на д-р Милева са начините на овладяване на т.нар. „свободно-радикални болести”. Бих желала да отбележа, че значителната част от изследванията са свързани с фармакологията в 2 аспекта: От една страна кандидатката използва умело фармакологично активни лекарствени продукти за изясняване патогенетични механизми на сбободнорадикални процеси, а от друга - разкрива таргети за оптимизиране фармакологичното повлияване на свободно-радикални заболявания. Авторските колективи с нейно участие са най-често многобройни, което се определя от спецификата на повечето й изследвания – интердисциплинарни, съчетаващи труда и уменията на висококвалифицирани специалисти в екип.

Д-р Милева е участвала като съизпълнител на четири и е била ръководител на три научни проекта. Била е научен ръководител и консултант на 3 дипломанти и един докторант – всички успешно защитили.
Преподавателска дейност

В периода 2002 – 2006 г. д-р Милева води семинарни занятия на студенти от магистърска степен по Биофизика - „Аналитични методи за изследване на мембранно-свързани субстанции – спектрофотометрия, спектрофлуориметрия и течна хроматография, а през 2005 - 2010 г. - пълен курс на обучение по аналитична химия на студенти от специалност „Помощник-фармацевт” в медицински колеж „Йорданка Филаретова”. Има издадено учебно помагало Лекции по аналитична химия за студентите от специалност „Помощник-фармацевт”.


Заключение

Въз основа на изложените по-горе документални факти считам, че научно-преподавателската активност и професионалната квалификация на д-р Милка Милчева Милева покриват напълно изискванията за присъждане на научното звание „доцент” по фармакология (шифър 03.01.24) за нуждите на Института по микробиология “Стефан Ангелов” на БАН и препоръчвам на членовете на журито да гласуват с положителен вот.

Чл. кор. проф. д-р Мила Власковска, дм, дмн

18 Април 2011София


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница