Димитър сичанов кмет на район „панчарево“Дата19.07.2018
Размер147.14 Kb.
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „панчарево”

с. Панчарево, ул.”Самоковско шосе” № 230, тел.02/97-60-502
УТВЪРЖДАВАМ: Приложение № 3

…………… ДИМИТЪР СИЧАНОВ

КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“


И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОННИЯ

СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ И

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ

.................2014 г.ПЛАН
ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА ЖИТЕЛИТЕ НА С. ЛОЗЕН

2014 г.


гр. София

І. ДАННИ ЗА НАСЕЛЕНИЯ ПУНКТ.
Село Лозен има население 6080 жители, от които 2994 мъже и 3086 жени. До 17 години са 958 души.

При евентуална евакуация между 1800 и 1900 души ще се изнесат със личните си превозни средства при роднини и приятели.

Пеша могат да бъдат евакуирани около 2800 човека. За оставащите 1100-1200 човека (майки с малки деца, възрастни и болни) ще се наложи да се осигурят 20 автобуса (по 60 седящи места).

Селото има 2 квартала (Горни Лозен и Долни Лозен) и 8 вилни зони: Чоланица, Четарлъка, Чикерица, Караджин, Пешуница, Крушите, Свети Димитър и Умни дол. Землището му е разположено на северните скатове на Лозенската планина. На север граничи със с. Казичене, на изток със с. Нови хан, на запад със с. Герман, а на юг – с Лозенската планина. По-голямата част от територията е покрита с широколистни и иглолистни гори и ливади. На територията на селото няма значими реки и язовири.

Основните заплахи за населението са свързани с наводнения предизвикани от проливни дъждове, големи горски пожари в Лозенската планина и силни земетресения. Възможни, но малко вероятни са обгазявания с химически вещества или облъчване с радиоактивни такива при крупни промишлени аварии.
ІІ. РЕД ЗА ДЕЙСТВИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ.
Районния съвет за сигурност и управление при бедствия (РСС и УБ) съвместно със ССС и ЗБ, Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР), РУГ – София, ЦСМП и БЧК-София съгласно плана за евакуация на район „Панчарево“ създават предварителна организация и координират действията си за извеждане на жителите на с. Лозен от зоната на бедствието (ЗОНАТА), за осигуряване защитата на селскостопанските животни, сградния фонд и материалните ценности в застрашения район.

В изпълнение на чл. 49, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и на основание чл.46, ал.1, т.9 от „Закона за местното самоуправление и местната администрация”, по искане на кмета на район „Панчарево“ и председател на РСС и УБ, кметът на Столична община издава заповед, с която обявява бедствено положение в с. Лозен и прилежащото му землище. (Съдържанието на заповедта е в Основния план.)Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител, на министъра на вътрешните работи, а извадка от нея на средствата за масово осведомяване.
А. Сборният евакуационен пункт (СЕП) е на поляната до кметството на с. Лозен отговорник Васил Любомиров Станчев – кмет на с. Лозен;

Пунктове за товарене (ПТ) на граждани:

1. Триъгълника между ул. „Полувраг” и ул. „Васил Левски” в кв. Долни Лозен;

2. Площада пред читалище „Христо Смирненски” и 200 ОУ „Отец Паисий” в кв. Долни Лозен;

3. Пред баскетболното игрище между ул. „Пролетна” и ул. „Борова гора” в кв. Долни Лозен;

4. Площада на ул. „Съединение” № 111 в кв. Горни Лозен;

5. Уширението между ул. „Бузлуджа” и ул. „Цветна градина” в кв. Горни Лозен;

6. Площада пред читалище „Светлина” в кв. Горни Лозен;

7. На входа на село Лозен ул. „Съединение” (при старата фурна);

8. За живущите във в.з. „Враня” уширението при ул. „Стар лозенски път“ № 1 (зад складовата база на фирма „Дерони”);
Б. Евакуационните райони, с уточнение жителите на кои райони от кои ПТ и в колко часа ще се товарят на автобусите:

 1. Районът между улиците: „Св. Спас“, „Суходол”, „Могила”, „Рашовец”, „Връх Острокап” и североизточно се товари от ПТ-1 в кв. Долни Лозен (120 души – 2 автобуса) от „Ч“- 1.30 ч.;

 2. Районът южно от улиците: „Съединение”, „Лозенска планина”, „Иван Пешев“, „Рашовец”, „Могила”, се товари от ПТ-2 в кв. Долни Лозен (180 души – 3 автобуса) от „Ч“- 1.30 ч.;

 3. Районът между улиците: „Стадиона”, „Борова гора“, „Пролетна“, „Съединение”, „Лозенска планина”, „Иван Пешев“ - (120 души – 2 автобуса), се товари от ПТ- 3 в кв. Долни Лозен от „Ч“- 1.00 ч.;

 4. Районът между улиците: „Акация”, „Каси дол”, „Дъб”, южната страна на ул. „Съединение“, „Бузлуджа”, източната страна на ул. „Ридо” (180 души – 3 автобуса), се товари от ПТ- 4 в кв. Горни Лозен; от „Ч“- 0.30 ч.;

 5. Районът между улиците: източната страна на ул. „Люляк”, източната страна на ул. „Гергана”, южната страна на ул. ”Съединение”, западната страна на ул. „Бузлуджа”, западната страна на ул. „Ридо”, „Извор”, (180 души – 3 автобуса), се товари от ПТ- 5 в кв. Горни Лозен; от „Ч“- 1.30 ч.;

 6. Районът западно от: р. „Радиличка бара”, ул. „Гергана”, ул. „Люляк“ и южно от ул. „Детелина”, Момина сълза”, „Радилица” (180 души - 3 автобуса), се товари от ПТ- 6 в кв. Горни Лозен от „Ч“- 1.30 ч. до „Ч“- 0.30 ч.;

 7. Районът северно от: ул. „Детелина”, Момина сълза”, „Радилица”, (120 души – 2 автобуса), се товари от ПТ- 7 от „Ч“- 1.00;

 8. Районът на в.з. Враня (120 души – 2 автобуса), се товари от ПТ- 8; от „Ч“- 1.30 ч. до „Ч“- 0.30 ч.;


В. Места за настаняване (МН).

В зависимост от природното бедствие или видът на заплахата довела до евакуация на населението на с. Лозен ще се използват различни способи за настаняване на хората.

При голям пожар в района на Лозенската планина, обгазяване или облъчване с радиоактивни вещества в следствие на крупна промишлена авария, половината от населението ще се настани в училищата, детските градини и читалищата на район Панчарево – около 3000 човека (предимно семействата с малки деца, инвалидите и възрастните хора). Останалите се разпределят в палаткови лагери около района на селото или в землищата на другите села от район Панчарево в зависимост от сезона и метеорологичната обстановка.

При земетресение довело до разрушаване на над 70% от сградите в селото населението ще бъде разпределено в палаткови лагери в равните и обезопасени местности около селото или в землищата на другите села от район Панчарево в зависимост от сезона и метеорологичната обстановка.


Райони за палаткови лагери:

- местност „Чаушица” на входа на селото от страната на гр. София (северно от ул. „Съединение“) – 2000 човека;

- в.з. „Пешуница” (пред манастира „Свети Митър) – 800 човека;

- местност „Мала круша” на входа на селото от гр. София (южно от ул. „Съединение“) – 1500 човека;

- местност „Три бари” (преди „транспортната болница“) – 2000 човека;

- местността „Кория” (южно от ул. „Каси дол“ в кв. Горни Лозен) – 1500-2000 човека;

- местността „Кръстето” (над кметство Лозен) – 1500 човека;

- стадиона между двата квартала – 700 човека;

Г. Жителите на кои райони до кои МН се извозват:

В зависимост от ситуацията разпределението на населението по МН се уточнява от РСС и УБ и се определя в заповедта на кмета на Столична община.


Д. Маршрути за изнасяне от селото:

 1. От ПТ-1 (район 1) по ул. „Половраг“, ул. „Иван Пешев“, ул. „Съединение“ изхода на кв. Долни Лозен към магистрала „Тракия“ и към съответното МН;

 2. От ПТ-2 (район 2) по ул. „Съединение“ изхода на кв. Долни Лозен към магистрала „Тракия“ и към съответното МН;

 3. От ПТ- 3 (район 3) – от ул. „Борова гора“, по ул. „Съединение“ изхода на кв. Долни Лозен към магистрала „Тракия“ и към съответния ППН;

 4. От ПТ-4 (район 4) – от площада по ул. „Съединение“, изхода на кв. Горни Лозен към „Околовръстното шосе“ и към съответното МН;

 5. От ПТ-5 (район 5) – по ул. „Цветна градина“, ул. „Съединение“, изхода на кв. Горни Лозен към „Околовръстното шосе“ и към съответното МН;

 6. От ПТ-6 (район 6) – по ул. „Янко Панайотов“, ул. „Съединение“, изхода на кв. Горни Лозен към „Околовръстното шосе“ и към съответното МН;

 7. От ПТ-7 (район 7) – от старата фурна по ул. „Съединение“, изхода на кв. Горни Лозен към „Околовръстното шосе“ и към съответното МН;

 8. От ПТ- 8 (район 8) – от ул. „Стар лозенски път“, изхода на в.з. Враня към „Околовръстното шосе“ и към съответното МН;


ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ СА ПО РАЗЧЕТИТЕ ОТ ОСНОВНИЯ ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО.“
ІІІ. СЪСТАВ НА ГРУПИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО:


 1. Разузнавателната група – РГ (в състав от 3 човека, с ръководител – член на РСС и УБ) от „Ч“ - 2.00 ч. до „Ч“ - 1.30 ч. установята състоянието на проходимостта на пътните участъци, състоянието на мостовете, потенциално застрашените участъци в покрайнините на селото и предлага изменение при нужда на маршрутите за извеждане, извършва доуточняване на местата за СЕП, следи за развитие на бедствието и непрекъснато предава в реално време актуална информация в Щаба по мобилните свързочни средства.

При наложително изменение на маршрут, рязка промяна на обстановката или авария на някое от транспортните средства оповестява незабавно Оперативната група.

 1. Оперативната група - ОГ (в състав Зам. председателят на РСС и УБ, кмета на с. Лозен и 3 служители) съгласно изготвения план организира оповестяването на населението на селото и пристъпва към непосредствено ръководство на евакуацията от СЕП, като следи за събиране и товарене на населението на ПТ и извеждането му от Зоната. Непрекъснато събира, обобщава и анализира информацията за обстановката в реално време, прогнозира въздействието на бедствието върху хората и имуществото, анализира резултатите от прогнозите и предлага целесъобразни варианти за действие, свежда поставените задачи до изпълнителите и осъществи контрол за изпълнение на заповедта.

До „Ч“ - 2.30 ч. ръководителят на ОГ съгласува със секретаря на РСС и УБ заявката за броя на автобусите за всеки ПТ, които трябва да се осигурят от „Центърът за градска мобилност” ЕАД съгласно схемата за извеждане.

При изменение на даден маршрут оповестява представителят на „Центърът за градска мобилност” ЕАД в Щаба за координация;

След като колоните с автобуси напуснат селото, ОГ се разделя и подпомага настаняването на изведеното население в МН, съгласно изготвените разчети.

С част от силите може да подпомогне доставянето на храна, вода и други материали необходими за битовото устройване на евакуираните.След приключване на извеждането и настаняването организира медицинско-санитарното осигуряване в МН.

 1. Групата за осигуряване на автобусите (в състав от 5-6 човека – по един за всяко МН), до „Ч“ – 1.30 ч. с транспорт осигурен от Председателя на РСС и УБ заема местата си на ПТ – съгласно плана. Длъжностните лица от групата оказват помощ на Групата за извозване при разпределяне на хората по автобусите, като при необходимост с разрешение на ръководителя на ОГ могат да пренасочват автобуси от един ПТ към друг. Качват се в първият автобус на колоните и насочват шофьорите по маршрутите до съответното МН. След пристигане на пункта докладват на ръководителя на ОГ за изпълнение на задачата и по негово разпореждане при необходимост могат да върнат автобусите обратно в селото за транспортиране на закъснели граждани или да ги освободят за прибиране в гаража. След приключване на мероприятията действат по указание на ръководителя на ОГ или се прибират.

 2. Личният състав на Групата за извозване (в състав от 8 човека – по един за всеки ПТ и 2 леки автомобила), до „Ч“ – 1.30 ч. заема местата си на ПТ и съвместно с органите на полицията се подготвят на настаняване на населението в автобусите, като ги записват в предварително изготвените списъци. Приоритетно се настаняват майките с малки деца, бременните, инвалидите и възрастните хора. След тръгване на колоните с автобуси докладват на ръководителя на ОГ, изчакват закъснелите, отбелязват ги в списъците и ги товарят на оставените в резерв автобуси или искат от ръководителя на ОГ да се изпрати допълнителен транспорт. След приключване на извозването докладват на ръководителя на ОГ за изпълнение на задачата, както и броя на хората регистрирани на всеки ПТ. След това действат по указание на ръководителя на ОГ или се прибират.

 3. Групата за настаняване (в състав от 16-18 човека – един комендант и двама служители за всяко МН), до „Ч“ – 1.30 ч. заема местата си в МН и във взаимодействие с Оперативната група и Групата за осигуряване на автобусите приема евакуираните, изготвя списъци и ги настанява по стаите. При необходимост докладват на ръководителя на ОГ за осигуряване на допълнителен брой химически тоалетни, тоалетна хартия, сапун и вземат мерки за осигуряване на нормални битови условия, като с предимство са майките с малки деца, бременните и инвалидите. Определят и оповестяват местата за хранене, а при необходимост определят и едно помещение за медицински пункт.

 4. Групата за осигуряване на прехраната (в състав ръководител и 3 човека с 1 тежкотоварен автомобил), до „Ч“ – 1.00 ч. определя дневната дажба от хранителни продукти и вода за изхранване на изведеното население, докладва го на секретаря на РСС и УБ за организиране на доставките и организира снабдяването. Ежедневно изпраща в Щаба искане за доставка на необходимите хранителни продукти съгласно плана (за първите три дни) и ги транспортира от приемателните пунктове до МН, освен това разпределя и изпратените хуманитарни помощи между настаненото население. След първите 3 дни, ако няма специално решение на ССС и ЗБ, настанените преминават на самоизхранване от магазините за хранителни стоки в близост до МН, а групата се разпуска или изпълнява други задачи.

 5. Групата за логистично осигуряване (в състав от 3 служители) е орган на Щаба и отговаря за осигуряването на всички материални средства (без храната и водата) необходими за извършването, настаняването и живота на евакуираното население.

 6. Финансово - счетоводната група (в състав от 3 служители) от „Ч“ – 1.00 ч. се дислоцира в местостоянката на Щаба (кметството на с. Лозен) и обезпечава с парични средства и документи, финансирането и отчитането на необходимите разходи за провеждащата се евакуация на населението на с. Казичене.

 7. Група за координация при изграждане на полеви палаткови лагери. Палаткови лагери се изграждат около с. Лозен с палатки, легла и постелочни принадлежности осигурени от БЧК - София, като за целта се иска от ССС и ЗБ усиление от хора и превозни средства за изграждане на лагерите. Изготвя се заявка за доставка на химически тоалетни, водоноски, електрически агрегати и полева осветителна система. От СДВР се иска осигуряването на охрана и коменданти на лагерите.


ІV. РЕД ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
Взаимодействието при евакуацията се организира от председателя и секретаря на РСС и УБ чрез представителите на различните ведомства и организации в Щаба по координиране на евакуацията. При необходимост председателят на РСС и УБ съгласува съвместните действия директно с ръководителите на съответните организации.

За осъществяване на замисъла за временното извеждане е необходимо жителите на с. Лозен да бъдат своевременно информирани защо се налага да ги евакуират, как трябва да оставят домовете си, какво да вземат със себе си, на кой ПТ и в колко часа да отидат. Тези от тях, които се изнасят с личните си автомобили, задължително се регистрират на съответния ПТ, където им се указва към кое МН да се насочат. Ако заявят, че ще отседнат при роднини и приятели трябва да посочват адреса и телефона за връзка. Началниците на всеки ПТ на всеки 15 минути докладват на ръководителят на ОГ, колко граждани са натоварени на автобусите и колко са заявили, че ще пътуват с личните си автомобили.

Началниците на ПТ предупреждават всички граждани, които са се явили на пункта да уведомят членовете на семействата си, които в момента не са в селото да не се връщат там, а направо да отиват в МН, където ще бъде настанено тяхното семейство.

Органите на КАТ-СДВР пропускат свободно личните автомобили на гражданите до „Ч“ – 0.10 ч., след което ги спират и осигуряват преминаването на колоните с автобуси през ИП. По маршрутите следят за дисциплината на изнасянето, регулират движението, предотвратяват рисковани маневри от страна на шофьори, които могат да застрашат колоните с евакуирани и не допускат струпване и задръстване на кръстовищата по маршрутите за извеждане..

Прехраната на изведеното население се осъществява от определените ведомства и търговските дружества с които СО или района имат сключени договори.

След приключване на евакуацията и завръщане на населението по домовете, в района се представят необходимите първични счетоводни документи за разплащане на извършените разходи.

Зареждането на МПС и техниката участваща при извеждане на населението да се осъществява от ведомствата и търговските дружества, чиято собственост са. След приключване на извеждането и завръщането на населението по домовете, да се представят в района необходимите първични счетоводни документи за разплащане на извършените разходи.
V. УПРАВЛЕНИЕ
В „Ч“–3.00 ч. на работното място на Щаба за координация се развръща в ПУ или в кметството на с. Бистрица (в зависимост от обстановката) и се осигурява с допълнително придадени свързочни и трънспортни средства от ССС и ЗБ.

Управлението на извеждането се провежда от председателя на РСС и УБ по предварително направените разчети – съгласно плана.До „Ч“–3.00 ч. и след „Ч“+10.00 ч. в зависимост от обстановката управлението може да се осъществявам от сградата на районната администрация – с. Панчарево, ул. „Самоковско шосе“ № 230 или от Пункта за управление на района в с. Бистрица.
VІ. РАЗЧЕТ НА НЕОБХОДИМИТЕ СИЛИ И СРЕДСТВА:
Наименование

Количество

І.

Имущество
1.

Палатки
1.1.

За настаняване на 8-10 души
1.2.

За полеви кухни
1.3.

За медицински пунктовеОбщо палатки
2.

Гумени дюшеци (шалтета)
3.

Възглавници
4.

Одеяла
5.

Печки – к/т
6.

Туби за вода
ІІ.

Техника
1.

Товарни автомобили за имущество
2.

Линейки
3.

Полеви бани
4.

Цистерни за вода 1300 л.
5.

Полеви кухни
6.

Електроагрегати 20 КВ.
ІІІ.

Личен състав
1.

За изграждане и оборудване на палатки
2.

За изграждане на отходни места
3.

За полевите кухни
4.

За полевите бани
5.

За електроагрегатитеОбщо личен състав

Забележка: Таблицата се попълва от РСС и УБ в зависимост от броя на хората, които ще бъдат настанени в палатковите лагери.

КМЕТ НА с. ЛОЗЕН:
………………..ВАСИЛ СТАНЧЕВ

Съгласувал:

………………Стефка Ризова

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РСС и УБ И

ЗАМ. КМЕТ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“


инж………….Владимир Стоименов

СЕКРЕТАР НА РСС и УБ НА РАЙОН „ПАНЧАРЕВО“И СТАРШИ ЕКСПЕРТ ПО ОМП И УБ:

/10База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница