Дипломна работа На тема: Организация на кредитната дейност на "Евробанк"ад дипломант: Научен ръководител: Спец.:"Финанси"страница3/5
Дата21.03.2017
Размер0.74 Mb.
1   2   3   4   5

Анализ на пасивите


През периода които разглеждаме пасива на дружеството претърпява съществени промени. В края на 1997г. пасива е на стойност 89 хил. лв., от които Привлечения капитал е 101 хил. лв. или 113% от Пасива, а Собствения капитал е – 12 хил. лв. или – 13% от Пасива. В началото на разглеждания период резервите са 9 хил. лв., а финансовия резултат е – 31 хил. лв. Лошият финансов резултат се получава от натрупаната загуба от текущата година. Резервите и Основния капитал са 10% от Пасива.

Привлечения капитал е главно от различните задължения на дружеството.

Те заемат 113% от общия пасив за 1997г., като най-голям е процента на задълженията към бюджета, следвани от персонала (30%), доставчици (21%), социалното осигуряване (18%) и на последно място другите задължения едва 3% от Пасива.

Похвален е факта, че значително се увеличава дела на Собствения капитал спрямо общия пасив за 1998г. 67% и 1999г. 60%. Това се дължи главно на Преоценъчния резерв – 62% за 1998г. и 50% за 99г., а също и на печалбата, която реализира фирмата при новото ръководство (98 – 99г.) – 8% от Пасива – 98г. при 35% от Пасива за 1997г.

Освен това за последния период, които разглеждаме значително е намалял дела на Привлечения капитал от 113% за 97г. на 33% за 98г. и 40% за 99г. от Пасива.

Тъй като Актива и Пасива винаги са равни нарастването на Пасива през разглеждания период (1997 – 1999г.) е както при Актива, а именно 4,33 пъти – през 98г. спрямо 97г. и 1,11 пъти през 99г. спрямо 98г. Определено може да кажем, че ревалоризацията в края 1997г. на ДМА оказва съществено влияние в структурата на Пасива. По същия начин влияе и през 1998г., като се има в предвид факта, че увеличението на ДМА от ревалоризацията се отчита в Резерви на Пасива и го повишава с 26,67 пъти спрямо 97г. В структурно отношение през 1998г. статия Резерви е 62% от Пасива, докато приз 1997г. е била 10%, от където се увеличава и дела на Собствения капитал 67% от пасива, докато Привлечения капитал е 33%.

Всичко това рефлектира върху Финансовия резултат от – 35% за 97г., преминава на 0,3% през 98г., за да достигне до 2% от Пасива за 99г., което както вече споменахме по-горе се дължи на печалбата за 98г. и 99г.

Обобщение:

Като обобщение за баланса на “Пътнически превози” ООД гр. Благоевград може да се направи следният извод. Общата сума на баланса е нараснала от 89 хил. лв. на 428 хил. лв.

Като положителна черта, мога да спомена значителната промяна на финансовия резултат, намаляване на привлечения капитал, за сметка на Собствения.

Въпреки бавните темпове, от гледна точка на баланса дружеството постига определено положителни темпове на растеж.


2.Анализ на Отчета за приходите и разходите
Особено важно за кредитодателите е въпроса за ефективността от цялостната, стопанска дейност на предприятието, възможността притежавания капитал да генерира печалба и осигурява доходност на собствениците, а също така да реагира адекватно спрямо бързо променящата се пазарна конюнктура.

Синтезиран поглед върху това, как фирмата печели, дава Отчета за приходите и разходите. Там точно и ясно са посочени начините за формиране на приходите и разходите на фирмата и резултата от дейността й – печалба или загуба.

При анализа са използвани данни от Приложение №2

Приходи


Приходите от дейността през целия разглеждан период заемат една голяма част от общите приходи. Това не е учудващо като се има в предвид че “Пътнически превози” ООД гр. Благоевград се занимава изцяло с превоз на пътници във вътрешноградски и междуселищнен транспорт. Те претърпяват увеличение с 1,56 пъти през 98г. отнесено към 97г. и 1,13 пъти 99/98г.

Приходите от дейността непрекъснато нарастват и в структурно отношение спрямо общите приходи. Те заемат 97% от общите приходи за 97г., 99% през 98г., 99,6% през 1999г. Формирането им е предимно от нетния размер на приходите от продажби, което е 89% за 97г., 92% за 98г. и 94% за 99г. от общите приходи. Приходите от финансирания от държавата заемат 7% от общите приходи за 97г., 6% за 98г. и 5% за 99г.

Финансиранията от държавата включват: държавни субсидии за превози в градския и междуселищен транспорт във високопланински и слабонаселени места; безплатен превоз на офицерите и сержантите на МВР.

Извънредните приходи заемат една малка част от общите приходи – 0,4% за 97г., 0,8% за 98г. и 0,3% за 99г. от общите приходи.


Разходи:

Като се има в предвид, че разходите винаги са равни на приходите по Отчета на приходите и разходите, увеличението на общите разходи през изследвания период е същото както при приходите: 1,56 пъти (98/97г.) и 1,13 пъти (99/98г.). Разходите за дейността и тук заемат основен дял в общите разходи 98% за 97г., 97% за 98г. и 99% от общите разходи за 99г.

Но в същото време те намаляват като съотношение 98/97г. – 1,5 пъти на 1,15 пъти за 99/98г.

От разходите за дейността най-голям дял заемат разходите за материали – 55% за 97г., 46% за 98г. и 42% от общите разходи за 99г.

При разходите за амортизация се забелязва леко покачване, вследствие на ревалоризацията на ДА – от 0,01% за 97г., 0,02% за 98г. и 0,4% от общите приходи за 99г.

Извънредните разходи заемат една незначителна част в структурно отношение – под половин процент, въпреки че съотношенията 98/97г. е 6 пъти покачване.


Обобщение:

През първия период на анализа (1997г.) трябва да отбележим по-големия обем на Разходите за дейността – 1116 хил. лв., в сравнение с Приходите за дейността – 1098 хил. лв., откъдето се получава загубата за фирмата.

Похвално за новото ръководство е че успява да стопи загубата и през 98г. и 99г. реализира печалба.

Забелязва се един висок процент на балансовите стойности на приходите и разходите от дейността, което значи че предприятието е централизирало всички средства, а от там и максималното извличане на полза от всеки лев.

В крайна сметка може да се каже, че дружеството печели максимално от средствата, които притежава.
3.Анализ на финансовите съотношения.

Финансово-икономическо състояние на всяка производствена структура се изразява най-добре в синтезиран вид чрез финансовите показатели. Те детайлизират направения вече анализ на Баланса и Отчета за приходите и разходите. Финансовите съотношения са важни, но сами по себе си те няма да покажат защо е налице конкретното финансово-икономическо състояние на предприятието. Ето защо е подходящо те да се разглеждат в система, комплексно, като резултатите от техния анализ активно си кореспондират с резултатите от анализа на Баланса и Отчета за приходите и разходите.

Съществува норматив (НСС 13) за показателите, които предприятията трябва да изчисляват и критериите, по които това да става. Най-общо тези коефициенти бяха описани в Глава Втора. Повечето от тези показатели се използват от банките за анализиране кредитоспособността на клиентите си с цел разрешаване и отпускане на кредит.

“Евробанк” АД не прави изключение в това отношение.


Анализ на платежоспособността на “Пътнически превози” ООД – гр. Благоевград

За 1997г. Кп = 25 / 101 = 0,25
За 1998г. Кп = 26 / 127 = 0,20
За 1999г. Кп = 46 / 173 = 0,26
Коефициентът на експресна платежоспособност е под единица поради факта, че финансовите средства към отчетните периоди са в малък размер. Това показва, че не се задържат свободни, неизползваеми парични средства.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница