Днес год в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област БургасДата23.10.2018
Размер58.41 Kb.
Образец № 9

Проект!
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

№ …………/……..2013г.


Днес,.......................2013 год. в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за избор на изпълнител с предмет: "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по Мярка 322- "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за обект: „Реконструкция на улична мрежа на гр. Малко Търново“ и на основание чл. 101е от ЗОП между:


 1. ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО: ЕИК: 000057086, гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна” №3, представлявана от Илиян Костов Янчев – Кмет на Община Малко Търново и Тодор Станчев - Гл. счетоводител от една страна, наричани по-долуВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

............................................... ”, ЕИК ........................, Ид. № по ДДС ..............................., със седалище и адрес на управление: област .............., община........................, гр. ................., ул. „....................” № ............, ет. ........., ап ........., представлявано от .............................. в качеството му/й на ......................................., от друга страна, наричана по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,


І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши срещу възнаграждение консултанска услуга с предмет: "Консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Малко Търново по Мярка 322- "Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013г. на ДФЗ" за обект: „Реконструкция на улична мрежа на гр. Малко Търново“
ІІ.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение с обща стойност от ...................... лв /..................................... лева/ без ДДС, и........................... лв /........................................................ лева/ с ДДС.

/2/. Начина на плащане се определя както следва: 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи авансово плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след подписване на настоящия договор.

 2. Заплащането на дължимото възнаграждение по чл.2, ал.1 от договора ще се извърши изцяло в срок от 3 /три/ дни, след сключване на договора между Община Малко Търново и ДФЗ, и извършване на първо плащане от ДФЗ – РА, в размер на одобрените средства за конкретно извършената дейност от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/. Разплащането между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка.
ІІІ. СРОК
Чл.3. Срока на настоящия договор е 14 /читиринадесет/ дни след подписването на договора.

Чл.4. Договорът влиза в сила веднага след датата на неговото подписване.
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.5. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация и документи с оглед изпълнение на поставената задача в срок от 3 дни от подписване на настоящия договор.

/2/ При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предостави необходимите данни и документи, сроковете за изготвяне на възложените услуги по договора се удължават със срока на съответната забава.

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи свои представители, отговорни служители и експерти, които ще поддържат постоянна връзка с екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и пряко ще отговарят и изготвят, консултирани от и под ръководството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цялата изисквана и необходима документация и информация за проекта, след което ще я предоставят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е задължен да консултира, разработи и окомплектова съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, неговият Кандидастващ проект.

/4/ Всички документи, с изключение на настоящия договор, които задължават по какъвто и да било начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се подписват и подпечатват само от него, като при необходимост от представителство той издава нотариално заверено пълномощно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за представителство пред всички институции, касаещи настоящия договор.

/5/ Всички евентуални държавни, съдебни, нотариални и други такси, разходи и технически консумативи, са изцяло за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изплащат се изцяло от него и не влизат в консултантският хонорар по настоящия договор.

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:


 1. да получи уговореното възнаграждение;

 2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация, както и предоставяне на необходимите съгласувани административни данни при извършване на възложените услуги;

 3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да уточни обема и спецификата на проблемите, във връзка с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предостави съответни консултантски услуги.

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

 1. да положи необходимата грижа за качествено извършване на възложените му консултантски услуги в определения срок, като организира и координира цялостния процес в съответствие с изискванията на ПРСР 2007-2013 към ДФ "Земеделие" и действащата нормативна уредба в Република България

 2. да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или станала му известна във връзка или по повод изпълнение на настоящия договор;


Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да осигури за своя сметка необходимите разрешения и съгласувания свързани с изготвянета на проекта.

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проекта на хартиен и електронен носител с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

Чл.10. Разработеното и консултирано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Заявление за кандидатстване е

става собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.Чл.11. При евентуално неодобряване на Кандидатстващия проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ПРСР в ДФЗ, по каквито и да било причини и нереализация на проекта, двете страни по настоящия договор нямат никакви финасови, имуществени и каквито и да били други претенции по между си по този договор.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да ангажира допълнително необходимите му експерти и фирми, като подизпълнители за реализацията предмета на този договор, като разходите за това са за негова сметка и в рамките на уговорените по настоящия договор хонорарни суми.
V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.13. В случай на забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на изплащанията по Чл. 2. от настоящия договор, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10% върху стойността на дължимата сума.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи никакви неустойки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тъй като изплащането на хонорара му по Чл.2., се изплаща само при одобряване на кандидатстващия проект на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по ПРСР 2007-2013г. от ДФЗ.


VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.15. Договора се прекратява:

 1. с изтичане на срока;

 2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

 3. при наличие на извънредни /форсмажорни/ обстоятелства;

 4. с отправяне на едноседмично писмено предизвестие от всяка от страните.


VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.16. Страните решават възникналите спорове по изпълнението на настоящия договор по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спора се отнася за разрешаване пред компетентния граждански съд.

Чл.17. Всички изменения и допълнения в настоящия договор са валидни само когато са извършени в писмена форма и са подписани от двете страни.

Чл.18. За всички неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото гражданско законодателство.

Чл.19. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма на следните адреси:


ЗА КОНСУЛТАНТА

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

………………………………………………………

………………………………………………………

Банка: ……………………………..

IBAN: ……………………………..

BIC: ………………………………


ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна” №3

тел.: 05952 3021

e-mail: mt_kmet@mail.bg

* При промяна на данните посочени в чл. 19, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната!

Настоящият договор се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра, по 2 /два/ за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 /един/ за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Илиян Янчев: ………………….. ……………………………

Кмет на община Малко Търново
Тодор Станчев ………………………

Гл. счетоводител на община Малко Търново

Съгласувал:……………………..

Юрисконсулт: …………………


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница